پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم وبلاگ دهی


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم وبلاگ دهی

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 نمودارهای UML سیستم وبلاگ دهی 1

نمودارهای یوزکیس 7
نمودار یوزکیس مدیر سیستم وبلاگ دهی 7
نمودار یوزکیس کاربرعضو (مدیر وبلاگ) 8
نمودار یوزکیس کاربر مهمان 10
نمودارهای مربوط به مدیریت نظر سنجي 11
سناریوی PollManagement (مدیریت نظر سنجی) 11
نمودار Sequence مدیریت نظر سنجي 12
نمودار Collaboration مدیریت نظر سنجي 13
نمودار Activity مدیریت نظر سنجي 14
نمودار State مدیریت نظر سنجي 15
نمودارهای مربوط به تغيير کلمه عبور 16
سناریوی EditUserName (تغییر کلمه عبور) 16
نمودار Sequence  تغيير کلمه عبور 17
نمودار Collaboration تغيير کلمه عبور 18
نمودار Activity تغيير کلمه عبور 19
نمودار State  تغيير کلمه عبور 20
نمودارهای ثبت وبلاگ جدید 21
سناریوی SabteWeblog (ثبت وبلاگ جدید) 21
نمودار Sequence ثبت وبلاگ جدید 22
نمودار Collaboration ثبت وبلاگ جدید 23
نمودار Activity ثبت وبلاگ جدید 24
نمودار State ثبت وبلاگ جدید 25
نمودارهای مربوط به ثبت نام در سیستم 26
سناریوی SabteNam (ثبت نام در سیستم) 26
نمودار Sequence ثبت نام در سیستم 27
نمودار Collaboration ثبت نام در سیستم 28
نمودار Activity ثبت نام در سیستم 29
نمودار State ثبت نام در سیستم 30
نمودارهای مربوط به خروج از پنل مديريت 31
سناریوی ExitFromPanel (خروج از پنل مديريت) 31
نمودار Sequence خروج از پنل مديريت 32
نمودار Collaboration خروج از پنل مديريت 33
نمودار Activity خروج از پنل مديريت 34
نمودار State خروج از پنل مديريت 35
نمودارهای مربوط به خروج از سيستم 36
سناریویSign out (خروج از سیستم) 36
نمودار Sequence خروج از سيستم 37
نمودار Collaboration خروج از سيستم 38
نمودار Activity خروج از سيستم 39
نمودار State خروج از سيستم 40
سناریوی Download (دانلود) 41
نمودار State  مربوط به Download  (دانلود) 42
نمودارهای مربوط به دانلود تمرين 43
نمودار Sequence دانلود تمرين 43
نمودار Collaboration دانلود تمرين 44
نمودار Activity دانلود تمرين 45
نمودارهای مربوط به دانلود مقاله 46
نمودار Sequence دانلود مقاله 46
نمودار Collaboration دانلود مقاله 47
نمودار Activity دانلود مقاله 48
نمودارهای مربوط به درج کتاب خارج از ليست درسي 49
سناریویInsert Book in List (درج کتاب خارج از ليست درسي ) 49
نمودار Sequence درج کتاب خارج از ليست درسي 50
نمودار Collaboration درج کتاب خارج از ليست درسي 51
نمودار Activity درج کتاب خارج از ليست درسي 52
نمودار State درج کتاب خارج از ليست درسي 53
نمودارهای مربوط به شرکت در نظر سنجي 54
سناریوی Nazarsanji (شرکت در نظر سنجي) 54
نمودار Sequence شرکت در نظر سنجي 55
نمودار Collaboration شرکت در نظر سنجي 56
نمودار Activity شرکت در نظر سنجي 57
نمودار State شرکت در نظر سنجي 58
نمودارهای مربوط به قراردادن کامنت 59
سناریوی InsertCamment (قرار دادن کامنت) 59
نمودار Sequence قراردادن کامنت 60
نمودار Collaboration قراردادن کامنت 61
نمودار Activity قراردادن کامنت 62
نمودار State قراردادن کامنت 63
سناریوی Management  (مدیریت مطالب) 64
نمودار State مربوط به Management  (مدیریت مطالب) 65
نمودارهای مربوط به مديريت پست درسي 66
نمودار Sequence مديريت پست درسي 66
نمودار Collaboration مديريت پست درسي 67
نمودار Activity مديريت پست درسي 68
نمودارهای مربوط به مديريت تمرين ها 69
نمودار Sequence مديريت تمرين ها 69
نمودار Collaboration مديريت تمرين ها 70
نمودار Activity مديريت تمرين ها 71
نمودارهای مربوط به مديريت تنظيمات وبلاگ 72
نمودار Sequence مديريت تنظيمات وبلاگ 72
نمودار Collaboration مديريت تنظيمات وبلاگ 73
نمودار Activity مديريت تنظيمات وبلاگ 74
نمودارهای مربوط به مديريت خبرها و اطلاعيه ها 75
نمودار Sequence مديريت خبرها و اطلاعيه ها 75
نمودار Collaboration مديريت خبرها و اطلاعيه ها 76
نمودار Activity مديريت خبرها و اطلاعيه ها 77
نمودارهای مربوط به مديريت خبرهاي صفحه اصلي 78
نمودار Sequence مديريت خبرهاي صفحه اصلي 78
نمودار Collaboration مديريت خبرهاي صفحه اصلي 79
نمودار Activity مديريت خبرهاي صفحه اصلي 80
نمودارهای مربوط به مديريت کتابخانه 81
نمودار Sequence مديريت کتابخانه 81
نمودار Collaboration مديريت کتابخانه 82
نمودار Activity مديريت کتابخانه 83
نمودارهای مربوط به مديريت لينک ها 84
نمودار Sequence مديريت لينک ها 84
نمودار Collaboration مديريت لينک ها 85
نمودار Activity مديريت لينک ها 86
نمودارهای مربوط به مديريت مقالات 87
نمودار Sequence مديريت مقالات 87
نمودار Collaboration مديريت مقالات 88
نمودار Activity مديريت مقالات 89
نمودارهای  مربوط به مديريت موضوعات درسي 90
نمودار Sequence مديريت موضوعات درسي 90
نمودار Collaboration مديريت موضوعات درسي 91
نمودار Activity مديريت موضوعات درسي 92
نمودارهای مربوط به مديريت وبلاگ ها 93
نمودار Sequence مديريت وبلاگ ها 93
نمودار Collaboration مديريت وبلاگ ها 94
نمودار Activity مديريت وبلاگ ها 95
نمودارهای مربوط به دانلود کتاب 96
نمودار Sequence دانلود کتاب 96
نمودار Collaboration دانلود کتاب 97
نمودار Activity دانلود کتاب 98
نمودارهای مربوط به مشاهده وبلاگ 99
نمودار Sequence ViewWeblog (مشاهده وبلاگ) 100
نمودار Collaboration ViewWeblog (مشاهده وبلاگ) 101
نمودار Activity ViewWeblog (مشاهده وبلاگ) 102
نمودار State ViewWeblog (مشاهده وبلاگ) 103
نمودارهای مربوط به ورود به پنل مديريت وبلاگ 104
نمودار Sequence ورود به پنل مديريت وبلاگ 105
نمودار Collaboration ورود به پنل مديريت وبلاگ 106
نمودار Activity ورود به پنل مديريت وبلاگ 107
نمودار State ورود به پنل مديريت وبلاگ 108
نمودارهای مربوط به ورود به سيستم 109
نمودار Sequence ورود به سيستم 110
نمودار Collaboration ورود به سيستم 111
نمودار Activity ورود به سيستم 112
نمودار State ورود به سيستم 113
نمودار Class  سیستم وبلاگ دهی 114
نمودار deployment سیستم وبلاگ دهی 115

سناریوی شماره 3

سیستم وبلاگ دهی

نام: ثبت وبلاگ (SabteWeblog)

Actor: کاربر

شرح سناریو: در این سناریو، Actor پس از ورود به سیستم وبلاگ دهی و انتخاب لینک ثبت وبلاگ، با وارد نمودن اطلاعات در فرم ایجاد وبلاگ جدید و کلیلک دکمه ارسال اطلاعات، وبلاگ جدید برای کاربر ایجاد می شود و کاربر وارد پنل مدیریتی وبلاگ خود خواهد شد و کاربر ایجاد کننده وبلاگ که به پنل مدیریتی منتقل شده است قادر به مدیریت وبلاگ خود خواهد بود.

Assumption: منظور از Actor در این Use Case هر کاربری است که بخواهد یک وبلاگ جدید ثبت نماید.

Include: ورود به سیستم وبلاگ دهی

Extended:

(Pre-Condition): کاربر باید وارد سیستم وبلاگ دهی شده باشد.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر وارد سیستم وبلاگ دهی می شود و درخواست ثبت وبلاگ جدید را ارسال می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به ورود اطلاعات ایجاد وبلاگ جدید را وارد به کاربر نمایش می دهد.

3-  کاربر اطلاعات را وارد می نماید.

4-  سیستم پس از بررسیاطلاعات وارد شده و امکان ایجاد وبلاگ، اطلاعات را ثبت و وبلاگ را ایجاد می نماید

5- سیستم در صورت عدم امکان ثبت وبلاگ به کاربر پیغام می دهد.

 

6-  جزئیات ثبت وبلاگ برای کاربر نمایش داده می شود.

 

7 کاربر به پنل مدیریتی وبلاگ خود منتقل می شود.

Constraints: باید تمام فرم ارسال اطلاعات تکمیل شود حتی لوگوی وبلاگ

Post-Condition:  پس کلیک نمودن کلید ارسال به وسیله کاربر و پذیرفته شدن کلمه عبور وارد شده توسط سیستم، کلمه عبور جدید به کاربر اختصاص داده می شود.

Alternative Flow: در صورتی که سیستم قادر به پذیرفتن و ثبت کلمه عبور وارد شده نباشد، پیغام مناسبی مبنی بر ورود دوباره اطلاعات به کاربر نمایش داده خواهد شد.

Exception: در صورت عدم امکان ثبت وبلاگ با مشخصات وارد شده درخواست ورود مجدد اطلاعات از طرف سیستم ارسال شود.

Goal: وبلاگ جدید با مشخصات وارد شده ثبت می شود.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620