پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم مشاور املاک بنگاه املاک


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم مشاور املاک بنگاه املاک

HyperLink
قیمت: 145000 ریال - چهارده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب 

مراحل انجام پروژه 6
فصل اول: نمودار ER و پایگاه داده 7
1-1- جداول پایگاه داده 8
1-1-1- نام جدول: tblKharidaran 8
1-1-2- نام جدول:  tblForuShandegan 8
1-1-3- نام جدول:  tblMoamelehType 8
1-1-4- نام جدول:  tblMelks 8
1-1-5- نام جدول:  tblSanadsStatuse 9
1-1-6- نام جدول:  userInfo 9
1-1-7- نام جدول:  tblContracts 9
1-1-8- نام جدول: UserTypes 9
1-1-9- نام جدول: BossMailBox 10
1-1-10- نام جدول: BossAttachMents 10
1-1-11- نام جدول: taffMailbox 10
1-1-12- نام جدول: StaffAttachments 10
1-2- نمودار ER به همراه نمایش ارتباط بین جداول و موجودیتها 11
فصل دوم: نیازمندیهای سیستم 12
2-1- ارائه شرح سيستم نرم افزاربنگاه 13
2-1-1. هدف 13
2-2- وضعيت‌ موجود در سيستم‌ فعلی بنگاه 14
2-2-1. جايگاه‌ ‌ و شرح‌ وظايف‌ 14
2-2-2. نيروي‌ انساني‌ موجود 14
2-2-3. نوع خدمات 14
2-2-4. سيستم‌ كدگذاري‌ سوابق 14
2-2-5. تجهيزات‌ سخت افزاري موجود در بنگاه 15
2-2-6. فرايند دریافت سفارش مشتری 15
2-2-7. فرمهاي‌ فعلی مورد استفاده‌ 15
2-2-8. گزارشات سيستم 15
2-3- كاستيها و محدوديتهاي‌ سيستم‌ اطلاعات‌ بنگاه 16
2-4- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار بنگاه 17
2-4-1. اطلاعات پايه 17
2-4-2. عمليات مربوط به جستجو 17
2-4-3. گزارش‌ها 18
2-4-4. امنيت و حدود دسترسي 19
2-4-5. بازسازی اطلاعات 19
2-5- نمودار SDM سیستم بنگاه 20
2-6- كاربران سيستم نرم افزار بنگاه 21
2-7- ذينفعان نرم افزار 22
فصل سوم: نمودار های DFD 23
1-1- نمودار زمینه ای سیستم بنگاه 24
1-2- نمودار سطح صفر سیستم بنگاه 25
1-3- نمودار سطح یک سیستم بنگاه 26
1-4- نمودار سطح دو سیستم بنگاه (مربوط به عملیات انجام معاملات) 27
1-5- نمودار سطح دو سیستم بنگاه (مربوط به عملیات دریافت پرداختها) 28
فصل چهارم: نمودار Use Case و سناریو 29
4-1- Use case چیست؟ 30
4-2- Actor چیست؟ 31
4-3- دیاگرام use case چیست؟ 31
4-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 31
4-5- شناسائی Actor های سیستم 32
4-6- Actor کاربر 32
4-6-1. Actor مدیر 33
4-6-2. Actor کارمندان 34
4-6-3. Actor مشتریان 34
4-7- شناسائی Use Case ها 35
4-7-1. نمودارهای USE CASE 1 (Sign Up – Sign In) 36
4-7-1.1. سناریوی Sing Up Use Case 37
4-7-1.2. سناریوی Sing In Use Case 38
4-7-2. نمودارهای USE CASE 2 39
4-7-2.1. سناریوی Boss Mailbox Use Case 40
4-7-2.2. سناریوی Staff Mailbox Use Case 41
4-7-2.3. سناریوی RequestConsideration Use Case 42
4-7-2.4. سناریوی CreatingContract Use Case 43
4-7-2.5. سناریوی Performa Invoice Use Case 44
4-7-3. نمودارهای USE CASE 3 45
7-6-3-1- سناریوی Use Case دریافت/پرداخت وجه 46
7-6-3-2- سناریوی Use Case Order 47
4-7-4. نمودارهای USE CASE 4 48
4-7-5. نمودار کلی Use Case 49
فصل پنجم: نمودار Class 50
5-1- نمودار Class اصلی سیستم فروشگاه 51
5-2- نمودار Class مربوط به کاربر 52
5-3- نمودار Class مربوط به مدیر 52
5-4- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند 53
5-5- نمودار Class مربوط به مشتری 53
5-6- نمودار Class مربوط به نوع مشتری 53
5-7- نمودار Class مربوط به معاملات 54
5-8- نمودار Class مربوط به نوع معاملات 54
5-9- نمودار Class مربوط به صندوق پستی مدیر و کارمند 55
فصل ششم: نمودار Sequence 56
6-1- نمودار Sequence (Sign In) 57
6-2- نمودار Sequence (Sign Up) 58
6-3- نمودار Sequence (ارائه صورتحساب) 59
6-4- نمودار Sequence (ارائه گزارش به مدیر) 60
6-5- نمودار Sequence (استخدام کارمند توسط مدیر) 61
6-6- نمودار Sequence (ایجاد قرارداد توسط کارمند) 62
6-7- نمودار Sequence (بررسی درخواستها توسط کارمند) 63
6-8- نمودار Sequence (بررسی صورتحسابها توسط مدیر) 64
6-9- نمودار Sequence (تائید قراردادها توسط مدیر) 65
6-10- نمودار Sequence (بررسی صورتحسابها توسط مدیر) 66
6-11- نمودار Sequence (صندوق پستی کارمند) 67
6-12- نمودار Sequence (صندوق پستی مدیر) 68

1-1-1-      نام جدول: StaffAttachments

نام ستون

نوع داده

طول

Null

نام پیشفرض

AttachmentID

int

4

False

کد فایل ضمیمه

MailID

int

4

True

کد ایمیل

AttachmentPath

nvarchar

500

True

مسیر فایل ضمیمه

AttachMentDescription

nvarchar

200

True

شرخ فایل ضمیمه

 

4-1-1.1.                 سناریوی RequestConsideration Use Case

 

سناریوی شماره 2-3

سیستم مشاور املاک

نام: بررسی سفارشات

(RequestConsideration)

Actor: کارمند

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس ازورود به بخش کاربری خود ، در صورتی که سفارش کاری جدید از مشتری دریافت شده باشد به بررسی و امکانسنجی آن می پردازد.

Assumption: منظور از کاربر در این Use Case همان کارمندانبنگاه مشاور املاک هستند که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است.

Include: کامندان  

Extendedصفحه اصلی نرم افزار

(Pre-Condition): پس از ورود کاربر به سیستم ، در صورتی که دستور کاری مبنی بر کار بروی سفارشات جدید ارجاع شده باشد باشد به کاربر نمایش داده می شود.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر  بر روی کلید مشاهده سفارشات جدید کلیک می نماید.

2- سیستم صفحه مربوط به سفارشات جدید ثبت شده را نمایش می دهد.

 

3- سیستم در صورت وجود ، سفارشات رسیده جدید را نمایش می دهد.

4- کاربر سفارشات مورد نظر را امکانسنجی می نماید.

 

5- کاربر نتیجه را به مدیر بنگاه مشاور املاک ارجاع می دهد.

6- سیستم پیغامی بر ارسال ارجاع نمایش می دهد.

7- کاربر پس از تائید مدیر مشاور املاک نتیجه را به مشتری ارجاع می دهد.

 

Post-Condition: پس از تائید قیمت توسط مدیر ، قیمت نهایی با دسترسی کارمند قابل تغییر نخواهد بود.

Alternative Flow: درصورتی که سفارش کار به هر دلیلی تائید نشد ، مراتب باید به مشتری گزارش شود و منابع تهیه املاک و . . . برای سفارشات در اختیار مشتری قرار گیرد.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink