پروژه پایگاه داده sql server سیستم هتل


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

پروژه پایگاه داده sql server سیستم هتل

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

 فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

جداول پروژه هتل 6
جدول tblCustomer  (مشتری) 7
جدول tblTahvil  (تحویل) 8
جدول tblReserve  (رزرو) 9
جدول tblRoom(اتاق) 10
جدول tblOperator(اپراتور) 11
نمودار ER منطقی 12
نمودار ER فیزیکی 13
QUERY نمایش اتاق هایی که اصلا رزرو نشده اند(REZERVNASHODE) 14
(MAXREZERVEOTAGH) نمایش مشتریانی که بیشترین اتاق را رزرو کرده اند  QUERY 14
(OTAGHREZERVAANDTAHVILE)  نمایش اتاق هایی که رزرو شده اند و تحویل داده شده اندQUERY 15
Viewها 16
ویو OperatorReseveRoom 17
ویو CusomerReserve 17
ویو RoomReserved 17
رویه ها 18
رویه SPInsertCustomer 18
رویه SPOperatorTotalSell 19
رویه SPGetCustomer 19
توابع 20
تابع UDFTotalIncomeOfRoom 20
تابع UDFGetRoomOfCustomer 21
تابع UDFIsRoomReserved 21
تریگر 22
تریگر TrNotDeleteCustomer 22
تریگر  NoEventOnSecificTable 23
فهرست شکل ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
شکل 1-  شکل قالب جدول مشتری 7
شکل 2-  شکل قالب جدول تحویل 8
شکل 3-  شکل قالب جدول رزرو 9
شکل 4-  شکل قالب جدول اتاق 10
شکل 5-  شکل قالب جدول اپراتور 11
شکل 6-شکل نمایش اتاق هایی که اصلا رزرو نشده اند 14
شکل 7- شکل نمایش مشتریانی که بیشترین اتاق را رزرو کرده اند 15
شکل 8- شکل نمایش اتاق هایی که رزرو شده اند و تحویل داده شده اند 16
شکل 9-مسیر ویوهای تعریف شده 16
شکل 10-اجرای ویو OperatorReseveRoom 17
شکل 11-اجرای ویو CusomerReserve 17
شکل 12-اجرای ویو RoomReserved 18
شکل 13-مسیر رویه های تعریف شده 18
شکل 14-اجرای رویه SPInsertCustomer 19
شکل 15-اجرای رویه SPOperatorTotalSell 19
شکل 16-اجرای رویه SPGetCustomer 20
شکل 17-مسیر توابع تعریف شده 20
شکل 18-اجرای تابع UDFTotalIncomeOfRoom 21
شکل 19-اجرای تابع UDFGetRoomOfCustomer 21
شکل 20-اجرای تابع UDFIsRoomReserved 22
شکل 21-مسیر تریگر TrNotDeleteCustomer 22
شکل 22-اجرای تریگر TrNotDeleteStafs و نمایش خطا 22
شکل 23--مسیر تریگر  NoEventOnSecificTable 23
شکل 24--تریگر  NoEventOnSecificTable 23
شکل 25-اجرای تریگر  NoEventOnSecificTable 24
فهرست جدول ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
جدول 1- جدول دیتا دیکشنری مشتری 6
جدول 2- رکوردهای جدول مشتری 6
جدول 3- جدول دیتا دیکشنری تحویل 7
جدول 4- رکوردهای جدول تحویل 7
جدول 5- جدول دیتا دیکشنری رزرو 8
جدول 6- رکوردهای جدول رزرو 8
جدول 7- جدول دیتا دیکشنری اتاق 9
جدول 8- رکوردهای جدول  اتاق 9
جدول 9-  جدول دیتا دیکشنری اپراتور 10
جدول 10- رکوردهای جدول اپراتور 10
فهرست نمودارها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
نمودار 1- نمودار ER منطقی سیستم هتل 11
نمودار 2- نمودار ER فیزیکی سیستم هتل 12
نمودار 3- نمودارERاتاق هایی که اصلا رزرو نشده اند 13
نمودار 4- نمودار ER مشتریانی که بیشترین اتاق را رزرو کرده اند 14
نمودار 5- نمودار ER اتاق هایی که رزرو شده اند و تحویل داده شده اند 15
این پایگاه داده 5 جدول ، 3 کوئری، 7 ویو، 3 رویه ، 3 تابع و 2 تریگر می باشد.
 
پروژه پایگاه داده SQL Server پذیرش هتل

جدول tblCustomer  (مشتری)

این جدول برای نگهداری اطلاعات مشتریان استفاده می شود. 

 

نام فیلد

Caption

نوع فیلد

مقادیر مجاز

CustomerId

کد مشتری

decimal(18, 0)

0 تا 9

CustomerName

نام مشتری

nvarchar(150)

اعداد 0 تا 9 و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . * و ...

CustomerLName

نام خانوادگی مشتری

nvarchar(150)

اعداد 0 تا 9 و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . * و ...

CustomerPassportNumber

شماره پاسپورت مشتری

decimal(18, 0)

0 تا 9

CustomerCountry

کشور مشتری

nvarchar(150)

اعداد 0 تا 9 و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . * و ...

CustomerCity

شهر مشتری

nvarchar(150)

اعداد 0 تا 9 و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . * و ...

CustomerTell

شماره تلفن متری

decimal(18, 0)

0 تا 9

جدول 1- جدول دیتا دیکشنری مشتری

در این جدول فیلد CustomerId (کد مشتری) به عنوان کلید اصلی است.

و این جدول از طریق این فیلد با جدول tblReserve ارتباط یک به چند دارد .

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620