پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم بنگاه اتومبیل آنلاین


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم بنگاه اتومبیل آنلاین

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                  صفحه
فصل اول : چشم انداز پروژه (Vision) 10
1-1- مقدمه 11
1-2- Vision چیست 11
1-3- موضوع پروژه 11
1-4- اهداف پروژه 12
1-5- انجام پروژه چه سودی دارد 12
1-6- ذینفعان پروژه 12
1-7- سابقه انجام پروژه های مشابه 13
1-8- معایب پروژه های گذشته 14
1-9- زبان برنامه نویسی 14
1-10- پایگاه داده 14
1-11- روش تحلیل سیستم 15
1-12- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 15
1-13- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 15
فصل دوم :  بررسی روند کار در یک سیستم بنگاه اتومبیل آنلاین 16
2-1- مقدمه 17
2-2- بررسی Actor های فیزیکی سیستم بنگاه اتومبیل و شرح هر یک از آنها 17
2-3-رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم 18
2-4- بررسی Use case های فیزیکی سیستم بنگاه اتومبیل 19
2-5- Use Case Diagram های فیزیکی سیستم بنگاه اتومبیل 21
2-5-1- Use case Diagram اصلی سیستم 21
2-5-2-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت فروش 22
2-5-3-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت محصولات ( خودروها ) 23
2-5-4-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت مشتریان 24
2-6- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها 25
2-6-1- سناریوی  Use Caseثبت نام در سیستم 27
2-6-2- سناریوی  Use Case ورود به سیستم 32
2-6-3- سناریوی  Use Caseایجاد گروه خودرو 37
2-6-4- سناریوی  Use Case درج مشخصات خودرو 42
2-6-5- سناریوی  Use Case مدیریت قیمت خودروها 47
2-6-6- سناریوی  Use Case مشاهده لیست و قیمت خودروها 52
2-6-7- سناریوی  Use Case درخواست خرید 57
2-6-8- سناریوی  Use Case مشاهده درخواست های خرید 62
2-6-9- سناریوی  Use Case قرارداد فروش 67
2-6-10- سناریوی  Use Case پرداخت وجه 72
2-6-11- سناریوی  Use Case بررسی پرداخت ها 77
2-6-12- سناریوی  Use Case تحویل خودرو 82
2-6-13- سناریوی  Use Case مشاهده گزارش های فروش 87
2-6-14- سناریوی  Use Caseمدیریت مشتریان 92
فصل سوم : نمودار Class 97
3-1-  مقدمه 98
3- 2-  توضیحات متدهای نمودارهای کلاس وب سایت همایش و سمینار 100
3-3-نمودار اصلی Class سیستم 101
3-4-جزئیات و نام هر کلاس 102
3-4-1-کلاس کاربر 102
3-4-2-کلاس مدیر ارشد وب سایت 102
3-4-3-کلاس مدیر فروش 103
3-4-4-کلاس مشتریان 103
3-4-5-کلاس گروه خودرو 103
3-4-6-کلاس خودرو 104
3-4-7-کلاس درخواست های خرید 104
3-4-8-کلاس قرارداد فروش 105
3-4-9-کلاس پرداختی های مشتریان 105
منابع و مآخذ 107فهرست شکل ها
عنوان          صفحه
شکل 2- 1- نمایش اکتور کاربر 17
شکل 2- 2- نمایش اکتورمدیر ارشد وب سایت 17
شکل 2- 3- نمایش اکتور مدیر فروش 18
شکل 2- 4- نمایش اکتور مشتری 18
شکل 2- 5- نمایش رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم 18
شکل 2- 6- نمایش  Use case Diagram اصلی سیستم 21
شکل 2- 7- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت فروش 22
شکل 2- 8- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت محصولات ( خودروها ) 23
شکل 2- 9- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت مشتریان 24


فهرست جدول ها
عنوان          صفحه
جدول 2- 1-جدول اصلی سناریو 26
جدول 2- 2- جدول سناریوی  Use Caseثبت نام در سیستم 28
جدول 2- 3- جدول سناریوی  Use Case ورود به سیستم 33
جدول 2- 4- جدول سناریوی  Use Case ایجاد گروه خودرو 38
جدول 2- 5- جدول سناریوی  Use Case درج مشخصات خودرو 43
جدول 2- 6- جدول سناریوی  Use Case مدیریت قیمت خودروها 48
جدول 2- 7- جدول سناریوی  Use Case مشاهده لیست و قیمت خودروها 53
جدول 2- 8- جدول سناریوی  Use Case درخواست خرید 58
جدول 2- 9- جدول سناریوی  Use Case مشاهده درخواست های خرید 63
جدول 2- 10- جدول سناریوی  Use Case قرارداد فروش 68
جدول 2- 11- جدول سناریوی  Use Case پرداخت وجه 73
جدول 2- 12- جدول سناریوی  Use Case بررسی پرداخت ها 78
جدول 2- 13- جدول سناریوی  Use Case تحویل خودرو 83
جدول 2- 14- جدول سناریوی  Use Case مشاهده گزارش های فروش 88
جدول 2- 15- جدول سناریوی  Use Case مدیریت مشتریان 93


فهرست نمودار ها
عنوان          صفحه
نمودار2- 1- نمودار توالی ثبت نام در سیستم 29
نمودار2- 2- نمودار همکاری ثبت نام در سیستم 30
نمودار2- 3- نمودار فعالیت ثبت نام در سیستم 31
نمودار2- 4- نمودار توالی ورود به سیستم 34
نمودار2- 5- نمودار همکاری ورود به سیستم 35
نمودار2- 6- نمودار فعالیت ورود به سیستم 36
نمودار2- 7- نمودار توالی ایجاد گروه خودرو 39
نمودار2- 8- نمودار همکاری ایجاد گروه خودرو 40
نمودار2- 9- نمودار فعالیت ایجاد گروه خودرو 41
نمودار2- 10- نمودار توالی درج مشخصات خودرو 44
نمودار2- 11- نمودار همکاری درج مشخصات خودرو 45
نمودار2- 12- نمودار فعالیت درج مشخصات خودرو 46
نمودار2- 13- نمودار توالی مدیریت قیمت خودروها 49
نمودار2- 14- نمودار همکاری مدیریت قیمت خودروها 50
نمودار2- 15- نمودار فعالیت مدیریت قیمت خودروها 51
نمودار2- 16- نمودار توالی مشاهده لیست و قیمت خودروها 54
نمودار2- 17- نمودار همکاری مشاهده لیست و قیمت خودروها 55
نمودار2- 18- نمودار فعالیت مشاهده لیست و قیمت خودروها 56
نمودار2- 19- نمودار توالی درخواست خرید 59
نمودار2- 20- نمودار همکاری درخواست خرید 60
نمودار2- 21- نمودار فعالیت درخواست خرید 61
نمودار2- 22- نمودار توالی مشاهده درخواست های خرید 64
نمودار2- 23- نمودار همکاری مشاهده درخواست خرید 65
نمودار2- 24- نمودار فعالیت مشاهده درخواست های خرید 66
نمودار2- 25- نمودار توالی قرارداد فروش 69
نمودار2- 26- نمودار همکاری قرارداد فروش 70
نمودار2- 27- نمودار فعالیت قرارداد فروش 71
نمودار2- 28- نمودار توالی پرداخت وجه 74
نمودار2- 29- نمودار همکاری پرداخت وجه 75
نمودار2- 30- نمودار فعالیت پرداخت وجه 76
نمودار2- 31- نمودار توالی بررسی پرداخت ها 79
نمودار2- 32- نمودار همکاری بررسی پرداخت ها 80
نمودار2- 33- نمودار فعالیت بررسی پرداخت ها 81
نمودار2- 34- نمودار توالی تحویل خودرو 84
نمودار2- 35- نمودار همکاری تحویل خودرو 85
نمودار2- 36- نمودار فعالیت تحویل خودرو 86
نمودار2- 37- نمودار توالی مشاهده گزارش های فروش 89
نمودار2- 38- نمودار همکاری مشاهده گزارش های فروش 90
نمودار2- 39- نمودار فعالیت مشاهده گزارش های فروش 91
نمودار2- 40- نمودار توالی مدیریت مشتریان 94
نمودار2- 41- نمودار همکاری مدیریت مشتریان 95
نمودار2- 42- نمودار فالیت مدیریت مشتریان 96

نمودار3- 1- نمودار اصلی Class سیستم 101
نمودار3- 2- نمودار کلاس کاربر 102
نمودار3- 3- نمودار کلاس مدیر ارشد وب سایت 102
نمودار3- 4- نمودار کلاس مدیر فروش 103
نمودار3- 5 - نمودار کلاس مشتریان 103
نمودار3- 6 - نمودار کلاس گروه خودرو 103
نمودار3- 7 - نمودار کلاس خودرو 104
نمودار3- 8 - نمودار کلاس درخواست های خرید 104
نمودار3- 9 - نمودار کلاس قرارداد فروش 105
نمودار3- 10- نمودار کلاس پرداختی های مشتریان 105
 

سناریوی شماره 1

سیستم بنگاه اتومبیل

نام: ثبت نام در سیستم

(Register)

Actor: کاربر

شرح سناریو: در این سناریو ، Actor ، برای اینکه از امکانات سایت استفاده کند و جزء اعضای سایت گردد ، وارد قسمت ثبت نام می گردد .

Assumption: منظور از Actor در این Use Case کاربران  سیستم می باشند .

Include: ---

Extended: صفحه اصلی  وب سایت

(Pre-Condition): کاربر قبلا ثبت نشده باشد و نام کاربری به کاربر اختصاص داده نشده باشد.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر در قسمت ثبت نام کلیک می نماید.

2- سیستم صفحه مربوط به ثبت نام کاربر جدید را نمایش می دهد.

3- کاربر اطلاعات درخواستی را وارد می نماید و کلید ثبت را فشار می دهد.

4- سیستم اطلاعات را اعتبار سنجی می نماید و پس از تایید اطلاعات کاربر را ثبت می نماید.

 

5- سیستم پیغامی مبنی بر ثبت کاربر جدید می دهد .

 

 

6- سیستم صفحه اصلی مربوط به کاربران را نمایش می دهد .

Constraints:  - نام کاربری وارد شده نباید تکراری باشد و مقادیر تمام فیلدها باید وارد شوند.

Post-Condition: کاربران ثبت نامی پس از مشاهده تائید ثبت نام خود ، می توانند وارد سیستم شده واز امکانات وب سایت بنگاه اتومبیل استفاده نمایند.

Alternative Flow: در صورتی که نام کاربری وارد شده تکراری باشد بایستی به گونه ای به کاربر اعلام شود تا کاربر نام کاربری دیگری انتخاب نماید - در صورتی که نام کاربری یا کلمه عبور وارد نشده بود باید به کاربر اخطار داده شود و در صورتی که به هر دلیلی ثبت انجام نشد بایستی به گونه ای به کاربر اطلاع داده شود .

 :Goal به کاربر نام کاربری و کلمه عبور اختصاص داده شده است.

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620