پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم مطب پزشک


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم مطب پزشک

HyperLink
قیمت: 145000 ریال - چهارده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

چکیده 5
مقدمه 7
هدف سیستم جاری 7
زبان تحلیل سیستم 7
تاریخچة UML 8
ویژگیهای UML 11
فصل اول: Use Case Diagrams 14
1-1- Use case چیست؟ 15
1-2- Actor چیست؟ 16
1-3- دیاگرام use case چیست؟ 16
1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 16
1-5- شناسائی Actor های سیستم 17
1-5-1- Actor کاربر 17
1-5-2- Actor پزشک 18
1-5-3- Actor بیمار 18
1-6-  شناسائی Use Case ها 20
1-6-1- Sing Up Use Case 21
1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 22
1-6-2- Sing In  Use Case 23
1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 24
1-6-3- Use Case  پذیرش منشی 25
1-6-3-1- سناریوی Use Case پذیرش منشی 26
1-6-4- Use Case   تجویزات و معاینات 27
1-6-4-1- سناریوی Use Case معاینات و تجویزات 28
1-6-5- Use Case   برنامه زمانبندی 29
1-6-5-1- سناریوی Use Case برنامه زمانبندی 30
فصل دوم: Class Diagram 31
2-1- نمودار کلاس سیستم مطب 32
2-1- 1-نمودار کلاس سیستم مطب (بخش کاربران) 33
2-1- 1-1- توضیحات نمودار کلاس سیستم مطب (بخش کاربران) 34
2-1- 2-نمودار کلاس سیستم مطب (بخش معاینات و تجویزات) 35
فصل سوم: Sequence Diagram 36
3-1-  نمودار توالی 1 – ثبت نام کاربر جدید 37
3-2-  نمودار توالی 2 -  ورود به سیستم 38
3-3-  نمودار توالی 3 -  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید 39
3-4-  نمودار توالی 4 -  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده 40
3-5-  نمودار توالی 5 -  عملیات استخدام منشی 41
3-6-  نمودار توالی 6 -  عملیات درخواست تجویزات انجام شده 42
فصل چهارم: Activity Diagram 43
4-1- نمودار فعالیت 1 – ثبت نام و ورد به سیستم 44
4-2- نمودار فعالیت 2 – ویرایش اطلاعات بیماران 45
4-3- نمودار فعالیت 3 -  صندوق پستی 46
4-4- نمودار فعالیت 4-  برنامه زمانبندی پذیرش بیماران 47
فصل پنجم: Domain Diagram 48
5-1- نمودار Domain سیستم مطب 49
فصل ششم: Collaboration Diagrams 50
6-1-  نمودار همکاری – ثبت نام کاربر جدید 51
6-2-  نمودار همکاری 2 -  ورود به سیستم 52
6-3-  نمودار همکاری -  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید 53
6-4-  نمودار همکاری -  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده 54
6-5-  نمودار همکاری -  عملیات استخدام منشی 55
6-6-  نمودار همکاری -  عملیات درخواست تجویزات انجام شده 56
6-7-  نمودار همکاری -  عملیات ورود به سیستم 57
فصل هفتم: Entity Relation Diagram (ER) 58
7-1- نمودار ER منطقی سیستم مطب 59
7-2- نمودار ER فیزیکی سیستم مطب 60
فصل هشتم: Data Flow Diagrams 61
8-1- نمودار DFD سطح صفر 62
8-2- نمودار DFD سطح یک 63
8-3- نمودار DFD سطح یک (جداسازی مجموعه مورد نظر) 64
8-4- نمودار DFD سطح دو (پردازش پرداخت) 65
8-5- نمودار DFD سطح دو (پذیرش بیمار) 66
فصل نهم: State Chart Diagrams 67
9-1-  نمودار وضعیت – ثبت نام کاربر جدید 68
9-2-  نمودار وضعیت  -  ورود به سیستم 69
9-3-  نمودار وضعیت -  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید 70
9-4-  نمودار وضعیت -  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده 71
فصل دهم: زبان برنامه نویسی 72
ویژگی‌ها 77
سیستم یکپارچه شده 79
انواع داده 80
Boxing و EnBoxing 81
فصل یازدهم:  Source Code های سیستم مطب 82
فصل دوازدهم:  SQL Scripts 98
منابع و مواخذ 121
الف) کتب 121
ب) آدرسهای اینترنتی 121


چکیده
با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 
در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 
در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری مطب) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:
درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.
در فصل دوم به بررسی Class Diagram ها (نمودار کلاس)  خواهیم پرداخت. این مرحله مرحله بسیار مهمی می باشد.
در فصل سوم به بررسی Sequence Diagram یا نموداهای توالی خواهیم پرداخت. 
در فصل چهارم به بررسی Activity Diagram ها (نمودارهای فعالیت) خواهیم پرداخت.
در فصل پنجم به بررسی Domain Diagram خواهیم پرداخت.
در فصل ششم به بررسی نمودار های Collaboration خواهیم پرداخت.
در فصل هفتم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.
در فصل هشتم به بررسی و رسم نمودارهای DFD (نمودارهای جریان داده ها) خواهیم پرداخت.
در فصل نهم به بررسی State Chart Diagram پرداخته خواهد شد.
در فصل دهم مروری بر زبان برنامه نویسی مورد استفاده خواهیم داشت و به بررسی علل انتخاب این زبان خواهیم پرداخت.
 

سناریوی شماره 4

سیستم مطب

نام: تجویزات معاینات

(Declare & Medical)

Actor: بیمار و پزشک

شرح سناریو: در این سناریو ، پزشک پس از ورود به سیستم ، درخواستهای مربوط به معاینات را بررسی می نماید و اجازه ورود یک بیمار را صادر می نماید. (اولویت پس از موارد Emergency  با زمان ثبت نام می باشد)

Assumption: منظور از کاربر در این Use Case همان پزشک و بیمار است که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است.

Include: پزشک ، بیمار

Extended: صفحه اصلی سیستم مطب

(Pre-Condition): درخواست برای معاینات توسط بیمار قبلا انجام شده و در خواست گننده دارای کد مخصوص و زمان مراجعه جهت معاینه و تجویز می باشند.

مراحل:

Actor

System

1- پزشک بر روی مشاهده لیست بیماران کلیک می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به بیماران موجود را بر اساس موارد اورژانسی و زمان قبت نام به پزشک نمایش می هد.

 

3- پزشک اجازه ورود بیمار را صادر می نماید.

4- بیمار جهت معاینات و تجویزات به پزشک مراجعه می نماید.

5- پزشک معاینات و تجویزات را انجام می دهد و در سیستم ثبت می نماید.

 

 

6- سیستم نتیجه تجویزات را جهت دریافت نسخه به بیمار ارائه می دهد.

Constraints: کاربر باید اطلاعات درخواستی تجویزات انجام شده سیستم را وارد نماید.

Post-Condition: کاربر وارد صفحه تجویزات و معاینات شده و نتیجه معاینات و تجویزات انجام شده را در سیستم ثبت می نماید.

Alternative Flow: در صورتی که بیمار سوابقی داشته باشد بایستی از طرف سیستم پیغامی صادر شود.

Exception: در صورتی که برای درخواست کننده (بیمار) زمان حالی وجود نداشته باشد سیستم باید به گونه ای آدرس محل دیگری را برای مراجعه بیمار ، اعلام نماید.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink