پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم پذیرش بیمارستان


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم پذیرش بیمارستان

HyperLink
قیمت: 145000 ریال - چهارده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

عنوان                           صفحه
فصل اول : چشم انداز پروژه (VISION) 5
1-1- مقدمه 6
1-2- VISION چیست 6
1-3- موضوع پروژه 6
1-4- اهداف پروژه 6
1-5- انجام پروژه چه سودی دارد 7
1-6- ذینفعان پروژه 7
فصل دوم : تحلیل و طراحی بخش سیستم پذیرش بیمارستان 10
نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها 11
سناریوی  USE CASEثبت اطلاعات بیمار 12
نمودار PACKAGE 13
نمودار USECASE شماره 1 14
نمودار USECASE شماره 2 15
نمودار USECASE شماره 3 16
نمودار USECASE شماره 4 17
اکتورهای سیستم پذیرش بیمارستان ACTOR 18
نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) ثبت اطلاعات بیمار 19
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ثبت اطلاعات بیمار 20
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ثبت اطلاعات بیمار 21
سناریوی  USE CASEثبت بخش بیمار 22
نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) ثبت بخش بیمار 23
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ثبت بخش بیمار 24
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ثبت بخش بیمار 25
سناریوی  USE CASEثبت انواع بیماری 26
نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) ثبت انواع بیماری 27
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) ثبت انواع بیماری 28
نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت انواع بیماری 29
سناریوی  USE CASEثبت پرونده بیمار 30
نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) ثبت پرونده بیمار 31
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ثبت پرونده بیمار 32
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ثبت پرونده بیمار 33
سناریوی  USE CASEویزیت بیمار 34
نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) ویزیت بیمار 35
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ویزیت بیمار 36
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ویزیت بیمار 37
سناریوی  USE CASEثبت دارو 38
نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) ثبت دارو 39
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ثبت دارو 40
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ثبت دارو 41
سناریوی  USE CASE فرم ترخیص بیمار 42
نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) فرم ترخیص بیمار 43
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) فرم ترخیص بیمار 44
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) فرم ترخیص بیمار 45
سناریوی  USE CASEوضعیت حساب بیمار 46
نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) وضعیت حساب بیمار 47
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) وضعیت حساب بیمار 48
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) وضعیت حساب بیمار 49
سناریوی  USE CASEوضعیت درمان بیمار 50
نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) وضعیت درمان بیمار 51
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) وضعیت درمان بیمار 52
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) وضعیت درمان بیمار 53
فصل سوم : نمودار CLASS سیستم بخش پذیرش بیمارستان 54
مقدمه 55
نمودار اصلی CLASS سیستم 56
توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 57
جزئیات و نام هر کلاس 58
1-کلاس کاربر 58
2-کلاس مسئول پذیرش 58
3- کلاس مسئول مالی 59
4- کلاس کارشناس ترخیص 59
5- کلاس پزشک 59
6- کلاس پرستار 59
7- کلاس اطلاعات بیمار 60
8- کلاس ویزیت بیمار 60
9- کلاس وضعیت حساب 61
10- کلاس فرم ترخیص 61
11- کلاس درمان 62
12- کلاس بیماری 62
13- کلاس دارو 63
14- کلاس بخش 63
15- کلاس پرونده 64
 

سناریوی شماره 1

سیستم پذیرش بیمارستان

نام: ثبت اطلاعات بیمار

(RegistInfoBimar)

Actor: کاربر

شرح سناریو: در این سناریو ، Actor پس ازورود به سیستم ، اطلاعات بیمار را را ثبت می کند.

Assumption: منظور از Actor در این Use Case کاربر سیستم پذیرش بیمارستان می باشد که عملیات بخش پذیرش بیمارستان را انجام می دهد.

Include: ورود به سیستم

Extended: صفحه اصلی  نرم افزار

(Pre-Condition):  پذیرش بیمار انجام نشده است.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر بر روی منوی پذیرش بیمارکلیک می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به پذیرش بیمار را نمایش می دهد.

3-کاربر اطلاعات درخواستی بیمار را وارد می نماید و کلید ثبت را فشار می دهد.

4- سیستم پس از بررسی اعتبارسنجی اطلاعات ، اطلاعات مربوط به بیمار را ثبت می کند.

 

5- سیستم پیغامی مبنی بر انجام ثبت اطلاعات را نمایش می دهد.

Constraints:  - مقادیر تمام فیلدها باید وارد شوند.

Post-Condition: بعد از ثبت اطلاعات بیمار ، اطلاعات بیمار در دسترس می باشد.

Alternative Flow: در صورتی که به هر دلیلی ثبت انجام نشد بایستی به گونه ای به کاربر اطلاع داده شود.

 :Goal اطلاعات بیمار توسط بیمار ثبت شده است.

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink