پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم خرید و فروش کتاب آنلاین


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم خرید و فروش کتاب آنلاین

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

چکیده 6
مقدمه 7
فصل اول:   مقدمه و هدف پروژه کتابفروشي 9
الف- اهداف 9
ب) محدوده پروژه 10
مقدمه فصل 10
مشخصات فنی نرم افزار 11
فصل دوم:   توضیحات کلی 12
1-چشم انداز محصول 13
2- محيط عملياتي 13
3- مستندات کاربران 14
4- مفروضات و وابستگي ها 14
5- نيازمندي هاي امنيتي 14
6- ويژگي هاي کيفيت نرم افزار 14
7- مجموعه بازنگريها و اصلاح 15
8-مزایای سیستم 15
9- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي فروشگاه آنلاین کتابفروشي 16
كاربران سيستم نرم افزار کتابفروشي 19
ذينفعان نرم افزار 19
فصل سوم: Usecase Diagram و سناریو 20
3-1- Use case چیست؟ 21
3-2- Actor چیست؟ 22
3-3- دیاگرام use case چیست؟ 22
3-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 22
3-5- شناسائی Actor های سیستم 22
3-5-1- Actor کاربر 23
3-5-2- Actor مدیر وب سایت فروشگاه آنلاین کتاب 24
3-5-3- Actor کارمند 24
3-5-4- Actor اعضاء (مشتریان) 25
3-5-5- Actor بازدید کنندگان عادی 25
3-5-6- External Events Actor 26
3-6-  شناسائی Use Case ها 26
فهرست USecase هاي اصلي 27
3-6-1-  Usecase Diagram ثبت نام و ورود به سیستم 28
3-6-1-1- سناریوی Use Case  ثبت نام 29
3-6-1-1-سناریوی  Use Case ورود به سیستم 30
3-6-2-  Usecase Diagram مربوط به عملیات مدیر 31
3-6-2-1-  سناریوی  Use Case صندوق پستی مدیر 32
3-6-2-2-  سناریوی  Use Case استخدام کارمند جدید 33
3-6-2-3-  سناریوی  Use Case برنامه ریزی فروشگاه 34
3-6-2-4-  سناریوی  Use Case گزارش انتشار کتب جدید 35
3-6-2-5-  سناریوی  Use Case دریافت گزارشات مدیریتی 36
3-6-3-  Usecase Diagram مربوط به عملیات کارمند 37
3-6-3-1-  سناریوی  Use Case صندوق پستی کارمند 38
3-6-3-2-  سناریوی  Use Case انتشار کتابهای جدید در وب سایت 39
3-6-3-3-  سناریوی  Use Case عملیات ویرایش ثبت نام اعضاء 40
3-6-3-4-  سناریوی  Use Case بررسی وضعیت کتب آپلود شده 41
3-6-3-5-  سناریوی  Use Case بررسی عملیات پرداختها 42
3-6-4-  Usecase Diagram مربوط به عملیات اعضاء 43
3-6-4-1-  سناریوی  Use Case عملیات پرداخت وجه کتب 44
3-6-4-2-  سناریوی  Use Case ویرایش مشخصات 45
3-6-4-3-  سناریوی  Use Case خرید کتاب 46
3-6-5-  Usecase Diagram کلی سیستم فروشگاه و کتابفروشي آنلاین 47
3-6-5-1-  سناریوی  Use Case خروج از سیستم 48
3-7- نمودار Deployment 49
فصل چهارم: Class Diagram 50
4-1- نمودار کلی Class 51
4-2- کلاس کاربر 52
4-3- کلاس اطلاعات تماس 52
4-3- کلاس ثبت نام اعضاء 53
4-4- کلاس وقایع مربوط به اعضا 53
4-5- کلاس وقایع مربوط به کارمند 54
4-6- کلاس صندوق پستی کارمند 54
4-7- کلاس ایجاد کتاب جدید 55
4-8- کلاس صندوق پستی مدیر 56
4-9- کلاس خريد كتاب 56
4-10- کلاس وضعيت ارسال مرسولات 57
4-11- کلاس مرسولات برگشتي 57
4-12- کلاس كتابهاي پيشنهادي وب سايت به كاربر 58
فصل پنجم: Sequence Diagrams 59
5-1- نمودار توالی درخواست انتشار کتاب جدید 60
5-2- نمودار توالی ثبت جزئیات اطلاعات کتاب 61
5-3- نمودار توالی مشاهده کتب توسط اعضا 62
5-4- نمودار توالی استخدام کارمند 63
5-5- نمودار توالی تشخیص نوع کاربر 64
5-6- نمودار توالی درخواست ثبت نام 65
5-7- نمودار توالی ورود به سیستم 66
5-8- نمودار توالی درخسوات انتخاب نوع ارسال كتاب به خريدار 67
فصل ششم: Collaboration Diagrams 68
6-1- نمودار همکاری درخواست انتشار کتاب جدید 69
6-2- نمودار همکاری ثبت جزئیات اطلاعات کتاب 70
6-3- نمودار همکاری مشاهده کتب توسط اعضا 71
6-4- نمودار همکاری استخدام کارمند 72
6-5- نمودار همکاری تشخیص نوع کاربر 73
6-6- نمودار همکاری درخواست ثبت نام 74
6-7- نمودار همکاری ورود به سیستم 75
6-8- نمودار همکاری انتخاب نوع ارسال مرسوله پستي به مشتري 76
فصل هفتم: Activity Diagrams 77
7-1- نمودار فعالیت تعریف کتاب جدید 78
7-2- نمودار فعالیت انتخاب و مشاهده کتابها 79
7-3- نمودار فعالیت ثبت نام و ورود به سیستم 80
7-4- نمودار فعالیت استخدام کارمند 81
فصل هشتم: Data Flow Diagrams 82
7-1- دياگرام متن كلي Context Diagram 83
7-2- دياگرام متن بخش فروش Context Diagram 84
7-3- نمودار سطح صفر سیستم کتابفروشي 85
7-4- نمودار سطح یک سیستم کتابفروشي 86
7-5- نمودار DFD سطح دو (فروش كتاب) 87
7-6- نمودار DFD سطح دو (سفارش كتاب جديد) 88
7-7- نمودار DFD سطح دو (پرداخت وجه كتاب) 89
7-7- نمودار DFD سطح دو (پرداخت وجه كتاب) 90
7-8- نمودار DFD سطح دو (ارسال نظرات) 91
7-9- نمودار DFD سطح دو (بررسي پرداختها) 92
7-10- نمودار DFD سطح سه (ناشي از فروش كتاب) 93
7-11- نمودار DFD سطح سه (ناشي از صدور درخواست كتاب) 94
7-12- نمودار DFD سطح سه (ناشي از به جريان اندازي بدهي مشتريان) 95
فصل نهم: ER Diagrams 96
نمودار ER كلي سيستم فروشگاه كتاب آنلاين 97
فصل دهم: پايگاه داده و جداول آن 98
نمودار ER  فيزيكي كتابفروشي آنلاين 99
جدول Books 100
جدول Subject 100
جدول FactoreKharid 101
جدول FactoreKharidID 101
جدول SharheAsnad 102
جدول PardakhtHaTypes 103
جدول SanadNumbers 103
فصل یازدهم: StateChart Diagram 104
11-1- نمودار وضعیت SignUp 105
11-2- نمودار وضعیت SignIn 106
11-3- نمودار وضعیت SignOut 107
11-4- نمودار وضعیت Product Definition 108
11-5- نمودار وضعیت Possibility Of Orders 109
جمع بندی 110
نتیجه گیری 112
پیشنهادات 113
منابع 114
کتابها 114
وب سایتها 114

چکیده
در این نوشتار ، به بررسی و تحلیل سیستماتیک یکی از نرم افزارهای آنلاین با عنوان کتابفروشي پرداخته شده است. 
هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش RUP می باشد که برای نمایش برخی از مراحل آن از نمودارهای UML استفاده شده است. 
 
 

سناریوی  Use Case بررسی وضعیت کتب آپلود شده

سناریوی شماره 4-3

سیستم کتابفروشي آنلاین

نام: بررسی وضعیت کتب منتشر شده

Actor: کارمند

شرح سناریو: در این سناریو ، کارمند پس ازورود به سیستم ، توسط ابزار موجود در وب سایت به بررسی کتب منتشر شده و لینکهای آنهای می نماید.

Assumption: منظور از کاربر در این Use Case همان کارمندان هستند که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است

Communicate: کارمند

Extendedصفحه اصلی وب سایت

(Pre-Condition): کتب جدید قبلا در وب سایت درج نشده اند. 

مراحل:

Actor

System

1- کارمند بر روی بررسی وضعیت کتب آپلود شده کلیک می نماید.

2- سیستم فرم مربوط بررسی وضعیت کتب را نمایش می دهد.

3- کارمند بر روی کلید آغاز بررسی کلیک می نماید.

4- سیستم لینکها و فایلهای موجود را بررسی می نماید.

 

5- در صورت خرابی لینک و یا فایل ، سیستم پیغام می دهد.

6- کارمند گزارش را مشاهده می نماید.

 

7- کارمند جهت اطلاعا مدیر ، گزارشی برای مدیر ارسال می نماید.

 

Constraints: با توجه به استفاده بسیار زیاد از پهنای باند وب سایت ، کارمند باید در زمانهایی که بازدیدکنندگان وب سایت کم هستند عملیات بررسی فایلها را انجام دهد.

Post-Condition: بعد از بررسی لینکها و فایلها ، کارمند باید بتواند اطلاعات را ویرایش کند و به گزارش دسترسی داشته باد.

Alternative Flow: پس از مشاهده گزارش ، باید به مدیر در مورد اطلاعات بدست آمده ایمیلی ارسال شود.

 

سناریوی  Use Case بررسی عملیات پرداختها

 

سناریوی شماره 5-3

سیستم کتابفروشي آنلاین

نام: بررسی عملیات پرداختها

Actor: کارمند

شرح سناریو: در این سناریو ، کارمندان پس از ورود به وب سایت عملیات بررسی ثبت نهایی کتابهای فروخته شده را انجام می دهند.

Assumption: منظور از کارمند در این Use Case در حقیقت افرادی هستند که به عنوان فروشنده در وب سایت فعالیت می نمایند.

Communicate:

Extendedصفحه اصلی وب سایت

(Pre-Condition): پس از بروز رسانی ، از طریق ارسال پیغام به ایمیل باکس مدیر ،  اطلاع داده می شود. در صورت نیاز پاسخ داده خواهد شد.

مراحل:

Actor

System

1- کارمند بر روی کلید ورود به بخش تائید فروش/خرید کلیک می نماید.

2- سیستم صفحه مربوط به تائید خرید/فروش کتاب را نمایش می دهد.

 

3- سیستم در صورت وجود ، نامه درخواستهای جدید تائید نشده را نمایش می دهد.

4- کارمند درخواستهای مورد نظر را تائید و یا رد می نماید.

 

5- کارمند گزارشی برای مدیر جهت اطلاعا ارسال می نماید.

6- سیستم پیغامی برای مشتری جهت اطلاع از تائید/ عدم تائید ارسال می نماید.

Constraints:

Post-Condition: پس از ارسال ایمیل به مشتریان ، در صورت تائید ، کاربران باید بتوانند به تائیدیه به نحوی دسترسی داشته باشند.

Alternative Flow: درصورتی که ایمیل به هر دلیلی ارسال نشد باید از طرف سیستم پیغام مناسبی صادر شود.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620