پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم انبارداری


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم انبارداری

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب 

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شماره صفحه
مقدمه 8
فصل اول:  شرح سيستم انبار 9
جايگاه‌ سازماني‌ و شرح‌ وظايف‌ 10
كالاهاي‌ موجود در انبار و نحوه‌ چيدمان‌ آنها 10
سيستم‌ كدگذاري‌ كالاهاي‌ انبار 11
فرايند درخواست‌ كالا از انبار و تحويل‌ آن‌ 11
فرمهاي‌ مورد استفاده‌ در سيستم‌ انبار 12
انبار گرداني‌ 13
فصل دوم: نيازمنديهاي سيستم انبار 14
نيازمنديهاي مساله جهت طراحي برنامه انبار 15
اطلاعات پايه 15
عمليات مربوط به ورود كالا به انبار 16
عمليات مربوط به خروج كالا از انبار 17
عمليات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري كالا و سوابق آن و كنترل موجودي انبار 18
گزارش‌ها 19
امنيت و حدود دسترسي 21
ارتباط سيستم انبار با ساير سيستم‌ها 22
بازسازی اطلاعات 22
فرمهاي مورد استفاده در سيستم انبار 23
جدول مربوط به ثبت ، اصلاح و حذف كالا 23
جدول مربوط به مشاهده كالا 23
جدول مربوط به معرفي درخواست كننده 23
جدول مربوط به معرفي انبارها 24
جدول مربوط به معرفي پروژه ها 24
الف) جدول مربوط به معرفي پروژه ها 24
ب) جدول مربوط به مواد مصرفي پروژه ها 24
ج) كد شركت درخواست كننده 24
جدول مربوط به معرفي كارپردازها 25
جدول مربوط به رسيد انبار دائم 25
جدول مربوط به حواله انبار 25
ثبت برگشتي به انبار 26
ثبت درخواست خريد 26
چاپ درخواست خريد 27
ثبت رسيد محصول 27
جدول مربوط به گزارش گردش انبار 28
جدول مربوط به گزارش كاردكس انبار يك كالا 28
جدول مربوط به گزارش كالاهائي كه به نقطه سفارش رسيده اند 28
جدول مربوط به گزارش مواد يك محصول 28
جدول مربوط به گزارش پيگيري درخواستهاي خريد 29
جدول مربوط به گزارش مربوط به واحدها 29
جدول مربوط به گزارش مربوط به پروژه ها 29
جدول مربوط به ثبت شمارش كالا 29
جدول مربوط به گزارش مغايرت 30
جدول مربوط به ليست شمارش كالا 30
جدول مربوط به ليست انبارگرداني (صورت خلاصه ريز انبارگرداني شركت) 30
جدول مربوط به ثبت انبارگرداني 30
فصل سوم: نمودار جريان داده ها DFD 31
نمودار زمینه ای DFD سیستم انبار (Context Diagram) 32
نمودار سطح صفر سيستم انبار 33
نمودار سطح يك DFD سیستم انبار (ناشی از عملیات انبار) 34
نمودار سطح دو DFD سیستم انبار (ناشی از صدور درخواست) 35
نمودار سطح سه DFD سیستم انبار (صدور ناشی از درخواست) 36
نمودار سطح چهار DFD سیستم انبار (ناشی از بررسی صدور) 37
فصل چهارم: نمودار كاربرد (Use case Diagram) 38
فهرست فعاليتها 39
نمودار كلي Use Case سيستم انبارداري 40
نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای مدیر انبار 41
نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها 42
سناریوی Boss Mailbox Use Case 43
سناریوی  Use Caseمشاهده گزارشات مدیریتی 44
سناریوی  Use Caseایجاد گروه كالاي جدید 45
سناریوی  Use Caseدرج اقلام ویرایش لیست اقلام 46
سناریوی  Use Caseمشاهده سفارشات 47
سناریوی Use Case درخواست خريد كالا 48
نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای انباردار 49
سناریوی Use Case صندوق پستي انباردار 50
سناریوی  Use Caseثبت سفارشات 51
سناریوی  Use Caseبررسي موجودي انبار 52
نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای درخواست کننده کالا 53
سناریوی Use Case صندوق پستي درخواست كننده كالا از انبار 54
سناریوی Use Case ارسال سفارش جديد 55
سناریوی Use Case تائيديه دريافت كالا از انبار 56
نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای کاربر 57
سناریوی Sing Up Use Case 58
سناریوی LogIn Use Case 59
سناریوی LogOut Use Case 60
فصل پنجم: نمودار توالي (Sequence Diagram) 61
نمودار توالي ورود به سيستم 62
نمودار توالي خروج از سيستم 63
نمودار توالي ايجاد كاربر 64
نمودار توالي درخواست نمايش وضعيت موجودي كالا 65
نمودار توالي ارسال سفارش كالا 66
نمودار توالي درخواست نمايش وضعيت موجودي كالا 67
نمودار توالي درخواست ثبت تائيديه دريافت كالا 68
نمودار توالي ثبت مشخصات كالاي جديد 69
نمودار توالي ايجاد گروه كالاي جديد 70
نمودار توالي درخواست ثبت سفارش 71
نمودار توالي تائيد نهايي سفارش 72
نمودار توالي صدور درخواست خريد كالا 73
نمودار توالي درخواست مشاهده صندوق پستي (انباردار) 74
نمودار توالي درخواست مشاهده صندوق پستي (درخواست كننده كالا) 75
نمودار توالي درخواست مشاهده صندوق پستي (مدير انبار) 76
نمودار توالي درخواست مشاهده سفارشات 77
نمودار توالي درخواست مشاهده گزارشات مديريتي 78
نمودار توالي درخواست مشاهده سفارشات موجود (مدير انبار) 79
فصل ششم: نمودار همكاري (Collaboration Diagram) 80
نمودار همكاري ورود به سيستم 81
نمودار همكاري خروج از سيستم 82
نمودار همكاري ايجاد كاربر 83
نمودار همكاري درخواست نمايش وضعيت موجودي كالا 84
نمودار همكاري ارسال سفارش كالا 85
نمودار توالي درخواست نمايش وضعيت موجودي كالا 86
نمودار همكاري درخواست ثبت تائيديه دريافت كالا 87
نمودار همكاري ثبت مشخصات كالاي جديد 88
نمودار همكاري ايجاد گروه كالاي جديد 89
نمودار همكاري درخواست ثبت سفارش 90
نمودار همكاري تائيد نهايي سفارش 91
نمودار همكاري صدور درخواست خريد كالا 92
نمودار همكاري درخواست مشاهده صندوق پستي (انباردار) 93
نمودار همكاري درخواست مشاهده صندوق پستي (درخواست كننده كالا) 94
نمودار همكاري درخواست مشاهده صندوق پستي (مدير انبار) 95
نمودار همكاري درخواست مشاهده سفارشات 96
نمودار همكاري درخواست مشاهده گزارشات مديريتي 97
نمودار همكاري درخواست مشاهده سفارشات موجود (مدير انبار) 98
فصل هفتم: نمودار كلاس (Class Diagram) 99
نمودار كلي كلاس سيستم انبار شيشه 100
توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 100
متد Insert () 100
متد Delete () 101
متد Update() 101
متد Select() يا متد GetInfo() 101
جزئیات و نام كلاسهاي سيستم انبار 102
كلاس كاربر 102
كلاس مدير انبار 102
كلاس انباردار 102
كلاس درخواست كننده كالا 103
كلاس انبار 103
كلاس تحويل اقلام 103
كلاس ورود كالا به انبار 104
كلاس محصولات انبار 104
فصل هفتم: نمودار ارتباطات (ER Diagram) 105
نمودار ER كلي سيستم 106
فصل هشتم: نمودار وضعیت (State Chart Diagram) 107
نمودار وضعیت ورود به سیستم 108
نمودار وضعیت خروج از سیستم 109
نمودار وضعیت ثبت نام در سیستم 110
نمودار وضعیت ثبت سفارشات 111
نمودار وضعیت گزارشات سیستم 112
فصل نهم: نمودار گانت و پرت 113
جدول مربوط به فعاليتهاي نمودار گانت 114
نمودار گانت 115
نمودار پرت 116
جمع بندی 117
نتیجه گیری 118
پیشنهادات 118
منابع 120
کتابها 120
وب سایتها 120


مقدمه
هدف از تشكیل وایجاد انبارها چه در سازمانهای دولتی و چه در بخش خصوصی، تامین و نگهداری كالاهای مورد نیاز سازمان است.
وظایف انبارها به شرح زیر است:
1- برنامه ریزی و مراقبت برای حفظ مقدار موجودی هر یك از كالاهای مورد نیاز سازمان درحد مطلوب خود
همكاری و مساعدت در خرید وتامین وتهیه كالاها ودریافت كالاهای خریداری شده
2- نگهداری كالا در انبار به نحو صحیح وتسریع در امر تحویل با رعایت مقررات
3- دستورالعملهای سازمان
انبارها را از دو جهت‌ مي‌توان‌ مورد بررسي‌ قرارداد، يكي‌ از لحاظ‌ فيزيكي‌ نظير محل‌ انبار، نوع‌قفسه‌بندي‌ها، محل‌ كالاها در انبار، نور، ايمني‌ و وسايل‌ حفاظت‌ كالاها و وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ و... وديگري‌ سيستم‌ اطلاعات‌ انبار كه‌ به‌ طرح‌ و گردش‌ فرمها بنحوي‌ كه‌ اطلاعات‌ به‌ بخشهاي‌ مختلف‌سازمان‌، به‌ موقع‌ و به‌ مقدار لازم‌ برسد و به‌ كنترلهاي‌ لازم‌ در رابطه‌ با كالاها مي‌پردازد.
 منظور از سيستم‌ اطلاعاتي‌ انبار، ايجاد روشي‌ نظام‌مند و منطقي‌ براي‌ اجراي‌ عمليات‌ مربوط‌ به‌كالاهاي‌ موجود در انبار و همچنين‌ اعمال‌ كنترلهاي‌ لازم‌ روي‌ مراحل‌ مختلف‌ اين‌ عمليات‌ مي‌باشد. 
انبار بنا به‌ نياز همه‌ بخشها، عموماً با تمام‌ واحدها و كاركنان‌ آن‌ در تماس‌ و رابطه‌ است‌. اين‌ رابطه‌ وتماس‌ چه‌ در مورد تحويل‌ دادن‌ و گرفتن‌ اجناس‌ و چه‌ در مورد نگهداري‌ حسابها و مبادله‌ اسناد و مدارك‌آن‌ها، بايد بر ضوابط‌ مستدل‌ و مجاز و رسمي‌ مبتني‌ باشد نه‌ مناسبات‌ شخصي‌ و دوستانه‌ چرا كه‌ اينگونه‌روابط‌، موجبات‌ كندي‌ كار و بروز اشتباهات‌ را فراهم‌ مي‌سازد. بديهي‌ است‌ در روابط‌ متقابل‌، رفتارهاي‌دوستانه‌ صرفنظر از دستورالعملها، سبب‌ تسريع‌ كارها خواهد بود ولي‌ نبايد باعث‌ ابهام‌ در حسابها ومدارك‌ و اسناد باشد.

سناریوی Boss Mailbox Use Case

سناریوی شماره 1

سیستم انبار شيشه

نام: صندوق پستي

Actor: مدیر انبار

شرح سناریو: در این سناریو ، مدیر انبار پس ازورود به سیستم ، وارد صندوق پستي خود می شود و نسبت به ارسال پیامها و بررسی پیامهای رسیده اقدام می نماید.

Assumption: منظور از مدیر انبار در این Use Case در حقیقت فردی است که تمامی امور انبار زير نظر اين شخص انجام مي شود و بالاترین شخص از نظر سطوح دسترسی به اطلاعات می باشد و می تواند هر گونه ویرایشی در اطلاعات درج شده انجام دهد.

Communicate: مدیر انبار

Extendedصفحه اصلی نرم افزار

(Pre-Condition): پس از بروز رسانی ، از طریق ارسال پیغام به صندوق پستي ساير كاربران ، به آنها اطلاعات داده می شود. در صورتی که پيام جدیدی در صندوق موجود باشد به آن پاسخ داده خواهد شد.

مراحل:

Actor

System

1- مدیر بر روی کلید ورود به صندوق پستي کلیک می نماید.

2- سیستم صفحه مربوط به صندوق پستي را نمایش می دهد.

 

3- سیستم در صورت وجود ، پيامهاي های رسیده جدید را نمایش می دهد.

4- مدیر انبار پيام های مورد نظر را ارسال می نماید.

5- سیستم فهرست تائید ارسال نامه های ارسالی را نمایش می دهد.

 

6- سیستم پيامها ی خوانده شده ، خوانده نشده و جواب داده شده را به تفکیک نمایش می دهد.

Constraints: نحوه پاسخ به پيامها توسط مدير انبار مشخص می گردد.

Post-Condition: پس از ارسال پيام به کاربران ، کاربران ثبت نامی باید بتوانند به اطلاعات موجودي جدید انبار دسترسی داشته باشند. کاربران به گونه ای باید از دریافت پيام در صندوق پستي خود در هنگام استفاده از سایر بخشهاي نرم افزار انبار آگاه شوند.

Alternative Flow: درصورتی که پيام به هر دلیلی ارسال نشد باید از طرف سیستم پیغام مناسبی صادر شود.

 

سناریوی  Use Caseدرج اقلام ویرایش لیست اقلام

سناریوی شماره 4

سیستم انبار شيشه

نام: درج و ويرايش كالا

Actor: مدیر

شرح سناریو: در این سناریو ، Actor پس از کلیک بر روی درج / ویرایش لیست كالا ، لیست كالاهاي موجود نمایش داده می شود.

Assumption: منظور از مدیر انبار در این Use Case در حقیقت فردی است که تمامی امور انبار زير نظر اين شخص انجام مي شود و بالاترین شخص از نظر سطوح دسترسی به اطلاعات می باشد و می تواند هر گونه ویرایشی در اطلاعات درج شده انجام دهد.

Include: Sign In

Extended: - - - -

(Pre-Condition): مشخصات كالا نياز به درج  / ويرايش دارد.

مراحل:

Actor

System

1- Actor بر روی کلید درج / ویرایش لیست كالا کلیک می نماید.

2- سیستم لیست اقلام موجود را به همراه ابزاردرج /  ویرایش لیست نمایش می دهد.

3- Actor لیست را ویرایش می نماید و يا كالايي به ليست اضافه مي نمايد.

 

4- Actor بر روی اعمال تغییرات کلیک می نماید.

5- سیستم تغییرات درخواستی کاربر را اعمال می نماید.

 

6- سیستم لیست بروز شده اقلام را نمایش میدهد.

Constraints: - لیست اقلام را فقط مدیر ارشد می تواند تغییر دهد.

Post-Condition: کاربر می تواند از لیست ویرایش شده جدید استفاده نماید.

Alternative Flow: - در صورتی که کاربر نتوانست به هر دلیلی از لیست اقلام جدید استفاده نماید بایستی به گونه ای به اطلاع مدیر رسانده شود.

Goal:  مدیر لیست را ویرایش می نماید و يا كالايي به ليست انبار شيشه اضافه مي نمايد.

           

سناریوی  Use Caseمشاهده سفارشات

 

سناریوی شماره 5

سیستم انبار شيشه

نام: مشاهده سفارشات

Actor: مدير

شرح سناریو: در این سناریو ، Actor پس ازورود به سیستم ، اقدام به دیدن فهرست سفارشات موجود می نماید.

Assumption: منظور از مدیر انبار در این Use Case در حقیقت فردی است که تمامی امور انبار زير نظر اين شخص انجام مي شود و بالاترین شخص از نظر سطوح دسترسی به اطلاعات می باشد و می تواند هر گونه ویرایشی در اطلاعات درج شده انجام دهد.

Include: Sign in

Extended: - - -

(Pre-Condition): Actor نیاز به مشاهده لیست سفارشات موجود دارد.

مراحل:

Actor

System

1- Actor بر روی لیست سفارشها کلیک می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به لیست سفارشهای موجود را نمایش می دهد.

3- کاربر بر روی مشاهده جزئیات سفارش کلیک می نماید.

4- سیستم جزئیات سفارش را نمایش می دهد.

 

5- سیستم اطلاعاتی راجع به مشاهده سفارش و تاریخ مشاهده و . . . در سیستم ثبت می نماید.

Constraintsتعداد نمایش سفارشات در هر لیست حداکثر 50 مورد خواهد بود.

Post-Condition: - - -

Alternative Flow: در صورتی که اطلاعاتی جهت نمایش وجود نداشت بایستی به نحوی به Actor اطلاع داده شود.

Goal:  Actor لیست سفارشها را مشاهده می نماید.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620