دانلود پروژه پایگاه داده sql بانک


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

دانلود پروژه پایگاه داده sql بانک

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

تعداد صفحه: 21

 پروژه پایگاه داده سیستم بانک به همراه پایگاه داده SQL Server و فایل BackUp پایگاه داده که این پروژه دارای چند جدول Table و چند View یا همان کوئری و چند رویه یا همان storedprocedure و چند فانکشن یا تابع user defined function و چند تریگر می باشد. ضمنا پروژه دارای فایل Word برای آموزش و راهنمایی بیشتر است و این فایل دارای 20 صفحه است. فهرست مطالب در ذیل قابل مشاهده می باشد. 


فهرست مطالب
عنوان . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
بررسی جدولهای پایگاه داده سیستم بانک 6
جدول کارمندان بانک (پرسنل) 6
جدول مشتریان بانک 7
رکوردهایی برای جدول مشتریان 7
جدول حسابها 7
رکوردهایی برای جدول حسابها 8
جدول واریز 9
رکوردهایی برای جدول واریز 9
جدول نوع حساب 10
رکوردهایی برای جدول حساب 10
نمودار ERDبانک (ER) 11
نمودار SQLبانک 12
Query برای نمایش اشخاصی که دارای حساب جاری می باشند(HesabeJari) 13
Queryبرای نمایش  دو مشتری که بیشترین تعداد واریز حساب را داشته اند(MaxVariz) 14
Queryنمایش مجموع  واریزی هر شخص به صورت صعودی(Sum Variz) 15
Queryنمایش کلی از اطلاعات(TotalInformation) 16
Functions (توابع پایگاه داده) 17
UdfMablaghVariziRoz:مقدار واریزی پرسنل بانک 17
:UdfNoeeHesabنوع حساب مشتری 18
Triggers های پایگاه داده 20
NoEventOnSecificTable:عدم حذف و یا تغییر جدول 20
:TrNoDeleteTableعدم حذف جدول 21

فهرست شکلهاو نمودارها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
شکل1- حساب جاری 13
شکل2- بیشتربن واریزکننده 14
شکل3- مجموع واریزی هر شخص 16
شکل4- اطلاعات کلی 17
شکل5-خروجی تابع 18
شکل6-محل قرار گیری نابع 18
شکل7-خروجی تابع 19
شکل8 - محل قرار گیری تابع 19
شکل9 - محل قرار گیری تریگر 21
شکل10 - محل قرار گیری تریگر 21

نمودار1- نمودارERDبانک (ER) 11
نمودار2- نمودارSQLبانک 12
نمودار3-نمودارER حساب جاری 13
نمودار4-نمودار ERبیشترین واریز کننده 14
نمودار5-نمودار ER مجموع واریزی هر شخص 15
نمودار6- نمودار ER اطلاعات کلی 17

فهرست جدولها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
جدول1- کارمندان بانک 6
جدول2- رکوردهای جدول کارمندان بانک 6
جدول3- مشتریان بانک 7
جدول4- رکوردهای جدول مشتریان 7
جدول5- حسابها 7
جدول6- رکوردهای جدول حسابها 8
جدول7- واریز 9
جدول8-رکوردهایجدولواریز 9
جدول9- نوع حساب 10
جدول10- رکوردهای جدول حساب 10

نمودار ER پایگاه داده SQL Server سیستم بانکی
 
پروژه دارای توضیحات می باشد و بخشی از پروژه به شرح ذیل می باشد:
Query برای نمایش اشخاصی که دارای حساب جاری می باشند(HesabeJari)

SELECT     dbo.tblHesabha.HesabID AS [Acc Number], dbo.tblMoshtari.NameSname, dbo.tblHesabTypes.HesabDescription
FROM         dbo.tblHesabha INNER JOIN
                      dbo.tblHesabTypes ON dbo.tblHesabha.HesabTypeID = dbo.tblHesabTypes.HesabTypeID INNER JOIN
                      dbo.tblMoshtari ON dbo.tblHesabha.SahebHesabID = dbo.tblMoshtari.MoshtariID
WHERE     (dbo.tblHesabTypes.HesabTypeID = 1)
 

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620