پروژه پایگاه داده sql server سیستم آزمایشگاه طبی


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

پروژه پایگاه داده sql server سیستم آزمایشگاه طبی

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

تعداد صفحه: 33

دارای تریگر ویو view کوئری رویه stored procedure نمودار erd 

 فهرست

نمودار ERD با استفاده از نرم افزار EdrawMax 4
نمودار پایگاه داده سیستم آزمایشگاه 5
جدول ثبت اطلاعات بیماران 6
جدول ثبت آزمایشات بیماران 7
جدول ثبت اطلاعات نوع بیمه مشتریان 8
جدول ثبت نتیجه جزئیات آزمایشهای اخذ شده از بیمار 8
جدول استاندارهای مربوط به حداکثر و حداقل های جزئیات آزمایشها 9
پرس و جوی 1 - کوئری که میزان درآمد هر ماه را با تفکیک نمای می دهد. (مبلغ کل آزمایش قبل از انجام آزمایش اخذ میشود) 9
نتیجه اجرا پرس و جوی 1 9
پرس و جوی 2 - کوئری که لیست تمامی آزمایشهایی که تحویل مشتریان نشده اند را نمایش می دهد 10
نتیجه اجرا کوئری 2 10
پرس و جوی 3 - کوئری که میزان درآمد از هر نوع بیمه را نمایش می دهد 11
نتیجه اجرای کوئری 3 11
پرس و جوی 4 - کوئری که افرادی که بیشتر از دو بار مراجعه کرده اند را نمایش می دهد. 11
نتیجه اجرای کوئری 4 11
پرس و جوی 5- کوئری که جزئیات کامل آخرین آزمایش مربوط به شخصی که 4 بار مراجعه داشته را نمایش می دهد. 12
نتیجه اجرای کوئری 5 12
6- View که تعداد جزئیات آزمایش هر شخص را نمایش می دهد (View_Soal6) 14
نتیجه اجرا View_Soal6 14
محل VIEW در دیتابیس 15
7- View که تعداد 3 نفر از افرادی که بیشترین درآمد زایی برای آزمایشگاه را داشته اند نمایش می دهد. (View_Soal7) 16
8- VIEW که افرادی که آزمایش اوره داشته اند و آزمایش ویتامین D نداشته اند را نمایش می دهد. (View_Soal8) 17
محل View_Soal8: 18
9- View که افرادی که آزمایش آهن داشته اند و بیمه ازاد داشته اند را نمایش می دهد. (View_Soal9) 18
نتیجه اجرای View_Soal9 18
محل View_Soal9 19
10- VIEW که افرادی بیش از دو نوع آزمایش  و بیمه خدمات درمانی داشته اند را نمایش می دهد. (View_Soal10) 20
محل View_Soal10: 20
روال ذخیره شده 1 برای ثبت رکورد در جدول tblAzmaieshat  به عنوان SPtblAzmaieshatInsert 21
خروجی و نحوه استفاده از روال SPtblAzmaieshatInsert 21
نحوه اجرا 21
روال ذخیره شده 2 برای ویرایش نام و نام خانوادگی بیماران در جدول  tblBimarNames با عنوان SPtblBimarNamesUpdate 22
خروجی و نحوه استفاده از روال SPtblBimarNamesUpdate 22
اجرا 22
پس از اجرا 22
روال ذخیره شده 3 برای نمایش لیست آزمایشهای تحویل نشده به بیماران با عنوان SPTestResualtNotDelivered 23
خروجی از اجرای روال SPTestResualtNotDelivered 23
روال ذخیره شده 4 برای حذف یک نتیجه آزمایش از جدول tblAzmaieshat با عنوان SPtblAzmaieshatDeleteOneRow 24
خروجی از اجرای روال SPtblAzmaieshatDeleteOneRow 24
قبل از اجرا 24
تنظیم برای حذف جزئیات آزمایش در هنگام حذف آزمایش 24
اجرای روال SPtblAzmaieshatDeleteOneRow 25
پس از اجرای روال SPtblAzmaieshatDeleteOneRow 25
روال ذخیره شده 5 برای نمایش تفکیکی تعداد مراجعه هر بیمار به آزمایشگاه با عنوان SPTestCounts 25
خروجی روال SPTestCounts 25
روال ذخیره شده 6 برای نمایش کل درآمد آزمایشگاه با عنوان SPTotalBenefits 26
خروجی روال SPTotalBenefits 26
روال ذخیره شده 7 برای نمایش تعداد آزمایشهای هر گروه آزمایش با عنوان SPGetCoutOfPerTESTsCount 26
خروجی روال SPGetCoutOfPerTESTsCount 26
روال ذخیره شده 8 برای نمایش تعداد آزمایشهای هر گروه آزمایش با عنوان SPGetInsuranceCustomersCount 27
اجرای روال SPGetInsuranceCustomersCount 27
روال ذخیره شده 9 برای نمایش تعداد بیشترین و کمترین آزمایشهای هر گروه آزمایش با عنوان SPGetMinMaxTestCount 27
اجرای روال SPGetMinMaxTestCount 28
روال ذخیره شده 10 برای نمایش تعداد آزمایشها بر اساس جنسیت با عنوان SPGetMinMaxTestCount 28
اجرای روال SPGetMinMaxTestCount 28
محل قرار گیری روالهای موجود در پروژه 29
ایجاد قید در جدول tblBimarNames برای طول کد ملی که کمتر از 10 رقم نباشد 30
نتیجه اجرای قید 30
ایجاد قید در جدول tblAzmaieshat  برای اینکه مبلغ بزرگتر از 0 باشد 31
نتیجه اجرای قید 31
تریگر برای جلوگیری از ویرایش نتیجه آزمایش در جدول tblAzmaieshat 32
نتیجه اجرای تریگر روی جدول tblAzmaieshat  در هنگام عمل ویرایش 32
محل تریگر روی جدول tblAzmaieshat 32
تریگر برای جلوگیری از ویرایش و حذف در جدول tblInsuranceType 33
نتیجه اجرای تریگر روی جدول tblInsuranceType در هنگام عمل ویرایش و حذف 33
محل تریگر روی جدول tblInsuranceType 33

 
 

روال ذخیره شده 7 برای نمایش تعداد آزمایشهای هر گروه آزمایش با عنوان SPGetCoutOfPerTESTsCount

Create Procedure SPGetCoutOfPerTESTsCount

As

Begin

SELECT     t.TestTitleID, COUNT(t.TestTitleName) AS CountOfPerTest, t.TestTitleName FROM         dbo.tblTestDetails AS td INNER JOIN

                      dbo.tblTestTitles AS t ON td.TestTitleID = t.TestTitleID

GROUP BY t.TestTitleID, t.TestTitleName

ORDER BY CountOfPerTest

End

 
 

تریگر برای جلوگیری از ویرایش و حذف در جدول tblInsuranceType

CREATE TRIGGER dbo.NoDeleteNoUpdateRecord

   ON  dbo.tblInsuranceType

   AFTER DELETE,UPDATE

AS

BEGIN

     

      rollback transaction

      print N'عملیات حذف و ویرایش غیر فعال می باشد . . . '

 

END

GO

پروژه sql آزمایشگاه

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620