پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم راه آهن


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم راه آهن

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

فهرست عکس ها 8
فهرست جدول ها 13
چکیده 14
مقدمه 15
هدف سیستم جاری 15
زبان تحلیل سیستم 15
تاریخچة UML 16
فصل اول:  چشم انداز پروژه (Vision) 18
1-1- Vision چیست 19
1-2- موضوع پروژه 20
1-3- اهداف پروژه 20
1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 21
1-5- ذینفعان پروژه 21
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 22
1-7- معایب پروژه های گذشته 22
1-8- زبان برنامه نویسی 24
1-9- پایگاه داده 24
1-10- روش تحلیل سیستم 24
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 25
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 25
فصل دوم: Use Case Diagrams 26
2-1- Use case چیست؟ 27
2-2- Actor چیست؟ 28
2-3- دیاگرام use case چیست؟ 28
2-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 28
2-5- شناسائی Actor های سیستم 29
2-5-1- Actor کاربر 29
2-5-2- Actor مدیر 30
2-5-3- Actor مسافر 31
2-6-  شناسائی Use Case ها 33
2-6-1- Use Case های بخش رزرو و فروش بلیط راه آهن 33
2-6-1- Sing Up Use Case 34
2-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 35
2-6-2- Sing In  Use Case 36
2-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 37
2-6-3- Define New Travel Service Use Case 38
2-6-3-1- سناریوی New Travel Service Use Case 39
2-6-4- Staff Employment Use Case 40
2-6-4-1- سناریوی Staff Employment Use Case 41
2-6-5- Boss & User Mailbox Use Case 42
2-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 43
2-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 44
2-6-6-  Use Case  رزرو / فروش بلیط 45
2-6-6-1- سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط 46
2-6-7-  Use Case  رزرو / فروش بلیط 47
2-6-7-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه 48
2-7-Use Case های بخش مرخصی و پرسنلی 49
2-7-1  Use case Diagram مربوط به ثبت نام ، ورود و خروج از سیستم 50
2-7-2- سناریوی Register Use Case 51
2-7-3- سناریوی LogIn Use Case 52
2-7-4- سناریوی LogOut Use Case 53
2-7-5- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای رئیس شعبه 54
2-7-6- سناریوی  Use Caseتعیین سطح دسترسی کاربران 55
2-7-7- سناریوی  Use Caseایجاد و ثبت و لغو مرخصی 56
2-7-8- سناریوی  Use Case ذخیره مرخصی  و سابقه ورود و خروج کاربر 57
2-7-9- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای کارمند 58
2-7-10- سناریوی  Use Caseثبت ورود و خروج 59
2-7-11- سناریوی  Use Caseتغییر مشخصات کاربری 60
2-7-12- سناریوی  Use Caseدرخواست سوابق (ورود و خروج ، اضافه کار و مانده مرخصی) 61
2-7-13- سناریوی  Use Caseمشاهده سوابق ورود و خروج 62
2-8- سناریوی  Use Caseتعريف پايه حقوق پرسنل 63
2-8-1- نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای پرسنل واحد بايگاني 64
2-8-2- سناریوی  Use Caseبايگاني كليه اطلاعات 65
2-8-3- سناریوی  Use Caseبازيابي اطلاعات فاكتورها 66
2-8-4- نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای پرسنل واحد حقوق و دستمزد 67
2-8-5-سناریوی Use Case محاسبه حقوق پرسنل 68
2-8-6- سناریوی Use Case پرداخت حقوق پرسنل 69
2-8-7- سناریوی Use Case ايجاد ترازنامه 70
2-9 : Use Case مربوط به سیستم بلادرنگ (Real Time) 71
فصل سوم : Class Diagram 72
3-1- کلاس کاربر 73
3-2- کلاس کارمند 73
3-3- کلاس مدیر 73
3-4- کلاس مسافر 74
3-5- کلاس گزارشات (مربوط به کلاس کارمند) 74
3-6- کلاس رزرو/صدور بلیط (مربوط به کلاس کارمند) 75
3-7- کلاس شرح وظائف (مربوط به کلاس مدیر) 75
3-8- کلاس اطلاعات سرویسها (مربوط به کلاس مدیر) 76
3-9- کلاس رزرو / خرید بلیط (مربوط به کلاس مسافر) 76
3-10- کلاس SignUp 77
3-11- کلاس LogIn 77
3-12- نمودار کلی کلاس بخش رزرو و فروش بلیط 78
3-13- نمودار اصلی Class سیستم راه آهن بخش مرخصی و پرسنلی 79
3-14- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 79
3-14-1- متد Insert () 79
3-14-2- متد Delete () 80
3-14-3- متد Update() 80
3-14-4- متد Select() 80
3-15- جزئیات و نام هر کلاس 81
3-15-1- کلاس کاربر 81
3-15-2- کلاس کارمند 81
3-15-3- کلاس رئیس شعبه 82
3-15-4- کلاس ایجاد مرخصی 82
3-15-5- کلاس محاسبه مانده مرخصی 83
3-15-6- کلاس محاسبه اضافه کار 83
3-15-7- کلاس ثبت ورود و خروج 84
3-15-8- كلاس پرسنل واحد حقوق و دستمزد 84
3-15-9- كلاس پرداخت حقوق 85
3-15-10- كلاس محاسبه حقوق 85
3-15-11-كلاس كادر مدريت 86
3-15-12- كلاس حقوق پرسنل 86
3-15-13-كلاس استخدام نيرو 87
فصل چهارم: Sequence Diagrams 88
4-1- نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط 89
4-2- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان 90
4-3- نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط 91
4-4- نمودار توالی مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید 92
4-5- نمودار توالی مربوط به Sign In 93
4-6- نمودار توالی مربوط به Sign Up 94
4-7- نمودار توالی مربوط به فروش بلیط 95
4-8- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی 96
4-9- نمودار اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 97
4-10- نمودار توالی محاسبه و اعلام مرخصی مانده 98
4-11- نمودار توالی اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه 99
4-12- نمودار توالی ایجاد مرخصی جدید 100
4-13- نمودار توالی ایجاد کارمند جدید 101
4-14- نمودار توالی تعیین سطح دسترسی 102
4-15- نمودار توالی ویرایش مشخصات کاربری 103
4-16- نمودار توالی ثبت ورود و خروج 104
4-17- نمودار توالی درخواست اعلام ذخیره مرخصی 105
4-18- نمودار توالی درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 106
4-19- نمودار توالی درخواست مرخصی / لغو مرخصی 107
4-20- نمودار توالی لغو مرخصی 108
4-21- بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 109
فصل پنجم: Collaboration Diagrams 110
5-1- نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط 111
5-2- نمودار همکاری استخدام کارمند جدید 112
5-3- نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط 113
5-4- نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید 114
5-5- نمودار همکاری مربوط به Sign In 115
5-6- نمودار همکاری مربوط به Sign Up 116
5-7- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط 117
5-8- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط 118
5-9- نمودار همکاری اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 119
5-10- نمودار همکاری محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس شعبه 120
5-11- نمودار همکاری اعلام سوابق ورود و خروج پرسنل توسط رئیس شعبه 121
5-12- نمودار همکاری ایجاد مرخصی جدید 122
5-13- نمودار همکاری ایجاد کارمند جدید 123
5-14- نمودار همکاری ایجاد سطح دسترسی 124
5-15- نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربری 125
5-16- نمودار همکاری ثبت ورود و خروج 126
5-17- نمودار همکاری درخواست اعلام ذخیره مرخصی 127
5-18- نمودار همکاری درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 128
5-19- نمودار همکاری درخواست مرخصی / لغو مرخصی 129
5-20- نمودار همکاری لغو مرخصی 130
5-21- نمودار همکاری بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 131
فصل ششم: Activity Diagram 132
6-1- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 133
6-2- نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید 134
6-3- نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه 135
6-4- نمودار فعالیت مربوط به تعریف سرویس جدید 136
6-5- نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید 137
6-6- نمودار فعالیت مربوط به ایمیل باکس مدیر و کاربران 138
6-7- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 139
6-8- نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم 140
6-9- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 141
6-10- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس بخش 142
6-11- نمودار فعالیت اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه 143
6-12- نمودار فعالیت ایجاد مرخصی جدید 144
6-13- نمودار فعالیت ایجاد کارمند جدید 145
6-14- نمودار فعالیت ایجاد سطح دسترسی 146
6-15- نمودار فعالیت ویرایش مشخصات 147
6-16- نمودار فعالیت ثبت ورود و خروج 148
6-17- نمودار فعالیت درخواست اعلام ذخیره مرخصی 149
6-18- نمودار فعالیت درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 150
6-19- نمودار فعالیت درخواست مرخصی / لغو مرخصی 151
6-20- نمودار فعالیت لغو مرخصی 152
6-21- نمودار فعالیت بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 153
فصل هفتم: StateChart Diagram  و سایر نمودارها 154
7-1- نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم 155
7-2- نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام 156
7-3- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید 157
7-4- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید 158
7-5- نمودار Deployment 159
7-6- نمودار Domain 160
7-7- نمودار State Machine سيستم مرخصي 161
7-8- نمودار كامپوننت اصلي سيستم مرخصی راه آهن 162
فصل هشتم: Entity Relation Diagram (ERD) 163
8-1- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط قطار 164
فصل نهم: Data Flow Diagrams (DFD) 165
9-1- نمودار DFD سطح صفر سيستم بخش فروش و رزرو بلیط 166
9-2- نمودار DFD سطح یک 167
9-3- نمودار DFD سطح 2 ( عملیات ثبت نام) 168
9-4- نمودار DFD سطح یک (عملیات رزرو/خرید) 169
9-5- نمودار DFD سطح 2(عملیات تعویض / رفع عیب) 170
9-6- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات درخواست صدور) 171
9-7- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صدور بلیط) 172
9-8- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صورتحسابها) 173
جمع بندی 174
نتیجه گیری 175
پیشنهادات 176
منابع 177
کتابها 177
وب سایتها 177 
فهرست عکس ها
عکس 1- Actor کاربر 30
عکس 2- Actor مدیر 30
عکس 3- Actor مسافر 31
عکس 4- Actor کارمندان 31
عکس 5- Sing Up Use Case 34
عکس 6- Sing In  Use Case 36
عکس 7- Define New Travel Service Use Case 38
عکس 8- Staff Employment Use Case 40
عکس 9- Boss & User Mailbox Use Case 42
عکس 10- -  Use Case  رزرو / فروش بلیط 45
عکس 11-  Use Case  رزرو / فروش بلیط 47
عکس 12- Use case Diagram مربوط به ثبت نام ، ورود و خروج از سیستم 50
عکس 13- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای رئیس شعبه 54
عکس 14- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای کارمند 58
عکس 15- نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای پرسنل واحد بايگاني 64
عکس 16- نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای پرسنل واحد حقوق و دستمزد 67
عکس 17- Use Case مربوط به سیستم بلادرنگ (Real Time) 71
عکس 18- کلاس کاربر 73
عکس 19- کلاس کارمند 73
عکس 20- کلاس مدیر 73
عکس 21- کلاس مسافر 74
عکس 22- کلاس گزارشات (مربوط به کلاس کارمند) 74
عکس 23- کلاس رزرو/صدور بلیط (مربوط به کلاس کارمند) 75
عکس 24- کلاس شرح وظائف (مربوط به کلاس مدیر) 75
عکس 25- کلاس اطلاعات سرویسها (مربوط به کلاس مدیر) 76
عکس 26- کلاس رزرو / خرید بلیط (مربوط به کلاس مسافر) 76
عکس 27- کلاس SignUp 77
عکس 28- کلاس LogIn 77
عکس 29- نمودار کلی کلاس بخش رزرو و فروش بلیط 78
عکس 30- نمودار اصلی Class سیستم راه آهن بخش مرخصی و پرسنلی 79
عکس 31- کلاس کاربر 81
عکس 32- کلاس کارمند 81
عکس 33- کلاس رئیس شعبه 82
عکس 34- کلاس ایجاد مرخصی 82
عکس 35- کلاس محاسبه مانده مرخصی 83
عکس 36- کلاس محاسبه اضافه کار 83
عکس 37- کلاس ثبت ورود و خروج 84
عکس 38- كلاس پرسنل واحد حقوق و دستمزد 84
عکس 39- كلاس پرداخت حقوق 85
عکس 40- كلاس محاسبه حقوق 85
عکس 41- كلاس كادر مدريت 86
عکس 42- كلاس حقوق پرسنل 86
عکس 43- كلاس استخدام نيرو 87
عکس 44- نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط 89
عکس 45- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان 90
عکس 46- نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط 91
عکس 47- نمودار توالی مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید 92
عکس 48- نمودار توالی مربوط به Sign In 93
عکس 49-  نمودار توالی مربوط به Sign Up 94
عکس 50- نمودار توالی مربوط به فروش بلیط 95
عکس 51- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی 96
عکس 52- نمودار اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 97
عکس 53- نمودار توالی محاسبه و اعلام مرخصی مانده 98
عکس 54- نمودار توالی اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه 99
عکس 55- نمودار توالی ایجاد مرخصی جدید 100
عکس 56- ئنمودار توالی ایجاد کارمند جدید 101
عکس 57- نمودار توالی تعیین سطح دسترسی 102
عکس 58- نمودار توالی ویرایش مشخصات کاربری 103
عکس 59- نمودار توالی ثبت ورود و خروج 104
عکس 60- نمودار توالی درخواست اعلام ذخیره مرخصی 105
عکس 61- نمودار توالی درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 106
عکس 62- نمودار توالی درخواست مرخصی / لغو مرخصی 107
عکس 63- نمودار توالی لغو مرخصی 108
عکس 64- بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 109
عکس 65- نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط 111
عکس 66- نمودار همکاری استخدام کارمند جدید 112
عکس 67- نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط 113
عکس 68- نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید 114
عکس 69- نمودار همکاری مربوط به Sign In 115
عکس 70- نمودار همکاری مربوط به Sign Up 116
عکس 71- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط 117
عکس 72- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط 118
عکس 73- نمودار همکاری اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 119
عکس 74- نمودار همکاری محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس شعبه 120
عکس 75- نمودار همکاری اعلام سوابق ورود و خروج پرسنل توسط رئیس شعبه 121
عکس 76- نمودار همکاری ایجاد مرخصی جدید 122
عکس 77- نمودار همکاری ایجاد کارمند جدید 123
عکس 78- نمودار همکاری ایجاد سطح دسترسی 124
عکس 79- نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربری 125
عکس 80- نمودار همکاری ثبت ورود و خروج 126
عکس 81- نمودار همکاری درخواست اعلام ذخیره مرخصی 127
عکس 82- نمودار همکاری درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 128
عکس 83- نمودار همکاری درخواست مرخصی / لغو مرخصی 129
عکس 84- نمودار همکاری لغو مرخصی 130
عکس 85-  نمودار همکاری بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 131
عکس 86- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 133
عکس 87- نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید 134
عکس 88- نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه 135
عکس 89- نمودار فعالیت مربوط به تعریف سرویس جدید 136
عکس 90- نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید 137
عکس 91- نمودار فعالیت مربوط به ایمیل باکس مدیر و کاربران 138
عکس 92- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 139
عکس 93- نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم 140
عکس 94- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 141
عکس 95- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس بخش 142
عکس 96- نمودار فعالیت اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه 143
عکس 97- نمودار فعالیت ایجاد مرخصی جدید 144
عکس 98- نمودار فعالیت ایجاد کارمند جدید 145
عکس 99- نمودار فعالیت ایجاد سطح دسترسی 146
عکس 100- نمودار فعالیت ویرایش مشخصات 147
عکس 101- نمودار فعالیت ثبت ورود و خروج 148
عکس 102- نمودار فعالیت درخواست اعلام ذخیره مرخصی 149
عکس 103- نمودار فعالیت درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 150
عکس 104- نمودار فعالیت درخواست مرخصی / لغو مرخصی 151
عکس 105- نمودار فعالیت لغو مرخصی 152
عکس 106- نمودار فعالیت بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 153
عکس 107- نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم 155
عکس 108- نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام 156
عکس 109- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید 157
عکس 110- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید 158
عکس 111- نمودار Deployment 159
عکس 112- نمودار Domain 160
عکس 113- نمودار State Machine سيستم مرخصي 161
عکس 114- نمودار كامپوننت اصلي سيستم مرخصی راه آهن 162
عکس 115- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط قطار 164
عکس 116- نمودار DFD سطح صفر سيستم بخش فروش و رزرو بلیط 166
عکس 117- نمودار DFD سطح یک 167
عکس 118- نمودار DFD سطح 2 ( عملیات ثبت نام) 168
عکس 119- نمودار DFD سطح یک (عملیات رزرو/خرید) 169
عکس 120- نمودار DFD سطح 2(عملیات تعویض / رفع عیب) 170
عکس 121- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات درخواست صدور) 171
عکس 122- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صدور بلیط) 172
عکس 123- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صورتحسابها) 173


 
فهرست جدول ها 
جدول 1- سناریوی Sing In Use Case 37
جدول 2- سناریوی Staff Employment Use Case 41
جدول 3- سناریوی Boss Mailbox Use Case 43
جدول 4- سناریوی User Mailbox Use Case 44
جدول 5- سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط 46
جدول 6- سناریوی Use Case پرداخت وجه 48
جدول 7- سناریوی Register Use Case 51
جدول 8-  سناریوی LogIn Use Case 52
جدول 9- سناریوی LogOut Use Case 53
جدول 10- سناریوی  Use Caseتعیین سطح دسترسی کاربران 55
جدول 11- سناریوی  Use Caseایجاد و ثبت و لغو مرخصی 56
جدول 12- سناریوی  Use Case ذخیره مرخصی  و سابقه ورود و خروج کاربر 57
جدول 13-  سناریوی  Use Caseثبت ورود و خروج 59
جدول 14- سناریوی  Use Caseتغییر مشخصات کاربری 60
جدول 15- سناریوی  Use Caseدرخواست سوابق (ورود و خروج ، اضافه کار و مانده مرخصی) 61
جدول 16- سناریوی  Use Caseمشاهده سوابق ورود و خروج 62
جدول 17- سناریوی  Use Caseتعريف پايه حقوق پرسنل 63
جدول 18- سناریوی  Use Caseبايگاني كليه اطلاعات 65
جدول 19- سناریوی  Use Caseبازيابي اطلاعات فاكتورها 66
جدول 20- سناریوی Use Case محاسبه حقوق پرسنل 68
جدول 21- سناریوی Use Case پرداخت حقوق پرسنل 69
جدول 22- سناریوی Use Case ايجاد ترازنامه 70

 
چکیده
با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 
در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 
در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری سیستم راه آهن) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:
درفصل اول به بررسی Vision یا دیدگاه پروژه خواهیم پرداخت.
در فصل دوم پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.
در فصل سوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.
در فصل چهارم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت.
در فصل پنجم  به بررسی Collaboration Diagrams خواهیم پرداخت.
در فصل ششم به بررسی نمودارهای Activity خواهیم پرداخت.
در فصل هفتم به بررسی نمودارهای State Charts خواهیم پرداخت.
در فصل هشتم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.
در فصل نهم به بررسی و رسم نمودارهای DFD (نمودارهای جریان داده ها) خواهیم پرداخت.

سناریوی شماره 2

سيستم راه آهن

نام: ورود به  سیستم   (Sign In)

Actor: مسافر و کارمند و مدیر

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس از وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور خود و تائید صحت مشخصات از طرف سیستم ، وارد سیستم می شود و می تواند از امکانات کامل سیستم آنلاین رزرو بلیط استفاده نماید.

Assumption: منظور از کاربر در این Use Case همان مسافر و کارمند و مدیراست که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است.

Include: Sign Up

Extended:

(Pre-Condition): ثبت نام کاربر قبلا تکمیل شده و کاربر دارای کلمه عبور و نام کاربری می باشد.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر بر روی کلید درخواست ورود کلیک می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به ورود نام کاربری و کلمه عبور را نمایش می دهد.

3- کاربر نام کاربری و کلمه عبور را وارد می نماید و کلید ورود را فشار می دهد.

4- سیستم پس از بررسی نام کاربری و کلمه عبور ، وارد صفحه اصلی سيستم راه آهن می گردد.

 

5- لیست زمانبندی حرکتها و سرویسهای مسافرتی در صورت وجود به کاربر نمایش داده خواهد شد.

Constraints: نام کاربری ترکیبی از حروف و ارقام است و نباید کمتر از 6 حرف باشد.

Post-Condition: کاربر وارد صفحه اصلی سيستم راه آهن می گردد و می تواند از تمامی امکانات نرم افزار استفاده نماید.

Alternative Flow: در صورتی که نام کاربری و کلمه عبور وارد شده معتبر نباشد ،  پیغامی مبنی بر ورود مجدد اطلاعات از طرف سیستم صادر می گردد.

Exception: در صورتی که کاربر رمز عبور خود را فراموش کرده باشد بایستی درخواست کلمه عبور جدید و یا قبلی را از سیستم بنماید و سیستم باید بتواند کلمه عبور را به کاربر با پرسیدن برخی سوالات امنیتی ارائه دهد.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620