پروژه مهندسی نرم افزار UML بازی مار و پله


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML بازی مار و پله

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                  صفحه
فصل اول:  چشم انداز پروژه (Vision) 9
1-1- مقدمه 10
1-2- Vision چیست 10
1-3- موضوع پروژه 10
1-4- اهداف پروژه 11
1-5- انجام پروژه چه سودی دارد 11
1-6- ذینفعان پروژه 11
1-7- سابقه انجام پروژه های مشابه 12
1-8- معایب پروژه های گذشته 13
1-9- زبان برنامه نویسی 13
1-10- پایگاه داده 13
1-11- روش تحلیل سیستم 14
1-12- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 14
1-13- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 14
فصل دوم :  بررسی روند کار در بازی مار و پله 15
2-1- مقدمه 16
2-2- بررسی Actor های فیزیکی بازی مار وپله و شرح هر یک از آنها 16
2-3-رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم 17
4-4- بررسی Use case های فیزیکی بازی مار و پله 18
2-5- Use Case Diagram های فیزیکی مار و پله 19
2-5-1- Use case Diagram اصلی سیستم 19
2-5-2- Use case Diagram بخش کاربر 20
2-5-3- Use case Diagram بخش ماژول برنامه 21
2-6- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها 22
2-6-1- سناریوی  Use Case درخواست شروع بازی 24
2-6-2- سناریوی  Use Case انداختن تاس 28
2-6-3- سناریوی  Use Case آوردن امتیاز 6 جهت شروع بازی 32
2-6-4- سناریوی  Use Case انجام حرکت های مهره 36
2-6-5- سناریوی  Use Case مرتب سازی صفحه بازی برای شروع 40
2-6-6- سناریوی  Use Case بررسی عدد تاس برای شروع 44
2-6-7- سناریوی  Use Case انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده 48
2-6-8- سناریوی  Use Case بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره 52
فصل سوم :  بررسی کدهای برنامه و توضیحات کدها 56
3-1- فرم اصلی (Form1 ) 57
فصل چهارم :  بررسی زبان برنامه نویسی 72
4-1- مقدمه 73
4-2- اهداف طراحی زبان 74
4-3- تاریخچه 75
4-4- ویژگی‌ها 75
4-5- سیستم یکپارچه شده 77
4-6- انواع داده 77
Boxing و EnBoxing 78
4-7- ویژگی‌های جدید در C# 79
کلاسهای partial 79
Genericها 79
کلاس های static 80
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 80
Delegateهای ناشناس 80
Delegate covariance and contravariance 81
نوع داده Nullable 81
منابع و مآخذ 83


فهرست شکل ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   صفحه
شکل 2- 1- نمایش اکتور برنامه 16
شکل 2- 2- نمایش ماژول اجرای برنامه 16
شکل 2- 3- نمایش رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم 17
شکل 2- 4- نمایش Use case Diagram اصلی سیستم 19
شکل 2- 5- نمایش Use case Diagram بخش کاربر 20
شکل 2- 6- نمایش Use case Diagram بخش ماژول برنامه 21
شکل 3- 1- نمایش فرم اصلی برنامه...................................................................................57

فهرست نمودار ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   صفحه
نمودار2- 1- نمودار توالی درخواست شروع بازی 25
نمودار2- 2- نمودار همکاری درخواست شروع بازی 26
نمودار2- 3- نمودار فعالیت درخواست شروع بازی 27
نمودار2- 4- نمودار توالی انداختن تاس 29
نمودار2- 5- نمودار همکاری انداختن تاس 30
نمودار2- 6- نمودار فعالیت انداختن تاس 31
نمودار2- 7- نمودار توالی آوردن امتیاز 6 جهت شروع بازی 33
نمودار2- 8- نمودار همکاری آوردن امتیاز 6 جهت شروع بازی 34
نمودار2- 9- نمودار فعالیت آوردن امتیاز 6 جهت شروع بازی 35
نمودار2- 10- نمودار توالی انجام حرکت های مهره 37
نمودار2- 11- نمودار همکاری انجام حرکت های مهره 38
نمودار2- 12- نمودار فعالیت انجام حرکت های مهره 39
نمودار2- 13- نمودار توالی مرتب سازی صفحه بازی برای شروع 41
نمودار2- 14- نمودار همکاری مرتب سازی صفحه بازی برای شروع 42
نمودار2- 15- نمودار فعالیت مرتب سازی صفحه بازی برای شروع 43
نمودار2- 16- نمودار توالی بررسی عدد تاس برای شروع 45
نمودار2- 17- نمودار همکاری بررسی عدد تاس برای شروع 46
نمودار2- 18- نمودار فعالیت بررسی عدد تاس برای شروع 47
نمودار2- 19- نمودار توالی انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده 49
نمودار2- 20- نمودار همکاری انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده 50
نمودار2- 21- نمودار فعالیت انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده 51
نمودار2- 22- نمودار توالی بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره 53
نمودار2- 23- نمودار همکاری بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره 54
نمودار2- 24- نمودار فعالیت بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره 55

فهرست جدول ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   صفحه
جدول 2- 1- جدول اصلی سناریو 23
جدول 2- 2- جدول سناریوی  Use Case درخواست شروع بازی 24
جدول 2- 3- جدول سناریوی  Use Case انداختن تاس 28
جدول 2- 4- جدول سناریوی  Use Case آوردن امتیاز 6 جهت شروع بازی 32
جدول 2- 5- جدول سناریوی  Use Case انجام حرکت های مهره 36
جدول 2- 6- جدول سناریوی  Use Case مرتب سازی صفحه بازی برای شروع 40
جدول 2- 7- جدول سناریوی  Use Case بررسی عدد تاس برای شروع 44
جدول 2- 8- جدول سناریوی  Use Case انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده 48
جدول 2- 9- جدول سناریوی  Use Case بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره 52

سناریوی شماره 1

سیستم بازی مار و پله

نام: درخواست شروع بازی

(RequestStartGame)

Actor: کاربر

شرح سناریو: در این سناریو ، Actor درخواست شروع بازی می نماید و برنامه را اجرا می نماید .

Assumption: منظور از Actor در این Use Case همان کاربران سیستم می باشند که درخواست شروع بازی می نمایند .

Include: ---

Extended: ---

(Pre-Condition): ---

مراحل:

Actor

System

1- کاربر درخواست شروع بازی می نماید و برنامه را اجرا می کند .

2-  سیستم به مرتب سازی صفحه بازی برای شروع می پردازد  .

 

3- سیستم صفحه شروع بازی را برای کاربر نمایش می دهد .

 Constraints: در هنگام درخواست شروع بازی ، ماژول اجرای برنامه باید به مرتب سازی صفحه بازی برای شروع بپردازد .

Post-Condition: کاربر می تواند برای شروع بازی روی تاس کلیک کند .

Alternative Flow: - --

 Goal: کاربر درخواست شروع بازی می نماید .

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620