پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم آپلود کتاب


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم آپلود کتاب

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

عنوان .....................................................................................................................صفحه
چکیده 11
مقدمه 12
فصل اول :  چشم انداز پروژه 13
Vision چیست؟ 14
موضوع پروژه 15
اهداف پروژه 15
انجام پروژه چه سودی دارد 15
ذینفعان پروژه 16
سابقه انجام پروژه های مشابه 16
فعالیتهای علمی 16
فعالیتهای تجاری 17
فعالیتهای عمومی 17
معایب پروژه های گذشته 17
زبان برنامه نویسی 18
پایگاه داده 18
سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 18
سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 19
فصل دوم : طراحی و تحلیل 19
شناسایی Actor ها 20
Actor مدیر ارشد سیستم 20
Actor کاربر وب سایت 20
Actor کاربر میهمان 21
نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی 21
نمایش سیستم در حالت کلی 23
نمودار UseCase زیر سیستم به اشتراک گذاری کتاب 24
سناریوی UseCase ورود به سیستم 25
نمودار توالی ورود به سیستم 26
نمودار همکاری ورود به سیستم 27
نمودار فعالیت ورود به سیستم 28
سناریوی UseCase تعیین سطح دسترسی 29
نمودار توالی تعیین سطح دسترسی 30
نمودار همکاری تعیین سطح دسترسی 31
نمودار فعالیت تعیین سطح دسترسی 32
سناریوی UseCase افزودن قالب کتاب 33
نمودار توالی افزودن قالب کتاب 34
نمودار همکاری افزودن قالب کتاب 35
نمودار فعالیت افزودن قالب کتاب 36
سناریوی UseCase افزودن زمینه موضوعی کتاب 37
نمودار توالی افزودن زمینه موضوعی کتاب 38
نمودار همکاری افزودن زمینه موضوعی کتاب 39
نمودار فعالیت افزودن زمینه موضوعی کتاب 40
سناریوی UseCase افزودن کتاب 41
نمودار توالی افزودن کتاب 42
نمودار همکاری افزودن کتاب 43
نمودار فعالیت افزودن کتاب 44
سناریوی UseCase تائید نمایش کتاب 45
نمودار توالی تائید نمایش کتاب 46
نمودار همکاری تائید نمایش کتاب 47
نمودار فعالیت تائید نمایش کتاب 48
سناریوی UseCase ویرایش و حذف کتاب 49
نمودار توالی ویرایش و حذف کتاب 50
نمودار همکاری ویرایش و حذف کتاب 51
نمودار فعالیت ویرایش و حذف کتاب 52
سناریوی UseCase افزودن دیدگاه 53
نمودار توالی افزودن دیدگاه 54
نمودار همکاری افزودن دیدگاه 55
نمودار فعالیت افزودن دیدگاه 56
سناریوی UseCase رتبه گذاری 57
نمودار توالی رتبه گذاری 58
نمودار همکاری رتبه گذاری 59
نمودار فعالیت رتبه گذاری 60
سناریوی UseCase اعتراض به کتاب 61
نمودار توالی اعتراض به کتاب 62
نمودار همکاری اعتراض به کتاب 63
نمودار فعالیت اعتراض به کتاب 64
سناریوی UseCase افزودن کتابهای مرتبط 65
نمودار توالی افزودن کتابهای مرتبط 66
نمودار همکاری افزودن کتابهای مرتبط 67
نمودار فعالیت افزودن کتابهای مرتبط 68
سناریوی UseCase افزودن نقد 69
نمودار توالی افزودن نقد 70
نمودار همکاری افزودن نقد 71
نمودار فعالیت افزودن نقد 72
سناریوی UseCase افزودن کتاب به لیست علاقه مندیها 73
نمودار توالی افزودن کتاب به لیت علاقه مندیها 74
نمودار همکاری افزودن کتاب به لیت علاقه مندیها 75
نمودار فعالیت افزودن کتاب به لیست علاقه مندیها 76
سناریوی UseCase افزودن نویسنده به لیست علاقه مندیها 77
نمودار توالی افزودن نویسنده به لیست علاقه مندیها 78
نمودار همکاری افزودن نویسنده به لیست علاقه مندیها 79
نمودار فعالیت افزودن نویسنده به لیست علاقه مندیها 80
سناریوی UseCase مشاهده کتاب ها 81
نمودار توالی مشاهده کتاب 82
نمودار همکاری مشاهده کتاب 83
نمودار فعالیت مشاهده کتاب 84
نمودار UseCase زیر سیستم افزودن اخبار 85
سناریوی UseCase درج گروه خبری جدید 86
نمودار توالی درج گروه خبری جدید 87
نمودار همکاری درج گروه خبری جدید 88
نمودار فعالیت درج گروه خبری جدید 89
سناریوی UseCase ارسال اخبار 90
نمودار توالی ارسال خبر 91
نمودار همکاری ارسال خبر 92
نمودار فعالیت ارسال خبر 93
سناریوی UseCase تائید اخبار 94
نمودار توالی تائید اخبار 95
نمودار همکاری تائید اخبار 96
نمودار فعالیت تائید اخبار 97
سناریوی UseCase ویرایش و حذف اخبار 98
نمودار توالی ویرایش و حذف اخبار 99
نمودار همکاری ویرایش و حذف اخبار 100
نمودار فعالیت ویرایش و حذف اخبار 101
سناریوی UseCase درج خبر در آرشیو 102
نمودار توالی درج خبر در آرشیو 103
نمودار همکاری درج خبر در آرشیو 104
نمودار فعالیت درج خبر در آرشیو 105
سناریوی UseCase درج نظر 106
نمودار توالی درج نظر 107
نمودار همکاری درج نظر 108
نمودار فعالیت درج نظر 109
سناریوی UseCase ویرایش نظرات کاربران 110
نمودار توالی ویرایش نظرات کاربران 111
نمودار همکاری ویرایش نظرات کاربران 112
نمودار فعالیت ویرایش نظرات کاربران 113
سناریوی UseCase مشاهده اخبار 114
نمودار توالی مشاهده اخبار 115
نمودار همکاری مشاهده اخبار 116
نمودار فعالیت مشاهده اخبار 117
سناریوی UseCase مشاهده گروه های خبری 118
نمودار توالی مشاهده گروه های خبری 119
نمودار همکاری مشاهده گروههای خبری 120
نمودار فعالیت مشاهده گروه های خبری 121
سناریوی UseCase مشاهده آرشیو 122
نمودار توالی مشاهده آرشیو 123
نمودار همکاری مشاهده آرشیو 124
نمودار فعالیت مشاهده آرشیو 125
نمودار UseCase زیر سیستم افزودن رویدادهای روز 126
سناریوی UseCase درج رویدادهای روز 127
نمودار توالی درج رویدادهای روز 128
نمودار همکاری درج رویدادهای روز 129
نمودار فعالیت درج رویدادهای روز 130
سناریوی UseCase تائید رویدادها 131
نمودار توالی تائید رویدادها 132
نمودار همکاری تائید رویدادهای روز 133
نمودار فعالیت تائید رویدادها 134
سناریوی UseCase خواندن رویدادهای روز 135
نمودار توالی خواندن رویدادهای روز 136
نمودار همکاری خواندن رویدادهای روز 137
نمودار فعالیت خواندن رویدادهای روز 138
نمودار UseCase زیر سیستم اختیارات کاربر 139
سناریوی UseCase اختیارات آواتار 140
نمودار توالی اختیارات آواتار 141
نمودار همکاری اختیارات آواتار 142
سناریوی UseCase اختیارات کلی 143
نمودار توالی اختیارات کلی 144
نمودار همکاری اختیارات کلی 145
سناریوی UseCase مدیریت دوستان 146
نمودار توالی مدیریت دوستان 147
نمودار همکاری مدیریت دوستان 148
سناریوی UseCase علاقه مندیها 149
نمودار توالی علاقه مندیها 150
نمودار همکاری علاقه مندیها 151
سناریوی UseCase ویرایش اطلاعات کاربری 152
نمودار توالی ویرایش اطلاعات کاربری 153
نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربری 154
سناریوی UseCase افزودن سوال امنیتی 155
نمودار توالی افزودن سوال امنیتی 156
نمودار همکاری افزودن سوال امنیتی 157
سناریوی UseCase افزودن پیام 158
نمودار توالی افزودن پیام 159
نمودار همکاری افزودن پیام 160
سناریوی UseCase افزودن وبلاگ 161
نمودار توالی افزودن وبلاگ 162
نمودار همکاری افزودن وبلاگ 163
سناریوی UseCase افزودن فایلهای صوتی و تصویری 164
نمودار توالی افزودن فایلهای صوتی و تصویری 165
نمودار همکاری افزودن فایلهای صوتی و تصویری 166
سناریوی UseCase ویرایش مشخصات کاربران 167
نمودار توالی ویرایش مشخصات کاربران 168
نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربران 169
فصل سوم : پیاده سازی 170
صفحه اصلی وب سایت 171
صفحه ثبت نام 172
صفحه LogIn 173
صفحه بازیابی کلمه عبور جدید 174
صفحه حساب کاربری مدیر ارشد سایت 175
صفحه افزودن کتاب 176
صفحه تائید کتاب 177
صفحه افزودن قالب کتاب 178
صفحه افزودن زمینه موضوعی کتاب 179
صفحه ویرایش و حذف کتاب 180
صفحه ارسال خبر 181
صفحه تائید اخبار 182
صفحه درج گروه خبری جدید 183
صفحه ویرایش اخبار 184
صفحه ویرایش اخبار 185
صفحه درج خبر در آرشیو 186
صفحه تائید نظرات کاربران 187
صفحه درج رویدادهای روز 188
ویرایش مشخصات کاربری 189
ویرایش مشخصات کاربران 190
صفحه افزودن سوال امنیتی 191
صفحه ارسال فایلهای صوتی و تصویری 192
صفحه افزودن پیام مدیر 193
صفحه افزودن وبلاگ 194
صفحه اختیارات آواتار 195
صفحه اختیارات کلی 196
صفحه حساب کاربری کاربر وب سایت 197
صفحه ، صفحه اصلی من 198
صفحه پاسخ به پیام دوستان 199
صفحه از وبلاگ مدیران 200
صفحه گاهشمار 201
صفحه علاقه مندیها 202
صفحه مدیریت دوستان 203
صفحه مشاهده آرشیو 204
دیگر صفحات سایت 205
صفحه مشاهده کتاب ها 205
صفحه مشاهده اخبار 206
صفحه آپلود کنندگان برتر 207
فصل چهارم : توضیح کدهای برنامه 208
کد و توضیحات صفحه RegisterUser.aspx(ثبت نام) 209
کد و توضیح کلاس Class_tblUsers.cs 211
کد و توضیح کلاس Class_tblQuestion.cs 218
کد و توضیحات صفحه LogInPage.aspx 219
کد و توضیحات صفحه Books.aspx 221
کد و توضیحات کلاس Class_tblBooks.cs 225
کد و توضیحات صفحه BookType.aspx 228
کد و توضیحات کلاس Class_tblBookType.cs 229
کد و توضیحات صفحه ReshteOfBooks.aspx 230
کد و توضیحات کلاس Class_tblReshte.cs 231
کد و توضیحات صفحه AcceptBooks.aspx 232
کد و توضیحات کلاس Class_AcceptBooks.cs 233
کد و توضیحات صفحه AddNews.aspx 234
کد و توضیحات کلاس Class_tblNews.cs 236
کد و توضیحات صفحه AddNewsGroup.aspx 240
کد و توضیحات کلاس Class_tblNewsGroup.cs 241
کد و توضیحات صفحه AcceptNews.aspx 242
کد و توضیحات کلاس Class_AlakiTaeedNews.cs 243
کد و توضیحات صفحه SelectToEditNews.aspx 244
کد و توضیحات صفحه EditNews.aspx 245
کد و توضیحات صفحه CreatArchive.aspx 247
کد و توضیحات کلاس Class_AlakiArchiveNews.cs 248
کد و توضیحات صفحه AddVotes.ascx 249
کد و توضیحات صفحه EditVotes.aspx 250
کد و توضیحات کلاس Class_tblVotes.cs 251
کد و توضیحات صفحه AddQuestion.aspx 252
کد و توضیحات کلاس Class_tblQuestion.cs 253
کد و توضیحات صفحه AddRoydad.aspx 254
کد و توضیحات کلاس Class_tblRoydad.cs 255
کد و توضیحات صفحه AddPayamModir.aspx 257
کد و توضیحات کلاس Class_tblPayamModir.cs 258
کد و توضیحات صفحه AddWebLog.aspx 259
کد و توضیحات کلاس Class_tblWebLog.cs 260
کد و توضیحات صفحه AddAvatar.aspx 261
کد و توضیحات کلاس Class_tblAvatar.cs 265
کد و توضیحات صفحه AddBookMortabet.aspx 267
کد و توضیحات کلاس Class_tblBooksMortabet.cs 270
کد و توضیحات صفحه  BookViewAdd.aspx 271
کد و توضیحات کلاس Class_tblBookView.cs 272
کد و توضیحات صفحه  Calendar.aspx 273
کد و توضیحات کلاس Class_xtblRoydadRooz.cs 275
کد و توضیحات صفحه  ContactUs.aspx 276
کد و توضیحات کلاس Class_RandomText.cs 277
کد و توضیحات صفحه  DavatDostan.aspx 278
کد و توضیحات کلاس Class_SendEmail.cs 279
کد و توضیحات صفحه  Emtiaz.aspx 280
کد و توضیحات کلاس Class_tblEmtiaz.cs 281
کد و توضیحات صفحه  EterazPage.aspx 282
کد و توضیحات کلاس Class_tblEteraz.cs 283
کد و توضیحات صفحه  InformatinOfBooks.aspx 284
کد و توضیحات صفحه  MusicUploadForNews.aspx 287
کد و توضیحات کلاس Class_tblMusic.cs 289
کد و توضیحات صفحه  SendMessage.aspx 290
کد و توضیحات کلاس Class_tblPayam.cs 291
کد و توضیحات صفحه  UserDetails.aspx 292
کد و توضیحات کلاس Class_NameUser.cs 294
کد و توضیحات کلاس Class_xtblProfile.cs 297
کد و توضیحات کلاس  Class_EditUser.cs 299
کد و توضیحات صفحه  UserUploadKonandeBartar.aspx 300
کد و توضیحات کلاس  Class_tblFriend.cs 302
کد و توضیحات کلاس  Class_ReternUserName.cs 303
کد و توضیحات صفحه  YourProfile.aspx 304
کد و توضیحات صفحه ForgetPassword.aspx 305
کد و توضیحات کلاس  Class_xtblAccessEmail.cs 306
کد و توضیحات صفحه LogOut.aspx 307
فصل پنجم :  مروری بر زبان های برنامه نویسی 308
مروری بر پایه محیط ASP.NET 309
نکات مهم در مورد ASP.NET 309
یادگیری از تاریخچه ASP 310
پیدایش ASP 310
چرا ASP مورد نیاز بود؟ 311
چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 313
نیاز به مدل جدید ASP 314
تاریخچه ASP 315
آشنائی با زبان C# 316
مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 316
C# چيست ؟ 317
كد مديريت يافته 318
روش يادگيری C# 318
خلاصه 319
فصل ششم :  جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 320
جمع بندی 321
نتیجه گیری 322
پیشنهادات 322
فهرست منابع 324
چکیده
در این نوشتار ، به بررسی ، تحلیل و پیاده سازی سیستماتیک یکی از نرم افزارهای آنلاین با عنوان سیستم به اشتراک گذاری کتاب کتابناک پرداخته شده است. 
هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش UML می باشد. برای این منظور:
در فصل اول چشم انداز پروژه مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل دوم تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل سوم پیاده سازی مورد بررسی قرار گرفته شده است
در فصل چهارم کدهای برنامه مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل پنجم زبان برنامه نویسی های مورد استفاده در پروژه مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفته اند
در نهایت فهرست منابع مورد استفاده ارائه شده اند

سناریوی شماره 1

سیستم کتابناک

نام: ورود به  سیستم   (SignIn)

Actor: کاربر

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس از وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور خود و تائید صحت مشخصات از طرف سیستم ، وارد سیستم می شود و می تواند از امکانات کامل سیستم نرم افزاری سیستم کتابناک استفاده نماید.

Assumption: منظور از کاربر در این Use Case همان مدیر ارشد و کاربر وب سایت است که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است.

Include: Sign Up

Extended:

(Pre-Condition): ثبت نام کاربر قبلا تکمیل شده و کاربر دارای کلمه عبور و نام کاربری می باشد.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر بر روی کلید درخواست ورود کلیک می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به ورود نام کاربری و کلمه عبور را نمایش می دهد.

3- کاربر نام کاربری و کلمه عبور را وارد می نماید و کلید ورود را فشار می دهد.

4- سیستم پس از بررسی نام کاربری و کلمه عبور ، وارد صفحه اصلی سیستم کتابناک  می گردد.

 

5- سیستم اطلاعات کاربری و تمامی عملیات انجام شده در سیسیتم را ذخیره می نماید.

Constraints: نام کاربری ترکیبی از حروف و ارقام است.

Post-Condition: کاربر وارد صفحه اصلی سیستم می گردد و می تواند از تمامی امکانات نرم افزار در سطح دسترسی خود استفاده نماید.

Alternative Flow: در صورتی که نام کاربری و کلمه عبور وارد شده معتبر نباشد ،  پیغامی مبنی عدم صحت اطلاعات از طرف سیستم صادر می گردد.

Exception: در صورتی که کاربر رمز عبور خود را فراموش کرده باشد بایستی درخواست کلمه عبور جدید از سیستم بنماید و سیستم باید بتواند کلمه عبور جدید را با پرسیدن آدرس ایمیل کاربر به آدرس ایمیل کاربر ارسال نماید.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620