پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم کتابخانه آنلاین


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم کتابخانه آنلاین

HyperLink
قیمت: 145000 ریال - چهارده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

چکیده 9
مقدمه 10
فصل اول:  چشم انداز پروژه (VISION) 12
1-1- VISION چیست 13
1-2- موضوع پروژه 14
1-3- اهداف پروژه 14
1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 14
1-5- ذینفعان پروژه 15
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 15
1-7- معایب پروژه های گذشته 16
1-8- زبان برنامه نویسی 18
1-9- پایگاه داده 19
1-10-روش تحلیل سیستم 19
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 19
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 19
فصل دوم:  بررسی روند کار در یک کتابخانه 21
2-1- بررسی ACTOR های فیزیکی کتابخانه و شرح هر یک از آنها 22
2-2- بررسی USE CASE های فیزیکی کتابخانه 23
2-3- USE CASE DIAGRAM های فیزیکی کتابخانه 25
2-3-1- Use case Diagram مربوط به تقاضای عضویت 25
2-3-2- Use case Diagram مربوط به دریافت مدارک ثبت نام و صدور کارت 26
2-3-3- Use case Diagram مربوط به درخواست و تحویل کتاب 27
2-3-4- Use case Diagram مربوط به ثبت بازگشت کتاب 28
2-3-5- Use case Diagram مربوط به تمدید و لغو عضویت 29
2-3-6- Use case Diagram مربوط به گزارشات مدیریتی 30
2-4- سناریوی روند کار در کتابخانه 31
2-4-1- سناریوی درخواست عضویت 31
2-4-2-  سناریوی دریافت ارائه درخواست عضویت مراجعان به مدیر جهت بررسی (اکتور کارمند) 31
2-4-3-  سناریوی تائید درخواست /  رد درخواست (اکتور مدیر) 31
2-4-4- سناریوی درخواست مدارک جهت ثبت نام (اکتور کارمند) 31
2-4-5- سناریوی تحویل مدارک جهت ثبت نام (اکتور اعضا) 31
2-4-6- سناریوی بررسی و اعتبار سنجی مدارک تحویلی (اکتور کارمند) 32
2-4-7- سناریوی تائید اعتبار سنجی مدارک / عدم تائید اعتبار سنجی مدارک (اکتور کارمند) 32
2-4-8- سناریوی درخواست کد عضویت از مدیر برای عضو (اکتور کارمند) 32
2-4-9- سناریوی تخصیص کد عضویت به عضو (اکتور مدیر) 32
2-4-10- سناریوی صدور کارت عضویت برای درخواست کننده (اکتور کارمند) 32
2-4-11- سناریوی درخواست کتاب (اکتور اعضا) 33
2-4-12- سناریوی تحویل و ثبت تحویل کتاب (اکتور کارمند) 33
2-4-13- سناریوی بازگشت کتاب (اکتور اعضا) 33
2-4-14- سناریوی تحویل گیری و ثبت بازگشت کتاب (اکتور کارمند) 33
2-4-15- بررسی شمول جریمه دیر کرد (اکتور کارمند) 33
2-4-16- سناریوی پرداخت جریمه (اکتور اعضا) 34
2-4-17- سناریوی درخواست استفاده از سالن مطالعه (اکتور اعضا) 34
2-4-18- درخواست تمدید عضویت (اکتور اعضا) 34
2-4-19- سناریوی تمدید عضویت / لغو عضویت (اکتور کارمند) 34
2-4-20- ارائه گزارشهای مدیریتی به مدیر (اکتور کارمند) 34
فصل سوم:  بررسی توجیه پذیری طرح (تعداد عملیات  ، زمان و هزینه) 35
3-1- فهرست عملیات سنتی که حذف می شوند 36
3-2- فهرست عملیات سنتی که به عملیات سیستمی (نرم افزاری) تبدیل می شوند 37
3-3- فهرست عملیات سیستمی که اضافه شده اند 38
3-4- فهرست مرتب شده کلیه عملیات سیستمی 38
3-5- مقایسه تعداد عملیات سنتی و سیستمی در کتابخانه 39
3-5-1- مقایسه بر حسب تعداد عملیات 39
3-5-2- مقایسه از نظر زمان 40
3-5-3- مقایسه از نظر هزینه ها 41
3-5-3-1- هزینه های مربوط به روش سنتی 41
3-5-3-2- هزینه های مربوط به روش سیستمی 41
3-6- نتایج فاکتورهای بررسی شده 42
فصل چهارم:  بررسی USE CASE DIAGRAM منطقی کتابخانه 43
4-1- فهرست مرتب شده FUNCTIONALITY هایی که باید سناریو برای آنها تعریف شود 44
4-2- نمودار منطقی کلی USE CASE سیستم کتابخانه آنلاین 45
4-3- نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی 46
4-4- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها 47
4-4-1- Use case Diagram مربوط به ثبت نام ، ورود و خروج از سیستم 48
4-4-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 49
4-4-1-2- سناریوی LogIn Use Case 50
4-4-1-3- سناریوی LogOut Use Case 51
4-4-2- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای مدیر 52
4-4-2-1- سناریوی  Use Caseتعیین سطح دسترسی کاربران 53
4-4-2-2- سناریوی  Use Caseویرایش لیست کتابها 54
4-4-2-3- سناریوی  Use Caseمشاهده گزارشات مدیریتی 55
4-4-2-4- سناریوی  Use Caseایجاد گروه کتاب جدید 56
4-4-3- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای اپراتور 57
4-4-3-1- سناریوی  Use Caseبروز رسانی وب سایت 58
4-4-3-2- سناریوی  Use Caseانجام امور پشتیبانی 59
4-4-3-3- سناریوی  Use Caseایجاد آرشیو 60
4-4-4- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای کاربر و کاربر عادی 61
4-4-4-1- سناریوی  Use Caseآپلود کتاب 62
4-4-4-2- سناریوی  Use Caseدانلود کتاب 63
4-4-4-3- سناریوی  Use Caseجستجو 64
4-4-4-4- سناریوی  Use Caseمشاهده لیست کتابها 65
فصل پنجم:  نمودار CLASS کتابخانه ONLINE 66
5-1- نمودار اصلی CLASS سیتم 67
5-2- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 68
5-2-1- متد Insert () 68
5-2-2- متد Delete () 68
5-2-3- متد Update() 68
5-2-4- متد Select() 69
5-3- جزئیات و نام هر کلاس 69
5-3-1- کلاس کاربر 69
5-3-2- کلاس سطح دسترسی 69
5-3-3- کلاس سوابق مشاهده کتابها 70
5-3-4- کلاس ایجاد آرشیو 70
5-3-5- کلاس گزارش لینک معیوب 70
5-3-6- کلاس کتابها 71
5-3-6- کلاس موضوع کتابها 71
فصل ششم:  پیاده سازی پایگاه داده بر اساس CLASS DIAGRAM 72
6-1- نمودار ER ایجاد شد توسط SQL SERVER 73
6-2- نمایش جزئیات جداول پایگاه داده 74
6-2-1- جزئیات جدول tblBooks 74
6-2-2- جزئیات جدول tblDownloadRecordBooks 75
6-2-3- جزئیات جدول tblUsers 75
6-2-4- جزئیات جدول tblBookSubject 76
6-2-5- جزئیات جدول tblUserTypes 76
6-2-6- جزئیات جدول tblFileFormat 77
6-3- اسکریپتهای SQL برای تولید جداول 77
فصل هفتم:  نمودارهای توالی (SEQUENCE DIAGRAMS) 79
7-1- نمودار توالی ثبت نام در سیستم کتابخانه آنلاین 80
7-2- نمودار توالی ورود به سیستم 81
7-3- نمودار توالی خروج از سیستم 82
7-4- نمودار توالی انتشار کتاب 83
7-5- نمودار توالی ایجاد آرشیو جدید 84
7-6- نمودار توالی ایجاد موضوع جدید 85
7-7- نمودار توالی ویرایش لینکها 86
فصل هشتم:  نمودارهای همکاری (COLLABORATION DIAGRAMS) 87
8-1- نمودار همکاری ثبت نام در سیستم کتابخانه آنلاین 88
8-2- نمودار همکاری ورود به سیستم کتابخانه آنلاین 89
8-3- نمودار همکاری خروج از سیستم کتابخانه آنلاین 90
8-4- نمودار همکاری انتشار کتاب 91
8-5- نمودار همکاری ایجاد آرشیو جدید 92
8-6- نمودار همکاری ایجاد موضوع جدید 93
8-7- نمودار همکاری ویرایش لینکها 94
فصل نهم:  نمودارهای فعالیت (ACTIVITY DIAGRAMS) 95
9-1- نمودار فعالیت ورود به سیستم (LOGIN) 96
9-2- نمودار فعالیت خروج از سیستم (LOGOUT) 97
9-3- نمودار فعالیت ثبت نام کاربر جدید در سیستم (SIGNUP) 98
9-4- نمودار فعالیت ارسال کتاب جدید (UPLOADBOOKS) 99
9-5- نمودار فعالیت عملیات پشتیبانی (SUPPORTING) 100
9-6- نمودار فعالیت ایجاد آرشیو جدید (CREATING ARCHIVE) 101
9-7- نمودار فعالیت ایجاد موضوع کتاب جدید (CREATING NEW SUBJECT) 102
9-8- نمودار فعالیت انجام عملیات جستجو (SEARCHING) 103
فصل دهم:  نمودار اجزا (DEPLOYMENT DIAGRAM) 104
10-1- نمودار DEPLOYMENT 105
فصل یازدهم:  طراحی و کد نویسی بخش واسط کاربر 106
11-1- MASTER PAGE در ASP.NET 2.0 107
11-2- MASTER PAGE چيست 107
11-3- نحوه اضافه نمودن یک MASTERPAGE به پروژه 108
11-4- شرح صفحات پروژه کتابخانه آنلاین 109
11-4-1- طراحی لایه داده (Data Layer) 109
11-4-2- طراحی صفحه Master 111
11-4-2-1- لینکهای اصلی 111
11-4-2-2- اطلاعات سیستمی 112
11-4-2-3- ورود به سیستم 113
11-4-2-3- نمایش Source Code صفحه Master به صورت کامل 114
11-4-3- طراحی صفحه Default.aspx 116
11-4-3-3- نمایش Source Code صفحه Default.aspx به صورت کامل 116
11-4-4- طراحی صفحه Register.aspx 118
11-4-4-1- نمایش Source Code کامل صفحه Register.aspx 119
11-4-5- طراحی صفحه AdvancedSearch.aspx 120
11-4-5-1- نمایش Source Code کامل صفحه AdvancedSearch.aspx 120
11-4-6- طراحی صفحه votes.aspx 122
11-4-6-1- نمایش Source Code کامل صفحه votes.aspx 122
11-4-6-2- نمایش Source Code کلاس مربوط به ارسال ایمیل 123
11-4-7- طراحی صفحه EditUsers.aspx 124
11-4-7-1- نمایش کد SQL مربوط به Select 124
11-4-7-2- نمایش کد SQL مربوط به Delete 124
11-4-7-3- نمایش کد SQL مربوط به UpDate 124
11-4-8- طراحی صفحه EditProfile.aspx 125
11-4-8-1- نمایش Source Code مربوط به صفحه EditProfile.aspx 125
11-4-9- طراحی صفحه ShowArchives.aspx 127
11-4-9-1- نمایش Source Code مربوط به صفحه ShowArchives.aspx 127
11-4-10- طراحی صفحه BookGroups.aspx 129
11-4-10-1- نمایش Source Code مربوط به صفحه BookGroups.aspx 129
11-4-11- طراحی صفحه EditBookLists.aspx 131
11-4-11-1- نمایش کد SQL مربوط به Select 131
11-4-11-2- نمایش کد SQL مربوط به Delete 131
11-4-11-3- نمایش کد SQL مربوط به UpDate 131
11-4-12- طراحی صفحه BookUpload.aspx 132
11-4-12-1- نمایش Source Code مربوط به صفحه BookUpload.aspx 132
11-4-13- طراحی صفحه CreatArchive.aspx 135
11-4-13-1- نمایش Source Code مربوط به صفحه CreatArchive.aspx 135
11-4-14- طراحی صفحه BookDetails.aspx 137
11-4-14-1- نمایش Source Code مربوط به صفحه BookDetails.aspx 137
11-4- بررسی USERCONTROL های به کار برده شده 138
11-4-1-  کنترل ucPageVisitCounter.ascx 138
11-4-2-  کنترل ucMainAdminChecker.ascx 138
11-4-3-  کنترل ucOperatorChecker.ascx 139
11-4-4-  کنترل ucCommonUserChekerl.ascx 139
فصل دوازدهم:  جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 140
جمع بندی 141
نتیجه گیری 142
پیشنهادات 142
منابع 144
کتابها 144
وب سایتها 144
 
 

فهرست عکسها ، نمودارها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شماره صفحه
نمایه 1 - اکتور مدیر 22
نمایه 2 - اکتور کارمند 22
نمایه 3 - اکتور مراجعه کننده 23
نمایه 4 - Use case Diagram مربوط به تقاضای عضویت 25
نمایه 5 - Use case Diagram مربوط به دریافت مدارک ثبت نام و صدور کارت 26
نمایه 6- Use case Diagram مربوط به درخواست و تحویل کتاب 27
نمایه 7 - Use case Diagram مربوط به ثبت بازگشت کتاب 28
نمایه 8 - Use case Diagram مربوط به تمدید و لغو عضویت 29
نمایه 9 - Use case Diagram مربوط به گزارشات مدیریتی 30
نمایه 10 -  نمودار مقایسه ای تعداد عملیات سیستمی و سنتی در سیستم کتابخانه 39
نمایه 11 - نمودار مقایسه ای عملیات سیستمی و سنتی بر حسب زمان 40
نمایه 12 - نمودار مقایسه هزینه ها 42
نمایه 13 - نمودار UseCase کلی سیستم 45
نمایه 14 - نمودار Use Case ثبت نام ، ورود و خروج از سیستم 48
نمایه 15-  فعالیتهای مدیر 52
نمایه 16 - فعالیتهای اپراتور 57
نمایه 17 - فعالیتهای کاربر و کاربر عادی 61
نمایه 18 - نمودار ER پایگاه داده 73
نمایه 19  - جدول کتابها 74
نمایه 20  - جدول سوابق دریافت کتابها 75
نمایه 21 - جدول کاربران 75
نمایه 22 - جدول گروه های کتاب 76
نمایه 23 - جدول نوع کاربران 76
نمایه 24 - قالب فایلها 77
نمایه 25 - شکل صفحه Master 111
نمایه 26  -  شکل صفحه Default 116
نمایه 27  - شکل صفحه Regiser 118
نمایه 28- شکل DataSet مربوط به ثبت نام 118
نمایه 29  -  عکس مربوط  به صفحه جستجوی در وب سایت 120
نمایه 30  - عکس صفحه ارسال نظرات و پیشنهادات 122
نمایه 31  - عکس صفحه ویرایش مشخصات کاربری 125
نمایه 32  - عکس مربوط به صفحه ویرایش کتابها 131
نمایه 33 - عکس مربوط به صفحه انتشار کتابها 132
نمایه 34 - صفحه مروبط به ایجاد آرشیو 135
نمایه 35 -  صفحه نمایش جزئیات کتابها 137

چکیده
در این نوشتار ، به بررسی و تحلیل سیستماتیک یکی از نرم افزارهای آنلاین با عنوان کتابخانه پرداخته شده است. 
هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش RUP می باشد که برای نمایش برخی از مراحل آن از نمودارهای UML استفاده شده است. برای این منظور:
در فصل اول Vision طرح مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل دوم روند کار فیزیکی در یک کتابخانه مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل سوم طرح جاری از نظر اقتصادی توجیه شده است
در فصل چهارم نمودار Use Case منطقی سیستم به همراه سناریوهای هر یک از
Use Case های ارائه شده است
در فصل پنجم نمودار کلاس مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل ششم ، بر اساس نمودار کلاس ، پایگاه داده طراحی و پیاده سازی گردیده است
در فصل هفتم نمودار توالی ارائه شده است
در فصل هشتم نمودار همکاری بر اساس نمودارهای توالی ارائه شده است
در فصل نهم نمودار فعالیت ارائه گردیده است
در فصل دهم به بررسی نمودار اجزا پرداخته شده است
در فصل یازدهم Source Code های برنامه به همراه واسط کاربر ارائه گردیده اند
نهایتا در فصل دوازدهم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است.

محل درج شماره سناریو

محمل درج نام سیستم یا زیر سیستم

محل درج نام Use Case و نام Actor

Scenario Description: در این بخش شرح مختصری از سناریو نوشته می شود.

Assumption: در این بخش تعریفی از اکتور بیان می شود و شرح داده می شود که وظیفه Actor مورد نظر در این Use Case چیست.

Include: در این بخش نوع ارتباط با Use case های دیگر در صورت وجود مشخص می شود.

Extended: در این بخش نوع ارتباط با Use case های دیگر در صورت وجود مشخص می شود.

(Pre-Condition): در این بخش معمولا شرط یا شروطی نوشته می شوند که قبل از اتفاق افتادن Use Case باید برقرار باشند. یا به عبارتی شرایطی که باید اتفاق بیفتند تا Use Case فعال شود.

مراحل: ( یا Main Flow) جریان اصلی کار به صورت جزء به جزء شرح داده می شود.

Actor

System

در این بخش عملیاتی که اکتور درخواست می دهد به صورت مرحله به مرحله نوشته می شود.

در این بخش عملیاتی که سیستم انجام می دهد به صورت مرحله به مرحله نوشته می شود.

Constraints: در این بخش قیودی که در هنگام انجام Use Case باید اعمال شوند نوشته می شوند.

Post-Condition: شرایطی که بعد از اتمام کار Use Case ایجاد می شود را Post-Condition می گویند.

Alternative Flow: جریان فرعی Use Case در این بخش شرح داده می شود. مانند خطاها و Exception ها.

Goal: در این بخش هدف اصلی که باید به آن رسیده شود نوشته می شود.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink