پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم توریسم آنلاین


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم توریسم آنلاین

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

فهرست مطالب

چکیده 6
مقدمه 7
هدف سیستم جاری 7
زبان تحلیل سیستم 7
تاریخچة UML 8
ویژگیهای UML 11
فصل اول: Use Case Diagrams 14
1-1- Use case چیست؟ 15
1-2- Actor چیست؟ 16
1-3- دیاگرام use case چیست؟ 16
1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 16
1-5- شناسائی Actor های سیستم 17
1-5-1- Actor کاربر 17
1-5-2- Actor مدیر 18
1-5-3- Actor مسافر 19
1-6-  شناسائی Use Case ها 21
1-6-1- Sing Up Use Case 22
1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 23
1-6-2- Sing In  Use Case 24
1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 25
1-6-3- Define New Travel Service Use Case 26
1-6-3-1- سناریوی New Travel Service Use Case 27
1-6-4- Staff Employment Use Case 28
1-6-4-1- سناریوی Staff Employment Use Case 29
1-6-5- Boss & User Mailbox Use Case 30
1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 31
1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 32
1-6-6-  Use Case  رزرو / فروش بلیط 33
1-6-6-1- سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط 34
1-6-6-2- سناریوی Generate Reports Use Case 35
1-6-7-  Use Case  پرداخت وجه / دريافت تائيديه مسافر 36
1-6-7-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه 37
1-6-8-  Use Case  درگاه اينترنتي بانك 38
1-6-8-1- سناریوی Use Case انجام تراكنش 39
1-6-8-2- سناریوی Use Case نمايش جزئيات حساب مشتري 40
1-6-9- Use Case  هاي مربوط به مشتري 41
1-6-9-1- سناریوی Use Case درخواست رزرو / لغو سرويس 42
1-6-9-2- سناریوی  Use Case مشاهده تورهاي موجود 43
1-6-9-3- سناریوی  Use Case ثبت نام در تورهاي مسافرتي 44
1-6-9-4- سناریوی  Use Case پرداخت وجه 45
1-6-9-5- سناریوی  Use Case درخواست اجاره خودرو 46
1-6-9-6- سناریوی  Use Case درخواست رزرو اتاق هتل توسط مشتری 47
1-71- نمودار Usecase كلي سيستم E-Tourism 48
فصل دوم: Class Diagram 49
2-1- کلاس کاربر 50
2-2- کلاس کارمند 50
2-3- کلاس مدیر 50
2-4- کلاس مسافر 51
2-5- کلاس گزارشات (مربوط به کلاس کارمند) 51
2-6- کلاس رزرو/صدور بلیط (مربوط به کلاس کارمند) 51
2-7- کلاس شرح وظائف (مربوط به کلاس مدیر) 52
2-8- کلاس اطلاعات تورها (مربوط به کلاس مدیر) 52
2-9- کلاس رزرو / خرید بلیط (مربوط به کلاس مسافر) 52
2-10- کلاس SignUp 53
2-11- کلاس LogIn 53
2-12- نمودار كلاس رزرو هتل 54
2-13- نمودار کلاس اجاره خودرو 54
2-14- نمودار کلی کلاس 55
فصل سوم: Sequence Diagrams 56
4-1- نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط 57
4-2- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان 58
4-3- نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط 59
4-4- نمودار توالی مربوط به ایجاد تور جديد 60
4-5- نمودار توالی مربوط به Sign In 61
4-6- نمودار توالی مربوط به Sign Up 62
4-7- نمودار توالی مربوط به فروش بلیط 63
4-8- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی 64
4-9- نمودار توالی مربوط به رزرو تور 65
4-10- نمودار توالی مربوط به درخواست تراكنش مالي 66
4-11- نمودار توالی مربوط به درخواست بررسي حساب كاربر 67
4-12- نمودار توالی مربوط به بررسي وضعيت پرداختهاي حسابها 68
4-13- نمودار توالی مربوط به درخواست ثبت نام در تور 69
4-14- نمودار توالی مربوط به خروج از سيستم 70
4-15- نمودار توالی مربوط به رزرو آنلاين بليط 71
4-16- نمودار توالی مربوط به درخواست لغو سرويس 72
4-17- نمودار توالی مربوط به درخواست كرايه اتومبيل 73
4-18- نمودار توالی مربوط به درخواست رزرو اتاق هتل 74
4-19- نمودار توالی مربوط به ثبت درخواست خريد بليط 75
فصل چهارم: Collaboration Diagrams 77
5-1- نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط 78
5-2- نمودار همکاری استخدام کارمند جدید 79
5-3- نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط 80
5-4- نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس جدید 81
5-5- نمودار همکاری مربوط به Sign In 82
5-6- نمودار همکاری مربوط به Sign Up 83
5-7- نمودار همکاری مربوط به صدور بلیط 84
5-8- نمودار همکاری مربوط به صندوق پستي 85
5-9- نمودار همکاری مربوط به رزرو تور 86
5-10- نمودار همکاری مربوط به تعريف كارمند جديد 87
5-11- نمودار همکاری مربوط به درخواست تراكنش مالي 88
5-12- نمودار همکاری مربوط به بررسي حساب كاربر 89
5-13- نمودار همکاری مربوط به بررسي واريزهاي حسابها 90
5-14- نمودار همکاری مربوط به شرح وظائف كارمندان 91
5-15- نمودار همکاری مربوط به درخواست ثبت نام در تور 92
5-15- نمودار همکاری مربوط به درخواست خروج 93
5-16- نمودار همکاری مربوط به درخواست تراكنش مالي 94
5-17- نمودار همکاری مربوط به درخواست لغو سرويس 95
5-18- نمودار همکاری مربوط به درخواست رزرو اتومبيل 96
فصل پنجم: Activity Diagram 97
5-1- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 98
5-2- نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید 99
5-3- نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه 100
5-4- نمودار فعالیت مربوط به تعریف تور جدید 101
5-5- نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید 102
5-6- نمودار فعالیت مربوط به ایمیل باکس مدیر و کاربران 103
5-7- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 104
5-8- نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم 105
5-9- نمودار فعالیت مربوط به مشاهده تورهاي موجود 106
5-10- نمودار فعالیت مربوط به مشاهده ليست متقاضيان استخدام 107
5-11- نمودار فعالیت مربوط به درخواست تراكنش مالي 108
5-12- نمودار فعالیت مربوط بررسي موجودي حساب 109
5-13- نمودار فعالیت مربوط بررسي واريزي حسابها 110
5-14- نمودار فعالیت مربوط به درخواست پرداخت وجه اينترنتي 111
5-15- نمودار فعالیت مربوط به درخواست ثبت نام در تور جديد 112
5-16- نمودار فعالیت مربوط به درخواست خروج از سيستم 113
5-17- نمودار فعالیت مربوط به درخواست رزو خودرو 114
5-18- نمودار فعالیت مربوط به درخواست رزو هتل 115
5-19- نمودار فعالیت مربوط به درخواست لغو سرويسها 116
فصل ششم: StateChart Diagram 117
6-1- نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم 118
6-2- نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام 119
6-3- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید 120
6-4- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید 121
فصل هفتم: Entity Relation Diagram (ERD) 122
5-1- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط قطار 123
فصل هشتم: Data Flow Diagrams (DFD) 124
6-1- نمودار DFD سطح صفر سيستم E-Tourism 125
6-2- نمودار DFD سطح یک 126
6-3- نمودار DFD سطح 2 ( عملیات ثبت نام) 127
6-4- نمودار DFD سطح یک (عملیات رزرو/خرید) 128
6-5- نمودار DFD سطح 2(عملیات تعویض / رفع عیب) 129
6-6- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات درخواست صدور) 130
6-7- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صدور بلیط) 131
6-8- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صورتحسابها) 132
فصل نهم: طراحی Data Base 133
9-1- نمودار مربوط به ارتباط بین موجودیتهای سيستم E-Tourism 134
9-2- کدهای SQL جهت تولید جدول فوق در SQL Server 135
جمع بندی 141
نتیجه گیری 142
پیشنهادات 143
منابع 144
کتابها 144
وب سایتها 144

چکیده
با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 
در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 
در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری رزرو بلیط آژانس هواپيمايي) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:
درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.
در فصل دوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.
در فصل سوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت.
در فصل چهارم  به بررسی Collaboration Diagrams خواهیم پرداخت.
در فصل پنجم به بررسی نمودارهای Activity خواهیم پرداخت.
در فصل ششم به بررسی نمودارهای StateCharts خواهیم پرداخت.
در فصل هفتم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.
در فصل هشتم به بررسی و رسم نمودارهای DFD (نمودارهای جریان داده ها) خواهیم پرداخت.
در نهايت در فصل نهم به طراحی پایگاه داده خواهیم پرداخت.
 

سناریوی شماره 4

سيستم E-Tourism

نام: پذیرش کارمند  (Staff Employment)

Actor: مدیر وب سایت

شرح سناریو: در این سناریو ، مدیر وب سایت پس ازورود به سیستم ، در خواست مشاهده لیست افراد متقتضی استخدام را می نماید. در صورت وجود لیستی از متقاضیان نمایش داده می شود.

Assumption: منظور از مدیر وب سایت در این Use Case در حقیقت فردی است که تمامی امور وب سایت را انجام می دهد و بالاترین شخص از نظر سطوح دسترسی به اطلاعات می باشد و می تواند هر گونه ویرایشی در اطلاعات درج شده انجام دهد.

Communicate: مدیر وب سایت

Extended:  صفحه اصلی وب سایت

(Pre-Condition): کارمند جدید قبلا استخدام نشده است. 

مراحل:

Actor

System

1- مدیر بر روی کلید لیست متقاضیان استخدامی کلیک می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به لیست متقاضیان را نمایش می دهد.

3- مدیر وب سایت شخص یا اشخاص مورد نطر را انتخاب می نماید و بر روی کلید تائید کلیک می نماید.

4- سیستم صفحه مربوط به اطلاعات فرد / افراد انتخاب شده را نمایش می دهد.

5- مدیر وب سایت پیامی مبنی بر تائید شخص ارسال می نماید.

6- سیستم اطلاعات را اعتبار سنجی می نماید.

 

7- سیستم پیغامی مبنی بر تائید ارسال اطلاعات برای متقاضی به مدیر وب سایت نمایش می دهد.

Constraints: مدیر وب سایت باید گروه افراد مناسب را انتخاب نماید.

Post-Condition: بعد از مشاهده و بررسی پروفایل کاربران ، مدیر می تواند در مورد تائید و یا عدم تائید متقاضیان تصمیم گیری نماید.

Alternative Flow: پس از ارسال تائیدیه استخدام به متقاضیان ، اطلاعات سایر کاربران باید به صورت آرشیو دائمی برای دسترسی در آینده ، در سیستم ذخیره شود.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620