پروژه یو ام ال سیستم کلینیک خیریه مهندسی نرم افزار


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه یو ام ال سیستم کلینیک خیریه مهندسی نرم افزار

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

تعداد صفحه: 70

فهرست مطالب

عنوان  . . . . . . . . ..  صفحه

فصل اول : چشم انداز پروژه (VISION) 5

1-1- مقدمه 6

1-2- VISION چیست 6

1-3- موضوع پروژه 6

1-4- اهداف پروژه 6

1-5- انجام پروژه چه سودی دارد 7

1-6- ذینفعان پروژه 7

فصل دوم : تحلیل و طراحی بخش سیستم پذیرش کلینیک خیریه 9

نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها 10

سناریوی  USE CASEثبت اطلاعات بیمار 11

نمودار PACKAGE 12

نمودار USECASE شماره 1 سیستم نوبت دهی 13

نمودار USECASE شماره 2 بخش پرونده مراجعین 14

نمودار USECASE شماره 3 ثبت معاینات و نسخه صادره 15

نمودار USECASE شماره 4 بخش اطلاعات نوار قلب 16

نمودار USECASE شماره 5 بخش ترخیص و تسویه حساب 17

نمودار USECASE شماره 6 بخش تقسیم مراجعین بین پزشکان در صف 18

اکتورهای سیستم پذیرش کلینیک خیریه ACTOR 19

نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) ثبت اطلاعات بیمار 20

نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ثبت اطلاعات بیمار 21

نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ثبت اطلاعات بیمار 22

سناریوی  USE CASEثبت بخش بیمار 23

نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) ثبت بخش بیمار 24

نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ثبت بخش بیمار 25

نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ثبت بخش بیمار 26

سناریوی  USE CASEثبت انواع بیماری 27

نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) ثبت انواع بیماری 28

نمودار همکاری (Collaboration Diagram) ثبت انواع بیماری 29

نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت انواع بیماری 30

سناریوی  USE CASEثبت پرونده بیمار 31

نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) ثبت پرونده بیمار 32

نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ثبت پرونده بیمار 33

نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ثبت پرونده بیمار 34

سناریوی  USE CASEویزیت بیمار در کلینیک خیریه 35

نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) ویزیت بیمار 36

نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ویزیت بیمار 37

نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ویزیت بیمار 38

سناریوی  USE CASEثبت دارو و تجویزات پزشکی 39

نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) ثبت دارو 40

نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ثبت دارو 41

نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ثبت دارو 42

سناریوی  USE CASE فرم ترخیص بیمار از کلینیک خیریه 43

نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) فرم ترخیص بیمار 44

نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) فرم ترخیص بیمار 45

نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) فرم ترخیص بیمار 46

سناریوی  USE CASEوضعیت حساب بیمار 47

نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) وضعیت حساب بیمار 48

نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) وضعیت حساب بیمار 49

نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) وضعیت حساب بیمار 50

سناریوی  USE CASEبررسی پرونده وضعیت درمان بیمار در کلینیک خیریه 51

نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) وضعیت درمان بیمار 52

نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) وضعیت درمان بیمار 53

نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) وضعیت درمان بیمار 54

سناریوی  USE CASEپخش کردن بیماران در لیست انتظار بین پزشکان 55

نمودار توالی (SEQUENCE DIAGRAM) پخش کردن بیماران در لیست انتظار بین پزشکان 56

نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) پخش کردن بیماران در لیست انتظار بین پزشکان 57

نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) پخش کردن بیماران در لیست انتظار بین پزشکان 58

فصل سوم : نمودار CLASS و نمودار ER سیستم بخش پذیرش کلینیک خیریه 59

مقدمه 60

نمودار اصلی CLASS سیستم 61

توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 62

جزئیات و نام هر کلاس 63

1-کلاس کاربر 63

2-کلاس مسئول پذیرش کلینیک خیریه 63

3- کلاس مسئول مالی 64

4- کلاس کارشناس ترخیص 64

5- کلاس پزشک 64

6- کلاس پرستار 64

7- کلاس اطلاعات بیمار 65

8- کلاس ویزیت بیمار 65

9- کلاس وضعیت حساب 66

10- کلاس فرم ترخیص 66

11- کلاس درمان 67

12- کلاس بیماری 67

13- کلاس دارو 68

14- کلاس بخش پذیریش بیمار در کلینیک 68

15- کلاس پرونده 69

نمودار ER 70 

نمودار COMPONENT سیستم کلینیک خیریه 70

هدف از پیاده سازی ، سیستمی است که با آن بتوان عملیات پذیرش بیمار و عملیات پرونده بیمار و نمایش لیست بیماران پذیرش شده ، نمایش لیست بخش هایی که بیماران در آن جا خدمات گرفته اند و... را در کلینیک خیریه انجام داد.

 نمودارهای مهندسی نرم افزار UML رشنال کلینیک خیریه
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620