پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم مدیریت هتل


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم مدیریت هتل

HyperLink
قیمت: 145000 ریال - چهارده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. شماره صفحه
چکیده 8
نرم افزار مکانیزه هتل 8
مخاطبین نرم افزار هتل 8
مقدمه 9
فصل اول: مراحل انجام پروژه 10
مراحل انجام پروژه هتل 11
مشخصات فنی نرم افزار هتل 11
نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری) 11
نیازمندیهای نرم افزاری 11
1-3-1- نیازمندیهای سخت افزاری 12
فصل دوم: فعالیتهای پروژه 13
2-1- فعالیتهای اصلی پروژه 14
2-1- نمودار مربوط به فعالیتهای اصلی پروژه 14
2-2- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت شناخت سیستم 15
2-3- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت تهیه تحويل مستندات اوليه به واحد تحليل 15
2-4- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت رسم نمودارهای پروژه 16
2-5- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت ايجاد پايگاه داده 21
2-6- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت پياده سازي نرم افزار 22
2-7- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت راه اندازي  Server 22
2-8- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت راه اندازي شبکه 23
2-9- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت نصب و تحویل پروژه 24
نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار هتل 25
اطلاعات پايه در بخش ثبت و پذیرش مشتریان هتل 25
عمليات مربوط به جستجو ، نگهداري سوابق اتاقها 25
گزارش‌ها 26
امنيت و حدود دسترسي 27
بازسازی اطلاعات 27
فصل سوم: برآورد هزینه و زمانبندی 28
3-1- مراکز هزینه های پروژه 29
3-1-1- هزینه خرید تجهیزات سخت افزاری 29
3-1-2- هزینه خرید تجهیزات نرم افزاری 30
3-2- هزینه مربوط به نیروی انسانی 31
3-3- شرح هزینه ها به همراه نمودار مقایسه ای هزینه های طرح 32
3-4- نمودار گانت مربوط به زمانبندی پروژه 33
فصل چهارم: مدیریت ریسکها 34
4-1- منشاء ریسکهای پروژه 35
4-3- جدول ریسکهای پروژه (به صورت کامل) 36
4-4- نمودار ریسکهای پروژه (به صورت کامل) 38
4-5- جدول ارائه راهکار برای برخورد با ریسکها 39
4-6- جدول ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت) 42
4-7- نمودار ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت) 43
فصل پنجم: نمودارهای UML 44
شناسایی Actor ها 45
1- Actor  مشتری: 46
2- Actorاپراتور پذیرش مشتری 46
3- Actorاپراتور رستوران 46
4- Actorاپراتور سیستم انبار 46
5- Actorاپراتور سیستم خرید 47
6- Actorاپراتور سیستم حسابداری 47
7-مدیر ارشد هتل 47
شناسایی Use Case 48
شناسایی Use Case های زیر سیستم پذیرش هتل 49
سناریوی  Use Case ثبت اتاق 50
نمودار توالی ثبت اتاق 51
نمودار همکاری ثبت اتاق 52
نمودار فعالیت ثبت اتاق 53
سناریوی  Use Case ثبت نوع اتاق 54
نمودار توالی ثبت نوع اتاق 55
نمودار همکاری ثبت نوع اتاق 56
نمودار فعالیت ثبت نوع اتاق 57
سناریوی  Use Case درخواست رزرو 58
نمودار توالی درخواست رزرو 59
نمودار همکاری درخواست رزرو 60
نمودار فعالیت درخواست رزرو 61
سناریوی  Use Case دریافت اطلاعات مشتری و تخصیص کد مشتری 62
نمودار توالی دریافت اطلاعات مشتری و تخصیص کد 63
نمودار همکاری دریافت اطلاعات مشتری و تخصیص کد 64
نمودار فعالیت دریافت اطلاعات مشتری و تخصیص کد 65
سناریوی  Use Case بررسی اتاق ها جهت رزرو 66
نمودار توالی بررسی اتاقها جهت رزرو 67
نمودار همکاری بررسی اتاقها جهت رزرو 68
نمودار فعالیت بررسی اتاقها جهت رزرو 69
سناریوی  Use Case رزرو اتاق 70
نمودار توالی رزرو اتاق 71
نمودار همکاری رزرو اتاق 72
نمودار فعالیت رزرو اتاق 73
سناریوی  Use Case درخواست تحویل اتاق به مشتری 74
نمودار توالی درخواست تحویل اتاق 75
نمودار همکاری درخواست تحویل اتاق 76
نمودار فعالیت درخواست تحویل اتاق 77
سناریوی  Use Case درخواست صورتحساب 78
نمودار توالی درخواست صورتحساب 80
نمودار همکاری درخواست صورتحساب 81
نمودار فعالیت درخواست صورتحساب 82
سناریوی Use Case پرداخت وجه 83
نمودار توالی پرداخت وجه 84
نمودار همکاری پرداخت وجه 85
نمودار فعالیت پرداخت وجه 86
سناریوی Use Case بررسی تایید پرداخت وجه 87
نمودار توالی بررسی تایید پرداخت وجه 88
نمودار همکاری بررسی تایید پرداخت وجه 89
نمودار فعالیت تایید پرداخت وجه 90
سناریوی Use Case تسویه حساب با مشتری 91
نمودار توالی تسویه حساب با مشتری 92
نمودار همکاری تسویه حساب با مشتری 93
نمودار فعالیت تسویه حساب با مشتری 94
شناسایی Use Case های زیر سیستم رستوران هتل 95
سناریوی Use Case  بروز رسانی لیست موجودی غذا 96
نمودار توالی بروز رسانی لیست موجودی غذا 97
نمودار همکاری بروز رسانی لیست غذا 98
نمودار فعالیت بروز رسانی لیست موجودی غذا 99
سناریوی Use Case  مشاهده لیست موجودی غذا 100
نمودار توالی مشاهده لیست موجودی غذا 101
نمودار همکاری مشاهده لیست موجودی غذا 102
نمودار فعالیت مشاهده لیست موجودی غذا 103
سناریوی Use Case  سفارش غذا 104
نمودار توالی سفارش غذا 105
نمودار همکاری سفارش غذا 106
نمودار فعالیت سفارش غذا 107
سناریوی Use Case  تحویل غذا 108
نمودار توالی تحویل غذا 109
نمودار همکاری تحویل غذا 110
نمودار فعالیت تحویل غذا 111
سناریوی Use Case  دریافت صورتحساب 112
نمودار توالی دریافت صورتحساب 113
نمودار همکاری دریافت صورتحساب 114
سناریوی Use Case تسویه حساب 115
نمودار توالی تسویه حساب 116
نمودار همکاری تسویه حساب 117
سناریوی Use Case ثبت تاییدیه تسویه حساب مشتری 118
نمودار توالی ثبت تاییدیه تسویه حساب مشتری 119
نمودار همکاری ثبت تاییدیه تسویه حساب مشتری 120
شناسایی Use Case های زیر سیستم انبار هتل 121
سناریوی Use Case درخواست کالا از انبار 122
نمودار توالی درخواست کالا از انبار 123
نمودار همکاری درخواست کالا از انبار 124
سناریوی Use Case بررسی موجودی 125
نمودار توالی بررسی موجودی 126
نمودار همکاری بررسی موجودی 127
سناریوی Use Case تحویل کالا به درخواست کننده 128
نمودار توالی تحویل کالا به درخواست کننده 129
نمودار همکاری تحویل کالا به درخواست کننده 130
سناریوی Use Case ایجاد سفارش خرید 131
نمودار توالی ایجاد سفارش خرید 132
نمودار همکاری ایجاد سفارش خرید 133
سناریوی Use Case ثبت رسید کالا به انبار 134
نمودار توالی ثبت رسید کالا به انبار 135
نمودار همکاری ثبت رسید کالا به انبار 136
سناریوی Use Case تحویل رسید کالای مشمول سفارش به درخواست کننده 137
نمودار توالی تحویل رسید کالای مشمول سفارش به درخواست کننده 138
نمودار همکاری تحویل رسید کالای مشمول سفارش به درخواست کننده 139
شناسایی Use Case های زیر سیستم خرید هتل 140
سناریوی  Use Caseثبت سفارش خرید 141
نمودار توالی ثبت سفارش خرید 142
نمودار همکاری ثبت سفارش خرید 143
سناریوی  Use Caseدریافت تایید سفارش 144
نمودار توالی دریافت تایید سفارش 145
نمودار همکاری دریافت تایید سفارش 146
سناریوی  Use Case استعلام از فروشندگان 147
نمودار توالی استعلام از فروشندگان 148
نمودار همکاری استعلام از فروشندگان 149
سناریوی  Use Case خرید کالا 150
نمودار توالی خرید کالا 151
نمودار همکاری خرید کالا 152
سناریوی  Use Case تحویل کالای خریداری شده به انبار 153
نمودار توالی تحویل کالای خریداری شده به انبار 154
نودار همکاری تحویل کالای خریداری شده به انبار 155
شناسایی Use Case های زیر سیستم  حسابداری هتل 156
سناریوی  Use Case درخواست ایجاد صورتحساب 157
نمودار توالی درخواست ایجاد صورتحساب 159
نمودار همکاری درخواست ایجاد صورتحساب 160
سناریوی Use Case بررسی خدمات دریافتی مشتری 161
نمودار توالی بررسی خدمات دریافتی مشتری 162
نمودار همکاری بررسی خدمات دریافتی مشتری 163
سناریوی  Use Case ایجاد صورتحساب 164
نمودار توالی ایجاد صورتحساب 166
نمودار همکاری ایجاد صورتحساب 167
سناریوی Use Case درخواست سوابق حساب  و سوابق مشتری 168
نمودار توالی درخواست سوابق حساب  و سوابق مشتری 169
نمودار همکاری درخواست سوابق حساب  و سوابق مشتری 170
سناریوی  Use Caseمشاهده گزارش مالی هتل 171
نمودار توالی مشاهده گزارش مالی هتل 172
نمودار همکاری گزارش مالی هتل 173
سناریوی  Use Caseدرخواست دستور پرداخت 174
نمودار توالی درخواست دستور پرداخت 175
نمودار همکاری درخواست دستور پرداخت 176
سناریوی Use Case بررسی سند پرداخت 177
نمودار توالی بررسی سند پرداخت 178
نمودار همکاری بررسی سند پرداخت 179
سناریوی Use Case ارائه دستور پرداخت 180
نمودار توالی ارائه دستور پرداخت 181
نمودار همکاری ارائه دستور پرداخت 182
فهرست منابع 183
کتب 183

چکیده
نرم افزار مکانیزه هتل
نرم افزار “  هتل “  به منظور مدیریت ثبت اطلاعات مشتریان و . . . در یک هتل استاندارد با استفاده از UML طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی که  به صورت دستی و کاغذی انجام می گرفت به صورت خودکار و با قابلیتهای بسیار بیشتر و به صورت تحت ویندوز در اختیار کاربران قرار می دهد. 
قابلیت بارز این نرم افزار منطبق بودن بالای آن بر نوع عملکرد هتل ها و رفع کلیه نیازهای موجود در آنها می باشد. 

استفاده از این سیستم مکانیزه هتل مزایای زیادی دارد. قسمتی از این مزایا عبارتند از:
دقت بالا در محاسبه هزینه ها  
سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط به مشتریان 
جلوگیری از اتلافات وقت
حذف هزینه های اضافی مانند خرید کاغذ و اختصاص فضای بایگانی
جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ و زونکن
سرعت در سرویس دهی به ارباب رجوع و . . .

مخاطبین نرم افزار هتل 
نرم افزار هتل جهت مدیریت هتل طراحی شده است و کلیه اداره کنندگان و صاحبان هتل که نیاز به مدیریت وضعیت مشتریان و اتاقهای خود دارند می توانند از این سیستم استفاده نمایند. 

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت تهیه تحويل مستندات اوليه به واحد تحليل

ردیف

عنوان فعالیت

مسئول انجام رسانی

1

بررسي سيستم موجود بر اساس مستندات اوليه

تحليلگر ارشد

2

بررسي فرمها

مصاحبه گر

3

بررسي انواع داده ها

مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار

4

بررسي سخت افزار هاي موجود

مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار

5

برسي سخت افزارهاي مورد نياز

مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار

 

جدول ریسکهای پروژه (به صورت کامل)

 

ردیف

مخاطرات یا ریسکها

طبقه

احتمال

تاثیر

1

تاخیر در پرداخت پیمانکار

CU

30%

3

2

طراحی نادرست

PE

10%

1

3

حوادث موجود در کار

PY

20%

2

4

جنگ

Ot

20%

2

 

سناریوی  Use Case درخواست رزرو

 

سناریوی شماره 3

سیستم هتل

نام: درخواست رزرو

Actor: اپراتور پذیرش هتل و مشتری

شرح سناریو: در این سناریو ، اپراتور پذیرش هتل بر اساس درخواست مشتری اقدام به رزرو اتاق برای مشتری می نماید(رزرو اتاق به دو صورت مراجعه حضوری ویا تماس تلفنی انجام می گیرد)

Assumption: منظور از اپراتور پذیرش هتل در این مورد استفاده در حقیقت فردی است که عملیات خدمات دهی به مشتریان را انجام می دهند و در صورت اتمام موفقیت آمیز سرویس دهی ، آن را در سیستم ثبت می نمایدو مشتری فردی است که در ازای اتاق و سرویسهایی که دریافت می کند هزینه را پرداخت می کند.

Include: ---

Extended: صفحه اصلی نرم افزار

(Pre-Condition): مشتری قبلا اتاقی رزرو ننموده باشد.

مراحل:

Actor

System

1- مشتری درخواست رزرو اتاق می کند.اپراتور پذیرش درخواست نمایش لیت اتاقها را می نماید.

2- سیستم هتل به بررسی اتاقهای آزاد می پردازد.

 

3-در صورتی که اتاق آزادی موجود باشد با دریافت مبلغی اتاق رزرو می شود

 

4- تائیدیه رزرو نمایش داده می شود.

 

5-اپراتور پذیرش تاییدیه رزرو را به مشتری تحویل میدهد

 

Constraints: بدون تایید از طرف مشتری و دریافت بیعانه اتاق رزرو نمی شود.

Alternative Flow: در صورتی که سیستم به هر دلیلی قادر به رزرو اتاق خواسته شده نباشد بایستی به طریقی به اپراتور پیغام دهد.

 

سناریوی  Use Case دریافت اطلاعات مشتری و تخصیص کد مشتری

 

سناریوی شماره 4

سیستم هتل

نام: دریافت اطلاعات مشتری و تخصیص کد

Actor: اپراتور پذیرش هتل و مشتری

شرح سناریو: در این سناریو ، اپراتور پذیرش هتل برای تخصیص کد به مشتری اطلاعات مشتری را دریافت می کندو آنها را در سیستم ثبت می کند.

Assumption: منظور از اپراتور پذیرش هتل در این مورد استفاده فردی است که عملیات خدمات دهی به مشتریان را انجام میدهند و درصورت اتمام موفقیت آمیز سرویس دهی،آن رادر سیستم ثبت می نمایدو مشتری فردی است که در ازای اتاق و سرویسهایی که دریافت می کند هزینه پرداخت میکند.

Include: مشتری

Extended: صفحه اصلی نرم افزار

(Pre-Condition):  اطلاعات مشتری قبلا ثبت نشده وکد به مشتری تخصیص داده نشده است.

مراحل:

Actor

System

1- اپراتور درخواست تخصیص کد به مشتری را می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به ورود اطلاعات مشتری را نمایش می دهد.

3-اپراتور اطلاعات خواسته شده را وارد می کندو بر روی دکمه ثبت کلیک می نماید.

4-سیستم اطلاعات وارد شده را اعتبار سنجی می نماید

 

5-درصورت معتبر بودن اطلاعات کد به مشتری اختصاص می یابد.

Constraints: بدون تایید از طرف مشتری و دریافت بیعانه اتاق رزرو نمی شود.

Alternative Flow: در صورتی که سیستم به هر دلیلی قادر به رزرو اتاق خواسته شده نباشد بایستی به طریقی به اپراتور پیغام دهد.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink