پروژه پایگاه داده sql server سیستم دانشگاه


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

پروژه پایگاه داده sql server سیستم دانشگاه

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

 فهرست مطالب

عنوان............ . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . شماره صفحه
جداول سیستم دانشگاه 6
جدول دانشجویان 6
رکوردهایی برای جدول دانشجویان 6
جدول استادان 7
رکوردهایی برای جدول استادان 7
جدول درسها 8
رکوردهایی برای جدول درسها 8
جدول انتخاب واحد 9
رکوردهایی برای جدول انتخاب واحد 9
جدول رشته های تحصیلی 10
رکوردهایی برای جدول رشته های تحصیلی 10
نمودار ER دانشگاه 11
نمودار SQL دانشگاه 12
QUERY نمایش لیست دانشجویانی که با استاد با کد 1 درس دارند(OSTAD1BADANESHJOOIAN) 13
QUERY نمایش لیست دانشجویانی که حداقل یکبار افتاده اند(DANESHJOOAFTADEDARS) 14
QUERY نمایش لیست دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده اند (DANESHJOOENTEKHABVAHEDNAKARDE) 14
VIEWها 15
ویو DanedhjooEntekhabVahedKarde 15
ویو DasHaBaTerm 16
ویو DaneshjooAftadeDars 17
ویو OstadBaDaneshjooian 18
رویه ها 18
رویه SPInsertToDaneshJooian 18
رویه SPSearchOstad 19
رویه SPReshtehTahsiliDars 20
توابع 21
تابع UDFGetInfoOfDars 21
تابع UDFGetDaneshjooDars 22
تابع UDFGetDaneshjoo 22
تریگر 23
تریگر TrNotDeleteOstad 23
تریگر  NoEventOnSecificTable 24
 
فهرست جدول ها
عنوان.........................................................................صفحه
جدول 1- جدول دانشجویان 3
جدول 2-رکوردهایی برای جدول دانشجویان 3
جدول 3- جدول استادان 5
جدول 4- رکوردهایی برای جدول استادان 5
جدول 5- جدول درسها 6
جدول 6- رکوردهایی برای جدول درسها 6
جدول 7- جدول انتخاب واحد 7
جدول 8- رکوردهایی برای جدول انتخاب واحد 7
جدول 9- جدول رشته های تحصیلی 8
جدول 10- رکوردهایی برای جدول رشته های تحصیلی 8
جدول 11- جدول نمایش لیست دانشجویانی که با استاد با کد 1 درس دارند 11
جدول 12- جدول نمایش لیست دانشجویانی که حداقل یکبار افتاده اند 12
جدول 13- جدول نمایش لیست دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده اند 13

 
فهرست نمودارها
عنوان.............................................صفحه
نمودار 1- نمودار ER دانشگاه…………………………… 10
نمودار 2- نمودار SQL دانشگاه 11

فهرست شکل ها
عنوان........................................................صفحه
شکل 1- شکل نمایش لیست دانشجویانی که با استاد با کد 1 درس دارند 13
شکل 2- شکل نمایش لیست دانشجویانی که حداقل یکبار افتاده اند 14
شکل 3 - شکل نمایش لیست دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده اند 15
شکل 4-مسیر ویوهای تعریف شده 15
شکل 5-اجرای ویو DANEDHJOOENTEKHABVAHEDKARDE 16
شکل 6-اجرای ویو DASHABATERM 17
شکل 7-اجرای ویو DANESHJOOAFTADEDARS 17
شکل 8-اجرای ویو OSTADBADANESHJOOIAN 18
شکل 9-زیر مسیر رویه های تعریف شده 18
شکل 10-اجرای رویه SPINSERTTODANESHJOOIAN 19
شکل 11-اجرای رویه SPSEARCHOSTAD 20
شکل 12-اجرای رویه SPRESHTEHTAHSILIDARS 20
شکل 13-مسیر توابع تعریف شده 21
شکل 14-اجرای تابع UDFGETINFOOFDARS 22
شکل 15-اجرای تابع UDFGETDANESHJOODARS 22
شکل 16- اجرای تابع UDFGETDANESHJOO 23
شکل 17-مسیر تریگر TRNOTDELETEOSTAD 23
شکل 18-اجرای تریگر TRNOTDELETEOSTAD و نمایش خطا 24
شکل 19--مسیر تریگر  NOEVENTONSECIFICTABLE 24

پروژه پایگاه داده SQL Server دانشگاه دارای جدول ویو استرد پروسیجر تریگر و فانکشن و توضیحات کامل
 
این پایگاه داده 5 جدول ، 3 کوئری، 5 ویو، 3 رویه ، 3 تابع و 2 تریگر می باشد.

سیستم دانشگاه از پنج جدول به شرح زیر تشکیل شده است:
جداول سیستم دانشگاه
جدول دانشجویان
در این جدول اطلاعات دانشجویان  نگهداری می شود
 

نام فیلد

نوع فیلد

DaneshjooID (کد دانشجو)

Int (شمارنده اتوماتیک)

Name (نام دانشجو)

String

Sname (نام خانوادگی)

String

ReshteieTahsili (رشته تحصیلی)

String

MelliCode (کد ملی)

String

BirthDate (تاریخ تولد)

DateTime

BirthPlace (محل تولد)

String

جدول 1- جدول دانشجویان

رکوردهایی برای جدول دانشجویان

کد دانشجو

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

کد ملی

تاریخ تولد

محل تولد

1

احمد

 

1

127543258

1368

تهران

2

علی

 

3

126542135

1370

تهران

3

ناصر

اکبری

1

1276524989

1367

تهران

جدول 2-رکوردهایی برای جدول دانشجویان


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620