پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم نشریه الکترونیکی


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم نشریه الکترونیکی

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب


چکیده 6
مقدمه 8
هدف سیستم جاری 8
زبان تحلیل سیستم 8
تاریخچة UML 9
ویژگیهای UML 12
فصل اول: Use Case Diagrams 15
1-1- Use case چیست؟ 16
1-2- Actor چیست؟ 17
1-3- دیاگرام use case چیست؟ 17
1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 17
1-5- شناسائی Actor های سیستم 18
1-5-1- Actor کاربر 18
1-5-2- Actor مدیر وب سایت 19
1-5-3- Actor بازدید کننده 20
1-6-  شناسائی Use Case ها 21
1-6-1- Sing Up Use Case 22
1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 23
1-6-2- Sing In  Use Case 24
1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 25
1-6-3- News Group Definition Use Case 26
1-6-3-1- سناریوی News Group Definition Use Case 27
1-6-4- News Adding Use Case 28
1-6-4-1- سناریوی News Adding Use Case 29
1-6-5- Boss & User Mailbox Use Case 30
1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 31
1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 32
1-6-6- Voting Use Case 33
1-6-6-1- سناریوی Voting Use Case 34
1-6-6-2- سناریوی Voting Examination Use Case 35
1-6-7- Sending File Use Case 36
1-6-7-1- سناریوی Sending Files Use Case 37
1-6-8- File Editing Use Case 38
1-6-8-1- سناریوی File & Profile Editing Use Case 39
1-6-9- Maim Use Case 40
فصل دوم: Sequence Diagrams 41
2-1- نمودار توالی  (Sequence Diagram) 42
2-2- رسم نمودارهای توالی (Sequence Diagrams) 43
2-2-1- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید (Sign Up) 44
2-2-2- نمودار توالی مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر خاص(Sign In) 45
2-2-3- نمودار توالی مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید(New News Group) 46
2-2-4- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت اخبار جدید(New News) 47
2-2-5-1- نمودار توالی مربوط به ایمیل باکس مدیر وب سایت(Boss Mailbox) 48
2-2-5-2- نمودار توالی مربوط به ایمیل باکس کاربر خاص(User Mailbox) 49
2-2-6-1- نمودار توالی مربوط به ارسال نظرات کاربران(User Voting) 50
2-2-6-2- نمودار توالی مربوط به مدیریت نظرات ( Voting Examination) 51
2-2-7-نمودار توالی مربوط به ارسال فایل (File Sending) 52
2-2-8-نمودار توالی مربوط به ویرایش پروفایل و فایلها (File & Profile Editing) 53
فصل سوم: نمودارهای کلاس Class Diagrams 54
3-1- نحوه رسم نمودارهای کلاس 55
3-2- شرح Object های مربوط به سيستم نشريه الكترونيكي 56
3-2-1- SignUp Form 56
3-2-2- User Information 56
3-2-3- Account Controller 57
3-2-4- News Group 58
3-2-5- News Group Form 58
3-2-6- News 58
3-2-7- News Definition Form 59
3-2-8- News Controller 59
3-2-9- User Mail Box 59
3-2-10- User Mail Box Controller 60
3-2-11- User Types 60
3-2-12- User Types Form 61
3-2-13- LoGin Form 61
3-2-14- User Login 62
3-2-14-  User Login Controller 62
3-2-15-  VotesTbl 62
3-2-15-  Rating 63
3-2-16-  Rating Form 63
3-2-17-  Visited Pages 64
3-2-18-  Visited Pages 64
3-2-19-  Sended Files 65
3-2-20- Form Sended Files 65
3-3- رسم نمودار کلاس سيستم نشريه الكترونيكي 66
فصل چهارم: Activity Diagrams 67
4-1- نمودار فعالیت شماره 1 (ثبت نام ، ورود به سیستم) 68
4-2- نمودار فعالیت شماره 2 (تعریف گروه خبری جدید) 69
4-3- نمودار فعالیت شماره 3 (انتشار اخبار جدید) 70
4-4- نمودار فعالیت شماره 4 (بررسی ایمیل باکس) 71
4-5- نمودار فعالیت شماره 5 (ارسال نظرات) 72
4-6- نمودار فعالیت شماره 6 (مدیریت نظرات) 73
4-7- نمودار فعالیت شماره 7 (ارسال فایلهای ضمیمه) 74
4-8- نمودار فعالیت شماره 8 (ویرایش پروفایل) 75
فصل پنجم: Domain Diagram 76
5-1- نمودار Domain مربوط به سيستم نشريه الكترونيكي 77
فصل ششم: ER Diagram 78
6-1- مدلسازی معنایی 79
6-1-1- سه مفهوم معنايي موجود در روش ER 79
6-1-2- سه ضابطه در رابطه با تشخيص يك نوع موجوديت 79
6-2- نمودار ER سيستم نشريه الكترونيكي 80
فصل هفتم: Data Flow Diagrams 81
7-1- DFD سطح صفر (Context Diagram) 82
7-2- DFD سطح یک (عملیات ثبت نام) 83
7-3- DFD سطح یک (عملیات جستجو) 84
7-4- DFD سطح یک (عملیات عضویت در خبرنامه) 85
7-5- DFD سطح یک (عملیات ثبت نظرات) 86
فصل هشتم: طراحی پایگاه داده در SQL Server 87
8-1- نمودار ارتباط بین جداول پایگاه داده 88
8-2- شرح جداول و دستورات SQL مورد نیاز جهت ایجاد 89
فصل نهم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 97
9-1- مروری بر پایه محیط ASP.NET 98
9-2- نکات مهم در مورد ASP.NET 98
9-3- یادگیری از تاریخچه ASP 100
9-3-1- پیدایش ASP 100
9-3-2- چرا ASP مورد نیاز بود؟ 102
9-3-3- چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 104
9-3-4- نیاز به مدل جدید ASP 106
9-5- آشنائی با زبان C# 109
9-5-1-مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 110
9-6- C# چيست ؟ 112
9-7-كد مديريت يافته 113
9-8- روش يادگيری C# 114
9-9- خلاصه 115
فصل دهم: Source Code 116
Source Code مربوط به صفحه AcceptNews.aspx 117
Source Code مربوط به صفحه AddNews.aspx 119
Source Code مربوط به صفحه AddNewsGroup.aspx 121
Source Code مربوط به کنترل AddVoteUC.ascx 124
Source Code مربوط به کنترل counterPage.ascx 126
Source Code مربوط به صفحه CreateArchive.aspx 127
Source Code مربوط به صفحه EditNews.aspx 129
Source Code مربوط به صفحه EditProfile.aspx 132
Source Code مربوط به صفحه EditVotes.aspx 134
Source Code مربوط به صفحه KhabarMaster.master 136
Source Code مربوط به کنترل logedInChecker.ascx 138
Source Code مربوط به صفحه LogOut.aspx 138
Source Code مربوط به فایل nicEdit.js (فایل ویرایشگر متنی) 139
Source Code مربوط به صفحه ReadNews.aspx 142
Source Code مربوط به صفحه Register.aspx 145
Source Code مربوط به صفحه SelectToEditNews.aspx 148
Source Code مربوط به صفحه ShowArchieves.aspx 150
Source Code مربوط به صفحه UsersPermission.aspx 151
Source Code مربوط به فایل Web.config 154
Source Code مربوط به کلاس FirstClass.vb 156

چکیده
با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 
در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 
در سیستم جاری (سيستم نشريه الكترونيكي ) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 
مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:
درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.
در فصل دوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی)  و شرح نمودارهای توالی خواهیم پرداخت.
در فصل سوم به بررسی Class Diagram یا نموداهای کلاس خواهیم پرداخت. این مرحله مرحله بسیار مهمی می باشد.
در فصل چهارم به بررسی Activity Diagram ها (نمودارهای فعالیت) خواهیم پرداخت.
در فصل پنجم به بررسی Domain Diagram خواهیم پرداخت.
در فصل ششم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.
در فصل هفتم به بررسی و رسم نمودارهای DFD (نمودارهای جریان داده ها) خواهیم پرداخت.
در فصل هشتم به طراحی پایگاه داده پرداخته خواهد شد.
در فصل نهم مروری بر زبان برنامه نویسی مورد استفاده خواهیم داشت و به بررسی علل انتخاب این زبان خواهیم پرداخت.
در فصل دهم به بررسی و ارائه برنامه زمانبندی اجرای پروژه خواهیم پرداخت.
و نهایتا در فصل یازدهم به بررسی Source Code برنامه پرداخته خواهد شد.

سناریوی Boss Mailbox Use Case

سناریوی شماره 5-1

سيستم نشريه الكترونيكي

نام: ایمیل باکس مدیر وب سایت (Boss Mailbox)

Actor: مدیر وب سایت

شرح سناریو: در این سناریو ، مدیر وب سایت پس ازورود به سیستم ، وارد ایمیل باکس خود می شود و نسبت به ارسال پیامها و بررسی پیامهای رسیده اقدام می نماید.

Assumption: منظور از مدیر وب سایت در این Use Case در حقیقت فردی است که تمامی امور وب سایت را انجام می دهد و بالاترین شخص از نظر سطوح دسترسی به اطلاعات می باشد و می تواند هر گونه ویرایشی در اطلاعات و اخبار درج شده انجام دهد.

Communicate: مدیر وب سایت

Extendedصفحه اصلی وب سایت

(Pre-Condition): پس از بروز رسانی ، از طریق ارسال پیغام به ایمیل باکس اعضا ، به آنها اطلاعات داده می شود. در صورتی که ایمیل جدیدی در ایمیل باکس موجود باشد به آن پاسخ داده خواهد شد.

مراحل:

Actor

System

1- مدیر بر روی کلید ورود به ایمیل باکس کلیک می نماید.

2- سیستم صفحه مربوط به ایمیل باکس را نمایش می دهد.

 

3- سیستم در صورت وجود ، نامه های رسیده جدید را نمایش می دهد.

4- مدیر وب سایت نامه های مورد نظر را ارسال می نماید.

5- سیستم فهرست تائید ارسال نامه های ارسالی را نمایش می دهد.

 

6- سیستم نامه های خوانده شده ، خوانده نشده و جواب داده شده را به تفکیک نمایش می دهد.

Constraints: مدت زمان مشاهده هر یک از  اخبار  توسط مدسر وب سایت مشخص می گردد.

Post-Condition: پس از ارسال ایمیل به کاربران ، کاربران ثبت نامی باید بتوانند به اخبار جدید  سیستم خبری الکترونیکی  دسترسی داشته باشند. کاربران به گونه ای باید از دریافت ایمیل در ایمیل باکس خود در هنگام استفاده از سایر بخشها آگاه شوند.

Alternative Flow: درصورتی که ایمیل به هر دلیلی ارسال نشد باید از طرف سیستم پیغام مناسبی صادر شود.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620