رزرو و فروش بلیط هواپیما و نرمالسازی uml


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

رزرو و فروش بلیط هواپیما و نرمالسازی uml

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

تعداد صفحه: 97

فهرست مطالب
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . شماره صفحه
فصل اول:  Vision 7
چشم انداز Vision 8
Vision چیست 8
موضوع پروژه 9
اهداف پروژه 9
انجام پروژه چه سودی دارد 10
ذینفعان پروژه 10
سابقه انجام پروژه های مشابه 11
معایب پروژه های گذشته 12
زبان برنامه نویسی 13
پایگاه داده 14
روش تحلیل سیستم 14
سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 14
سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 15
فصل دوم:  نمودار Package و  UseCase و سناریو و کلاس Class Diagram 16
2-1- مقدمه 17
2-2- بررسی Actor های فیزیکی سیستم وب سایت فروش و رزرو بلیط آنلاین و شرح آنها 17
Actor کاربر سیستم وب سایت فروش و رزرو بلیط آنلاین 17
Actor مدیر ارشد وب سایت 17
Actor مدیر فروش وب سایت 18
Actor مشتریان وب سایت 18
2-3-رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم 19
2-4- بررسی سند واژه نامه (Glossary) 20
2-5- Package و Use Case Diagram های سیستم رزرو و فروش آنلاین بلیط 23
2-5-1- Package Diagram اصلی سیستم 23
2-5-2-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت فروش 24
2-5-3-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت بلیطها 25
2-5-4-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت مشتریان 26
سناریوی  Use Caseثبت نام در سیستم 27
سناریوی  Use Case ورود به سیستم 28
سناریوی  Use Caseایجاد گروه بلیط 29
سناریوی  Use Case درج مشخصات و جزئیات بلیطهای جدید 30
سناریوی  Use Case مدیریت قیمت بلیطها 31
سناریوی  Use Case مشاهده لیست و قیمت بلیطها 33
سناریوی  Use Case درخواست خرید 34
سناریوی  Use Case مشاهده درخواست های خرید 35
سناریوی  Use Case پرداخت وجه 36
سناریوی  Use Case بررسی پرداخت ها 37
- سناریوی  Use Case صدور بلیط 38
نمودار کلاس Class Diagram 39
فصل سوم:  نمودارهای Sequence Diagram  و Collaboration Diagram 40
نمودار توالی(Sequence Diagram )  ثبت نام در سیستم 41
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) ثبت نام در سیستم 42
نمودار توالی(Sequence Diagram ) ورود به سیستم 43
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) ورود به سیستم 44
نمودار توالی(Sequence Diagram ) ایجاد گروه بلیط 45
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) ایجاد گروه بلیط 46
نمودار توالی(Sequence Diagram ) درج جزئیات بلیطها 47
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) درج جزئیات بلیطها 48
نمودار توالی(Sequence Diagram ) مدیریت قیمت بلیطها 49
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) مدیریت قیمت بلیطها 50
نمودار توالی(Sequence Diagram ) درخواست خرید بلیط 51
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) درخواست خرید بلیط 52
نمودار توالی(Sequence Diagram ) مشاهده درخواست های خرید 53
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) مشاهده درخواست های خرید 54
نمودار توالی(Sequence Diagram ) قرارداد فروش 55
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) قرارداد فروش 56
نمودار توالی(Sequence Diagram ) پرداخت وجه بلیط 57
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) پرداخت وجه بلیط 58
نمودار توالی(Sequence Diagram ) بررسی پرداخت ها 59
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) بررسی پرداخت ها 60
نمودار توالی(Sequence Diagram ) تحویل بلیط به مشتری 61
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) تحویل بلیط به مشتری 62
نمودار توالی(Sequence Diagram ) مشاهده گزارش های فروش 63
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) مشاهده گزارش های فروش 64
نمودار توالی(Sequence Diagram ) مدیریت مشتریان 65
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) مدیریت مشتریان 66
فصل چهارم:  نمودارهای State chart Diagram  و Activity Diagram 67
نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت نام در سیستم 68
نمودار وضعیت (State Chart Diagram) مراحل ثبت نام و ورود به سیستم 69
نمودار فعالیت (Activity Diagram) ورود به سیستم 70
نمودار وضعیت (State Chart Diagram) مراحل خرید بلیط و پرداخت و دریافت بلیط 71
نمودار فعالیت (Activity Diagram) ایجاد گروه بلیط جدید 72
نمودار فعالیت (Activity Diagram) درج جزئیات بلیط جدید 73
نمودار فعالیت (Activity Diagram) مدیریت قیمت بلیطها 74
نمودار فعالیت (Activity Diagram) مشاهده لیست و جزئیات و قیمت بلیطها 75
نمودار وضعیت (State Chart Diagram) مراحل ایجاد گروه و جزئیات و قیمت بلیط 76
نمودار فعالیت (Activity Diagram) درخواست خرید بلیط 77
نمودار فعالیت (Activity Diagram) پرداخت وجه 78
نمودار فعالیت (Activity Diagram) گزارش پرداخت ها 79
نمودار فعالیت (Activity Diagram) دریافت بلیط 80
نمودار فعالیت (Activity Diagram) مدیریت مشتریان 81
فصل پنجم:  Prototype های سیستم رزرو و فروش بلیط آنلاین 82
پروتوتایپ فرم لاگین 83
پروتوتایپ فرم ثبت نام کاربر جدید 84
پروتوتایپ بخش نمایش صورتحساب 85
پروتوتایپ بخش کاربری نمایش بلیطهای رزرو شده 85
پروتوتایپ انتخاب پرواز و نمایش پروازهای موجود 86
پروتوتایپ فرم جستجو 86
پروتوتایپ لیست پروازهای انتخاب شده 87
پروتوتایپ جزئیات پروازهای انتخابی 88
فصل ششم: طراحی پایگاه داده و نرمالسازی تا سطح BCNF 89
شناسایی موجودیتهای سیستم ریزرو بلیط آنلاین 90
صفات خاصه هر یک از موجودیتها 90
مشخص سازی روابط بین موجودیتها 91
آغاز نرمالسازی 92
جدول فروش بلیط به مشتریان 92
(1NF) First Normal Form 93
(2NF) Second Normal Form 93
استخراج جدولهای اولیه در 2NF 94
(3NF) Third Normal Form 95
(4NF) Fourth Normal Form 96
نمودار ERD 97
 
رزرو و فروش بلیط آنلاین هواپیما به همراه نرمالسازی پایگاه داده

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620