دانلود پروژه پایگاه داده sql کتابخانه


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

دانلود پروژه پایگاه داده sql کتابخانه

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

پروژه پایگاه داده SQL Server سیستم نرم افزاری کتابخانه به همراه فایلهای پایگاه داده SQL Server که شامل فایلهیا mdf و ldf است و فایل BackUp پایگاه داده که این پروژه دارای چند جدول Table و چند View یا همان کوئری و چند رویه یا همان storedprocedure و چند فانکشن یا تابع user defined function و چند تریگر و دارای نمودا ERD می باشد. ضمنا پروژه دارای فایل Word برای آموزش و راهنمایی بیشتر است و این فایل دارای 20 صفحه است. فهرست مطالب در ذیل قابل مشاهده می باشد. 

دارای تعداد 6 جدول

دارای 6 کئوری View 

دارای 10 رویه استرد پروسیجر Stored procedure

دارای 2 فانکشن

و دارای 2 Database Trigger می باشد

 

 

فهرست مطالب

عنوان . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه

جدولهای پایگاه داده سیستم کتابخانه 5

جدول کتابها 5

رکوردهایی برای جدول کتابها 5

جدول پرسنل 6

رکوردهایی برای جدول پرسنل 7

رکوردهایی برای جدول تحویل کتاب 9

جدول ضمانت 9

رکوردهایی برای جدول ضمانت 9

جدول موضوع کتاب 10

رکوردهایی برای جدول موضوع کتاب 10

جدول صحافی 10

رکوردهایی برای جدول صحافی 11

نمودار ERD سیستم کتابخانه (نمودار ER ) 12

نمودار SQL کتابخانه 13

Query لیست کتاب همراه با عنوان را نمایش می دهد. 14

Query لیست کتاب هایی که اصلا به امانت نرفتند همراه با عنوان را نمایش می دهد. 15

Query لیست دفعاتی که هرکتاب به امانت رفتندرا نمایش می دهد. 16

Functionsهای پایگاه داده 17

UdfBedehkaran: میزان بدهکاری 17

UdfZemanat:نحوه عضویت 18

Trigger های پایگاه داده 19

TrNoDeletTable:عدم حذف جدول 19

TrNoEventOnSecificTable: عدم حذف و یا تغییر جدول 20
فهرست شکلهاو نمودارها 

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه

شکل1-لیست کتاب همراه باعنوان 14

شکل2-لیست کتابهایی که اصلابه امانت نرفتند 16

شکل3-تعدادد فعاتیکه هرکتاب به امانت رفته 16

شکل4 - خروجی تابع 17

شکل5 - محل قرارگیریاینتابع 18

شکل6 - خروجی تابع 19

شکل7 - محل قرارگیری این تابع 19

شکل8 - محل قرارگیری تریگر 20

شکل9 - محل قرارگیری تریگر 21


نمودار 1-ERDسیستمکتابخانه (نمودارER ) 12

نمودار 2-SQLکتابخانه 13

نمودار 3-لیست کتابهمراهباعنوان 14

نمودار 4-لیست کتابهاییکهاصلابهامانتنرفتند 15

نمودار 5- تعداددفعاتیکههرکتاببهامانترفته 16فهرست جدولها

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه

جدول1-کتابها 5

جدول2-رکوردهاییجدولکتابها 6

جدول3-پرسنل 7

جدول4-رکوردهای یجدول پرسنل 8

جدول5-اطلاعات تحویل کتاب 8

جدول6-رکوردهایی جدول تحویل کتاب 9

جدول7-ضمانت 9

جدول8-رکوردهای جدول ضمانت 10

جدول9-موضوع کتاب 10

جدول10-رکوردهای جدولرموضوعرکتاب 10

جدول11-صحافی 10

جدول12-رکوردهای جدول صحافی 11

دانلود پروژه پایگاه داده SQL Server کتابخانه بعد از پرداخت

پروژه دارای توضیحات می باشد و بخشی از پروژه به شرح ذیل می باشد:

Trigger های پایگاه داده

TrNoDeletTable:عدم حذف جدول

با استفاده از این تریگر هیچ جدولی از پایگاه داده حذف نمی شود.

کد :

CREATE TRIGGER TrNoDeletTable ON DATABASE

      FOR  DROP_TABLE

AS

BEGIN

PRINT N'no delete '

ROLLBACK TRANSACTION

END

GO


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620