پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم بایگانی


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم بایگانی

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 چکیده 5

نرم افزار بایگانی و دبیرخانه 5
مقدمه 7
قابليت ها و امكانات عمومي سيستم 7
هدف سیستم جاری 8
زبان تحلیل سیستم 9
تاریخچة UML 9
UML چیست؟ 11
ویژگیهای UML 12
چشم انداز Vision 15
Vision چیست 15
موضوع پروژه 16
اهداف پروژه 16
انجام پروژه چه سودی دارد 16
ذینفعان پروژه 17
سابقه انجام پروژه های مشابه 17
معایب پروژه های گذشته 18
زبان برنامه نویسی 20
پایگاه داده 20
روش تحلیل سیستم 20
سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 20
سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 21
فصل اول: Use Case Diagrams 21
1-1- Use case چیست؟ 22
1-2- Actor چیست؟ 23
1-3- دیاگرام use case چیست؟ 23
1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 24
1-5- شناسائی Actor های سیستم 24
1-5-1- Actor کاربر 24
1-5-2- Actor مدیر سیستم 25
1-5-3- Actor مراجعه کننده 26
1-5-4- Actor کارمند 27
1-5-4- External Events Actor 27
1-6-  شناسائی Use Case ها 27
1-6-1- Sing Up Use Case 29
1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 30
1-6-2- Sing In  Use Case 31
1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 32
1-6-3- Group Definition Use Case  (تعریف گروه های جدید) 33
1-6-3-1- سناریوی News Group Definition Use Case 34
1-6-4-  Use Case  ثبت اسناد توسط کارمندان 35
1-6-4-1- سناریوی Use Case ثبت اسناد توسط کارمندان 36
1-6-5- Admin & Staff Mailbox Use Case 38
1-6-5-1- سناریوی Admin Mailbox Use Case 39
1-6-5-2- سناریوی Staff Mailbox Use Case 40
1-6-6- Use Case  استخدام کارمند و ایجاد شرح وظائف 41
1-6-6-1- سناریوی Use Case استخدام کارمند 42
1-6-7- نمودا کلی Use Case سیستم 43
فصل دوم: Class Diagrams 44
2-1- نمودار Class کلی سیستم 45
2-2- نمودار Class کاربر 46
2-4- نمودار Class مدیر 46
2-5- نمودار Class کارمند 47
2-6- نمودار Class مراجعه کننده 47
2-7- نمودار Class شرح وظائف 47
2-8- نمودار Class صندوق پستی 48
2-9- نمودار Class گزارشات 48
2-10- نمودار Class بایگانی 48
2-11- نمودار Class گروه موضوع جدید 49
2-12- نمودار Class گروه موضوع جدید 49
2-13- نمودار Class کلاس تحویل نامه ها و اطلاعات 50
2-14- نمودار Class کلاس ثبت اطلاعات رسیده 50
فصل سوم: Data Flow Diagram 51
3-1- نمودار DFD سطح صفر 52
3-2- نمودار DFD سطح صفر (به صورت Detail) 53
3-3- نمودار DFD سطح صفر (به صورت Detail) 54
3-4- نمودار DFD سطح صفر (به صورت Detail) 55
3-4- نمودار DFD سطح یک سیستم 56
فصل چهارم: ER Diagram 57
4-4- نمودار ER سیستم 58
فصل پنجم:  Sequence Diagrams (نمودارهای توالی) 59
5-1- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمند جدید 60
5-2- نمودار توالی مربوط به ورود به سیستم (Sign In) 61
5-3- نمودار توالی مربوط به ثبت نام در سیستم (Sign Up) 62
5-4- نمودار توالی مربوط به ایجاد شرح وظائف 63
5-5- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی مدیر (Admin Mailbox) 64
5-6- نمودار توالی مربوط به ثبت مدارک رسیده جدید به بایگانی 65
5-6- نمودار توالی مربوط به جستجوی اطلاعات (Searching) 66
فصل ششم:  Collaboration Diagrams 67
6-1- نمودار Collaboration مربوط به استخدام کاربر جدید 68
6-2- نمودار Collaboration مربوط به ورود به سیستم 69
6-3- نمودار Collaboration مربوط به ثبت نام در سیستم 70
6-4- نمودار Collaboration مربوط به ثبت شرح وظائف کارمندان 71
6-5- نمودار Collaboration مربوط به صندوق پستی مدیر 72
6-6- نمودار Collaboration مربوط به ثبت اطلاعات مدارک رسیده با بایگانی 73
6-7- نمودار Collaboration مربوط به جستجوی اطلاعات 74
فصل هفتم:  Database Designing 75
7-1- Diagram مربوط به جداول پایگاه داده 76
7-2- Source Code مربوط به ایجاد پایگاه داده 76
فصل هشتم:  مجموعه فعالیتهای پروژه و نمودار زمانبندی 81
4-1- جدول شرح فعالیتهای سیستم 82
4-2- نمودار گانت جدول شرح فعالیتهای سیستم 83
4-3- تقویم زمانبندی فعالیتهای پروژه 84
4-4- نمودار شبکه ای سیستم 89
فصل نهم:  برآورد هزینه های پروژه 90
9-1- جدول برآورد هزینه های سیستم جاری 91

چکیده
نرم افزار بایگانی و دبیرخانه 
این نرم افزار یک سیستم تحت شبکه LAN  می باشد که در حقیقت به عنوان ابزاری بسیار مفید ، در بایگانیها و سیستمهای دبیرخانه ای مورد استفاده قرار می گیرد.
این سیستم را از جنبه های مختلفی می توان مورد بررسی ، تحلیل و بازبینی قرار داد. این سیستم مزایای بی شماری دارد. مهمترین مزیت این سیستم در حقیقت استفاده از گزارشات آن در در هنگام ورود یک مراجعه کننده به بایگانی یا دبیرخانه می باشد. به عنوان مثال می توان زمان ورود یا خروج یک نامه و یا بایگانی اطلاعتی خاص در سیستم را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه با توجه به روند زیر ، پروژه را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم:
1- پس از چکیده ، مقدمه ای بر مزایای سیستمهای مشابه خواهیم داشت.
2- در فصل اول به بررسی سناریو و نمودار های Use Case خواهیم پرداخت.
3- در فصل دوم به بررسی نمودار Class پرداخته خواهد شد.
4- در فصل سوم به بررسی نمودارهای DFD خواهیم پرداخت.
5- در فصل چهارم به بررسی ER (ER Diagram) خواهیم پرداخت.
6- در فصل پنجم به بررسی نمودار های توالی یا Sequence Diagrams خواهیم پرداخت.
7- در فصل ششم به بررسی نمودارهای Collaboration پرداخته خواهد شد.
8- در فصل هفتم به بررسی و رسم نمودارهای جداول پایگاه داده خواهیم پرداخت.
9- در فصل هشتم به بررسی مجموعه فعالیتهای پروژه خواهیم پرداخت و برنامه زمانبندی پروژه تدوین و ارائه خواهد شد.
10- و در نهایت در فصل نهم به برآورد هزینه های پروژه پرداخته خواهد شد.

- سناریوی Use Case ثبت اسناد توسط کارمندان

سناریوی شماره 4

سیستم بایگانی و دبیرخانه

نام: ثبت اسناد رسیده (ثبت سناد در گروه مربوط به خود)

Actor: کارمند

شرح سناریو: در این سناریو ، کارمند  پس ازورود به سیستم ، اقدام به وارد نمودن اطلاعات مربوط به نامه ها و اطلاعات رسیده جدید به دبیرخانه می نماید.

Assumption: منظور از کارمند در این Use Case همان کارمندان و افراد شاغل در شکت است که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است.

Communicate: کارمند

Extendedصفحه اصلی وب سایت

(Pre-Condition): ثبت اطلاعات رسیده جدید که قبلا در وب سایت ثبت نشده اند. 

مراحل:

Actor

System

1- کارمند بر روی کلید اطلاعات جدید  کلیک می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به انتخاب گروه موضوع را نمایش می دهد.

3- کارمند نام گروه موضوع مورد نطر را انتخاب می نماید و بر روی کلید تائید کلیک می نماید.

4- سیستم صفحه مربوط به ورود اطلاعات جدید را نمایش می دهد.

5- کارمند اطلاعات و ضمائم را به فرم مربوطه اضافه می نماید و بر روی کلید انتشار کلیک می نماید.

6- سیستم اطلاعات را اعتبار سنجی می نماید.

 

7- سیستم پیغامی مبنی بر تائید ثبت اطلاعات به کارمند نمایش می دهد.

 

8- سیستم گزارشی از اطلاعات ثبت شده به صندوق پستی مدیر جهت اطلاعا از وضعیت ، ارسال می نماید.

Constraints: کارمند باید گروه خبری مناسب را انتخاب نماید. کارمند  باید از کاراکترهای مناسب برای عنوان استفاده نماید.

Post-Condition: بعد از ثبت اطلاعات جدید توسط کارمند ، کارمند می تواند پیغامی مبنی بر تائید ثبت اطلاعات جدید برای سایر کامندان سیستم ارسال نماید تا آنها با ورود به سیستم از محتویات اطلاعات مربوط به خود آگاه شوند.

Alternative Flow: پس از درج اطلاعات جدید در سیستم ، بایستی سیستم از اطلاعات قبل تر نسخه پشتیبان و آرشیو تهیه نماید.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620