پروژه کارآفرینی تولید چراغ خودرو


مشاهده سایر پروژه های کارآفرینی>>>>>

پروژه کارآفرینی تولید چراغ خودرو

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های کارآفرینی

تعداد صفحه: 277

پروژه کارآفرینی تولید چراغ ماشین

 فهرست

دلايل انتخاب محصول: 15
نقش محصول در زنجيره توليد: 16
پيچ واش آلومينيوم و فولاد    پتروشيمي و پليمري شيشه سازي 16
اتومبيل 16
معرفي محصول و موارد كاربرد آن: 17
تاريخچه توليد محصول در جهان: 18
كشورهاي صاحب تكنولوژي: 19
تاريخچه توليد محصول در كشور: 20
1-تعريف محدوده محصول – بازار: 21
2-شناخت عوامل موثر در تقاضا: 21
3-بخش بندي بازار: 22
4-شناخت اطلاعات لازم: 22
۵-شناخت منابع اطلاعاتي و جمع آوري اطلاعات لازم: 24
۶-انتخاب روش پيش بيني: 24
۷-پيش بيني: 25
ميزان توليد خودروي پژو 206 در سالهاي بين 80-83 30
ميزان مصرف چراغ خودرو پژو 206 از سوي دارندگان خودرو 31
ارزيابي روشهاي مختلف توليد و گزينش روش بهينه 34
تشريح فرآيند توليد 34
I. برش كاري 36
۱-طرح و ساختمان قيچي هاي گيوتيني: 37
2-جنس و ساختمان يك قيچي 38
3) مقايسه قيچي هيدروليكي و مكانيكي: 40
دستگاهها و تجهيزات خط توليد 42
برآورد مصرف ساليانه مواد اوليه مورد نياز واحد (چراغ جلو) 43
برآورد مصرف ساليانه مواد اوليه مورد نياز واحد (چراغ راهنما و خطر) 45
قيچي برش ورق 47
II. پرسكاري 47
تقسيم بندي پرسها: 47
1-مكانيكي: 49
2- هيدروليكي: 49
پرسهاي هيدروليكي: 49
3-پرسهاي ميل لنگي: 50
4)تناژ پرسها: 51
5-طرز عمل پرسها: 52
پرس ضربه اي 53
پرس هيدروليك: 55
III. لبه كاري 56
IV. لعاب زني و پخت لعاب (لاك) 56
V. رسوب دهي بخار آلومينيم (Aluminum Vapour Deposition) 57
دستگاه رسوب دهي بخار آلومينيوم: 58
VI. ايجاد و اتصال با چسب 59
1)ساختمان شيميايي چسبهاي سليكوني: 60
2) مواد افزودني در چسبهاي سيليكوني: 60
3)مشخصات رنولوژيكي چسبهاي سيليكوني: 60
4) پايداري حرارتي چسبهاي سيليكوني 62
5)پايداري در مقابل عوامل محيطي 62
6)مشخصات چسبندگي و پخت چسبهاي سيليكوني 63
7)خواص الكتريكي چسبهاي سيليكوني 63
8)كاربردهاي چسبهاي سيليكوني 64
9) استحكام مكانيكي چسبهاي سيليكوني 64
VII. نقطه جوش 65
VIII. عمليات مونتاژ نهايي 65
IX. بسته بندي 66
X. فرآيند توليد قطعات چراغ پژو 206 66
تشريح عمليات لازم ساخت قطعه: 66
كاسه چراغ 67
قاب نگهدارنده 67
قطعات اتصال چراغ به بدنه 68
3-3- بررسي ايستگاهها و شيوه هاي كنترل كيفيت 68
1-3-3- كنترل مواد اوليه 71
2-3-3- كنترل عمليات توليد 72
الف) بازرسي پس از پرسكاري 72
ب) بازرسي صحت اتصال قاب نگهدارنده و قطعات اتصال: 72
3-3-3- روش آزمايش مشخصات مكانيكي 73
4-3-3- روش آزمايش طول عمر 73
5-3-3- آزمايش تيغه هاي اتصال 74
6-3-3- آزمايش مقاومت در مقابل شرايط محيطي 74
7-3-3- آزمايش زنگ زدگي 74
8-3-3-آزمايش مقاومت در درجه حرارتهاي مختلف 75
9-3-3-آزمايش وضعيت تابش نور 75
10-3-3- آزمون مقاومت در برابر لرزش (ارتعاش) 76
4-3- محاسبه ظرفيت، برنامه توليد، شرايط عملكرد 77
1-5-3-ورق فولاد كششي 79
2-5-3- حباب شيشه اي چراغ جلو خودرو 81
3-5-3-مواد لازم براي چربي گيري 82
1-3-5-3- شستشو با نفت: 82
2-3-5-3- چربي گيري با سود سوزآور: 82
3-3-5-3-چربي گيري با جريان برقك 82
4-3-5-3-شستشو با اسيد: 83
4-5-3-چسب سيليكوني 83
5-5-3-مفتول آلومينيوم 83
6-5-3-لاك 84
7-5-3-پيچ تنظيم و واشر 84
8-5-3- مواد بسته بندي 84
2-6-3-نقشه استقرار ماشين آلات 85
3-6-3-نقشه جريان مواد 89
5-1-6-3-دستگاه نقطه جوش 92
6-1-6-3-دستگاه فاس 92
7-1-6-3-كمپرسور 92
8-1-6-3-كوره الكتريكي 92
9-1-6-3-ركتيفاير 92
10-1-6-3-وان هاي شستشو و چربي گيري 93
7-3-تعيين مشخصات ضروري تاسيسات عمومي 95
1-7-3-آزمايشگاه 95
2-7-3-تعميرگاه 96
3-7-3-تاسيسات برق 96
الف) برق مورد نياز خط توليد 96
ب) برق مورد نياز كل واحد: 97
برآورد عمومي برق مصرفي خط توليد (چراغ جلو) 97
برآورد برق مصرفي توليد (چراغ راهنما و خطر) 98
برق مصرفي كل واحد توليد چراغ خودرو 98
برآورد برق مصرفي توليد (چراغ راهنما و خطر) 99
ج) برق مصرفي ساليانه: 100
برآور برق مصرفي واحد توليدي (چراغ راهنما و خطر) 101
4-7-3- تاسيسات آب 101
برآورد آب روزانه واحد (چراغ راهنما و خطر) 102
5-7-3-تاسيسات سوخت رساني 103
انواع و ميزان سوخت مصرفي واحد (چراغ جلو) 103
6-7-3-تجهيزات حمل و نقل 104
B-6-7-3-سوخت مورد نياز وسايل نقليه 105
سوخت موردنياز وسايل نقليه (چراغ راهنما و خطر) 105
7-7-3-تاسيسات گرمايش 105
8-7-3-سرمايش 106
تاسيسات گرمايش و سرمايش 108
9-7-3-مسيستم اطفاء حريق 108
10-7-3-هواي فشرده 108
11-7-3-ديگ بخار 109
8-3-نيروي انساني مورد نياز 110
1-8-3-برآورد پرسنل توليدي 110
الف) تكنيسين خط توليد 110
ب) كاركنان توليدي: 111
نيروي انساني توليد (چراغ راهنما و خطر) 113
ج) كاركنان آزمايشگاه: 114
2-8-3-برآورد پرسنل غيرتوليدي 115
الف) مديريت: 115
ب) كاركنان امور اداري و خدمات: 115
ج) كاركنان تعميرگاه و تاسيسات: 115
نيروي انساني غيرتوليدي (چراغ جلو) 115
نيروي انساني غيرتوليدي (چراغ راهنما و جلو) 116
9-3-محاسبه سطح زيربنا و مساحت مورد نياز 117
1-9-3-مساحت سالن توليد 117
2-9-3-محاسبه انبار مواد اوليه 119
الف) انبار مواد اوليه 119
ب) محاسبه سطج انبار محصول: 120
3-9-3-مساحت، تاسيسات و تعميرگاه 121
4-9-3-مساحت آزمايشگاه 121
5-9-3-مساحت ساختمانهاي اداري، رفاهي،‌خدماتي 122
6-9-3-مساحت زمين، ساختمان و محوطه سازي 123
مساحت اجراي محوطه سازي 124
7-9-3-نقشه جانمائي ساختمانها 125
10-3-زمانبندي اجراي پروژه 127
مقدمه: 129
شرايط عملكرد واحد 131
2-1-4-مقدار و ارزش مواد اوليه مصرفي 131
برآورد هزينه تامين مواد اوليه مصرفي (چراغ جلو) 132
برآورد هزينه تامين مواد اوليه مصرفي (چراغ راهنما و جلو) 133
3-1-4هزينه هاي تامين انواع انرژي مورد نياز 135
هزينه هاي تامين انواع انرژي مورد نياز (چراغ جلو) 135
4-1-4-هزينه خدمات نيروي انساني 136
5-1-4-جمع بندي اجزاء‌و برآورد سرمايه در گردش 141
الف) مواد اوليه و قطعات مورد نياز: 141
ب) حقوق و دستمزد كاركنان 141
ج) انرژي مورد نياز 141
د) هزينه هاي فروش 141
هـ) ساير هزينه ها 141
جمع اقلام سرمايه در گردش (چراغ جلو) 142
جمع اقلام سرمايه در گردش (چراغ جلو) 142
2-4-اطلاعات مربوط به سرمايه ثابت و برآورد آن 144
1-2-4-هزينه ماشين آلات و تجهيزات خط توليد 145
2-2-4-هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي 148
هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي (چراغ راهنما و خطر) 149
3-2-4-هزينه زمين، ساختمان و محوطه سازي: 151
4-2-4-هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل ونقل 155
5-2-4-هزينه لوازم و اثاثيه اداري 157
6-2-4-هزينه هاي قبل از بهره برداري 157
الف) هزينه هاي مطالعات اوليه 157
ب)هزينه ثبت قراردادها و تسهيلات مالي 157
ج)هزينه هاي مربوط به آموزش مقدماتي، راه اندازي و بهره برداري آزمايشي 157
د) هزينه هاي جاري دوره اجراي طرح 157
ح) هزينه هاي پيش بيني نشده 158
هزينه هاي قبل از بهره برداري (چراغ راهنما و خطر) 160
7-2-4-جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت 160
جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت (چراغ راهنما وخطر) 161
3-4-كل سرمايه گذاري 163
4-4-هزينه هاي توليد 164
برآورد هزينه هاي ثابت (چراغ جلو) 165
برآورد هزينه هاي ثابت (چراغ راهنما وخطر) 166
4-4-هزينه هاي متغير 166
برآورد هزينه متغير (چراغ جلو) 167
برآورد هزينه متغير (چراغ راهنما و خطر) 168
5-4-قيمت تمام شده محصول 168
برآورد كل هزينه سالانه (چراغ جلو) 169
6-4-صورتهاي مالي و شاخص هاي اقتصادي طرح 170
7-4-ارزيابي مالي و اقتصادي طرح 171
شاخص هاي مالي و اقتصادي طرح (چراغ جلو) 171
شاخص هاي مالي و اقتصادي طرح (چراغ راهنما و خطر ) 172
گزارش مشخصات واحدها براساس انتخاب محصول 176
گزارش مشخصات واحدها براساس انتخاب محصول 180
گزارش مشخصات واحدها براساس انتخاب محصول 190
گزارش مشخصات واحدها براساس انتخاب محصول 193
منابع 278
 
 
مقدمه: 
طرحي كه در پيش رو داريم، طرح ارزيابي ايجاد كارخانه توليد چراغ خودرو است و از زير مجموعه هاي صنعت خودروسازي محسوب مي شود و در مونتاژ خودرو بكار مي رود .
چراغ خودرو واژه عامي است، مي توان آنرا شامل قطعاتي مانند: چراغ جلو، چراغ هاي راهنما، چراغهاي خطر عقب، چراغهاي پلاك و چراغهاي داخل اتومبيل دانست.
بي شك صنعت خودروسازي از بزرگترين صنايع توليد جهان است كه دوره ها و تحولات بسيار مهم صنعتي از دل اين صنعت برخاسته است بطور مثال عصر توليد انبوه از تغيير و تحولات در صنعت توليد و مونتاژ و در ابتدا در كارخانجات توليد خودروي Ford، توسط هنري فورد به جهان صنعت معرفي شد كه زندگي بشر را بدون ترديد دگرگون كرده است. 
در كشور ما نيز كارخانجات متعددي در زمينه توليد خودرو فعاليت مي كنند كه سابقه آن به دهه چهل شمسي بر مي گردد و بعد از انقلاب نيز سرمايه گذاري هاي بسياري در اين زمينه، صورت گرفته است و هم اكنون كارخانجات متعددي در اين زمينه مشغول فعاليت هستند.
از اجزاء تشكيل دهنده يك خودرو مي توان از انواع چراغهايي نامبرد كه براي عملكرد خودرو در شرايط مختلف بسيار ضروري هستند. چراغها در خودرو انواع مختلفي دارندو  مي توان انواعي از آن را نامبرد، مانند: چراغ جلو، چراغهاي راهنما، چراغهاي خطر عقب، چراغهاي پلاك، چراغهاي مه شكن، چراغهاي داخل اتومبيل و از اين قبيل.


 
دلايل انتخاب محصول:
در سالهاي اخير توجه خاصي به صنعت خودروسازي در كشور مبذول شده و سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي نيز در اين بخش جلب شده است و طرحهاي نويني در مورد توليد اتومبيل هاي خارجي و داخلي بررسي شده است. باتوجه به اينكه اين محصول انواع مختلفي دارد و در صنعت خودروسازي مورد استفاده قرار مي گيرد و با درنظر گرفتن اينكه صنايع خودروسازي در كشور رو به پيشرفت است و راه توسعه را در پي شگرفته است، سرمايه گذاري در اين بخش مي تواند همسو با صنعت خودرو بازده خوبي داشته و از حمايت هاي خاصي برخوردار گردد.
در شرايطي كه در بازار موجود پارامترهاي رقابت مفهوم بيشتري پيدا مي كنند و مشتريان امكان انتخابهاي بيشتري دارند، وجود تامين كنندگاني كه محصولاتي با كيفيت بالا توليد كنند بسيار مورد نياز خواهد بود.
ديگر انگيزه هاي توليدچراغ خودرو ضريب مصرف بالاي اين محصول و انواع مخلتف آن در خودرو است. همچنين بازار لوازم يدكي نيز براي اين محصول شرايط مناسبي دارد به اين ترتيب كه مصرف چراغ در تعميرات اتومبيل بالاست و در هنگام اكثر تصادفات شهري و جاده اي اولين صدمات وارده به چراغ خواهد بود. در سالهاي اخير تقاضا براي انواع چراغهاي تزئيني و لوكس نيز افزايش يافته و امكان توليد براي سلايق مختلف مهيا است.
مسائل ديگري كه بطور معمول براي هر سرمايه گذاري در يك طرح مدنظر قرار مي گيرند نيز مانند سهم بازار، قيمت فروش و تمام شده مناسب وديگر پارامترها نيز در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفت.

نقش محصول در زنجيره توليد:
همانطور كه مي دانيم اين محصول به عنوان يكي از وروديهاي خط مونتاژ نهاي يخودرو است و از اقلام واسطه صنعت خودرو بحساب مي آيد. در اين زنجيره توليد، توليداتي مانند ورق فولاد، حباب شيشه. مواد پتروشيمي، آلومينيوم، پيچ و واشر و غيره به عنوان ورودي و مواد اوليه بوده ودر حلقه قبلي زنجيره و توليد قرار مي گيرند.
 پيچ واشر              آلومينيوم و فولاد    پتروشيمي و پليمري شيشه سازي
            چراغ

        
    اتومبيل
                 زنجيره توليد چراغ خودرو
از ديدگاه ديگر هنگامي كه توليد با هدف بازار لوازم يدكي انجام مي پذيرد اين محصول به عنوان يك كالاي نهايي و مصرفي محسوب مي شود.
معرفي محصول و موارد كاربرد آن:
بطور كلي چراغ در اتومبيل بمنظور ايجاد روشنايي لازم و تامين ديد مورد نياز راننده و سرنشينان بكار مي رود، البته برخي انواع چراغها جهت زيبايي بكار رفته و تنها جنبه تزييني دارند. چراغ جلوي خودرو در هنگام شب نور مورد نياز راننده براي روشن كردن مسير حركت و نيز مشخص شدن كناره جاده توسط چراغ سمت راست خودرو را تامين مي نمايد همچنين در طول روز براي جلب توجه بيشتر اتومبيلهاي مقابل بكار مي رود، البته اين مطلب  در سالهاي اخير جزء قوانين و مقررات كشورهاي غربي قرار گرفته است بصورتيكه هنگام روز نيز مي بايست چراغهاي جلو و عقب خودرو بطور دائم روشن باشند وكارخانجات توليد اتومبيل هم براي جلوگيري ازاهمال رانندگان در روشن كردن چراغها در طول روز سيستم چراغهاي جلو و عقب خودرو را به سوييچ خودرو مربوط كرده بطوريكه با روشن شدن اتومبيل، چراغها نيز بصورت خودكار روشن ميشود.
از موارد كاربرد  چراغهاي خطر نيز هشدار به رانندگان پشت سري هنگام رانندگي و ترمز كردن مي باشد كه راهنماهاي عقب نيز معمولاً روي چراغهاي خطر عقب نصب هستند و هنگام تغيير مسير مانند چراغهاي راهنماي جلو بكار مي روند. چراغهاي مه شكن جلو نيز هنگام هواي مه آلود مسافت كوتاهي در جلوي اتومبيل را روشن مي كنند و چراغ مه شكن عقب نيز مانند راهنماهاي عقب معمولاً روي چراغهاي خطر عقب نصب شده و براي جلوگيري از تصادفات در هواي مه آلود مورد استفاده قرار ميگيرند. چراغهاي داخل اتومبيل برا ي تامين نور سرنشينان در مواقع لزوم بكار مي روند.
ديگر چراغهاي تزييني نيز، بمنظور زيبايي بيشتر بكار مي‌روند.
تاريخچه توليد محصول در جهان:
بطور حتم توليد اين محصول وابسته به توليد خودرو بوده است و تاريخچه توليد آن به زمان توليد اولين اتومبيل ها دراروپا بر مي گردد هنگامي كه اتومبيل ها تماماً بطور دست ساز ساخته مي شدند. در ابتدا هماننددرشكه ها چراغهايي روغني يا نفتي با شيشه اي محافظ بر روي اتومبيلها نصب مي شد كه مسلماً كارآيي لازم را براي روشن ساختن كامل جاده نداشت. كم كم با اختراع لامپ هاي خلاء توسط اديسون چراغهايي با استفاده از لامپ براي اتومبيلها ساخته شد و به تدريج در طراحي و كارآيي آنها پيشرفتهايي صورت گرفت تا به شكلهايي شبيه به چراغهاي امروزي در آمدند بطوريكه از يك ورق فنري با فرم مناسب جهت انعكاس مناسب نور استفاده شد و داخل قطعه كه رفلكتور (Reflector) نام دارد نيز لعاب كاري مي شود تا انعكاس بهتري انجام شود. سپس لامپ در محل مناسب قرار گرفته و جلوي چراغ نيز توسط حباب شيشه اي پوشانده مي شد. اين فرآيند تقريباً همان فرآيندي است كه امروزه براي ساخت چراغ استفاده مي شود. طي سالهاي قرن بيستم تكنولوژي در توليد انواع لامپها پيشرفتهاي زيادي داشته است و كارخانجات بزرگي لامپهاي متنوعي را توليد كرده اند كه مي توان از لامپهاي جديد گازي، هالوژني و ... نام برد. حباب شيشه اي مورد استفاده از چراغ نيز از لحاظ جنس مواد بكار رفته، شفافيت، مقاومت برابر نور خورشيد، مقاومت برابر خش و استحكام لازم بطور قابل ملاحظه اي بهبود يافته است. 
 
كشورهاي صاحب تكنولوژي:
در عصر توليد انبوه در اوايل قرن بيستم كشورهايي كه به توليد انبوه اتومبيل مشغول بودند، كشورهاي قدرتمند صنعتي دنيا بودند. اين كارخانجات براي تامين نيازهاي قطعات لازم جهت توليد انبوه خود ايجاد زيرساختهاي لازم جهت صنايع اقماري و تامين كننده در زنجيره توليد را لازم دانسته و سعي كردند تا بتوانند قطعات مورد نياز مونتاژ خودرو را توليد نمايند. برخي كشورهاي مزبور در توليد لامپ بكار رفته در داخل چراغ بسيار پيشرفته هستند و برخي ديگر در قطعات ديگر چراغ هاي خودرو صاحب تكنولوژي هستند. از جمله اين كشورها مي توان آلمان را نام برد كه در صنايع الكتريكي و همچنين صنايع پتروشيمي از پيشگامان تكنولوژي محسوب مي شود. شركتهايي مانند شركت بوش (Bosch) سابقه اي طولاني در توليد لوازم الكتريكي از جمله چراغ دارد. يكي از بزرگترين توليدكنندگان لامپ در دنيا شركت اسرام (OSRAM) است كه خود يك شركت آلماني است. از ديگر شركتهاي سطوح ديگر در اين زمينه مي توان از شركت زيمنس (ZIMENSE) نام برد كه براي بيشتر خوانندگان نامي آشناست.
از ديگر كشورهاي صاحب نام در اين زمينه فرانسه است كه همانند آلمان شركتهاي معتبري در سطح جهاني را داراست كه در زمينه خودروسازي و بطوركلي قطعات خودرو فعاليت مي كنند. يكي از بزرگترين شركتهاي قطعه سازي دنيا كه در فرانسه واقع است، شركت والئو (valeo) مي باشد كه در سرتاسر دنيا كارخانجات توليد قطعات يدكي داشته كه فعال هستند. شركت مزبور در تمامي شاخه هاي توليد قطعات خودرو فعاليت دارد و درزمينه توليد چراغ انواع خودروها نيز به توليد مي پردازد. قابل ذكر است كه همكاري هاي تنگاتنگي بين اين شركتها وجود دارد. بطور مثال شركت اسرام كه توليدكننده لامپ است از تامين كنندگان شركت والئو محسوب مي شود. شركتي ديگري كه در اينجا نام مي بريم شركت (CIBIE) است كه يك شركت فرانسوي است و در اين زمينه فعاليت دارد و همگام با شركت والئو از بزرگترين شركتهاي قطعه سازي دنيا هستند. بطور حتم از بزرگترين شركتهاي قطعه سازي دنيا در تمامي زمينه ها، مي توان بسياري از شركتهاي آمريكايي را نام برد.
شركت جنرال الكتريك (GE) از بزرگترين آنهاست، كه تامين كننده بسياري شركتهاي خودروسازي آمريكايي از جمله جنرال موتورز ست. همانطورنيز كه مشخص است آمريكا يكي از قدرتمندترين كشورها در زمينه تكنولوژي ساخت انواع محصولات درصنايع مختلف است. صنايع پليمري، صنايع فولاد، صنايع الكتريكي و ... همه و همه از ديدگاه تكنولوژيكي مرهون فن آوري هاي آمريكايي هستند به اين ترتيب لازم نمي بينيم تا در مورد شركتهاي بسيار ديگر در اين كشور توضيح اضافه اي داده شود.
تاريخچه توليد محصول در كشور:
براي بررسي تاريخچه  توليد محصول در كشور مي بايست به تاريخچه توليد خودرو در كشور نظر افكند در ايران خودرو از اواخر دهه چهل شمسي با توليد اتومبيل پيكان وارد صنعت كشور شد. با گذشت زمان كارخانه هايي براي توليد قطعات محدودي براي خودروهايي كه بيشتر در بازار ايران موجود بودند شكل گرفتند و قطعاتي را براي خودروهايي مانند پيكان، سيتروئن، رنو، و انتها و برخي ماشين هاي آمريكايي توليد مي كردند كه چراغ خودرو نيز از آن جمله است.  بتدريج طي اين سالها توليد كنندگان ديگري نيز در اين زمينه سرمايه گذاري كرده اند. براي معرفي توليدكنندگان موجود و ميزان توليد هر كدام و سهمي از بازار را كه به خود اختصاص داده اند، فهرستي از آنها تهيه شده است كه در انتهاي پروژه به عنوان ضميمه آمده است. كارخانجات در دست احداث نيز بطور جداگانه ذكر شده اند كه سهمي از بازار را در اينده به خود اختصاص خواهند داد.
 
مطالعه سيستماتيك بازار:
1-تعريف محدوده محصول – بازار:
در اين قسمت به معرفي محصول و بازار با درنظر گرفتن شاخص هاي مربوط به هريك مي پردازيم. 
 همانگونه كه در قسمتهاي قبل آمد، محصول چراغ خودرو است كه وظيفه تامين روشنايي براي ديد راننده و و... را بر عهده دارد. از نظر مشخصات ظاهري و كيفي نيز به برخي از آنها در ادامه اشاره خواهد شد.
عامل ديگر در اين بررسي بازار است. توليد اين محصول براي بازار داخلي كشور ايران و درصدي نيز در آينده به صادرات به خاورميانه و درصورت امكان اروپا اختصاص مي يابد. اما در اين بررسي، بازار مورد نظر از نظر جغرافيايي به داخل كشور ايران محدود مي شود. همانطور گفته شد موارد مصرف اين محصول تنها براي استفاده در خودرو بوده و مصرف كنندگان آنرا نيز دو گروه عمده توليدكننده خودرو (ايران خودرو) و دارندگان خودرو، تشكيل مي دهند. به اين ترتيب مشخص مي شود كه اين محصول چه وظايفي دارد، براي بازار چه منطقه اي، با چه موارد مصرفي و براي چه گروه هاي مصرف كننده اي توليد مي شود.
2-شناخت عوامل موثر در تقاضا:
از جمله عوامل موثردر تقاضاي اين محصول مي توان به موارد زير اشاره كرد:
الف) تقاضاي مستقيم كارخانه سازنده، كه به نرخ توليد خودرو توسط آن كارخانه بستگي دارد. از آنجايي كه چراغ محصولي بدون جانشين است كارخانه ملزم به تهيه آن خواهد بود و باتوجه به آمار توليد خودرو و كيفيت محصول، تقاضا انجام خواهد شد.
ب) تقاضاي محصول به عنوان قطعه يدكي – باتوجه به آمار تصادفات و فرسودگي ها و از كارافتادگي چراغ‌هاي اتومبيل تقاضا براي محصول انجام خواهد شد. از آنجا كه داشتن چراغ از لحاظ قوانين راهنمايي و رانندگي الزامي است، تقاضا براي محصول به محض از كارافتادگي يا حادثه بايستي برآورده شود.
ج) واردات و صادرات از عوامل ديگر موثر در تقاضاي محصول است كه در اين مورد تقريباً به تمامي از خارج وارد مي گردد.
د) كالاي جانشين، كه براي اين محصول نمي توان كالاي جانشيني قائل شد.
3-بخش بندي بازار:
بخش بندي بازار براساس مناطق جغرافيايي، گروه هاي مصرف كننده و موارد مصرف انجام مي گيرد. اين بخش بندي در قسمت اول و در تعريف محدوده محصول – بازار انجام گرفته است كه نتيجه آن به اين ترتيب است كه محصول براي بازار ايران و براي دو گروه مصرف كننده (توليد كننده و دارندگان خودرو) و براي تامين روشنايي و استفاده در خودرو توليد خواهد شد.
4-شناخت اطلاعات لازم:
جهت مطالعه بازار در اين قسمت مي بايست اطلاعات لازم را مشخص نماييم. براي اين منظور به اطلاعات زير نيازمنديم:
- شناخت توليد كننده خودرو و آمار توليد خودرو توسط توليدكننده
- ميزان خودروهاي مموجود نزد دارندگان خودرو
- ميزان توليدات فعلي اين محصول
- ميزان واردات و صادرات محصول و شرايط ان
- آمار در مورد طرح هاي در دست اجرا در زمينه توليد اين محصول

 
۵-شناخت منابع اطلاعاتي و جمع آوري اطلاعات لازم:
به منظور بدست آوردن اطلاعات لازم كه در قسمت قبل آمد مي توان به منابع اطلاعاتي زير اشاره كرد:
مركز آمار ايران
وزارتخانه ها (بالاخص وزارت صنايع)
سازمان مديريت و برنامه ريزي
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
بنياد مستضعفان
كارخانجات و شركتها
سازمان پژوهش هاي علمي صنعتي ايران
سازمان مديريت صنعتي و ...
و به منظور جمع آوري اطلاعات مي توان از آمار توليدات خودرو موجود در پايگاه اطلاعاتي وزارت صنايع، طرحهاي مشابه موجود در آن مركز، كتاب گمرك ايران (سالنامه)، كتاب بازرگاني ايران (سالنامه) و ... استفاده كرد.
۶-انتخاب روش پيش بيني:
در بررسي هاي مربوط به ارزيابي هاي طراحي ايجاد صنايع براي پيش بيني تقاضا از دوره اي پيش بيني بلند مدت يا ميان مدت استفاده مي شود كه دوره اي شامل تا 5 سال آينده مي شود. در اين پروژه باتوجه به ينكه سعي شده تا پيش بيني ها با دقت بالايي انجام شود، از روش  رگرسيون يك 
 
متغيره استفاده شده است. باتوجه به روند تغييرات تقاضا كه در قبل در مورد آن صحبت شد، اين روش براي اين روند از نظر آماري كاملاً مناسب خواهد بود.
اگرچه زمان و هزينه يك روش دقيق ممكن است به تناسب بالا رود اما اين زمان براي رسيدن به دقت موردنظر ترجيح داده شده است.
۷-پيش بيني:
براي انجام اين پيش بيني از اطلاعات آمار توليد خودروي پژو 206 توسط شركت ايران خودرو استفاده شده است كه در جدول زير آمده است.
سال 1380 1381 1382 1383
ميزان توليد 14511 32668 60231 70000

(ميزان توليد پژو 206 طي سالهاي 80-83)

براي محاسبه تقاضاي دارندگان خودرو و با درنظ رگرفتن ضريب (5/2) خواهيم داشت:

سال 1380 1381 1382 1383
ميزان توليد 5804 13067 24092 28000

 
حال با داشتن اين اطلاعات به انجام پيش بيني از طريق رگرسيون مي پردازيم:حال مي توان ميزان توليد را براي سالهاي 84 تا 86 بدست آورد:
X = 84    →       y = 92860
X = 85     →     y = 112263
X = 86     →    y = 131666


  براي بدست آوردن تقاضا مي بايست ضريب مصرف محصول در خودرو را نيز كه برابر با 2 مي باشد را نيز درنظر گرفت:
Y = 92860 * 2 = 185720
Y = 112263 * 2 = 224526
Y = 131666 * 2 = 263332


به اين ترتيب مقادير تقاضا براي محصول براساس تقاضاي توليدكننده برابر است با:

سال 1384 1385 1386
برآورد تقاضا 185720 224526 263332


به همين ترتيب براي دارندگان خودرو خواهيم داشت:
حال مي توان ميزا ن تقاضا را براي سالهاي 84 تا 86 بدست آورد:


X = 84  →     y = 37144
X = 85  →  y = 44905
X = 86  →  y = 52666


سال 1384 1385 1386
برآورد تقاضا 37144 44905 52666

به اين ترتيب پيش بيني تقاضا كل براي محصول مطابق جدول زير است:

سال 1384 1385 1386
برآورد تقاضا 222864 269431 315998

بدين ترتيب از طريق مطالعه سيستماتيك بازار به بررسي تقاضا و پيش بيني آن پرداختيم. در مورد عوامل موثر در پيش بيني تقاضا مي توان به عوامي مانند زير اشاره كرد كه بر روند كار پيش بيني تاثير گذار بوده است.
تغييرات در تقاضاي گذشته: كه بصورت روندي ثابت و افزايشي بوده كه به ميزان توليد ايران خودرو وابسته است و باعث سهولت بيشتر د ر امر پيش بيني شده است.
تعداد عوامل موثر در تقاضا:   باتوجه به شرايط كنوني بازار خودرو در كشور و بيشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه و عدم وجود كالاي جانشين بري محصول عوامل محدودي بر تقاضا موثرند كه موجب سادگي تجزيه و تحليل اطلاعات و پيش بيني مي گردد.
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های کارآفرینی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620