پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم فروشگاه پوشاك


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم فروشگاه پوشاك

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

چکیده 7
مقدمه 8
فصل اول:  چشم انداز پروژه (VISION) 9
1-1- VISION چیست 10
1-2- موضوع پروژه 11
1-3- اهداف پروژه 11
1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 11
1-5- ذینفعان پروژه 12
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 12
1-7- معایب پروژه های گذشته 13
1-8- زبان برنامه نویسی 15
1-9- پایگاه داده 15
1-10-روش تحلیل سیستم 15
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 15
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 16
فصل دوم:  نمودار هاي جريان داده (DFD) 17
نمودار نيازمنديهاي سيستم فروش 18
نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش (نمودار بازیگران) SSM 19
نمودار فیزیکی DFD اولیه 20
مشخص نمودن محدوده سیستم 21
تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها 22
نمودار زمینه ای(DFD) 23
نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD) 24
نمودار DFD سطح 2 مربوط به دریافت و پرداخت سطح 1 25
نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش 26
نمودار DFD منطقی سطح 0 مربوط به سیستم فروش 27
نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت سفارش 28
نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت پرداخت 29
فصل سوم:  نمودار كاربرد (USE CASE DIAGRAM ) 30
3-1- USE CASE چیست؟ 31
3-2- ACTOR چیست؟ 32
3-3- دیاگرام USE CASE چیست؟ 32
3-4- ارتباطات بین USE CASE ها چگونه است؟ 32
3-5- شناسائی ACTOR های سیستم 33
3-5-1- ACTOR کاربر 33
3-5-2- ACTOR مدیر واحد فروش 34
3-5-3- ACTOR کارمندان فروش 35
3-5-4- ACTOR مشتریان 35
3-6-  شناسائی USE CASE ها 36
3-6-1- نمودار مورد کاربرد( (USE CASE کلی سیستم فروشگاه پوشاک وحدت 37
3-6-2-نمودار مورد کاربرد( (USE CASE مربوط به کاربر 38
3-6-3-نمودار مورد کاربرد( (USE CASE مدیر سیستم فروشگاه پوشاک وحدت 39
3-6-4-نمودار مورد کاربرد( (USE CASE اپراتور بخش تولیدی سیستم فروشگاه پوشاک وحدت 40
3-6-1-1- سناریوی SING UP USE CASE 41
نمودار توالی SING UP 42
نمودار همکاری SING UP 43
نمودار فعالیت SING UP 44
3-6-1-2- سناریوی SING IN USE CASE 45
نمودار توالی SING IN 46
نمودار همکاری SING IN 47
نمودار فعالیت SING IN 48
3-6-1-3- سناریوی SING OUT USE CASE 49
3-6-1-4- سناریوی USE CASE ثبت غرفه جدید 50
نمودارتوالی ثبت غرفه جدید 51
نمودار همکاری ثبت غرفه جدید 52
نمودار فعالیت ثبت غرفه جدید 53
3-6-2-5- سناریوی تعریف رنگ 54
نمودار توالی تعریف رنگ 55
نمودار همکاری تعریف رنگ 56
نمودار فعالیت تعریف رنگ 57
3-6-2-6- سناریوی ثبت ارسال کالا به فروشگاه 58
نمودار توالی ثبت ارسال کالا به فروشگاه 59
نمودار همکاری ثبت ارسال کالا به فروشگاه 60
نمودار فعالیت ثبت ارسال کالا به فروشگاه 61
3-6-1-7-  سناریوی ایجاد فاکتور 62
نمودار توالی ایجاد فاکتور 63
نمودار همکاری ایجاد فاکتور 64
نمودار فعالیت ایجاد فاکتور 65
3-6-1-8- سناریوی ایجاد دسته بندی کالای جدید 66
نمودار توالی ایجاد دسته بندی کالای جدید 67
نمودار همکاری ایجاد دسته بندی کالای جدید 68
نمودار فعالیت ایجاد دسته بندی کالای جدید 69
3-6-1-9- سناریوی ثبت ارجاع کالا به تولیدی 70
نمودار توالی ارجاع کالا به تولیدی 71
نمودار همکاری ارجاع کالا به تولیدی 72
نمودار فعالیت ارجاع کالا به تولیدی 73
3-6-1-10- سناریوی ثبت ورود کالا به فروشگاه 74
نمودا ر توالی ثبت ورود کالا به فروشگاه 75
نمودار همکاری ثبت ورود کالا به فروشگاه 76
نمودار توالی ایجاد فروشگاه جدید 77
نمودار همکاری ایجاد فروشگاه جدید 78
نمودار توالی ایجاد واحد تولیدی جدید 79
نمودار فعالیت ایجاد فروشگاه جدید 80
نمودار توالی ثبت واحد سنجش جدید 81
نمودار همکاری ثبت واحد سنجش جدید 82
نمودار فعالیت ثبت واحد سنجش جدید 83
نمودار توالی مشاهده گزارشات 84
نمودار همکاری مشاهده گزارشات 85
نمودار توالی مشاهده کاردکس کالا 86
نمودار همکاری مشاهده کاردکس کالا 87
نمودار فعالیت مشاهده کاردکس کالا 88
نمودار توالی ثبت پیش بینی میزان فروش 89
نمودار همکاری ثبت پیش بینی میزان فروش 90
نمودار توالی ثبت گزارش تولید 91
نمودار همکاری ثبت گزارش تولید 92
نمودار توالی قیمت گذاری نهایی 93
نمودار همکاری قیمت گذاری نهایی 94
نمودار فعالیت قیمت گذاری نهایی 95
نمودار توالی کنترل مشاهده قیمت های تصویب شده 96
نمودار همکاری کنترل مشاهده قیمت های تصویب شده 97
فصل چهارم:  نمودار CLASS 98
4-1- نمودار CLASS اصلی سیستم فروشگاه 99
4-1- نمودار CLASS مربوط به کاربر 100
4-2- نمودار CLASS مربوط به نوع کاربر 100
4-3- نمودار CLASS مربوط به فروشگاه ها 101
4-4- نمودار CLASS مربوط به غرفه ها 101
4-6- نمودار CLASS مربوط به مدل 102
4-7- نمودار CLASS مربوط به فاکتور 103
4-8- نمودار CLASS مربوط به واحد تولیدی 104
4-10- نمودار CLASS مربوط به کالای دریافتی فروشگاه از تولیدی 105
4-11- نمودار CLASS مربوط به کالای تولیدی 107
4-12- نمودار CLASS کلاس واحد سنجش کالا 108
4-13- نمودار CLASS کلاس پیش بینی تولید 108
فصل پنجم:  نمودار وضعيت (STATE CHART DIAGRAMS) 110
5-1- نمودار وضعیت SIGNUP 111
5-2- نمودار وضعیت SIGNIN 111
5-3- نمودار وضعیت SIGNOUT 112
5-4- نمودار وضعیت PRODUCT DEFINITION 113
5-5- نمودار وضعیت POSSIBILITY OF ORDERS 114
فصل ششم:  نمودار اجزاء (COMPONENT DIAGRAMS) 116
6-1- نمودار COMPONENT کلی سیستم 116
6-2- نمودار COMPONENT بخش حساب های مشتریان 117
6-3- نمودار COMPONENT بخش مدیریت حساب ها 118
فصل هفتم:  نمودار PACKAGE و DEPLOYMENT 120
نمودار DEPLOYMENT 120
نمودار PACKAGE 121
فصل هشتم:  جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 123
جمع بندی 123
نتیجه گیری 125
پیشنهادات 126
منابع 127
کتابها 128
وب سایتها 128
 


 
چکیده
در این نوشتار ، به بررسی و تحلیل سیستماتیک یکی از نرم افزارهاي آنلاين با عنوان سیستم فروشگاه پوشاك وحدت پرداخته شده است. 
هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش RUP می باشد که برای نمایش برخی از مراحل آن از نمودارهای UML استفاده شده است. برای این منظور:
در فصل اول Vision طرح مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل دوم نمودار هاي جريان داده ها (DFD) رسم شده اند
در فصل سوم نمودارهاي كاربرد (Use case Diagrams) رسم شده اند و براي هر  نمودار سناريوي خاص آن رسم شده است
در فصل چهارم نمودار كلاس رسم و بررسي شده و متدهاي هر كلاس مورد بررسي قرار گرفته اند
در فصل پنجم به بررسي نمودا وضعيت (State Chart Diagrams) و رسم آنها پرداخته شده است
در فصل ششم نمودار اجزا مورد بررسي و رسم قرار گرفته است
در فصل هفتم نمودارهاي PACKAGE و DEPLOYMENT مورد بررسي قرار گرفته اند
در نهايت در فصل هشتم به ارائه نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته شده است
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620