دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده sql server تاکسی تلفنی


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده sql server تاکسی تلفنی

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

 پروژه تاکسی سرویس

پروژه پایگاه داده SQL Server برنامه تاکسی تلفنی دارای View یا کوئری و stored procedure یا رویه ذخیره شده و trigger تریگر و فانکشن function و دارای بک آپ و فایلهای MDF و LDF مربوط به پایگاه داده و دارای فایل DOC برای توضیحات و آموزش می باشد. فهرست مطالب به شرح ذیل می باشد:
فهرست مطالب
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
جدول Customers (مشتریان) 6
جدول MachineNoow 7
جدول RanandehGan 9
جدول ServieCaft (سرویس های انجام شده) 10
نمودار ER منطقی تاکسی(نمودار ERD) 12
نمودار ER فیزیکی تاکسی (نمودار SQL) 13
Query  نمایش تعداد کل مشتریان (Cole Moshtarian) 14
Query  نمایش دو مشتری که بیشترین پردا ختی را داشته اند به همراه مبلغ (Max Pardakhti ) 14
Query نمایش سه راننده که بیشترین درآمد را داشته اند (Max Daramad Ranandeh) 15
Query نمایش تعداد کل رانندگان (Cole Ranandeh) 16
Query نمایش نوع خودرو هر راننده(Noow Machine Ranandeh) 16
Query نمایش میزان در آمد هر راننده (Daramad Ranandeh) 17
Query نمایش درآمد کل آژانس(Daramad Cole Taxi) 18
Query نمایش پرداختی های مشتریان (Pardakhti Moshtarian) 19
Trigger های پایگاه داده 19
TrNoEventOnSecificTable : عدم حذف ویا تغییر جدول 19
TrNoDeletTable : عدم حذف جدول 20
Functions های پایگاه داده 21
UdfTasvie :  اسامی تسویه کنندگان 21
UdfDatOzviiat : تاریخ عضویت 22
Store Procedure های پایگاه داده 23
SpCustomers_DeleteRow:حذف 23
SpCustomers_Insert:درج 23
SpCustomers_SelectAll:انتخاب 24
SpCustomers_Update:ویرایش 24

فهرست شکلها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
شکل 1- شکل قالب جدول مشتریان 6
شکل 2- شکل قالب جدول نوع خودرو 7
شکل 3-  شکل قالب جدول رانندگان 9
شکل 4- شکل قالب جدول سرویس های انجام شده 10
شکل 5- شکل نمایش تعداد کل مشتریان 14
شکل 6- شکل نمایش بیشترین پرداختی مشتریان 15
شکل 7- شکل نمایش بیشترین درآمد رانندگان 16
شکل 8- شکل نمایش تعداد کل رانندگان 16
شکل 9- شکل نمایش نوع خودرو هر راننده 17
شکل 10 - شکل نمایش درآمد هر راننده 18
شکل 11 - شکل نمایش درآمد کل آژانس 18
شکل 12- شکل نمایش پرداختی های مشتریان 19
شکل 13 - محل قرار گیری تریگر 20
شکل 14 - محل قرار گیری تریگر 21
شکل 15 - خروجی تابع 21
شکل 16 - محل قرار گیری تابع 22
شکل 17 - خروجی تابع 22
شکل 18 - محل قرار گیری تابع 23
شکل 19 - محل قرارگیری در پایگاه داده 23
شکل 20 - محل قرار گیری در پایگاه داده 24
شکل 21 - محل قرار گیری در پایگاه داده 24
شکل 22 - محل قرار گیری در پایگاه داده 25
 
فهرست نمودارها 
عنوان . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
نمودار 1- نمودار ER منطقی تاکسی 12
نمودار 2- نمودار ER فیزیکی تاکسی 13
نمودار 3- نمودارER تعداد کل مشتریان 14
نمودار 4- نمودارER بیشترین پرداختی مشتریان 15
نمودار 5- نمودارER بیشترین درآمد رانندگان 15
نمودار 6- نمودار ER تعداد کل رانندگان 16
نمودار 7- نمودار ER نوع خودرو هر راننده 17
نمودار 8- نمودارER درآمد هر راننده 18
نمودار 9- نمودار ER درآمد کل آژانس 18
نمودار 10- نمودار ER پرداختی های مشتریان 19
 
فهرست جدول ها 
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
جدول 1 - جدول دیتا دیکشنری مشتریان 6
جدول 2- جدول رکوردهای مشتریان 7
جدول 3 - جدول دیتا دیکشنری نوع خودرو 7
جدول 4- جدول رکوردهای نوع خودرو 8
جدول 5- جدول دیتا دیکشنری رانندگان 9
جدول 6- جدول رکوردهای رانندگان 10
جدول 7- جدول دیتا دیکشنری سرویس های انجام شده 11
جدول 8- جدول رکوردهای سرویس های انجام شده 11

پروژه پایگاه داده SQL Server برنامه تاکسی سرویس
 
پروژه دارای توضیحات می باشد و 25 صفحه است و بخشی از پروژه به شرح ذیل می باشد:

کد :

 

 

CREATE FUNCTION dbo.UdfTasvie()

RETURNS @Table TABLE

(NameTasvieKonande NVARCHAR(100)و NameTasvieKonande NVARCHAR(50))

AS

BEGIN

INSERT INTO @Table

SELECT     dbo.Customers.CompanyName,N’تسویه نکرده اند

FROM         dbo.Customers INNER JOIN

dbo.ServieCaft ON dbo.Customers.CustomerID = dbo.ServieCaft.CustomerID 

 WHERE TasviehBit=0

GROUP BY dbo.Customers.CompanyName, dbo.ServieCaft.TasviehBit

     RETURN

END  


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620