پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم فروشگاه آنلاین لپ تاب


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم فروشگاه آنلاین لپ تاب

HyperLink
قیمت: 145000 ریال - چهارده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول:  چشم انداز پروژه (Vision) 4
1-1- Vision چیست 5
1-2- موضوع پروژه 6
1-3- اهداف پروژه 6
1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 7
1-5- ذینفعان پروژه 7
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 8
1-7- معایب پروژه های گذشته 9
1-8- زبان برنامه نویسی 11
1-9- پایگاه داده 11
1-10-روش تحلیل سیستم 11
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 11
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 12
فصل دوم : طراحی برنامه 13
2-1- نمودارPakage 14
2-2- نمودار UseCase مدیران 15
2-3- نمودار  Sequence  درج پیوند مدیر 16
2-4- نمودارCollaboration درج پیوند توسط مدیر 17
2-5- نمودار Activity درج پیوند توسط مدیر 18
2-6- نمودار  Sequence ورود مدیر 19
2- 7 - نمودارCollaboration ورود مدیر 20
2-8- نمودارActivity  ورود مدیر 21
2-9- نمودارSequence تغییررمز مدیر 22
2-10- نمودارCollaboration  تغییررمز توسط مدیر 23
2-11- نمودارActivity  تغییر رمز توسط مدیر 24
2-12- نمودارSequence  درج کروه مدیر 25
2-13- نمودار Collaboration ثبت گروه توسط مدیر 26
2-14- نمودار Activity درج گروه توسط مدیر 27
2-15- نمودارSequence ثبت نرم افزار توسط مدیر 28
2-16- نمودار Collaboration درج نرم افزار توسط مدیر 29
2-17- نمودارActivity  درج نرم افزار توسط مدیر 30
2-18- نمودارSequence   درج خبر توسط مدیر 31
2-19- نمودارCollaboration درج خبر توسط مدیر 32
2-20- نمودارActivity  درج خبر توسط مدیر 33
2-21- نمودارSequence درج محصول توسط مدیر 34
2-22- نمودارCollaboration ثبت محصول توسط مدیر 35
2-23- نمودار Activity درج محصول توسط مدیر 36
2-24- نمودارSequence درج مقاله توسط مدیر 37
2-25- نمودار Collaboration درج مقاله توسط مدیر 38
2-26- نمودار Activity درج مقاله 39
2-27- نمودارUseCase   مشتریان 40
2-28- نمودارSequence ارسال پیام توسط مشتری 41
2-29- نمودارCollaboration ارسال پیام توسط مشتری 42
2-30- نمودار Activity ارسال پیام توسط مشتری 43
2-31- نمودارSequence لیست محصولات 44
2-32- نمودارCollaboration لیست محصولات 45
2-33- نمودار Activity لیست محصولات 46
2-34- نمودارSequence  لیست مقالات 47
2-35- نمودارCollaboration لیست مقالات 48
2-36- نمودار Activity لیست مقالات 49
2-37- نمودار Sequence  جزئیات محصول 50
2-38- نمودارCollaboration جزئیات محصول 51
2-39- نمودارActivity  جزئیات محصول 52
2-40- نمودار Sequence دانلود توسط مشتری 53
2-41- نمودارCollaboration دانلود  توسط مشتری 54
2-42- نمودار Activityدانلود توسط مشتری 55
فصل سوم:  نمودار کلاس 56
3-1- نمودار کلاس 57
3-2- متد Insert () 58
3-3- متد Delete () 58
3-4- متد Select() يا متد GetInfo() 58
3-5- جزئیات و نام كلاسهاي وب سایت لپ تاب 59
3-5-1- كلاس گروه لپ تاب 59
3-5-2- كلاس لپ تاب 59
3-5-3- كلاس اخبار 59
3-5-4-كلاس مقاله 60
3-5-5-كلاس آموزشی 60
3-5-6-كلاس نرم افزار 60
3-5- 7 - كلاس لینک 61
3-5-8- كلاس دانلود کتاب 61
3-5-9- كلاس کتاب 61
3-5-10- كلاس لاگین 62
فصل چهارم:  اینترفیس و کدهای برنامه 63
4-1- صفحه اصلی 64
4-2- مشخصات محصول 67
4-3- صفحه آموزش 72
4-4- صفحه مقاله ها 74
4-5- صفحه تماس باما 76
4-6- صفحه پنل مدیریت 79
4- 7 - صفحه درج گروه جدید 82
4-8- صفحه درج محصول 87
4-9- صفحه دانلود مدیریت 93
4-10- صفحه اخبار 98
4-12- صفحه آموزش مدیریت 109
4-13- صفحه نرم افزار مدیریت 115
4-14- صفحه پیوند مدیریت 121
4-15- صفحه تغییر رمز 127
فصل پنجم :  مروری بر زبان های برنامه نویسی 131
5-1- مروری بر پایه محیط ASP.NET 132
5-2- نکات مهم در مورد ASP.NET 132
5-3- یادگیری از تاریخچه ASP 133
5-4- پیدایش ASP 133
5-5- چرا ASP مورد نیاز بود؟ 134
لوگوی AJAX 135
5-6- چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 136
5-7 - نیاز به مدل جدید ASP 137
5-8- تاریخچه ASP 139
5-9- آشنائی با زبان C# 140
5-10- مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 140
5-11- C# چيست ؟ 141
5-12- كد مديريت يافته 142
5-13- روش يادگيری C# 142
5-14- خلاصه 143
فصل ششم :  جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 144
6-1- جمع بندی 145
6-2- نتیجه گیری 146
6-3- پیشنهادات 147
فهرست منابع 148
کتب 148

فهرست نمودارها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شماره صفحه
نمودار  1- Pakage 14
نمودار  2- UseCase مدیران 15
نمودار  3-   Sequence  درج پیوند مدیر 16
نمودار  4- Collaboration درج پیوند توسط مدیر 17
نمودار  5- Activity درج پیوند توسط مدیر 18
نمودار  6- Sequence ورود مدیر 19
نمودار  7- Sequence ورود مدیر 20
نمودار  8- Activity  ورود مدیر 21
نمودار  9- Sequence تغییررمز مدیر 22
نمودار  10- Collaboration  تغییررمز توسط مدیر 23
نمودار  11- Activity  تغییر رمز توسط مدیر 24
نمودار  12- Sequence  درج کروه مدیر 25
نمودار  13- Collaboration ثبت گروه توسط مدیر 26
نمودار  14- Activity درج گروه توسط مدیر 27
نمودار  15- Sequence ثبت نرم افزار توسط مدیر 28
نمودار  16- Collaboration درج نرم افزار توسط مدیر 29
نمودار  17- Activity  درج نرم افزار توسط مدیر 30
نمودار  18- Sequence   درج خبر توسط مدیر 31
نمودار  19- Collaboration درج خبر توسط مدیر 32
نمودار  20- Activity  درج خبر توسط مدیر 33
نمودار  21- Sequence درج محصول توسط مدیر 34
نمودار  22- Collaboration ثبت محصول توسط مدیر 35
نمودار  23- Activity درج محصول توسط مدیر 36
نمودار  24- Sequence درج مقاله توسط مدیر 37
نمودار  25- Collaboration درج مقاله توسط مدیر 38
نمودار  26- Activity درج مقاله 39
نمودار  27- UseCase   مشتریان 40
نمودار  28- Sequence ارسال پیام توسط مشتری 41
نمودار  29- Collaboration ارسال پیام توسط مشتری 42
نمودار  30- Activity ارسال پیام توسط مشتری 43
نمودار  31- Sequence لیست محصولات 44
نمودار  32- Collaboration لیست محصولات 45
نمودار  33- Activity لیست محصولات 46
نمودار  34- Sequence  لیست مقالات 47
نمودار  35- Collaboration لیست مقالات 48
نمودار  36- Activity لیست مقالات 49
نمودار  37- Sequence  جزئیات محصول 50
نمودار  38- Collaboration جزئیات محصول 51
نمودار  39- Activity  جزئیات محصول 52
نمودار  40- Sequence دانلود توسط مشتری 53
نمودار  41- Collaboration دانلود  توسط مشتری 54
نمودار  42- ود توسط مشتری 55
نمودار  43- کلاس 57
نمودار  44- كلاس گروه لپ تاب 59
نمودار  45- كلاس لپ تاب 59
نمودار  46- كلاس اخبار 59
نمودار  47- كلاس مقاله 60
نمودار  48- كلاس آموزشی 60
نمودار  49- كلاس نرم افزار 60
نمودار  50- كلاس لینک 61
نمودار  51- كلاس دانلود کتاب 61
نمودار  52- كلاس کتاب 61
نمودار  53- كلاس لاگین 62

فهرست عکسها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شماره صفحه
تصویر 1- صفحه اصلی 64
تصویر 2- مشخصات محصول 68
تصویر 3- صفحه آموزش 72
تصویر 4- صفحه مقاله ها 74
تصویر 5- صفحه تماس باما 76
تصویر 6- صفحه پنل مدیریت 79
تصویر 7- صفحه درج گروه جدید 82
تصویر 8- صفحه درج محصول 87
تصویر 9- صفحه دانلود مدیریت 93
تصویر 10- صفحه اخبار 98
تصویر 11- صفحه مدیریت مقاله ها 104
تصویر 12- صفحه آموزش مدیریت 109
تصویر 13- صفحه نرم افزار مدیریت 115
تصویر 14- صفحه پیوند مدیریت 121
تصویر 15- صفحه تغییر رمز 127
تصویر 16- لوگوی AJAX 135
تصویر 17- لوگوی .net 138
تصویر 18- لوگوی Visual Studio 2010 139
 
چکیده
در این نوشتار ، به بررسی و تحلیل سیستماتیک یکی از نرم افزارهای آنلاین با عنوان فروشگاه Laptop پرداخته شده است. 
هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش RUP می باشد که برای نمایش برخی از مراحل آن از نمودارهای UML استفاده شده است. برای این منظور:
در فصل اول Vision طرح مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل دوم نمودارهای Use case و سناریو آنها و نمودارهای توالی (Sequence) و نمدارهای همکاری (Collaboration) مورد بررسی قرار گرفته اند.
در فصل سوم نمودار کلاس مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل چهارم اینترفیس و کدهای برنامه مورد بررسی قرار گرفته اند.
در فصل پنجم توضیحاتی در مورد زبان برنامه نویسی و تکنولوژی ASP.NET توضیحاتی ارائه گریده است.
نهایتا در فصل ششم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است.
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink