دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده sql server برنامه وکالت


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده sql server برنامه وکالت

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

  پروژه پایگاه داده برنامه وکالت

پروژه پایگاه داده SQL Server برنامه وکالت دارای View یا کوئری و stored procedure یا رویه ذخیره شده و trigger تریگر و فانکشن function و دارای بک آپ و فایلهای MDF و LDF مربوط به پایگاه داده و دارای فایل DOC برای توضیحات و آموزش می باشد. فهرست مطالب به شرح ذیل می باشد:
 
فهرست مطالب
عنوان . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
جدولهای پایگاه داده سیستم وکالت 5
جدول tblLawyer  (وکیل) 5
جدول tblCustomer  (مشتری) 6
جدول tblCustomerRole  (نقش مشتری) 7
جدول tblReception  (مبالغ دریافت شده از مشتری) 8
جدول tblCaseType  (نوع پرونده) 9
جدول tblCase  (پرونده) 10
نمودار ER (نمودار ERD سیستم وکالت) 12
Query نمایش میزان واریزی هر مشتری(VarizMoshtari) 13
Query  نمایش میزان درآمد هر وکیل (DaramadVakil) 13
Trigger های پایگاه داده 14
TrNoEventOnSecificTable : عدم حذف و یا تغییر جدول 14
TrNoDeletTable : عدم حذف جدول 15
Functions های پایگاه داده 16
UdfCostomerRole : تشخیص شاکی یا متشاکی 16
UdfLawyer : موضوع شکایت 17
Stored Procedure های پایگاه داده 19
SptblCustomer_DeleteRow: حذف 19
SptblCustomer_Insert:درج 19
SptblCustomer_SelectAll:انتخاب 20
SptblCustomer_Update:ویرایش 20
فهرست شکل ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
شکل 1-  شکل قالب جدول وکیل 5
شکل 2- شکل قالب جدول مشتری 6
شکل 3 - شکل قالب جدول نقش مشتری 7
شکل 4- شکل قالب جدول مبالغ دریافت شده از مشتری 8
شکل 5 - شکل قالب جدول نوع پرونده 9
شکل 6 - شکل قالب جدول پرونده 10
شکل 7- شکل نمایش میزان واریزمشتریان 13
شکل 8- شکل نمایش میزان درآمد وکیل 14
شکل 9 - محل قرار گیری تریگر 15
شکل 10 - محل قرار گیری تریگر 16
شکل 11 - خروجی تابع 17
شکل 12 - محل  قرار گیری تابع 17
شکل 13 - خروجی تابع 17
شکل 14 - محل قرار گیری تابع 18
شکل 15 - محل قرارگیری Sp 19
شکل 16 - محل قرارگیری Sp در DB 19
شکل 17  - محل قرارگیری Sp در DB 19
شکل 18 - محل قرارگیری Sp در DB 20
 

فهرست نمودار ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
نمودار 1- نمودار ERD سیستم وکالت 12
نمودار 2- نمودارER میزان واریزمشتریان 13
نمودار 3- نمودارER میزان درآمد وکیل 14
 
پروژه پایگاه داده SQL برنامه وکالت
 
پروژه دارای توضیحات می باشد و 21 صفحه است و بخشی از پروژه به شرح ذیل می باشد:
 
Stored Procedure های پایگاه داده

SptblCustomer_DeleteRow: حذف

با استفاده از این استورپروسیجر می توان اطلاعات موجود در جدول Customer را حذف کرد.
نحوه استفاده از این استورپروسیجر
EXEC dbo.SptblCustomer_DeleteRow @CustomerID = 1010
با استفاده از این دستور مشتری با شماره 1010 حذف می شود.
 
 
کد:

Create Procedure SptblCustomer_DeleteRow

 @CustomerID decimal

As

Begin

   Delete tblCustomer

     Where [CustomerID] = @CustomerID

End

GO


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620