مهندسی نرم افزار یو ام ال مدیریت مطب کلینیک


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

مهندسی نرم افزار یو ام ال مدیریت مطب کلینیک

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

تعداد صفحه: 116

فهرست مطالب

شماه صفحه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عنوان

هدف سیستم جاری 8

زبان تحلیل سیستم 8

شناسائی Business Use Case ها 11

شناسائی Business Actor های سیستم 17

Actor کاربر 17

Actor پزشک 18

Actor بیمار 18

فصل دوم: چشم انداز  Vision پروژه سیستم مطب 19

چشم انداز Vision 20

Vision چیست 20

موضوع پروژه 21

اهداف پروژه 21

انجام پروژه چه سودی دارد 22

ذینفعان پروژه 22

سابقه انجام پروژه های مشابه 23

معایب پروژه های گذشته 24

زبان برنامه نویسی 25

پایگاه داده 25

روش تحلیل سیستم 25

سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 25

سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 26

مراحل انجام پروژه سیستم مطب 26

مشخصات فنی نرم افزار مطب 27

نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری) 27

نیازمندیهای نرم افزاری 27

نیازمندیهای سخت افزاری 28

فصل سوم: فعالیتهای پروژه 29

فعالیتهای اصلی پروژه 30

2-1- نمودار مربوط به فعالیتهای اصلی پروژه 30

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت شناخت سیستم 31

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت تهیه تحويل مستندات اوليه به واحد تحليل 31

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت رسم نمودارهای پروژه 32

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت ايجاد پايگاه داده 37

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت پياده سازي نرم افزار 38

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت راه اندازي  Server 39

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت راه اندازي شبکه 39

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت نصب و تحویل پروژه 40

نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار مدیریت مطب پزشکان 41

اطلاعات پايه در بخش ثبت و پذیرش بیمارن 41

عمليات مربوط به جستجو ، نگهداري سوابق بیماری بیماران 41

گزارش‌ها 42

امنيت و حدود دسترسي 43

بازسازی اطلاعات 43

فصل چهارم: برآورد هزینه و زمانبندی 44

مراکز هزینه های پروژه 45

هزینه خرید تجهیزات سخت افزاری 45

هزینه خرید تجهیزات نرم افزاری 46

هزینه مربوط به نیروی انسانی 47

شرح هزینه ها به همراه نمودار مقایسه ای هزینه های طرح 48

نمودار گانت مربوط به زمانبندی پروژه 49

فصل پنجم: سایر نمودارهای UML 50

نمودار فعالیت 1 – ثبت نام و ورد به سیستم 51

نمودار فعالیت 2 – ویرایش اطلاعات بیماران 52

نمودار فعالیت 3 -  صندوق پستی 53

نمودار فعالیت 4-  برنامه زمانبندی پذیرش بیماران 54

نمودار Business Domain سیستم مطب 55

نمودار همکاری – ثبت نام کاربر جدید 56

نمودار همکاری 2 -  ورود به سیستم 57

نمودار همکاری -  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید 58

نمودار همکاری -  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده 59

نمودار همکاری -  عملیات استخدام منشی 60

نمودار همکاری -  عملیات درخواست تجویزات انجام شده 61

نمودار همکاری -  عملیات ورود به سیستم 62

نمودار ER منطقی سیستم مطب 63

نمودار ER فیزیکی سیستم مطب 64

نمودار DFD سطح صفر COntext 65

نمودار DFD سطح یک 66

نمودار DFD سطح یک (جداسازی مجموعه مورد نظر) 67

نمودار DFD سطح دو (پردازش پرداخت) 68

نمودار DFD سطح دو (پذیرش بیمار) 69

نمودار وضعیت Business State Chart Diagram – ثبت نام کاربر جدید 70

نمودار وضعیت Business State Chart Diagram -  ورود به سیستم 71

نمودار وضعیت -  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید 72

نمودار وضعیت Business State Chart Diagram  -  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده 73

نمودار توالی Sequence Diagram 1 – ثبت نام کاربر جدید 74

نمودار توالی Sequence Diagram 2 -  ورود به سیستم 75

نمودار توالی Sequence Diagram  3 -  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید 76

نمودار توالی Sequence Diagram 4 -  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده 77

نمودار توالی 5 -  عملیات استخدام منشی 78

نمودار توالی Sequence Diagram  6 -  عملیات درخواست تجویزات انجام شده 79

نمودار کلاس سیستم مطب 80

نمودار کلاس سیستم مطب (بخش کاربران) 81

2-1- 2-نمودار کلاس سیستم مطب (بخش معاینات و تجویزات) 82

توضیحات نمودار کلاس سیستم مطب (بخش کاربران) 83

فصل ششم: مدیریت ریسکهای پروژه نرم افزاری مطب 84

منشاء ریسکهای پروژه 85

جدول ریسکهای پروژه (به صورت کامل) 86

نمودار ریسکهای پروژه (به صورت کامل) 88

جدول ارائه راهکار برای برخورد با ریسکها 89

جدول ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت) 92

نمودار ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت) 93

1-1- شناخت سازمان 94

1-1-1- معرفی سازمان 94

2-1-1- چارت سازمانی هدف 94

چارت سازماني : 94

3-1-1- اهداف و وظائف قسمت های اصلی چارت سازمانی 95

1-پزشك 95

2-منشي 95

3- بيمار: 95

2-1- شناخت سازمان هدف 95

1-2-1- شرح سازمان هدف و ساختار و ارتباطات آن با واحد های غیر سازمان 95

2-2-1-افرادی کلیدی (key persons) 96

3-2-1- فرهنگ لغت سازمانی (Business Glossary) 96

4-2-1- فرایند های سازمانی 96

5-2-1-کنشگر های سازمانی ( business actor) و جدول کنشگر های سازمانی فرایند 97

6-2-1- نموادر Business domain 98

7-2-1- نمودار Business use case model 99

3-1- محدوده ی سیتم 100

1-3-1- تعیین  business use case های موجود در محدوده ی سیستم 100

2-3-1- لیست actor   business های پتانسیل در محدودی سیستم 102

3-3-1- نمودار محدوده ارتباط با actor    businessیا system s cop 102

4-1- تحلیل و توسعه دامنه 103

1-4-1- شرح business use case های موجود در محدوده سیستم: 103

پذیرش منشی 103

پرداخت حقوق 103

صندوق پستی پزشک 103

صندوق پستی پرستار یا منشی 103

برنامه زمانبندی مراجعه بیماران 103

برنامه زمانبندی حضور پزشک در مطب 104

درخواست معالجه 104

تجویزات پزشک 104

2-4-1- شرح قواعد کسب کار در business use case انتخابی 104

3-4-1- لیست BW ها 105

4-4-1- ترسیم نمودارactivity business برای هر business use case 105

5-4-1- ترسیم نمودار object model   business 106

1-2- مقدمه 106

2-2- هدف 106

2-3- جایگاه محصول 106

2-3-1- شرح مسئله 108

2-3-2- شرح جایگاه محصول 108

2-4- شرح ذینفعان 108

2-5- نیاز ها 108

2-5-1- نیاز های ذینفعان 108

2-5-2- نیاز های کیفی 109

2-6- مرور محصول 109

2-6-1- دور نمای محصول 109

2-5-2-1 نیاز های کیفی 109

2-7- قید ها و محدودیت ها در نوشتن نرم افزار واحد مدیریت مطب پزشک 111

1-6-1- Sing Up Use Case 112

1-6-2- Sing In  Use Case 113

1-6-3- Use Case  پذیرش منشی 114

1-6-4- Use Case   تجویزات و معاینات 115

1-6-5- Use Case   برنامه زمانبندی 116


هدف از طراحی و پیاده سازی این سیستم ، نر م افزاری است که با آن بتوان در آن اطلاعات مراجعان به یک مطب را مورد ثبت و بازیابی قرار داد و بتوان گزارشهای متوعی از آنها بدست آورد. 

3-1-1- اهداف و وظائف قسمت های اصلی چارت سازمانی

1-پزشك

پزشك  وظيفه ي اداره مطب را دارد همچنين همه ي تصميم گيري هاي نهايي به عهده ي اوست .او بيمار را مورد معاينه قرار مي دهد و نوع بيماري را تشخيص مي دهد و دارو تجويز مي كند و حقوق منشي توسط پزشك پرداخت مي شود. 


2-منشي

منشي وظيفه وارد نمودن اطلاعات بيماران به سيستم ، تشكيل پرونده ، رزرو وقت براي بيماران و همچنين ترتيب ورود بيماران به اتاق پزشك را به عهده دارد.


3- بيمار:

بيمار وظيفه دارد در موعد تعيين شده به پزشك مراجعه نمايد و داروي تجويز شده را طيق دستور پزشك مصرف كند.


2-1- شناخت سازمان هدف

1-2-1- شرح سازمان هدف و ساختار و ارتباطات آن با واحد های غیر سازمان

سازمان هدف در سیستم مطب در حقیقت بخش تزریقات و پانسمان می باشد که وظیفه آن تزریقات در محل مطب و پانسمان و تعویض پانسمان بیماران برای عملهای سرپایی می باشد و این بخش بایستی همیشه اقلام مورد نیاز مطب را به صورت آماده تهیه کرده و در اختیار داشته باشد و در موداقع لزوم از آن استفاده نماید.

در صورتی که اقلامی از اقلام موجود در مطب دارای کم کاست بود بایستی درخواست خرید توسط منشی تهیه شده و با تائید پزشک مطب ، خریداری گردد و لیست موجودی مطب اضافه گردد. هزینه خزید اقلام و تجهیزات پزشکی مورد نیاز از محل درآمد بیماران و مراجعان تامین می گردد.

2-2-1-افرادی کلیدی (key persons)

نام فرد وظایف

پزشک ویزیت بیماران ، تجویز دارو و دستور تزریقات و پانسمان زیر نظر خود پزشک

پرستار مسئول پذیرش بیماران و مسئول تزریقات و پانسمان و عملهای سرپایی

بیمار تامین هزینه های مورد نیاز پزشک


3-2-1- فرهنگ لغت سازمانی (Business Glossary)

عنوان شرح

دارو برای بیمار توسط پزشک تجویز می شود

پرونده بیمار یک سری اطلاعات در زمینه سوابق پزشکی بیمار

تزریق به عمل ورود دارو از طریق سوزن به بدن گفته می شود

بیماری به عاملی که باعث شده بیمار به پزشک مراجعه کند بیماری گفته می شود


4-2-1- فرایند های سازمانی

- ثبت اطلاعات بيمار

- ثبت اطلاعات پزشك

- -ثبت پرونده

- ويرايش اطلاعات بيمار

- ويرايش اطلاعات پزشك

- ويرايش پرونده

- جستجوي يك بيمار

1-جستجوي محدوده:جستجو بر اساس شماره پرونده ، نام ، نام خانوادگي و شماره بيمه 

2-جستجوي كامل: جستجو بر اساس شماره پرونده ،  نام خانوادگي ، شماره بيمه ، نوع بيماري ، شماره شناسنامه ،ساعت مراجعه و تاريخ مراجعه 

- تنظيم سيستم براي يك مطب 

- تنظيمات شخصي سيستم

سیستم مطب uml نمودارهای مهندسی نرم افزار با رشنال رز

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620