پروژه کارآفرینی مجانی کارخانجات پنبه پاک کنی روغنکشی و پروتئین گیاهی


مشاهده سایر پروژه های کارآفرینی>>>>>

پروژه کارآفرینی مجانی کارخانجات پنبه پاک کنی روغنکشی و پروتئین گیاهی

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های کارآفرینی

تعداد صفحه: 86

 فهرست

عنوان صفحه
شرکت بهپاک 1
پروژه کارآفرینی 1
فهرست 2
فصل اول: خلاصه طرح 5
مقدمه اي بر كار آفريني 6
فصل دوم: شرح کسب و کار 8
اساسنامه شركت سهامي عام صنعتي بهپاك 10
بخش اول 10
بخش دوم : تغييرات در سرمايه شركت 14
بخش سوم : مجامع عمومي 16
بخش چهارم : هيئت مديره 22
بخش پنجم ـ بازرس 30
بخش ششم : حسابهاي شركت 32
بخش هفتم – انحلال و تصفيه 34
فصل سوم: بازاریابی 36
بازاريابي شركت بهپاك 37
مديريت و بازاريابي بين المللي : 38
گرايش توليد : 40
گرايش محصول : 40
گرايش فروش : 40
گرايش بازاريابي : 41
فرصت هاي اصلي اين گرايش عبارتند از : 41
سيستم بازار : 41
عناصر محيط بازاريابي : 42
روش هاي رقابتي : 43
برنامه ريزي استراتژيك بازار يابي : 43
فصل چهارم: تحقیق و توسعه 45
برنامه ريزي استراتژيك كلان شركت: 46
شناسايي واحدهاي خودگردان: 46
تجزيه و تحليل و ارزيابي سرمايه گذاريها : 46
برنامه ريزي استراتژيك واحدها : 47
فرآيند بازاريابي : 47
تجزيه و تحليل محيط خارجي 47
فلسفه وجودي واحدها 47
تجزيه و تحليل محيط خارجي 47
تعيين 47
اهداف 47
تدوين 47
استراتژي 47
تدوين 47
برنامه 47
اجرا 47
بازخورد و كنترل 47
2-تجزيه وتحليل برنامه‌ريزي استر اتژيك 48
1-اطلاعات و توصيه هاي بازاريابي 48
6-ارزيابي نتايج 48
5-اجرا 48
4-برنامه هاي بازاريابي 48
3-اهداف و منابع تصويب شده 48
فصل پنجم: مکان یابی 49
فصل ششم: مدیریت 51
چارت سازماني كاركنان 52
عملكرد و فعاليت : 53
1-توليد: 53
1-روغنكشي مكانيكي : 54
2-روغنكشي باحلال (اكستراكسيون ): 54
امور اداري – آموزش – مالي 60
ب ) آموزش ضمن خدمت 61
كلياتي در مورد كاركنان شركت بهپاك : 63
فصل هفتم: بخش مالی 65
2-هزينه هاي سرمايه گذاري طرح : 66
2-1-تسطيح و محوطه سازي : 66
2-2-هزينه هاي سرمايه گذاري : 66
جدول 2-2 66
سرمايه گذاري ثابت 66
وسايل اداري و كارگاهي 67
2-3-ساختمان ها : 67
2-4-ماشين آلات و تجهيزات : 68
2-8-وسايط نقليه : 71
جدول (2-8) - مشخصات وسايط نقليه 71
رديف 71
جدول (2-9) - مشخصات وسايل اداري و كارگاهي 72
رديف 72
تلفن و فكس 72
سرمايه در گردش مورد نياز : 72
موا اوليه وارداتي 73
- مواد اوليه اصلي  و بسته بندي 73
- حقوق و دستمزد مستقيم و غيرمستقيم : 74
- آب و برق و سوخت 76
- تعميرات و نگهداري 76
هزينه استهلاك 77
فصل هشتم: بخش ریسکهای بسیار مهم 81
فصل نهم: بخش برنامه ریزی 85
نيازسنجي از وضع بازار: 86
فصل دهم: بخش ضمائم و فهرست مراجع 88

فصل اول: خلاصه طرح


مقدمه اي بر كار آفريني
كار آفريني تلاشي است براي ايجاد ارزش از طريق شناخت فرصتهاي شغلي ريسك مناسب با آن فرصتها و مهارتهاي مديريتي و ارتباطي به منظور بسيج منابع انساني ،مالي و جنسي براي به ثمر رسيدن و تحقق يك پروژه لازم است. ويژگيهاي عمده اي كه يك فرد كار آفرين بايستي واجد آنها باشد عبارتند از :
وفاداري و احساس مسئوليت و تعهد كامل ،عزم راسخ و پشتكار .
حركت و تلاش براي با لندگي و رشد و داشتن انگيزه براي پيشرفت به عبارت ديگر عطش موفقيت آشنايي و درك خوب و ثبت از هدف و فرصتهاو موقعيتهاي آن هدف ابتكار عمل و وظيفه شناسي و احساس مسئوليت شخصي ،ريسك نمايي دقيق و حساب شده و ريسك طلبي .
امروز تاكيد و تمركز باري گسترش كار آفريني و تقويت و توسعه بخشي بازرگاني يك نياز حياتي است يك كارآفريني آينده لازم است قبلا مسائل مالي و بودجه اي و سرمايه اي را با تكيه و توجه به امر نقدينگي و گردش پول و سرمايه جاري شركت كه امر بسيار مهمي است ،به دقت مورد توجه قرار دهد و با پرهيز و اجتناب از نقاط ضعف و كاستي ها تمركز خود را ولي نقاط قوت معطوف دارد .
كار آفريني امروزه يك بعد حياتي و بسيار مهم مؤسسات كوچك و متوسط بازرگاني است .رشد كارآفريني كه ريسك نمايي كارآفرينان را مي طلبد ،تولد ثروت ،ايجاد فرصتهاي شغلي پرداخت ماليات و فعال سازي تقاضاهاي اقتصادي براي كالا و خدمات ،قابليت شناوري يك اقتصاد را در راستاي رسيدن به اقتصادي پر رونق و متعالي آسان مي سازد .
اهداف و انگيزه هاي فرد كار آفرين :
1- داشتن تخصصي در اين زمينه 
2- داشتن بازار كار بيشتر 
3- بر طرف كردن نياز افراد جامعه 
4- ايجاد شغل كه باعث حل قسمتي از معضل بيكاري شده 
كسب سودفصل دوم: شرح کسب و کارالف- كليات تاريخچه شركت 
1- تاريخ تاسيس شركت سهامي عام صنعتي بهپاك در تاريخ 14/6/1347 تحت شماره 84 در اداره ثبت شركتهاي شهرستان بهشهر به ثبت رسيده است و طبق تصميم مجمع عمومي فوق العاده مورخه 21/12/73 نوع شركت به سهامي عام تبديل گرديده است .اين شركت مجوزهاي لازم را جهت تاسيس از وزارت صنايع ،وزارت كشاورزي ،و وزارت استاندارد كسب نموده است .
2- موضوع فعاليت شركت :به اسناد ماده 2 اساسنامه عبارتست از تاسيس و بهره برداري كارخانجات پنبه پاك كني ،روغنكشي و پروتئين گياهي و كارخانجات ديگر وهمچنين كارهاي توليدي وبازرگاني،سرمايه گذاري، صادرات ،واردات و انجام هر نوع عمليات و معاملات كه بصورت مستقيم يا غير مستقيم مرتبط با موضوع شركت باشد .
3- مالكيت :تركيب سهامداران شركت در پايان سال 1380بشرح ذيل مي باشد :
رديف    نام سهامدار                        تعداد سهام                    درصد سهام
1         شركت توسعه صنايع بهشهر       31349916                      375/78
2         شركت سرمايه گذاري سپه          2644354                        611/6  
3        سرمايه گذاري ملي ايران              789519                            974/1
4        سرمايه گذاري بانك ملت              1064938                          662/2
5        سرمايه گذاري غدير                   568949                          422/1 
6        ساير سهامداران                        3582324                           956/8
             جمع                                     40000000                           100

سهام شركت در تاريخ 21/3/1374 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذيرفته و از تاريخ 31/5/1374 مورد معامله قرار گرفت . 
ب- سرمايه شركت و تغييرات آن :
سرمايه شركت دربدو تاسيس مبلغ 5/212ميليون ريال منقسم به 4250 سهم 50000ريالي با نام بوده است .سرمايه شركت در طول 33سال فعاليت طي 7مرحله از مبلغ 5/212 ميليون ريال به مبلغ 40 ميليارد ريال منقسم به 40 ميليون سهم يكهزار ريالي با نام افزايش يافته است .آخرين افزايش سرمايه شركت طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 25/11/1377 ميباشد كه طي دو مرحله بشرح ذيل انجام پذيرفت :
1- مرحله اول از 20 ميليارد ريال به 30 ميليارد ريال در بهمن ماه 1377
2- مرحله دوم از 30 ميليارد ريال به 40 ميليارد ريال در مهرماه 1378

ج- اعضا هيئت مديره :
اعضاي هيئت مديره اين شركت مشتمل بررئيس هيئت مديره ازشركت پاكسان مدير عامل از شركت صنعتي بهشهر 3نائب رئيس هيئت مديره از توسعه صنايع بهشهر 
4ـ دو عضو هيئت مديره از سرمايه گذاري سپه و شركت بهپخش .


اساسنامه شركت سهامي عام صنعتي بهپاك

بخش اول

نام، موضوع، مدت، مركز اصلي شركت، سرمايه ، تعداد سهام 
ماده 1- نام شركت 
نام شركت :صنعتي بهپاك و نوع آن سهامي عام مي باشد 
ماده 2- موضوع شركت :
عبارتست از تاسيس كارخانجات پنبه پاك كني ،روغنكشي ،و پروتئين گياهي و كارخانجات ديگر ،و بهره برداري از آنها ،كارهاي توليدي و بازرگاني ،سرمايه گذاري ،صادرات ،واردات و انجام هر نوع عمليات و معاملاتي كه بصورت مستقيم يا غير مستقيم مرتبط با موضوع شركت باشد .
ماده 3- مركز اصلي شركت و شعب آن :
مركز اصلي شركت ،مازندران –بهشهر ،بلوار شهيد هاشمينژاد كه فعلا فاقد شعبه است ولي هيئت مديره مي تواند درداخل يا خارج از كشور مبادرت به تاسيس شعبه ،فروشگاه ،نمايشگاه يا نمايندگي به تعداد لازم بنمايد .
ماده 4- تابعيت شركت :
تابعيت شركت ايراني مي باشد .
ماده 5- مدت شركت :
شركت براي مدت نا محدود تشكيل شده است .
ماده 6- سرمايه شركت :
سرمايه شركت مبلغ چهل ميليارد ريال منقسم به 40 ميليون سهم يكهزار ريالي با نام تمام پرداخت شده مي باشد .
ماده 7-كليه سهام شركت با نام است . اوراق سهام شركت متحد الشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و بايد به امضا قلمي دو نفر (رئيس و يكي از اعضا هيئت مديره )برسد و به مهر شركت مهمور گردد بعلاوه د راين اوراق بايد نكات زير قيد گردد:
1- نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر شركتها 
2- مبلغ سرمايه ثبت شده و مبلغ پرداخت شده آن 
3- تعيين نوع سهم 
4- مبلغ اسمي سهم و تعداد پرداخت شده آن به حروف و به عدد 
5- تعدادسهمي كه هر ورقه نماينده آن است 
ماده 8- پرداخت افزايش سرمايه :
در صورت افزايش سرمايه شركت ،مطالبه تمام يا قسمتي از مبلغ افزايش يافته از طريق نشر آگهي در روزنامه كثير الانتشار كه آگهيهاي مربوط به شركت در آن منتشر ميشود بعمل خواهد آمد و مهلت معقول و متناسبي نيز براي پرداخت مبلغ مورد مطالبه تعيين مي گردد هر يك از تعهد كنندگان سهام كه از پرداخت وجوه مورد تعهد خود در موعد يا مواعد مقرر خودداري كنند نسبت به  مبلغي كه تائيد شده باشد ضمن عقد خارج لازم قبول و تعهد مي نمايند كه در ازاي هر يك ماده تاخير در پرداخت معادل 3% از سهام آنان كسب تصميم مجمع و طبق مقررات قانون تجارت به ساير سهامداران يا اشخاص ثالث منتقل گردد .پس از اخطار از طرف شركت به صاحب سهم و گذشتن يكماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تاخير آن اگر تماما پرداخت نشود شركت اينگونه سهام را در بورس اوراق بهادار به فروش خواهد رساند ازحاصل فروش سهم بدوا كليه هزينه هاي  متعلقه و خسارت تاخير برداشت مي شود و در صورتي كه خالص حاصل فروش از بدهي صاحب سهم (مانده حاصل و هزينه و خسارت تاخير )بيشتر باشد مازاد به وي پرداخت خواهد شد در صورتيكه به هر علتي فروش سهام شركت در بورس امكان پذير نباشد .
ماده 9- در مورد ماده فوق آگهي فروش سهام با قيد مشخصات سهام و  تاريخ عرضه آن فقط يك نوبت در روزنامه كثير الانتشار كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن بشر مي گردد،منتشريك نسخه از آگهي بوسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال مي شود هر گاه قبل از تاريخي كه براي فروش معين شده است كليه بدهيهاي مربوط به سهام به شركت پرداخت شود ،شركت از فروش سهام خودداري خواهد كرد .در صورت فروش سهام ،نام صاحب سهام سابق از دفاتر شركت حذف و اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام قبلي ابطال مي شود و مراتب براي آگهي عموم ابلاغ مي گردد.
دارندگان سهام مذكور در ماده 8- حق حضور و راي در مجامع عمومي صاحبان سهام شركت را نخواهد داشت و در احتساب در نصاب تشكيل مجامع عمومي تعداد سهام اينگونه سهامداران از كل تعداد سهام شركت كسر خواهد شد .به علاوه پرداخت سود و حق رجحان در خريد سهام جديد و همچنين حق دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت به اينگونه سهامداران تا تعيين تكليف معلق خواهد ماند .
ماده 10- در مورد ماده 8 هر گاه دارندگان سهام قبل از فروش آن توسط شركت بدهي خود را بابت اصل و خسارت و هزينه ها پرداخت كنند مجددا حق حضور وراي درمجامع عمومي را خواهند داشت و مي توانند حقوق مالي وابسته به سهام خود را كه مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه كنند .
ماده 11- شركت موظف است ظرف مدت يكماه از تصويب اين اساسنامه سهام جديد صادر و در اختيار سهامداران قرار دهد و سهام قبلي آنان را اخذ و باطل نمايد .در صورت افزايش سرمايه ،پس از پرداخت يا تامين تمامي مبلغ اسمي سهم بايد ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسليم گردد .
ماده 12- انتقال سهام بايد در دفتر ثبت شركت به ثبت برسد .انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني اوبايد انتقال را در دفتر مزبور امضا نمايد مادام كه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است هويت كامل و نشاني انتقال گيرنده نيز بايستي در دفتر ثبت سهام قيد و به امضا انتقال گيرنده يا وكيل يا نماينده او برسد .
تملك هر يك از سهام شركت قهراً متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهامداران خواهد بود .
ماده 13- غير قابل تقسيم بودن سهام :
سهام شركت غير قابل تقسيم است .مالكين مشاع سهام مكلفند كه دربرابر شركت به يك نفر نمايندگي بدهند .صاحبان سهام يا طلبكاران آنها و ياوراث و قائم مقام آنها در هيچ صورتي ،نميتوانند مال شركت را تامين يا تقسيم نمايند وموظف به تبعيت از اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي مي باشند .
چنانچه در اثر افزايش سرمايه پاره سهم ايجاد گردد شركت به نمايندگي از طرف صاحبان آنها اقدام به فروش كليه پاره سهامي ايجاد شده در بورس اوراق بهادار مي نمايد و وجوه حاصل را به مالكين مي پردازند .
ماده 14- مسئوليت صاحبان سهام:
مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است .

بخش دوم : تغييرات در سرمايه شركت

ماده 15- سرمايه شركت را مي توان از طريق صدور سهام جديد افزايش داد .تا ديه مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از طرف زير امكان پذير است .
1- پرداخت مبلغ اسمي سهام جديد نقد 
2- تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت به سهام جديد 
3- انتقال سود تقسيم نشده ،اندوخته احتياطي يا صرف سهام به سرمايه شركت 
4- تبديل اوراق قرضه يا اوراق مشاركت به سهام 
تبصره 1- انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است 
ماده 16- مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به هيئت مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند سرمايه شركت را تا ميزان مبلغ معيني به يكي از طرق مذكور در ماده 15 افزايش دهد .
ماده 17- مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه را از طريق فروش سهام جديد تصويب مي كند يا اجازه آنرا به هيئت مديره مي دهد مي تواند حق صاحبان سهام را نسبت به پذيره نويسي تمام يا قسمتي از سهام جديد از آنان سلب كند بشرط آنكه چنين تصميمي پس از قرائت گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس يا يازرسان شركت اتخاذ گردد و گرنه باطل خواهد شد .
ماده 18- علاوه بر كاهش اجباري سرمايه به علت از بين رفتن قسمتي از سرمايه شركت مجمع عمومي فوق العاده شركت مي تواندبه پيشنهاد هيئت مديره د رمورد كاهش سرمايه به گونه اي كه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه اي وارد نشود ،اتخاذ نمايد .
تبصره 1- كاهش اجباري واختياري سرمايه از طريق كاهش تعداد سهام و پرداخت مبلغ كاهش يافته اختياري در مقابل اوراق اضافي سهام به هر صاحب سهم انجام مي گيرد . 
تبصره 2ـ درمورد كاهش اختياري سرمايه تا زمانيكه سهام شركت درسازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است ، ميزان سرمايه هيچگاه نبايد كمتر از حد نصاب مقرردر زمان درج نام شركت در فهرست نرخهاي بورس باشد .
ماده 19- حق تقدم د رخريد سهام جديد :
در صورت افزايش سرمايه صاحبان سهام شركت در خريد سهام جديد به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم خواهند داشت واين حق قابل نقل و انتقال است.
مهلتي كه طي آن سهامداران مي توانند حق تقدم مذكور را اعمال كنند بنا به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي فوق العاده تعيين خواهد شد و در هر حال كمتر از 60 روز نخواهد بود اين مهلت از روزي كه براي پذيره نويسي تعيين مي گردد شروع مي شود .نحوه استفاده از اين حق تقدم بدين ترتيب است كه پس از اتخاذ تصميم درباره افزايش سرمايه بايد مراتب از طريق چاپ آگهي در روزنامه كثير الانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن منتشر مي گردد باطلاع صاحبان سهام برسد .
ماده 20- صرف سهام :
مجمع عمومي فوق العاده با توجه به پيشنهاد و گزارش هيئت مديره مي تواند مقرر دارد كه براي افزايش سرمايه سهام جديدي به مبلغي بيش از ارزش اسمي آنها به فروش برسد .صرف سهام را مي توان به حساب اندوخته منتقل ساخت پايين سهامداران سابق تقسيم نموديا در ازاي آن سهام جديد به سهامداران سابق داد .
ماده 21- اوراق قرضه و اوراق مشاركت :
مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مي تواند بنا به پيشنهاد هيئت مديره انتشار اوراق قرضه  اوراق مشاركت را تصويب وشرايط آنرا تعيين كند .تصميم درباره فروش اوراق قرضه و مشاركت و شرايط صدور و انتشار آن بايد همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق فوق كتبا به مرجع ثبت شركتها اعلام شود .مرجع مذكور مفاد تصميم را ثبت و خلاصه آنرا همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه و مشاركت به هزينه شركت در روزنامه رسمي آگهي خواهد نمود .
هيئت مديره مجاز است تا در سال از تاريخ تصويب اين اساسنامه كه قابل تمديد خواهد بود طبق قوانين و مقررات جاري حاكم بر بازار سرمايه كشور ،اقدام به انتشار و فروش اوراق قرضه ،اوراق مشاركت ،اوراق فروش سلف و هر نوع اوراق بهادار ديگر نمايد .مشروط بر آنكه اين اوراق قابل تبديل به سهام نباشد .
تبصره 1- انتشار هر گونه اوراق بهادار قابل تبديل به سهام منوط به تصويب مجمع عمومي فوق العاده است 
تيصره 2- در هر بار انتشار مبلغ اسمي اوراق قرضه و مشاركت و نيز قطعات اوراق قرضه بايد متساوي باشد 
تبصره 3- در اطلاعيه انتشار اوراق قرضه و مشاركت رعايت موارد مندرج در ماده 58 قانون تجارت ضروري است .

بخش سوم : مجامع عمومي

ماده 22- مقررات مشترك بين مجامع عمومي :
مجامع عمومي عادي سالانه و فوق العاده را هيئت مديره دعوت مي نمايد هيئت مديره و همچنين بازرسي شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده نيز دعوت نمايند علاوه بر اين سهامداراني كه اقلايك پنجم سهام شركت را دارا باشند حق دارند دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي عادي يا فوق العاده را از هيئت مديره خواستار شوند و هيئت مديره بايد حداكثر تابيست روز از تاريخ تقاضا ،مجمع مورد در خواست را با رعايت تشريفات مقرر دعوت كنند در غير اينصورت در خواست كنندگان مي توانند دعوت مجمع را ازبازرس شركت خواستار شوند و بازرس مكلف خواهد بود كه با رعايت تشريفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز از تاريخ تقاضا دعوت نمايد و گر نه صاحبان سهام فوق حق خواهند داشت مستقيما به دعوت مجمع اقدام كنند به شرط آنكه كليه تشريفات دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت در خواست خود توسط هيئت مديره و بازرسان تصيح نمايند .
تبصره 1- چنانچه هيئت مديره مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمايند .
تبصره 2- هيچ  مجمع عمومي نمي تواند تابعيت شركت را تغيير دهد و يا هيچ اكثريتي نمي تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد .
ماده 23- شرايط لازم براي داشتن حق حضور وراي در مجامع عمومي :
در كليه مجامع عمومي كليه صاحبان سهام يا وكيل يا قائم مقام قانوني يا نمايند گان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود مي توانند حضور بهم رسانند و براي هر يك سهم حق يك راي خواند داشت مشروط بر اينكه بهاي مطالبه شده سهام خود را كاملا پرداخت نموده باشند .
تبصره 1- هر گاه سهامداران شركت سهام خودشان را  به ديگران انتقال دهند سهامدار بعدي وقتي با واجد بودن شرايط فوق در مجامع عادي و فوق العاده حق حضور و راي دارند ،كه قبل از انتقاد اين مجامع انتقال سهام به آنها طبق ماده 12 اساسنامه حاضر در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت رسيده يا گواهينامه موقت سهم ويا اطلاعيه خريد و فروش سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران را در دست داشته و باارائه يكي از آنها ورقه ورود به جلسه دريافت كرده باشند .
تبصره 2- تا زمانيكه نام شركت در فهرست نرخهاي بورس درج مي باشد شركت موظف است حداقل يك هفته قبل از تشكيل مجمع كتبا از سازمان بورس جهت اعزام نماينده به كليه مجامع دعوت نمايد .
ماده 24- آگهي دعوت مجامع عمومي :
در كليه موارد دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي از طريق انتشار آگهي در روزنامه كثير الانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن منتشرميگردد به عمل خواهد آمد ودستورجلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل درآگهي ذكر خواهد شد .آگهي فوق الذكرطي نامه اي كه مشخص كننده آخرين تاريخ معامله بر روي سهام شركت قبل از تشكيل مجمع مي باشد به بورس اوراق بهادار تهران ارسال مي گردد.
تبصره :در مواقعي كه كليه صاحبان سهام درمجمع عمومي حاضرباشند نشر آگهي و تشريفات دعوت براي مجمع بعدي كه در جلسه به اطلاع حاضرين ميرسد الزامي نيست .
ماده 25- محل انعقاد مجامع عمومي :
مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مركز اصلي شركت يا در محلي كه در آگهي دعوت صاحبان سهام تعيين مي شود تشكيل خواهد شد .

ماده 26- دستور جلسه :
دستور جلسه هر مجمع عمومي را مقام دعوت كننده آن معين مي نمايد .دستور جلسه بايد در آگهي دعوت ذكر گردد مطالبي كه در دستور جلسه پيش بيني نشده باشد قابل  طرح در مجمع نخواهد بود مگر اينكه كليه صاحبان سهام درمجمع عمومي حاضر باشند .
ماده 27- فاصله بين دعوت و انعقاد مجامع عمومي :
فاصله بين دعوت و انعقاد هر يك از جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده حداقل 10روز و حداكثر 40روزخواهد بود .
ماده 28- وكالت ونمايندگي :
دركليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحبان سهام و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي بشرط تسليم مدرك وكالت يا نمايندگي به منزله حضور صاحب سهم است .
ماده 29- هيئت رئيسه مجمع :
مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده به رياست رئيس يا نائب رئيس هيئت مديره و در غياب آنها به رياست يكي از مديراني كه به اين منظور از طرف هيئت مديره انتخاب شده باشد كه در اين صورت رياست مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد .دونفر از سهامداران حاضر از طرف مجمع به عنوان ناظر انتخاب مي شوند همچنين مجمع عمومي با اكثريت نسبي آرا يك نفر منشي از بين صاحبان سهام يا از خارج تعيين مي نمايد .
ماده 30-ورقه ورودي و ورقه حضور و غياب :
قبل از تشكيل هر يك از مجامع عمومي هر صاحب سهمي كه مايل به حضور درمجمع عمومي باشد بايد با ارائه ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم و يا اعلاميه خريد و فروش بورس متعلق به خود به شركت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دريافت كند فقط سهامداراني حق ورود به مجمع را دارند كه ورقه ورودي دريافت كرده باشند از حاضرين در مجمع صورتي تهيه خواهد شد كه در آن هويت كامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرا هر يك از حاضرين قيد و به امضا آنان خواهد رسيد .
ماده 31- طريقه اخذ راي :اخذ راي به طور شفاهي به عمل مي آيد مگر اينكه مجمع عمومي با اكثريت آرا مقرر دارد كه اخذ را ي بصورت كتبي صورت گيرد.
ماده 32- تمديد جلسات :
هر گاه درمجمع عمومي نسبت به تمام موضوعات مندرج در جلسه مجع تصميمي اتخاذ نگردد هيئت رئيسه مجمع با تصويب مجمع مي تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين كند .
تمديد جلسه محتاج  به دعوت و آگهي مجدد نيست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اوليه رسميت خواهد داشت .
ماده 33- صورتجلسه ها :
از مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي صورتجلسه اي توسط منشي تهيه مي شود كه به امضا هيئت رئيسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در مركز شركت نگهداري خواهد شد .
ماده 34- اثر تصميمات :
مجامع عمومي كه طبق تجارت و اساسنامه حاضر تشكيل گردد نماينده عموم سهامداران است و تصميمات آنها براي كليه صاحبان سهام الزام آور مي باشد .
ماده35 – مجمع عمومي عادي :
مجمع عمومي عادي شركت بايد لااقل سالي يكبار حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ انقضاي سال مالي شركت تشكيل گردد و نسبت به تصويب يادر صورتهاي مالي تصميم گيري نمايد .
ماده 36- حد نصاب مجمع عمومي عادي :
در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان اقلا بيش از نصف سهام شركت كه حق راي دارند ضروري است اگر در اولين جلسه دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد وبا حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق راي دارند مي تواند  رسميت يافته و تصميم گيري كند بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه و دعوت اول قيد نشده باشد .
ماده 37- اكثريت در مجمع عمومي عادي :
در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف به علاوه يك آرا حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود .
در مورد انتخاب مديران تعداد آرا هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق راي دهنده برابر با حاصل ضرب مذكور خواهد بود .راي دهنده مي تواند آرا خود را به يك نفر بدهد يا آنرا بين چند نفر كه مايل باشند تقسيم كنند .
ماده 38- وظايف مجمع عمومي عادي :
وظايف مجمع عمومي عادي بدين قرار است :
1- استماع گزارش هيئت مديره راجع به امور شركت و گزارش وضع شركت و ترازنامه و حسابهاي تقديمي هيئت مديره .
2- رسيدگي ،تصويب ، رد يا تصحيح حسابها  
3- تصويب سود قابل تقسيم و تخصيص اندوخته ها .
4- نصب ،تعويض ،عزل يا تجديد انتخاب مديران و بازرس اصلي و علي البدل تعيين حق حضور و پاداش اعضا هيئت مديره و همچنين تعيين حق الزحمه بازرس اعم از اصلي و علي البدل .
5- تعيين روزنامه كثير الا نتشار كه هر گونه آگهي هاي مربوط به شركت درآن منتشر ميگردد.
6- اتخاذ تصميم در مورد هر گونه موضوعاتي كه جزء دستور جلسه بوده و در صلاحيت مجمع فوق العاده نباشد .
تبصره :تصويب ترازنامه و حسابها بايد پس از استماع گزارش بازرس اصلي يا بر حسب مورد،بازرس علي البدل به عمل آيد و الا باطل و از درجه اعتبارات ساقط خواهد بود .
ماده 39- مجمع عمومي فوق العاده – حد نصاب رسميت :
در مجمع عمومي فوق العاده بايد دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند حاضر باشند .اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد نشده باشد .در صورت عدم حضور بيش از يك سوم صاحبان سهام ،براي بار سوم مجمع با هر تعداد شركت كننده رسميت مي يابد مشروط بر آنكه دردعوت سوم نتيجه دعوتهاي اول و دوم قيد گرديده باشد ماده 40ـ اكثريت :
تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با اكثريت دوسوم آرا سهامداران حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود .
ماده 41- اختيارات :
هر گونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت منحصرا در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد .
تبصره :درمواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از امور ذيل باشد يك نسخه از صورتجلسه مجمع بايد جهت ثبت شركتها ارسال گردد:
1- انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان 
2- تصويب ترازنامه 
3- انحلال شركت و نحوه تصفيه آن 
4- كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه 

بخش چهارم : هيئت مديره

ماده 42- عده اعضاي هيئت مديره :
شركت بوسيله هيئت مديره اي مركب از پنج يا هفت نفر عضو اصلي دو نفر عضو علي السبول كه توسط مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند اداره خواهد شد مديران قابل عزل و تجديد انتخاب مي باشند هر يك از مديران مي توانند با اطلاع كتبي به رئيس هيئت مديره در هر موقع از سمت خود استفعا دهند.
ماده 43- در صورتيكه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضا هيئت مديره از پنج نفر كمتر شود اعضا علي البدل كه به ترتيب مقرر در اساسنامه والا به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان را خواهند گرفت و در صورتيكه عضوعلي البدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضا علي البدل كافي براي تصدي محلهاي خالي در هيئت مديره نباشد مديران باقي مانده بايد بلافاصله مجمع عادي شركت را جهت تكميل اعضا هيئت مديره دعوت نمايند .
تبصره :هر گاه هيئت مديره حسب مورد از دعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت او بلا تصدي مانده خودداري كند هر ذينفع حق دارد از بازرس يا بازرسان شركت بخواهد كه به دعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل مديران با رعايت تشريفات لازم اقدام نمايد و يا بازرس يا بازرسان مكلف به انجام چنين در خواستي مي باشند .
ماده 44- انتخاب اشخاص حقوقي به عضويت هيئت مديره اشخاص حقوقي را مي توان به مدبريت شركت انتخاب نمود در اين صورت شخص حقوقي بايد ظرف مدت دو هفته از تاريخ مجمع انتخاب كننده يك نفر را به نمايندگي خود جهت انجام وظايف مديريت كتبا به شركت معرفي نمايد عدم معرفي ظرف مهلت مقرر به منزله انصراف بوده و براي تعيين جايگزين طبق ماده 43عمل خواهد گرديد .
ماده 45- مدت ماموريت مديران :
مدت ماموريت مديران 2سال است .اين ماموريت تا وقتي كه تشريفات راجع به انتخاب و ثبت آگهي انتخاب مديران بعدي انجام گيرد خود بخود ادامه پيدا مي كند .

ماده 46- سهام وثيقه :
هر يك از مديران لااقل 100سهم از سهام شركت را تمام مدت ماموريت خود دارا باشد اين سهام براي تضمين خساراتي كه ممكن است از تقصيران مديران منفرداً يا مشتركاً بر شركت واردشود .به صندوق شركت به عنوان وثيقه تحويل مي گردد .
سهام مذكور قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود را در شركت دريافت نداشته است سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثيقه باقي خواهدماند وثيقه بودن اين سهام مانع استفاده از حق راي در مجامع عمومي و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود .
ماده 47- رئيس ،نايب رئيس و منشي هيئت مديره :هيئت مديره دراولين جلسه خود ازبين اعضا يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند تعيين مينمايد. مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود .
رئيس و نايب رئيس قابل عزل و تجديد انتخاب خواهند بود در صورت غيبت رئيس و نايب رئيس ،هيئت مديره يك نفر از اعضا حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رئيس را انجام دهد .هيئت مديره از بين اعضا هيئت ،يا خارج يك نفر را به عنوان منشي انتخاب مي نمايد .
ماده 48- مواقع تشكيل جلسات هيئت مديره :
هيئت مديره در مواقعي كه خود بطور هفتگي يا ماهيانه تعيين مي كند با دعوت كتبي و تلگرافي رئيس يا نائب رئيس و يا دو نفر از اعضا هيئت مديره يا به دعوت مدير عامل در هر موقع كه ضرورت ايجاب مي كند حداقل يكبار در ماه تشكيل جلسه خواهد داد بين تاريخ ارسال دعوتنامه و تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز فاصله بايد باشد .
چنانچه در يك جلسه هيئت مديره تاريخ تشكيل جلسه بعد تعيين و در صورتجلسه قيد شده باشد ارسال دعوتنامه براي مديراني كه در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت . 
ماده 49- محل تشكيل جلسات هيئت مديره:
جلسات هيئت مديره در مركز اصلي شركت يا در محل ديگري كه در دعوتنامه تعيين شده باشد تشكيل خواهد شد .
ماده 50- حد نصاب و اكثريت لازم براي رسميت جلسه و حق دادن راي به سمت وكالت :
جلسات هيئت مديره در صورتي رسميت دارد كه بيش از نصف اعضا هيئت مديره در آن جلسات حضور داشته باشند . تصميمات هيئت مديره بااكثريت آرا حاضرين معتبر خواهد بود. 
هر يك از اعضا هيئت مديره مي تواند به عضو ديگر هيئت مديره به مسئوليت خود وكالت براي حضور در جلسات هيئت مديره و اتخاذ تصميم بدهد و هيچ عضوي نمي تواند وكالت بيش از يك نفر را به عهده بگيرد .
مدير عامل در جلسات هيئت مديره شركت خواهد كرد و در صورتيكه عضو هيئت نباشد حق راي نخواهد داشت .
ماده 51- تصميمات امضا شده :
تصميماتي كه به اعضا مديران (اعضا هيئت مديره)رسيده باشد داراي اعتبار تصميماتي خواهد بود كه در جلسه هيئت مديره اتخاذ شده باشد .
ماده 52- صورتجلسات هيئت مديره :
براي هر يك از جلسات هيئت مديره بايد صورتجلسه اي تنظيم و لااقل به امضا كليه مديران حاضر در جلسه برسد .نام مديران حاضر وغايب و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در هر جلسه با قيد تاريخ در صورتجلسه ذكر مي گردد .نظر هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد بايد در صورتجلسه قيد شود .در موردماده 51تصميم امضا شده توسط مديران به جاي صورتجلسه هيئت مديره نگهداري خواهد شد .


ماده 53-اختيارات هيئت مديره :
هيئت مديره براي هرگونه اقدامي بنام شركت و انجام هر نوع عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد داراي اختيارات نا محدود است از جمله:
1- نمايندگي شركت در برابر اشخاصي ثالث و كليه ادارات دولتي و موسسات خصوصي 
2- تصويب آئين نامه هاي داخلي شر كت 
3- ايجاد حذف نمايندگيها يا شعبه ها در هر نقطه از ايران يا خارج از ايران 
4- نصب و عزل كليه ماموران و كاركنان شركت و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفيع و تنبيه وتائيد ساير شرايط و معافيت و خروج آنها از خدمت و مرخصي بازنشستگي و مستعمري وارث آنان
5- تصويب بودجه براي اداره كردن شركت 
6- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شركت نزد بانكها و موسسات 
7- دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون آن از اصل و بهره و متفرقات 
8- تعهد ،ظهرنويسي ،قبولي،پرداخت و واخواست اوراق تجارتي 
9- عقد هر نوع قرار داد و تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله آن در مورد خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غير منقول كه جز موضوع شركت باشد و بالجمله كليه عمليات و معاملات مذكور در ماده (2)اين اساسنامه 
10- واگذاري يا تحصيل هر گونه حق كسب و پيشه و تجارت (سر قفلي)
11- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و يا تحصيل و يا فروش يا واگذاري اختراع و ورقه اختراعات و يا هر گونه حقوق و امتيازات مربوط به آنها
12- مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هر گونه علامت تجاري 
13- اجاره و استجاره و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره بها و دفاتر از اين نوع تقاضا ها در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستاجره و تقاضاي تجديد نظر در راي صادره يا اجراي آن 
14- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوقهاي دولتي و خصوصي و استرداد آنها 
15- تحصيل اعتبار از بانكها و شركتها و موسسات و هر نوع استقراض واخذ وجه به هرمبلغ و به هرمدت و به هرميزان بهره و كارمزد و باهرگونه شرايطي كه منطقي باشد با رعايت مقررات ماده (2)اساسنامه حاضر ،استقراض به وسيله انتشار اوراق قرضه و اوراق مشاركت منوط به تصويب مجمع عمومي فوق العاده خواهد بود.
16- رهن گذاردن اموال شركت اعم از منقول و غير منقول وفك رهن ولو كراراً
17- احداث هر گونه ساختمان كه نياز شركت باشد 
18- اقامه هر گونه دعوي و دفاع از هر گونه دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي و كيفري با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي اعم از حق پژوهش ،فرجام ،مصالحه ،تعيين وكيل ،سازش ادعاي جعل نسبت به سند طرف واسترداد سند تعيين جاعل ،ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور بايد بدون اختيار صلح و بطور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشي از قانون داوري ،تعيين وكيل براي دادرسي و غيره بايد بدون حق توكيل و توكيل در توكيل غير ولو كراراً و عزل و تجديد انتخاب او با تعيين وكيل ديگري بجاي او بايد بدون حق توكيل و توكيل در توكيل ولو كرارا ،تعيين مصدق و كارشناس ،اقرار خواه در ماهيت دعوي و خواه به امري كه كاملا قاطع دعوي باشد ،دعوي خسارت ،استرداد دعوي ،جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث ،اقدام به دعوي متقابل ودفاع ازآن ،تامين مدعي به ،تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاهها ،اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات شركت،درخواست صدور برگ اجرائي و تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محكوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد 
19- تعيين و ميزان استهلاك با توجه به قوانين جاريه كشور .
20- تنظيم خلاصه صورت دارايي و قروض شركت هر شش ماه يكبار و دادن آن به بازرس شركت 
21- تنظيم صورت دارائي و ديون شركت پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت 
22- دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آنها 
23- پيشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر 5%اندوخته قانوني 
24- پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام 
25- پيشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعي كه مفيد تشخيص داده شود 
اختيارات هيئت مديره منحصر به موارد فوق نيست .شرح موارد فوق فقط براي ذكر مثال بوده و در حدود مقررات صدور ماده حاضر به هيچ وجه با اختيارات تام هيئت مديره خللي وارد نميسازد .
ماده 54- پاداش اعضا هيئت مديره :
هر سال طبق تصميم مجامع عمومي ممكن است نسبت معيني از سود ويژه بعنوان پاداش در اختيار هيئت مديره گذارده شود .اين نسبت به هيچ وجه نبايد از 5%سودي كه همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي شود تجاوز كند .
اعضاي هيئت مديره مي توانند در سمت ديگري بطور موظف و به عنوان صاحب منصب شركت،براي شركت انجام وظيفه نمايند و در ازاء آن با تصويب هيئت مديره يا حق الزحمه دريافت كنند .
ماده 55- مسئوليت اعضا هيئت مديره :
مسئوليت هر يك از اعضا هيئت مديره شركت طبق مقررات و قوانين جاريه است.


ماده 56- معاملات مديران با شركتها :
اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت و همچنين موسسات و شركتهايي كه اعضا هيئت مديره و يا مدير عامل شركت يا عضو هيئت مديره يا مدير عامل آنها باشند نمي توانند بدون اجازه هيئت مديره در معاملاتيكه با شركت يا به حساب شركت مي شود بطور مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هيئت مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله اي كه اجازه آن داده شده ظرف يك هفته مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهند و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي كه حاوي جزئيات معامله خواهد بود نظر خود را درباره چنين معامله اي به همان مجمع تقديم كند .عضو عيئت مديره يا مدير عامل ذينفع در معامله در جلسه هيئت مديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذكور حق راي نخواهد داشت .
ماده 57- مدير عامل شركت و اعضا هيئت مديره به استثنا اشخاص حقوقي حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و شركت نمي تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند .اينگونه عمليات به خودي خود باطل است ،در مورد بانكها و شركتهاي مالي و اعتباري معاملات مذكور در اين ماده بشرط آنكه تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد معتبر خواهد بود .عضويت مذكور در اين ماده شامل اشخاصي نيز كه به نمايندگي شخصي حقوقي عضو هيئت مديره درجلسات هيئت مديره شركت مي كند و همچنين شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و برادر وخواهر اشخاصي مذكور در اين ماده مي باشند .
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های کارآفرینی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620