دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده sql server مطب پزشک


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده sql server مطب پزشک

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

تعداد صفحه: 29

  دانلود پروژه پایگاه داده SQL مطب

 پروژه پایگاه داده سیستم مطب به همراه پایگاه داده SQL Server و فایل BackUp پایگاه داده که این پروژه دارای چند جدول Table و چند View یا همان کوئری و چند رویه یا همان storedprocedure و چند فانکشن یا تابع user defined function و چند تریگر می باشد. ضمنا پروژه دارای فایل Word برای آموزش و راهنمایی بیشتر است و این فایل دارای 30 صفحه است. فهرست مطالب در ذیل قابل مشاهده می باشد. 
 
فهرست مطالب . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
جداول سیستم مطب 6
جدول PaziresheBimar (پذیرش بیمار) 6
رکوردهایی برای PaziresheBimar (پذیرش بیمار) 8
جدول BimarMoshakhasat (مشخصات بیمار) 9
رکوردهایی برای BimarMoshakhasat  (مشخصات بیمار) 10
جدولPerSonnels (پرسنل) 11
رکوردهایی برای PerSonnels (پرسنل) 12
جدولAzmaieshat (آزمایشات) 13
رکوردهایی برای Azmaieshat (آزمایشات) 14
نمودار ER منطقی 15
نمودار ER فیزیکی 16
QUERY لیست بیمارانی که آزمایش گرفته اند و دفترچه بیمه داشتند(BIMARAZMAIESHBIMEH) 17
QUERY نمایش لیست بیماران همراه با نوع بیماری(NOOWBIMARYHARBIMAR) 18
QUERY نمایش پرسنلی که از بیمار ازمایش نگرفته اند(PERSONEL) 19
QUERY نمایش لیست بیمارانی که آزمایش گرفته اند(BIMARAZMAIESH) 19
توابع 20
تابع UDFBimarTypeList 20
تابع UDFTotalHaghAlzahmehList 21
تابع UDFListOfAzmayeshatBimar 22
تریگر 23
تریگر TrNotDelete BimarMoshakhasat 23
ویو ها 25
ویو   Azmaieshe_Bimar 26
ویو PazireshHa 27
رویه ها 28
رویه  sp_PerSonnels_Insert 28
رویه  sp_PaziresheBimar 29
 
فهرست شکل ها
عنوان ..........................................................................................................................شماره صفحه
شکل 1-مسیر جدول های تعریف شده 6
شکل 2- شکل لیست بیمارانی که آزمایش گرفته اند و دفترچه بیمه داشتند 17
شکل 3- شکل نمایش لیست بیماران همراه با نوع بیماری 18
شکل 4- شکل نمایش پرسنلی که از بیمار ازمایش نگرفته اند 19
شکل 5- نمایش لیست بیمارانی که آزمایش گرفته اند 20
شکل 6-نمایش لیست تاریخ مراجعه و نوع بیماری 21
شکل 7-نمایش لیست حق الزحمه های پرداختی 21
شکل 8-لیست نتیجه آزمایشات و تاریخ آن 22
شکل 9-مسیر تریگر TrNotDelete BimarMoshakhasat 23
شکل 10-نمایش پیغام خطا پس از اجرای دستور حذف 23
شکل 11-مسیر تریگر  NoEventOnSecificTable 24
شکل 12-تریگر  NoEventOnSecificTable 24
شکل 13-پیغام خطای حذف جدول Azmaieshat 25
شکل 14-مسیر ویو های تعریف شده 25
شکل 15-کد ویو   Azmaieshe_Bimar 26
شکل 16-اجرای ویو  Azmaieshe_Bimar 26
شکل 17-کد ویو PazireshHa 27
شکل 18-اجرای ویو PazireshHa 27
شکل 19-مسیر ویوهای تعریف شده 28
شکل 20-اجرای رویه  sp_PerSonnels_Insert 29
شکل 21-اجرای رویه  sp_PaziresheBimar 30
 
فهرست جدول ها
عنوان ..............................................................................................................................شماره صفحه
جدول 1- جدول پذیرش بیمار 4
جدول 2- جدول دیتا دیکشنری پذیرش بیمار 4
جدول 3- جدول رکوردهای پذیرش بیمار 6
جدول 4- جدول مشخصات بیمار 7
جدول 5- جدول دیتا دیکشنری مشخصات بیمار 7
جدول 6- جدول رکوردهای مشخصات بیمار 9
جدول 7- جدول پرسنل 10
جدول 8- جدول دیتا دیکشنری پرسنل 10
جدول 9- جدول رکوردهای پرسنل 11
جدول 10- جدول آزمایشات 12
جدول 11- جدول دیتا دیکشنری آزمایشات 12
جدول 12- جدول رکوردهای آزمایشات 13
جدول 13- جدول لیست بیمارانی که آزمایش گرفته اند و دفترچه بیمه داشتند 16
جدول 14- جدول نمایش لیست بیماران همراه با نوع بیماری 17
جدول 15- جدول نمایش پرسنلی که از بیمار ازمایش نگرفته اند 18
جدول 16- جدول نمایش لیست بیمارانی که آزمایش گرفته اند 19
 
فهرست نمودار ها
عنوان .........................................................................................................................شماره صفحه
نمودار 1- نمودار ER منطقی 15
نمودار 2- نمودار ER فیزیکی 16
 
  دانلود پروژه پایگاه داده SQL مطب
 
پروژه دارای توضیحات می باشد و 30 صفحه است و بخشی از پروژه به شرح ذیل می باشد:

کد 

Create Procedure [dbo].[sp_PaziresheBimar_SelectAll]

As

Begin

      Select

            PazireshID,

            OperatorID,

            BimarID,

            PazireshDate,

            BimariType,

            Notes

      From PaziresheBimar

End


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620