پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم کاخانه تولید کفش


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم کاخانه تولید کفش

HyperLink
قیمت: 145000 ریال - چهارده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب 

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شماره صفحه
فصل اول:  نمودار مورد کاربرد (Use case diagram) 5
نمودار اصلی سیستم تولید کفش 6
نمودار ارتباط بین کاربران سیستم 7
نمودار های Use case مربوط به فعالیتهای کارگر بخش تولید و مسئول فروش 8
نمودار های Use case مربوط به فعالیتهای حسابداری و مشتری 9
فصل دوم:  نمودار کلاس (Class diagram) 10
نمودار کلاس کلی سیستم 11
کلاس کاربر 12
کلاس مسئول فروش 12
کلاس کارگر خط تولید 13
کلاس حسابدار 13
کلاس مشتری 14
کلاس فروش اقلام 14
کلاس اقلام تولیدی 15
کلاس اقلام 15
فصل دوم:  نمودار توالی (Sequence diagram) 16
نمودار توالی مشاهده لیست تولید 17
نمودار توالی ورود به سیستم 18
نمودار توالی درخواست بررسی حسابها 19
نمودار توالی درخواست پرداخت 20
نمودار توالی مشاهده لیست اقلام توسط مشتری 21
نمودار توالی درخواست مشاهده فاکتور 22
نمودار توالی بازاریابی توسط مسئول فروش 23
فصل سوم:  نمودار همکاری (Collaboration diagram) 24
نمودار همکاری بررسی حسابها 25
نمودار همکاری لیست تولید 26
نمودار همکاری درخواست ورود به سیستم 27
نمودار همکاری درخواست پرداخت 28
نمودار همکاری مشاهده لیست اقلام توسط مشتری 29
نمودار همکاری مشاهده لیست اقلام توسط مسئول فروش 30
نمودار همکاری مشاهده فاکتور 31
نمودار همکاری خرید توسط مشتری 32
فصل چهارم:  نمودار فعالیت (Activity diagram) 33
نمودار فعالیت درخواست لیست تولید 34
نمودار فعالیت درخواست مشاهده لیست مشتریان 35
نمودار فعالیت درخواست ورود به سیستم 36
نمودار فعالیت درخواست بررسی حسابها 37
نمودار فعالیت درخواست پرداخت توسط مشتری 38
نمودار فعالیت درخواست مشاهده لیست اجناس توسط مشتری 39
نمودار فعالیت درخواست مشاهده فاکتور توسط مشتری 40
نمودار فعالیت ایجاد فضای کاربری بر اساس سطح دسترسی 41
فصل پنجم:  نمودار گسترش (Deployment diagram) 42
نمودار گسترش کلی سیستم 43


 
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink