پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم ارائه سمینار


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم ارائه سمینار

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

عنوان                                                                    صفحه
فصل اول : چشم انداز پروژه (VISION) 10
1-1- مقدمه 11
1-2- VISION چیست 11
1-3- موضوع پروژه 11
1-4- اهداف پروژه 12
1-5- انجام پروژه چه سودی دارد 12
1-6- ذینفعان پروژه 13
1-7- سابقه انجام پروژه های مشابه 13
1-8- معایب پروژه های گذشته 14
1-9- زبان برنامه نویسی 14
1-10- پایگاه داده 15
1-11- روش تحلیل سیستم 15
1-12- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 15
1-13- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 15
فصل دوم :  بررسی روند کار در یک وب سایت همایش و سمینار 17
2-1- مقدمه 18
2-2- بررسی ACTOR های فیزیکی وب سایت همایش و سمینار و شرح هر یک از آنها 18
2-3-رابطه ی GENERALIZATION بین اکتور های سیستم 19
2-5- USE CASE DIAGRAM های فیزیکی وب سایت سمینار 22
2-5-1- USE CASE DIAGRAM اصلی سیستم 22
2-5-2-USE CASE DIAGRAM مربوط به بخش مدیریت 23
2-5-3-USE CASE DIAGRAM مربوط به بخش کاربران 24
2-6- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها 25
2-6-1- سناریوی  Use Caseثبت نام در سیستم 27
2-6-2- سناریوی  Use Case ورود به سیستم 32
2-6-3- سناریوی  Use Case ویرایش مشخصات  کاربری 37
2-6-4- سناریوی  Use Caseایجاد گروه همایش و سمینار جدید 42
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ایجاد گروه همایش و سمینار جدید 45
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ایجاد گروه همایش و سمینار جدید 46
2-6-5- سناریوی  Use Caseایجاد همایش و سمینار جدید 47
نمودار توالی(SEQUENCE DIAGRAM ) ایجاد همایش و سمینار جدید 49
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ایجاد همایش و سمینار جدید 50
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ایجاد همایش و سمینار جدید 51
2-6-6- سناریوی  Use Caseویرایش همایش و سمینار 52
نمودار توالی(SEQUENCE DIAGRAM ) ویرایش همایش و سمینار 54
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ویرایش همایش و سمینار 55
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ویرایش همایش و سمینار 56
2-6-7- سناریوی  Use Caseجستجوی همایش و سمینارها 57
نمودار توالی(SEQUENCE DIAGRAM ) جستجوی همایش و سمینارها 59
2-6-8- سناریوی  Use Case ثبت نام در همایش 62
2-6-9- سناریوی  Use Case درخواست برگزاری همایش یا سمینار 67
2-6-10- سناریوی  Use Case پرداخت وجه همایش یا سمینار 72
2-6-11- سناریوی  Use Caseمدیریت کاربران 77
2-6-12- سناریوی  Use Case بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران 82
2-6-13- سناریوی  Use Case مدیریت درخواست های شرکت در همایش یا سمینار 88
3-1-  مقدمه 95
3- 2-  توضیحات متدهای نمودارهای کلاس وب سایت همایش و سمینار 97
3-3-نمودار اصلی CLASS سیستم 98
3-4-جزئیات و نام هر کلاس 99
3-4-1-کلاس کاربر 99
3-4-2-کلاس مدیر 99
3-4-3-کلاس بازدیدکننده 100
3-4-4-کلاس گروه همایش 100
3-4-5-کلاس همایش 101
3-4-6-کلاس درخواست های همایش 101
3-4-7-کلاس ثبت نام در همایش 102
3-4-8-کلاس پرداختی های کاربران 103
منابع 104

 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                    صفحه
شکل2 - 1- نمایش اکتور کاربر 19
شکل2 - 2-  نمایش اکتورمدیر وب سایت 19
شکل2 - 3- مایش اکتور بازدیدکننده 20
شکل2 - 4- نمایش رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم 20
شکل2 - 5- نمایش Use case Diagram اصلی سیستم 23
شکل2 - 6- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت 24
شکل2 - 7 - نمایش Use case Diagram مربوط به بخش کاربران 25

فهرست نمودار ها
عنوان                                                                صفحه
نمودار2- 1- نمودار توالی ثبت نام در سیستم 29
نمودار2- 2- نمودار همکاری ثبت نام در سیستم 30
نمودار2- 3- نمودار فعالیت ثبت نام در سیستم 31
نمودار2- 4- نمودار توالی ورود به سیستم 34
نمودار2- 5- نمودار همکاری ورود به سیستم 35
نمودار2- 6- نمودار فعالیت ورود به سیستم 36
نمودار2- 7- نمودار توالی ویرایش مشخصات کاربری 39
نمودار2- 8- نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربری 40
نمودار2- 9- نمودار فعالیت ویرایش مشخصات کاربری 41
نمودار2- 10- نمودار توالی ایجاد گروه همایش و سمینار جدید 44
نمودار2- 11- نمودار همکاری ایجاد گروه همایش و سمینار جدید 45
نمودار2- 12- نمودار فعالیت ایجاد گروه همایش و سمینار جدید 46
نمودار2- 13- نمودار توالی ایجاد همایش و سمینار جدید 49
نمودار2- 14- نمودار همکاری ایجاد همایش و سمینار جدید 50
نمودار2- 15- نمودار فعالیت ایجاد همایش و سمینار جدید 51
نمودار2- 16- نمودار توالی ویرایش همایش و سمینار 54
نمودار2- 17- نمودار همکاری ویرایش همایش و سمینار 55
نمودار2- 18- نمودار فعالیت ویرایش همایش و سمینار 56
نمودار2- 19- نمودار توالی جستجوی همایش و سمینارها 59
نمودار2- 20- نمودار همکاری جستجوی همایش و سمینارها 60
نمودار2- 21- نمودار فعالیت جستجوی همایش و سمینارها 61
نمودار2- 22- نمودار توالی ثبت نام در همایش 64
نمودار2- 23- نمودار همکاری ثبت نام در همایش 65
نمودار2- 24- نمودار فعالیت ثبت نام در همایش 66
نمودار2- 25- نمودار توالی درخواست برگزاری همایش یا سمینار 69
نمودار2- 26- نمودار همکاری درخواست برگزاری همایش یا سمینار 70
نمودار2- 27- نمودار فعالیت درخواست برگزاری همایش یا سمینار 71
نمودار2- 28- نمودار توالی پرداخت وجه همایش یا سمینار 74
نمودار2- 29- نمودار همکاری پرداخت وجه همایش یا سمینار 75
نمودار2- 30- نمودار فعالیت پرداخت وجه همایش یا سمینار 76
نمودار2- 31- نمودار توالی مدیریت کاربران 79
نمودار2- 32- نمودار همکاری مدیریت کاربران 80
نمودار2- 33- نمودار فعالیت مدیریت کاربران 81
نمودار2- 34- نمودار توالی بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران 84
نمودار2- 35- نمودار همکاری بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران 86
نمودار2- 36- نمودار فعالیت بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران 87
نمودار2- 37- نمودار توالی مدیریت درخواست های شرکت در همایش یا سمینار 90
نمودار2- 38- نمودار همکاری مدیریت درخواست های شرکت در همایش یا سمینار 92
نمودار2- 39- نمودار فعالیت مدیریت درخواست های شرکت در همایش یا سمینار 93

نمودار3- 1- نمودار اصلی Class سیستم 98
نمودار3- 2- نمودار کلاس کاربر 99
نمودار3- 3- نمودار کلاس مدیر 99
نمودار3- 4- نمودار کلاس بازدیدکننده 100
نمودار3- 5- نمودار کلاس گروه همایش 100
نمودار3- 6 - نمودار کلاس همایش 101
نمودار3- 7- نمودار کلاس درخواست های همایش 101
نمودار3- 8- نمودار کلاس ثبت نام در همایش 102
نمودار3- 9- نمودار کلاس پرداختی های کاربران 103

فهرست جدول ها
عنوان                                                                        صفحه
جدول 2- 1- جدول اصلی سناریو 26
جدول 2- 2- جدول سناریوی  Use Caseثبت نام در سیستم 28
جدول 2- 3- جدول سناریوی  Use Case ورود به سیستم 33
جدول 2- 4- جدول سناریوی  Use Case ویرایش مشخصات کاربری 38
جدول 2- 5- جدول سناریوی  Use Caseایجاد  گروه همایش و سمینار جدید 43
جدول 2- 6- جدول سناریوی  Use Caseایجاد همایش و سمینار جدید 48
جدول 2- 7- جدول سناریوی  Use Caseویرایش همایش و سمینار 53
جدول 2- 8- جدول سناریوی  Use Case جستجوی همایش و سمینار ها 58
جدول 2- 9- جدول سناریوی  Use Case ثبت نام در  همایش 63
جدول 2- 10- جدول سناریوی  Use Case درخواست برگزاری همایش یا سمینار 68
جدول 2- 11- جدول سناریوی  Use Case پرداخت وجه همایش یا سمینار 73
جدول 2- 12- جدول سناریوی  Use Case مدیریت کاربران 78
جدول 2- 13- جدول سناریوی  Use Case بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران 83
جدول 2- 14- جدول سناریوی  Use Case مدیریت درخواست های شرکت در سمینار و همایش 89

فصل اول : چشم انداز پروژه (Vision)

1-1- مقدمه
در این فصل ابتدا تعریفی از Vision ارائه می دهیم و سپس به بررسی مواردی می پردازیم که باید در چشم انداز پروژه یا همان Vision باید مورد بررسی قرار گیرند.

1-2- Vision چیست
Vision یا چشم انداز پروژه در حقیقت یک سری مستندات اولیه پروژه است که شامل بررسی موارد ذیل می باشد:
1- موضوع  پروژه
2- اهداف پروژه
3- انجام پروژه چه سودی دارد
4- ویژگیهای پروژه
5- ذینفعان پروژه چه کسانی هستند
6- سابقه انجام پروژه های مشابه
7- معایب پروژه های گذشته
8- زبان برنامه نویسی
9- پایگاه داده
10- سیستم عامل مورد استفاده
11- روش تحلیل
12- نرم افزارهای مورد نیاز برای تحلیل و پیاده سازی

1-3- موضوع پروژه
موضوع پروژه جاری پیاده سازی یک وب سایت همایش و سمینار می باشد.
1-4- اهداف پروژه
هدف از پیاده سازی ، وب سایتی است که با آن بتوان عملیات ایجاد و ویرایش همایش و سمینار های جدید  ، ایجاد گروه همایش و سمینار های جدید ، مدیریت و ویرایش سمینارها ، ثبت نام در همایش ها توسط بازدید کننده ها ، جستجوی همایش ها و سمینار ها در وب سایت توسط بازدید کننده ها و ...  را انجام داد.
در پیاده سازی این پروژه اهداف تجاری مد نظر نمی باشد. بلکه فقط اهداف آموزشی زیر مد نظر می باشد: (البته ممکن است از این سیستم در مقاصد تجاری نیز استفاده شود)
1- آشنایی با برنامه های تحت ویندوز
2- آشنایی با تحلیل این گونه برنامه ها
3- آشنایی با روش پیاده سازی این گونه نرم افزارها
4- آموزش برنامه نویسی سیستمهای تحت ویندوز
5- آموزش نحوه استفاده از ابزارهای برنامه نویسی برای پیاده سازی این گونه سیستمها
6- آموزش نحوه ارتباط بین پایگاه داده و صفحات ویندوز در این گونه سیستمها
7- آشنایی با روش برنامه نویسی تجاری 

1-5- انجام پروژه چه سودی دارد
هزینه دوره های آموزشی خارج از دانشگاه برای دانشجو حذف می شود
انجام این پروژه از نظر کارآموزی و آموزش نحوه انجام یک پروژه تجاری برای کسانی که به نحوی با پروژه سروکار دارند بسیار مفید است
Component هایی که در این پروژه تولید می شوند اکثرا در پروژه های آینده و یا پروژه های مشابه نیز قابل استفاده اند و این مساله خود باعث صرفه جویی در زمان اجرای پروژه های دیگر خواهد شد .

سناریوی  Use Caseایجاد همایش و سمینار جدید

سناریوی شماره 5

وب سایت همایش و سمینار

نام: ایجاد همایش و سمینار

 (Insert Hamayesh)

Actor: مدیر

شرح سناریو: در این سناریو ، Actor پس از ورود به سیستم ، همایش و سمینارهای جدید را ایجاد می نماید.

Assumption: منظور از Actor در این Use Case مدیر وب سایت  می باشد .

Include: ورود به سیستم

Extended: صفحه اصلی  وب سایت

(Pre-Condition): همایش و سمینار قبلا ثبت نشده باشد و از قبل گروه همایش توسط مدیر ایجاد شده باشد .

مراحل:

Actor

System

1- مدیر وب سایت ابتدا در قسمت ورود کلیک می نماید .

2- سیستم صفحه مربوط به ورود نام کاربری و کلمه عبور را نمایش می دهد.

3- مدیر نام کاربری و کلمه عبور را وارد می نماید و کلید ورود را فشار می دهد

4- سیستم پس از بررسی صحت نام کاربری و کلمه عبور و تشخیص مدیر ،  وارد صفحه اصلی مربوط به مدیر وب سایت می گردد .

5-  مدیر  وارد قسمت ایجاد همایش و سمینار می شود .

6- سیستم صفحه مربوط به ایجاد همایش و سمینار را نمایش می دهد .

 

7-  مدیر اطلاعات درخواستی مربوط به همایش را  وارد و سپس کلید ثبت را فشار می دهد.

7- سیستم اطلاعات را اعتبار سنجی می نماید و پس از تایید اطلاعات ، همایش و سمینار را ثبت می می کند.

 

 

8- سیستم پیغامی مبنی بر عمل ثبت  همایش جدید می دهد.

Constraintsمقادیر تمام فیلدها باید وارد شوند.

Post-Condition: پس از ثبت همایش ، کاربران می توانند در همایش شرکت نمایند و اطلاعات مربوط به همایش قابل دسترسی می باشد .

Alternative Flow: در صورتی که به هر دلیلی ثبت انجام نشد بایستی به گونه ای به مدیر اطلاع داده شود.

:Goal همایش جدید توسط مدیر ایجاد می گردد.

           

جدول 2- 6- جدول سناریوی  Use Caseایجاد همایش و سمینار جدید


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620