بررسی نحوه طراحی پایگاه داده و تحلیل سیتمهای نرم افزاری


مشاهده سایر گزارش های کارآموزی>>>>>

بررسی نحوه طراحی پایگاه داده و تحلیل سیتمهای نرم افزاری

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: گزارش های کارآموزی

تعداد صفحه: 416

 فهرست مطالب

عنوان.......................................................صفحه
فصل 1 : بازيکنان يا مهرهها در بازي سيستمها 22
سیستم های اطلاعات و فن آوری اطلاعات 24
سرمايه گذاران: بازيكنان در بازي سيستم ها 25
كاركنان اطلاعات در برابر كارمندان دانش 25
يك سيستم اطلاعات 26
صاحبان سيستم 26
كاربران سيستم 26
طراحان و سازندگان سيستم 28
تفاوت ها در مورد عنوان تحلیلگر سیستم 28
دستورات و توضيحات حل مشكلات 29
رويكرد طي حل مشكل 29
جايي كه تحليل گران سيستم ها كار مي كنند. 29
سازمان خدمات IS كنوني و معاصر 30
روندهاي كار و جهت دهندگان آن 32
مديريت كيفيت كلي 33
طراحي مجدد فرآيند كار 33
پيشرفت مداوم فرايند 34
سيستم هاي ميرا 34
برنامه ريزي منابع بنگاه 35
تجارت الكترونيك 36
تحليل گر سيستم ها بعنوان يك كمك كننده 36
مهارت هايي كه براي يك تحليل گر سيستم لازم است 36
اصول اجتماعي كامپيوتر 37
فصل 2 : بلوك هاي سازنده سيستم اطلاعات 39
داده ها و اطلاعات 41
فن آوري اطلاعات و سيستم اطلاعات 42
سيستم هاي اطلاعاتي  Front – Office  و Back – office 42
يك اتحاديه يا فدراسيون سيستم هاي اطلاعات 43
كلاس هاي سيستم هاي اطلاعات 43
پردازش واكنش ها 44
سيستم هاي مديريت اطلاعات 44
سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري 45
سيستم هاي خبره 45
سيستم هاي دفتري خودكار 46
برنامه هاي كاربردي سيستم هاي اطلاعاتي 46
معماري سيستم هاي اطلاعاتي 47
جنبه هاي فكري يا سرمايه گذاران 47
كانون ها يا مراكز توجه براي سيستم هاي اطلاعاتي 48
بلوك هاي سازنده سيستم اطلاعاتي 49
تمركز داده اي 49
تمركز فرايندي 51
ديدگاه صاحبان سيستم 52
ديدگاه كاربران سيستم 53
ديدگاه طراحان سيستم 53
ديدگاه سازندگان سيستم 54
تمركز واسطه اي 54
بلوك هاي سازنده سيستم اطلاعاتي 56
نقش شبكه در سيستم هاي اطلاعاتي 57
يك تمركز روي ارتباطات در سيستم هاي اطلاعاتي 58
فصل 3: توسعه سيستم اطلاعاتي 60
فرآيند توسعه سيستم 62
مدل مديريت فرآيند CMM 62
مدل بلوغ قابلیت (CMM) 63
چرخه حيات در برابر روش شناسي 64
يك چرخه حيات سيستم 65
اصول و قاعده هاي توسعه سيستم 65
سعي كنيد در يك روش شناسي بسازيد. 66
الگوي كلاسيك و قديمي مهندسي 66
فازهاي يك روش شناسي نمايشگر و نمونه 67
روی هم افتادگی و هم پوشانی فازهای توسعه سیستم 68
شناسايي و شروع كار پروژه 69
چارچوب حل مساله PIECES 69
فازهاي توسعه سيستم به روش FAST 70
فعاليت هاي چرخه حيات متقاطع 71
اشتراک دانش به وسیله انبار 72
مسیرهای پیشنهادی بواسطه یک روش شناس 74
مسير توسعه داراي الگو 74
مسير توسعه داراي الگو (MDD) 75
مسیر توسعه برنامه کاربردی سریع 77
مسير نرم افزار تجاري با توليد انبوه تجاری ((COTS 78
پيوند : توسعه معماري شده سريع 79
پيوند : چندين تكميل و اجرا 80
پیوند:اجرا و تکمیل مرحله دار شده 81
مسير نگهداري و مهندسي مجدد 82
فن آوري و ابزار خودكار 83
ابزار ADE 84
مديران پروژه و فرآيند 84
ابزار CASE 85
معماري CASE 86
فصل 4 : مديريت پروژه 87
نقشه اين فصل 89
مديريت پروژه و فرآيند 90
مديريت پروژه در برابر مديريت فرآيند 91
سنجش هاي موفقيت پروژه 91
دلايل شكست پروژه 92
صلاحيت هاي مدير پروژه 92
وظايف مديريت پروژه 93
فن ها و ابزار مديريت پروژه 94
نمودار PERT 94
نمودار Gnatt 95
نمودار Gnatt در Microsoft project 95
نمودار PERT در Microsoft project 96
چرخه حیات مدیریت پروژه 97
راهبرد طرح پروژه اي  توأم 98
فعاليت 1 : مذاكره حول حوزه 98
شرح کار 99
شرح كار (نتيجه گرفته مي شود) 101
فعاليت 2 : تعيين كارها 101
ساختار شكست كار 102
فعاليت 3 : تخمين مدت زمان كار 104
فعاليت 4 : تعيين وابستگي كاري 104
ورود به وابستگي هاي كاري 105
راهبردهاي زمانبندي 105
يك تقويم پروژه 106
فعاليت  5 – واگذاري و تخصيص منابع 106
تعريف منابع پروژه 107
تخصيص و واگذاري منابع پروژه 108
هم تراز كردن منابع 109
به تاخير انداختن و چند دسته اي شدن كار 110
فعاليت 6 : هدايت تلاش تیم 110
مراحل بلوغ تيم (شكل سمت راست را ببينيد) 111
فعاليت 7 : پيشرفت نظارت و كنترل 111
مديريت انتظارات 112
طرح كلي ساده براي يك گزارش پيشرفت 112
طرح كلي ساده براي يك گزارش پيشرفت (به پايان مي رسد) 113
پيشرفت بر روي يك نمودار Gnatt 114
مديريت انتظارات 115
مديريت انتظارات پروژه وابسته به ماه 115
انتظارات نوعي و ابتدايي براي يك پروژه 116
تنظيم كردن انتظارات 116
تغيير دادن اولويت ها 117
تحليل مسير بحراني (و زمان سکون) 117
مسير بحراني 118
فصل 5 : تحليل سيستم ها 119
تحليل سيستم ها در برابر طراحي سيستم ها 122
تحليل سيستم هاي اطلاعاتي 122
زمینه و مفهوم تحلیل سیستم 122
انبار 123
روش هاي تحليل داراي مدل و الگو 124
روش هاي داراي الگو 124
يك الگوي فرآيند ساده 125
يك الگوي داده هاي ساده 126
يك الگوي شئ ساده 127
روش هاي تحليل تسريع شده 127
روش هاي كشف نيازمنديها 128
روش هاي طراحي مجدد فرايند كار 129
فازهاي تحليل سيستم ها 129
مفهوم و زمينه فاز بررسي مقدماتي 130
بررسي مقدماتي و طرح ريزي پروژه 131
كارهاي فاز بررسي مقدماتي 131
تقاضاي نمونه براي خدمات سيستم 132
توضيحات مسأله 133
مفهوم و زمينه فاز تحليل مساله 134
مفهوم و زمينه فاز تحليل مساله 135
تحليل علت و معلول 136
اهداف بهبود سيستم 137
علت و معلول / اهداف بهبود و پيشرفت سيستم 137
كارهاي فاز تحليل نيازمنديها 138
نيازمنديهاي كاري 139
الگوهاي سيستم منطقي 140
يك الگوي واسطه اي ساده 140
شرح نيازمنديها 141
مفهوم فاز تصمیم گیری 142
کارهای فاز تصمیم گیری 142
تحليل هاي امكان سنجي 143
ماتريس سيستم هاي كانديد و نامزد 144
ماتريس سيستم هاي كانديد (به پايان رسيده) 144
ماتريس امكان سنجي 145
فصل 6 : كشف نيازمنديها 147
مقدمه اي بر كشف نيازمنديها 149
انواع نيازمنديها 149
انواع نيازمنديهاي غير عملياتي 150
يك شرح مبهم از نيازمنديها 151
نتايج نيازمنديهاي نادرست 152
هزينه مربوط به تعمير يك خطا 152
معيار تعريف نيازمنديهاي سيستم 153
فرآيند كشف نيازمنديها 154
نمودار Ishikawa 154
كشف نيازمنديها 154
هفت روش براي كشف واقعيت 155
مستندسازي و تحليل نيازمنديها 155
طرح كلي تعريف نيازمنديهاي نمونه 156
معتبرسازي نيازمنديها 156
مديريت نيازمنديها 156
نمونه برداري 157
فن هاي نمونه برداري 157
مشاهده 157
راهنماهاي مشاهده 158
پرسش نامه ها 158
انواع پرسش نامه ها 159
انواع سوالات در قالب ثابت 159
دستورالعمل پرسش نامه 160
مصاحبه ها 160
انواع مصاحبه ها 160
انواع سوالات مصاحبه 161
دستورالعمل هدايت يك مصاحبه 161
سوالات مصاحبه 162
راهنمای مصاحبه نمونه 162
راهنماي مصاحبه نمونه (به پايان مي رسد) 163
بايد ها و نبايد هاي مصاحبه 164
ارتباط با كاربر 165
زبان بدن و ارتباط ميان افراد و فضاي اطرافشان (Proxemics) 165
نواحي فضايي و سه بعدي 166
نمونه سازي اكتشاف 166
طرح ريزي نيازمنديهاي توام 166
شركت كنندگان JRP 167
گام هايي براي طرح ريزي يك جلسه JRP 167
چيدمان و طرح بندي اتاق نوعي براي جلسه JRP 167
راهنماهايي براي هدايت يك جلسه JRP 168
تعاطي افكار يا طوفان ذهني 169
راهنماهاي طوفان ذهني 169
مزاياي JRP 170
يك استراژي كشف واقعيت 170
مستندسازي نيازمنديها با استفاده از Use Case ها 171
مزاياي استفاده از Use Case ها 171
مثالي از يك Use Case سطح بالا 172
مثالي از يك Use Case نیازمندیها 172
مثالي از يك Use Case نیازمندیها)به پایان می رسد ) 173
جداول نيازمنديها 173
لیست جزئی از نیازهای سیستم خدمات عضوی 173
فصل 7 : مدل سازي و تحليل داده ها 175
مدل هاي سيستم 177
مدل سازي داده ها 177
نمودار نمونه ارتباط موجوديت ها (ERD) 177
مفهوم هاي مدل سازي داده ها: موجوديت 178
مفاهيم مدل سازي داده ها: موجوديت 179
مفاهيم مدل سازي داده ها : صفات 179
مفاهيم مدل سازي داده ها : حوزه و دامنه 180
مفاهيم مدل سازي داده ها: هويت و شناسايي 180
مفاهيم مدل سازي داده ها: كليدهاي شناسايي و معيار زير مجموعه اي 181
مفاهيم مدل سازي داده ها: رابطه ها 182
مفاهيم مدل سازي داده اي: كارديناليتي 182
مفاهيم مدل سازي داده ها: درجه 183
مفاهيم مدل سازي داده ها : كليدهاي خارجي 185
رفع يا تجزيه رابطه هاي نامعين 187
مفاهيم مدل سازي داده ها: تعميم و عموميت دادن 189
سلسله مراتب تعميم 190
كشف موجوديت براي Super type 190
مدل داده اي زمينه 191
مدل داده اي مبتني بركليد 192
مدل داده اي كاملاً نسبت داده شده 194
تحليل داده ها و هنجارسازي يا نرمال كردن 194
نرمال كردن : 3NF ,2NF, 1NF 194
مثالي از شكل اول نرمال 195
مثالي دیگر از شكل اول نرمال 196
مثالي از شكل دوم نرمال 197
مثالي دیگر از شكل دوم نرمال 198
مثالي از شكل سوم نرمال 199
مثالي دیگر از شكل سوم نرمال 199
ماتريس CRUD ي داده به مكان 201
فصل 8 : مدل سازي فرآيند 203
مدل ها: منطقي و فيزيكي 205
چرا مدل هاي سيستمي منطقي 205
مدل سازي فرآيند و DFD ها 206
يك نمودار جريان داده هاي ساده 206
تفاوت ميان DFD ها و فلوچارت ها 208
تفكر سيستم 208
مفاهيم فرآيندي 208
تجزيه 209
تجزيد سيستم 210
نمودار هاي تجزيه 210
انواع فرآيندهاي منطقي 211
خطاهاي رايج فرآيند روي DFD ها 212
مسائل انگليسي طبيعي 213
انگليسي ساخت يافته 215
ساختار هاي انگليسي ساخت يافته (قسمت 1) 216
ساختارهاي انگليسي ساخت يافته (قسمت 2) 216
ساختارهاي انگليسي ساخت يافته (قسمت 3) 216
سياست ها و جداول تصميم گيري 217
يك جدول تصميم گيري ساده 218
جريان داده ها و روند كنترل 218
مفهوم بسته جريان داده اي 219
جريان هاي داده اي مقدماتي و مركب 220
جریان داده ای به و از مخازن داده ای 220
جریان های داده های غیر مجاز 221
ساختار داده ای 222
یک ساختار داده ای برای یک جریان داده ای 223
ساخت های ساختار داده ای 223
ساخت های ساختار داده ای) به پایان می رسد) 224
انواع داده ای و حوزه ها 224
جریان های داده ای همگرا و واگرا 225
جریان های داده ای همگرا و واگرا 226
عوامل خارجی 226
مخازن داده ای 227
چه زمان باید مدلهای فرآیند ی را کشید 227
تحلیل ساخت یافته کلاسیک 228
تحلیل ساخت یافته مدرن 229
پیشرفت نمودار تحلیل ساخت یافته (1از 3) 230
پیشرفت نمودار تحلیل ساخت یافته (2 از 3 ) 230
پیشرفت نمودار تحلیل ساخت یاقته (3 از 3) 231
CASEبرای DFD  ها ( نمایش نمونه ) از معماری سیستم 2001 231
DFD سطح صفر sound stage 232
نمودار تجربه عملیاتی 233
رویدادها 234
Use case ها 235
لیست use case 236
نمودار تجزیه رویداد (مختصر و  نا تمام) 236
Dfdی رویداد خارجی 237
Dfd ی رویداد خارجی (پیچیده تر) 238
Dfd ی رویداد موقت 238
Dfd سیستم 239
DFD ی ابتدایی 240
ساختار داده ای برای یک جریان داده ای ابتدایی 240
منطق برای یک فرآیند ابتدایی 241
ماتریس CRUDداده ها به فرآیند 242
ماتریس وابستگی و رابط فرآیند به مکان 242
فصل 9: تحلیل امکان سنجی و طرح پیشنهاد سیستم 244
تحلیل امکان سنجی 245
نقاط مقابله امکان سنجی 245
نقاط مقابله امکان سنجی در جریان تحلیل سیستم ها 246
تکنیک های تحلیل هزینه – سود 247
هزینه ها : 247
سود ها : 248
هزینه ها برای یک راه حل پیشنهادی سیستم 249
هزینه های تخمین زده شده برای جایگزین سیستم سرویس گیرنده سرویس دهنده 249
سه تکنیک رایج برای دسترسی به امکان سنجی اقتصادی 251
تحلیل برگشت سرمایه 251
فرمول ارزش فعلی 252
تحلیل باز پرداخت برای یک پروژه 252
تحلیل بازدهی سرمایه (ROT) 252
فرمول های ROT 253
تحلیل ارزش خالص فعلی (NPV) 253
ماتریس سیستم های کاندید 254
ماتریس نمونه سیستم های کاندید 254
ماتریس تحلیل امکان سنجی 255
ماتریس نمونه تحلیل امکان سنجی 256
فرمت هایی برای گزارش های نوشته شده 256
عناصر ثانویه برای یک گزارش نوشته شده 257
طرح پیشنهادی سیستم – ارائه های رسمی 258
طرح نوعی و تخصیص زمان برای یک ارائه شفاهی 258
رهنمون هایی برای کمک های بصدی 259
فصل 10 : طراحی سیستم ها 261
طراحی سیستم 262
رویکرد های طراحی سیستم 262
طراحی ساخت یافته مدرن 263
مهندسی اطلاعات 263
نمونه سازی 264
طراحی شی گرا( OOD) 265
توسعه کاربردی سریع (RAD) 265
توسعه کاربردی توام (JAD) 265
مفهوم  پروژه های توسعه اداری 266
کارهای فاز طراحی برای توسعه اداری 266
نمودار جریان داده ای فیزیکی نمونه 267
الگوي پايگاه داده اي نمونه 269
مفهوم طراحي سيستم براي راه حل در پروژه 269
كارهاي فاز طراحي براي راه حل هاي نرم افزاري تجاري 271
منابع تحقيق كاري و فني 272
ديد كلي نوعي براي درخواست طرح پيشنهادي (RFP) 272
فصل 11:معماری کاربری و مدل سازی 275
معماری کاربردی 277
نمودارهای جریان داده ای فیزیکی (DFD) 277
فرایند های فیزیکی 279
نشان گذاری فرایند فیزیکی 280
نمونه هایی از فرایند های فیزیکی 280
پیاده سازی های ممکن فرایند کامپیوتری 280
پیاده سازی های نمونه فرایند فیزیکی 281
جریان های داده ای فیزیکی 281
نمودار جريان داده اي فيزيكي نمونه 282
مخازن داده ای و عوامل خارجی فیزیکی 283
نشان گذاری مخازن داده ای فیزیکی 284
پیاده سازی های مخزن داده ای فیزیکی 284
سیستم های متمرکز در مقابل سیستم های توزیع شده 285
چرا سیستم های توزیع یافته؟ 286
لایه های کامپیوتری توزیع یافته 286
انواع خاص کار با کامپیوتر توزیع یافته 287
معماری سرور فایل 288
معماری سرویس گیرنده/ سرویس دهنده- سرویس گیرنده ها 289
سرویس گیرنده/سرویس دهنده- نمایش توزیع یافته 291
سرویس دهنده/سرویس گیرنده- داده های توزیع یافته 291
سرویس گیرنده/سرویس دهنده – برنامه ی کاربردی و داده های توزیع یافته 292
اینترنت و معماری های مبتنی بر اینترنت 294
اینترنت و فن آوری های اینترنتی 296
معماری های داده ای 296
انواع توزیع(پایگاه)داده ها 297
افزار داده ها در مقابل انعکاس داده ها 297
معماری های واسطی 298
ورودی ها و خروجی های دسته ای 299
ورودی هاو خروجی های درون خطی 299
دسته ی از راه دور 300
مدخل داده ای بی کلید(و شناسایی خودکار) 300
ورودی قلمی 301
تبادل الکترونیکی داده ها(EDI) 301
میان افزار 302
معماری های فرایندی 302
راهبردهای طراحی معماری کاربردی 303
یک روش برای طراحی معماری کاربردی 304
واحد های طراحی 304
DFDی معماری شبکه 305
DFDی توزیع دادههای sound stage 305
ثبت و ضبط یک مرز و محدودهی شخصی/ماشینی 306
یک DFD ی واحد طراحی دستی 307
فصل 12: طراحی و مدل سازی پایگاه داده ها 308
فایل ها در برابر پایگاه داده ها 309
فایل ها در برابر پایگاه داده ها 310
موافقان و مخالفان فایل های قراردادی 310
موافقان و مخالفان پایگاه های داده ها 311
فیلد ها 312
رکورد ها 312
فایل ها 312
معماری داده ها 313
یک معماری داده ای مدرن 314
مدیران 314
معماری پایگاه داده ها 315
معماری DBMS نوعی 315
پایگاه های داده های رابطه ای 316
مدل داده ای منطقی 317
مدل داده ای فیزیکی ( الگوی رابطه ای ) 318
نرمال کردن یا هنجارسازی داده ها ( فصل 8 را نیز ببینید ) 319
اهداف طراحی پایگاه داده ها 319
مدل های داده ای و پایگاه داده ای 320
مدل داده ای منطقی sound stage 321
انواع داده ای فیزیکی نمونه 321
الگوی پایگاه داده های فیزیکی Sound Stage 322
یک روش برای طراحی پایگاه داده ها 323
جامعیت پایگاه داده ها 324
محدودیت های ارجاعی Sound Stage 325
توزیع و تکرار پایگاه داده ها 325
فصل 13: طراحی خروجی و نمونه سازی 327
طبقه بندی خروجی های تولید شده ی کامپیوتری 328
طبقه بندی های خروجی های تولید شده کامپیوتری(پایان) 329
خروجی های داخلی 330
گزارش های پر جزئیات و دقیق 331
گزارش خلاصه 331
گزارش استثنا 332
خروجی های خارجی 333
سند خارجی 334
سند برگشت 335
روش های پیاده سازی خروجی 336
انواع نمودارها 336
نمودار فاصله بندي چاپگر 338
ابزار CASE براي  طراحي خروجي 338
ابزار نويسنده گزارشي 339
ابزار نويسنده گزارش (ادامه) 340
رهنمون هاي طراحي خروجي 341
فرایند طراحی خروجی 342
یک ساختار داده ای منطقی برای نیازمندی های خروجی 343
فصل 14: طراحی ورودی و نمونه سازی 345
طبقه بندی برای ورودی های کامپیوتر 346
طبقه بندی ورودی های کامپیوتر(ادامه) 347
طبقه بندی ورودی های کامپیوتر (پایان) 347
ضبط ، مدخل و پردازش داده ها 347
روش های پیاده سازی ورودی 348
شناسایی خودکار:بارکد ها 349
رهنون های طراحی ورودی 350
سند منبع/از رهنمون های طراحی 350
روند و جریان بد در یک فرم 350
روند و جریان خوب در یک فرم 351
طراحی صفحات تشبیهی 352
کنترل های داخلی برای ورودی ها 353
نمونه سازی و توسعه ی مبتنی بر انبار 355
اجزای GUI(یا کنترل ها) 357
اجزای رایج GUI 358
اجزای پیشرفتهGUI 359
فرایند طراحی ورودی 360
یک ساختار داده ای منطقی برای نیازمندیهای ورودی 360
نمونه سازی ورودی برای نگه داری داده ها 361
نمونه سازی ورودی برای واکنش 362
نمونه ورودی برای واسط وب 362
فصل 15: طراحی واسط کاربر 365
رده بندی کاربر سیستمی 366
مسائل واسطه ای 367
دستورات طراحی واسط کاربری 367
رهنمون های مهندسی انسانی 368
رهنمون هایی برای لحن گفتگو و مجموعه اصطلاحات 369
رویکردهای معمول برای نشان دادن ناحیه ی نمایش 370
روش ها یا راهبردهای استفاده شده برای طراحی واسط گرافیکی کاربر 370
منوهای GUI 370
یک گفتگو فهرستی سلسبه مراتبی قدیمی و کلاسیک 371
نمودار گفتگوی نمونه 373
منوهای گزینش عمودی یا کرکره ای و آبشاری 375
جعبه گفتگو 375
منوهای بالا پر و حساس (pop-up) 376
نوارهای ابزار 377
منوهای نشانه ای (iconic) 378
واسط سبک مشتری 379
واسط ویندوز / وب هیبرید و مرکب 380
واسط دارای دستورالعمل 381
صفحه ی تصدیق ورود 382
صفحه تصدیق خطا 383
گئاهی امنیت سرویس دهنده 383
Tool tip کمک 384
ساحرکمکی help wizard 384
ساختار منوی visual basic 385
کنترل های اضافی واسط کاربری 386
نمودار تحول وضعیت جزییSoundstage 387
منوی اصلی Soundstage 388
صفحه ی اجرا و گزینه های Soundstage 389
صفحه ی گفتگو های سفارشی گزارشSound stage 390
ملاحظات ویژه برای طراحی واسط کاربر 391
فرایند طراحی واسط کاربری 391
فصل 16 : ساخت و پیاده سازی سیستم ها 392
ساخت و پیاده سازی سیستم چیست؟ 393
مفهوم ساخت و پیاده سازی سیستم 393
کارهایی برای تکمیل فاز ساخت 394
سطوح تست 395
کارهایی برای تکمیل فاز پیاده سازی 396
تست پذیرش سیستم ها 398
یک نمای کلی برای  یک دستورالعمل آموزش 398
فصل 17: عملیات و پشتیبانی سیستم ها 400
پشتیبانی در برابر عملیات 401
مفهوم عملیات و پشتیبانی سیستم ها 403
توسعه،عملیات و پشتیبانی سیستم 403
سه مخزن داده ای مهم 404
فعالیت های پشتیبانی سیستم ها 406
علت های باگ ها 407
اهداف نگهداری سیستم 407
کارهای نگه داری سیستم 408
انواع امتحان و آزمایش 410
فعالیت های بازیافت  سیستم 411
راه اندازی ارتقاء سیستم 411
کارهای ارتقاء  سیستم 412
منابع: 414

فصل 1 : بازيکنان يا مهره‌ها در بازي سيستمها
سيستمهاي اطلاعات چه هستند، و سرمايه‌گذاران در بازي سيستمهاي اطلاعات چه كساني هستند؟
خود شما شخصاً چه نقشي را در توسعه و استفاده از سيستمهاي اطلاعات به عهده داريد؟
كاربران سيستم اطلاعات چه كساني هستند؟ تغيير تعاريف و معاني در يك دنياي متمركز به اينترنت و استفاده راه دور از كامپيوتر چگونه است؟
تحليلگر سيستمها چيست و چرا اين افراد بازيكنان كليدي در توسعه و اجراي سيستمهاي اطلاعات هستند؟
تحليل و طراحي سيستمها چيست؟
تحليلگران سيستمها در چه جايي كار مي‌كنند؟
چه تجارت مدرن و روند فنآوري برروي توسعه سيستمهاي اطلاعات اثر مي‌گذارند؟ 
جنبه‌هاي كار براي تحليلگران سيستمها چه هستند؟
اگر شما بخواهيد كه يك كار را به عنوان يك تحليلگر سيستمها اتخاذ كنيد، چه دانش و مهارتهايي را احتياج داريد كه كسب كنيد؟
 

سیستم های اطلاعات و فن آوری اطلاعات
يك سيستم اطلاعاتي (IS) ، قرارگيري افراد، اطلاعات ، فرآيندها، ارتباطات و فن آوري اطلاعات براي پشتيباني و پيشرفت عمليات هر روزه در يك كار مي باشد، همچنين به منظور پشتيباني نيازهاي حل مشكلات و تصميم گيري براي مديران و كاربران است.
فن آوري اطلاعات يك اصطلاح جديد و مدرن است كه تركيب فن آوري كامپيوتر را (سخت افزار و نرم افزار) با فن آوري ارتباط از دور (اطلاعات، تصوير، و شبكه هاي صوتي) توصيف مي كند.
سرمايه گذاران: بازيكنان در بازي سيستم ها 
يك سرمايه گذار، هر شخصي است كه علاقه اي به يك سيستم اطلاعاتي جديد يا موجود دارد. سرمايه گذاران مي‌توانند كارگران فني يا غيرفني باشند.
براي سيستم هاي اطلاعات، سرمايه گذاران مي توانند به عناوين ذيل رده بندي شوند.
صاحبان سيستم 
كاربران سيستم 
تحليل گران سيستم 
طراحان سيستم 
-سازندگان سيستم 
-رايزنان و فروشندگان فن آوري اطلاعات
كاركنان اطلاعات در برابر كارمندان دانش 
كاركنان اطلاعاتي آن دسته از كاركنان هستند كه شغلشان شامل ايجاد، جمع آوري، طي كردن مراحل، توزيع و استفاده از اطلاعات مي باشد.
كاركنان دانش زير مجموعه ايي از كاركنان اطلاعاتي هستند كه مسئوليتشان بر پايه يك دسته دانش تخصصي قرار داده شده است.
يك سيستم اطلاعات 

صاحبان سيستم 
صاحبان سيستم، حاميان و بانيان سيستم اطلاعاتي و طرفداران اصلي و مهم هستند آنها معمولاً مسئول سرمايه گزاري پروژه به منظور توسعه، اداره كردن و نگهداري سيستم اطلاعاتي مي باشند.
كاربران سيستم 
كاربران سيستم كساني هستند كه برروي يك پايه و اساس معين از يك سيستم اطلاعاتي استفاده مي كنند يا تحت تأثير آن قرار مي گيرند – گرفتن، تأييد اعتبار، وارد شدن، جواب دادن و واكنش نشان دادن، ذخيره و تبديل داده ها و اطلاعات . هم معني رايج آن كلانيت است. انواع آن شامل:
كاربران داخلي 
دفتري و كاركنان خدماتي 
كارمندان حرفه اي و فني 
ناظران، مديران مياني، و مديران اجرايي 
كاربران سيار و راه دور (داخلي اما قطع شده)
كاربران خارجي 
مي شود.
طراحان و سازندگان سيستم 
طراحان سيستم نيازها و محدوديت هاي كاري كاربران سيستم را به راه حل ها تكنيكي و فني معني مي كنند. آنها فايل هاي كامپيوتري، پايگاه داده ها، ورودي ها، خروجي ها، صفحه هاي نمايش، شبكه ها و برنامه ها را طراحي مي كنند كه نيازهاتي كاربران سيستم را ارضا مي كند.
سازندگان سيستم اجزاي سيستم اطلاعاتي را كه بر پايه مشخصات طراحي از طراحان سيستم است،  مي سازند. در بسياري از حالات، طراحان و سازندگان – سيستم براي يك اجزا، يكي هستند.
تفاوت ها در مورد عنوان تحلیلگر سیستم
يك تحليل گر كاري، يك تحليل گر سيستم است كه در تحليل مشكلات كار و تحليل نيازهاي مستقل از فن آوري تخصص دارد.
يك برنامه نويس / تحليل گر (يا تحليل گر / برنامه نويس) شامل مسئوليت هايي كه هر دوي برنامه نويس كامپيوتر و تحليل گر سيستم دارند.
مترادف هاي ديگر براي تحليل گر سيستم شامل:
- مشاور سيستم 
- معمار سيستم 
- مهندس سيستم 
- مهندس اطلاعات 
- تركيب كننده و يكي كننده سيستم ها
دستورات و توضيحات حل مشكلات 
موقعيت هاي صحيح مشكل ، واقعي يا پيش بيني شده، كه نيازمند اقدام اصلاح كننده مي باشد.
فرصت هايي به منظور بهبود يك موقعيت با وجود فقدان شكايات 
امر به تغيير يك وضعيت صرفنظر از اينكه آيا كسي در مورد وضعيت – كنوني شكايت كرده است يا نه.
رويكرد طي حل مشكل 
1 ) مشكل را شناسايي كنيد.
2) مشكل را درك و تحليل كنيد.
3) نيازها يا انتظارات راه حل را شناسايي كنيد.
4) راه حل هاي ديگر را شناسايي كنيد و يك روش را براي عمل اتخاد كنيد. 
5) «بهترين» راه حل را طراحي و اجرا كنيد.
6) نتايج را ارزايي كنيد. اگر مسئله حل نشد،‌ به هر كدام از مراحل 1 يا 2 كه مناسب تر است برگرديد.
جايي كه تحليل گران سيستم ها كار مي كنند.
در تجارت ها و حرفه هاي مرسوم.
كار در سازمان هاي خدمات اطلاعاتي قديمي (تيم هاي پروژه اي ثابت)
كار در سازمان هاي خدمات اطلاعاتي معاصر و هم دوره (تيم هاي پروژه اي پويا)
در حرفه هاي جانبي و خارج از شركت 
قرار داد و پيمان بسته شده با حرفه هاي قديمي و مرسوم 
در كارهاي مشاوره اي 
قرار داد بسته شده با حرفه هاي مرسوم 
در كارهاي نرم افزارهاي كاربردي 
ساخت محصولات نرم افزاري براي كارهاي قديمي و مرسوم 
سازمان خدمات IS كنوني و معاصر  
روندهاي كار و جهت دهندگان آن 
مديريت كيفيت كلي (TQM)
پيشرفت پيوسته طي مراحل (CPI) 
جهاني كردن اقتصاد
مشكلات وفرصت هاي فن آوري اطلاعات 
مشكل سال 2000 (Y2K) 
دستور رسمي انتشار پول يورو 
برنامه ريزي منابع بنگاه 
تجارت الكترونيك (EC يا E- Commerce )
مديريت كيفيت كلي 
مديريت كيفيت كلي (TQM) يك رويكرد جامع به مديريت و پيشرفت كيفيت – آسان شده رد داخل يك كار است.
استاندارد هاي كيفيت سيستم هاي اطلاعات:
- 9001 TSO ، سيستم هاي كيفيت – مدلي براي اطمينان از كيفيت در طراحي / پيشرفت، توليد، نصب و تأسيسات ، و خدمات .
- مدل توانايي و رشد و بلوغ (CMM) يك ساختار به منظور دستيابي به سطح رشد و بلوغ در مديريت و پيشرفت محصولات و فرآيندهاي يك سازمان سيستم هاي اطلاعاتي است. كه اين مدل از پنج سطح رشد تشكيل شده است كه توسط يك مجموعه از راهنماها به نام ناحيه هاي كليدي دوره و مراحل عمل سنجيده مي شود.
طراحي مجدد فرآيند كار 
طراحي مجدد فرآيند كار (BPR) ،‌مطالعه، تحليل و طراحي مجدد فرآيندهاي بنيادي كار براي كاهش هزينه ها و/ يا بهبود ارزش و بهايي است كه به كار اضافه شده است.
- معمولاً توسط پيشرفت پيوسته و مداوم فرآيند كامل مي شود.
پيشرفت مداوم فرايند
پيشرفت مداوم مراحل و فرآيندها (CPI) ،‌ كنترل پيوسته فرآيندهاي كار به منظور تاثير كم اما قابل اندازه گيري و قابل توجه پيشرفت ها براي كاهش هزينه و ارزشي كه اضافه است، مي باشد.
- در اصل ،‌ هر چند، متضاد طراحي مجدد فرآيند كار است.
- CPI غالباً مي تواند تكميل BPR را انجام دهد.
سيستم هاي ميرا 
سيستم هاي ميرا برنامه هاي كاربردي سيستم اطلاعاتي قديمي هستند كه براي عمليات هر روزه يك كار بسيار سخت شده اند و ممكن است از فن آوري هايي استفاده كنند كه براي استانداردهايي فعلي، قديمي و منسوخ محسوب مي شوند. 
مي توانند به طور مخالف توسط تأثيرات اقتصادي و فن آوري تحت تأثير قرار بگيرند.
سال 2000 
يورو 
مي توانند با راه حل هاي ديگر جايگزين شوند:
ERP
تجارت الكترونيك
برنامه ريزي منابع بنگاه 
يك محصول نرم افزاري برنامه ريزي منابع بنگاه، يك سيستم اطلاعاتي كاملاً‌مجتمع است كه بيشترين وظايف كاري كاري اساسي را كه براي يك شركت بزرگ نياز است، ‌در بر مي گيرد. يك محصول ERP در پيرامون يك پايگاه داده معمولي ساخته مي شود كه اين وظايف كاري را به اشتراك گذاشته است. 
نمونه هاي فروشندگان نرم افزار ERP شامل زير مي شود. 
- Baan
- J.D.Edwards
- Oracle
- Pcoplesoft
- SAP
تجارت الكترونيك
تجارت الكترونيك (EC يا E- Commerce) شامل هدايت و اداره كارهاي داخلي و خارجي با استفاده از اينترنت، اينترانت،‌و اكسترانت مي شود.
تجارت الكترونيك شامل خريد و فروش كالا و خدمات، انتقال سرمايه ها، و مشخصات فرآيندها و مراحل كار روزانه مي شود – همگي به واسط ارتباطات ديجيتالي.
سه نوع اصلي از برنامه هاي كاربردي تجارت الكترونيك شامل: 
بازاريابي 
كار به مصرف كننده (B2C)
كار به كار (B2B)
تحليل گر سيستم ها بعنوان يك كمك كننده 

مهارت هايي كه براي يك تحليل گر سيستم لازم است
دانش كاري فن آوري اطلاعات 
تجربه و تخصص برنامه نويسي كامپيوتر 
دانش كاري عمومي و كلي 
مهارت هاي حل مشكلات 
مهارت هاي ارتباطات اجتماعي
مهارت هاي روابط اجتماعي 
انعطاف پذيري و قابليت سازگاري و ؟؟؟‌دادن 
شخصيت و اصول اخلاق و رفتار 
مهارت هاي طراحي و تحليل سيستم ها
اصول اجتماعي كامپيوتر 
ده فرمان اصول اخلاقي كامپيوتر 
1 – شما نبايد از يك كامپيوتر براي آزار ديگران استفاده كنيد.
2 – شما نبايد در كار كامپيوتري ديگران دخالت كنيد.
3 – شما نبايد مخفيانه در فايل هاي كامپيوتري ديگران جستجو كنيد.
4 – شما نبايد از يك كامپيوتر براي دزدي استفاده كنيد.
 5 –  شما نبايد از يك كامپيوتر براي شهادت دروغ استفاده كنيد.
6 – شما نبايد استفاده يا كپي از نرم افزار اختصاصي كنيد كه براي آن پولي پرداخت نكرده ايد.
7 – شما نبايد از منابع كامپيوتري ديگران بدون اجازه و جبران مناسب استفاده كنيد.
8 – شما نبايد از محصول و بازده ذهني ديگران براي خود برداريد.
9 – شما بايد راجع به دست آوردهاي اجتماعي برنامه اي كه مي نويسيد يا سيستمي كه طراحي مي كنيد فكر كنيد.
10 – شما هميشه بايد از يك كامپيوتر در راه هايي استفاده كنيد كه ملاحظه و احترام را براي ديگر افراد بشر تضمين مي كند.

برچسبها:

مشاهده سایر گزارش های کارآموزی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620