پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم آژانس مسافرتی


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم آژانس مسافرتی

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

چکیده 5
مقدمه 5
هدف سیستم جاری 6
زبان تحلیل سیستم 6
تاریخچة UML 7
ویژگیهای UML 10
فصل اول: Use Case Diagrams 13
1-1- Use case چیست؟ 22
1-2- Actor چیست؟ 23
1-3- دیاگرام use case چیست؟ 23
1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 23
1-5- شناسائی Actor های سیستم 24
1-5-1- Actor کاربر 24
1-5-2- Actor مدیر 25
1-5-3- Actor مسافر 26
1-6-  شناسائی Use Case ها 28
1-6-1- Sing Up Use Case 29
1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 30
1-6-2- Sing In  Use Case 31
1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 32
1-6-3- Define New Travel Service Use Case 33
1-6-3-1- سناریوی New Travel Service Use Case 34
1-6-4- Staff Employment Use Case 35
1-6-4-1- سناریوی Staff Employment Use Case 36
1-6-5- Boss & User Mailbox Use Case 37
1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 38
1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 39
1-6-6-  Use Case  رزرو / فروش بلیط 40
1-6-6-1- سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط 41
1-6-7-  Use Case  رزرو / فروش بلیط 42
1-6-7-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه 43
فصل دوم: Class Diagram 44
2-1- کلاس کاربر 45
2-2- کلاس کاربر 45
2-3- کلاس مدیر 45
2-4- کلاس مسافر 46
2-5- کلاس گزارشات (مربوط به کلاس کارمند) 46
2-6- کلاس رزرو/صدور بلیط (مربوط به کلاس کارمند) 46
2-7- کلاس شرح وظائف (مربوط به کلاس مدیر) 47
2-8- کلاس اطلاعات سرویسها (مربوط به کلاس مدیر) 47
2-9- کلاس رزرو / خرید بلیط (مربوط به کلاس مسافر) 47
2-10- کلاس SignUp 48
2-11- کلاس LogIn 48
2-12- نمودار کلی کلاس 49
فصل سوم: Sequence Diagrams 50
4-1- نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط 51
4-2- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان 52
4-3- نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط 53
4-4- نمودار توالی مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید 54
4-5- نمودار توالی مربوط به Sign In 55
4-6- نمودار توالی مربوط به Sign Up 56
4-7- نمودار توالی مربوط به فروش بلیط 57
4-8- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی 58
فصل چهارم: Collaboration Diagrams 59
5-1- نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط 60
5-2- نمودار همکاری استخدام کارمند جدید 61
5-3- نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط 62
5-4- نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید 63
5-5- نمودار همکاری مربوط به Sign In 64
5-6- نمودار همکاری مربوط به Sign Up 65
5-7- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط 66
5-8- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط 67
فصل پنجم: Activity Diagram 68
5-1- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 69
5-2- نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید 70
5-3- نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه 71
5-4- نمودار فعالیت مربوط به تعریف سرویس جدید 72
5-5- نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید 73
5-6- نمودار فعالیت مربوط به صندوق پستی مدیر و کاربران 74
5-7- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 75
5-8- نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم 76
فصل ششم: StateChart Diagram 77
6-1- نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم 78
6-2- نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام 79
6-3- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید 80
6-4- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید 81
فصل هفتم: Entity Relation Diagram (ERD) 82
5-1- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط قطار 83
فصل هشتم: Data Flow Diagrams (DFD) 84
6-1- نمودار DFD سطح صفر آژانس مسافرتی 85
6-2- نمودار DFD سطح یک 86
6-3- نمودار DFD سطح 2 ( عملیات ثبت نام) 87
6-4- نمودار DFD سطح یک (عملیات رزرو/خرید) 88
6-5- نمودار DFD سطح 2(عملیات تعویض / رفع عیب) 89
6-6- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات درخواست صدور) 90
6-7- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صدور بلیط) 91
6-8- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صورتحسابها) 92
فصل نهم: طراحی Data Base 93
9-1- نمودار مربوط به ارتباط بین موجودیتهای آژانس مسافرتی 94
9-2- کدهای SQL جهت تولید جدول فوق در SQL Server 95
فصل نهم: Source Code 101
صفحه اصلی نرم افزار 102
صفحه ثبت نام در نرم افزار 102
صفحه ورود به بخش کاربری 104
ایجاد سرویس جدید 105
رزرو بلیط 107
مشاهده لیست بلیطهای رزرو شده 109
ویرایش مشخصات کاربری 110
جمع بندی 112
نتیجه گیری 113
پیشنهادات 114
منابع 115
کتابها 115
نرم افزارها 115چکیده
با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند.  در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود.  در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری آژانس مسافرتی) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:
در فصل اول Vision طرح مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل دوم نمودار Use Case منطقی سیستم به همراه سناریوهای هر یک از
Use Case های ارائه شده است
در فصل پنجم نمودار کلاس مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل ششم ، بر اساس نمودار کلاس ، پایگاه داده طراحی و پیاده سازی گردیده است
در فصل هفتم نمودار توالی ارائه شده است
در فصل هشتم نمودار همکاری بر اساس نمودارهای توالی ارائه شده است
در فصل نهم نمودار فعالیت ارائه گردیده است
در فصل دهم به بررسی نمودار اجزا پرداخته شده است
در فصل یازدهم Source Code های برنامه به همراه واسط کاربر ارائه گردیده اند
نهایتا در فصل دوازدهم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است.
 

سناریوی شماره 6

آژانس مسافرتی

نام: رزرو/فروش بلیط (Rezerve/Sale Ticket)

Actor: کارمند - مشتری

شرح سناریو: در این سناریو ، کارمندان پس از ورود به نرم افزار عملیات ثبت نهایی بلیطهای فروخته شده را انجام می دهند.

Assumption: منظور از کارمند و مشتری در این Use Case در حقیقت افرادی هستند که به عنوان فروشنده و خریدار در نرم افزار فعالیت می نمایند.

Communicate:

Extendedصفحه اصلی نرم افزار

(Pre-Condition): پس از بروز رسانی ، از طریق ارسال پیغام به صندوق پستی مدیر ،  اطلاع داده می شود. در صورت نیاز پاسخ داده خواهد شد.

مراحل:

Actor

System

1- کارمند بر روی کلید ورود به بخش تائید فروش/رزرو کلیک می نماید.

2- سیستم صفحه مربوط به تائید رزرو/فروش بلیط را نمایش می دهد.

 

3- سیستم در صورت وجود ، نامه درخواستهای جدید تائید نشده را نمایش می دهد.

4- کارمند درخواستهای مورد نظر را تائید و یا رد می نماید.

 

5- کارمند گزارشی برای مدیر جهت اطلاعا ارسال می نماید.

6- سیستم پیغامی برای مشتری جهت اطلاع از تائید/ عدم تائید ارسال می نماید.

Constraints:

Post-Condition: پس از ارسال ایمیل به مشتریان ، در صورت تائید ، کاربران باید بتوانند به تائیدیه به نحوی دسترسی داشته باشند.

Alternative Flow: درصورتی که ایمیل به هر دلیلی ارسال نشد باید از طرف سیستم پیغام مناسبی صادر شود.

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620