پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم انتقال خون


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم انتقال خون

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

فهرست مطالب 

چکیده 5

مراحل مختلف طراحی و تحلیل سیستم 5

مقدمه 6

فصل اول: Use Case Diagrams 7

1-1- Use case چیست؟ 8

1-2- Actor چیست؟ 9

1-3- دیاگرام use case چیست؟ 9

1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 9

1-5- شناسائی Actor های سیستم 10

1-5-1- Actor کاربر 10

1-5-2- Actor مدیر سیستم 11

1-5-3- Actor اهدا کننده خون 12

1-6-  شناسائی Use Case ها 14

1-6-1- Sing Up & LogIn & LogOut Use Case 16

1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 17

1-6-1-2- سناریوی LogIn Use Case 18

1-6-1-3- سناریوی LogOut Use Case 19

1-6-2- Presenter Use Case  (اهدا کننده) 20

1-6-2-1- سناریوی  Use Case ارائه اطلاعات شناسنامه ای 21

1-6-2-2- سناریوی  Use Case دریافت برنامه مراجعه بعدی 22

1-6-2-3- سناریوی  Use Case دریافت وجه 23

1-6-3- Boss Use Case  (مدیر) 24

1-6-3-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 25

1-6-3-2- سناریوی Staff Employment Use Case 26

1-6-3-3- سناریوی Use Case تعریف شرح وظائف 27

1-6-3-4- سناریوی Use Case تائید عملیات کاربران 28

1-6-3-4- سناریوی Generate Reports Use Case 29

1-6-4-Staff Use Case  (کارمندان) 30

1-6-4-1- سناریوی Use Case  ثبت عملیات دریافت خون 31

1-6-4-2- سناریوی Use Case  ثبت نتیجه آزمایش سلامت خون 32

1-6-4-3- سناریوی Use Case صندوق پستی کارمند 33

1-6-4-4- سناریوی Use Case عملیات پرداخت وجه خون 34

1-6-4-5- سناریوی Use Case عملیات ارائه گزارش به مدیریت 35

1-6-4-6- سناریوی Use Case عملیات ثبت مشخصات اهدا کننده 36

1-6-4-7- سناریوی Use Case ارائه برنامه زمانی خون دهی بعدی 37

1-6-4-8- سناریوی Use Case جستجو در سوابق 38

1-6-4-9- سناریوی Use Case تعیین و ثبت گروه خونی 39

1-6-5- نمودار کلیUse Case  سیستم 40

فصل دوم: Class Diagrams 41

2-1- نمودار کلاس اصلی سیستم 42

2-2- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 43

متد Add() 43

متد Delete() 43

متد Update() 43

متد GetInfo() 44

2-3- جزئیات و نام هر کلاس 44

2-3-1- کلاس کاربر 44

2-3-2- کلاس صندوق پستی 44

2-3-3- کلاس کارمند 45

2-3-4- کلاس ثبت پرداخت وجه خون 45

2-3-5- کلاس ثبت آزمایشات 45

2-3-6- کلاس درخواست اهدای خون 46

2-3-7- کلاس اهداکننده 46

2-3-8- کلاس مدیر 46

2-3-9- کلاس شرح وظائف 46

2-3-9- کلاس گزارشات مدیریتی 47

فصل سوم: Sequence Diagrams 48

3-1- نمودار توالی ورود به سیستم 49

3-2- نمودار توالی خروج از سیستم 50

3-3- نمودار توالی ایجاد کاربر جدید 51

3-4- نمودار توالی درخواست خون دهی 52

3-5- نمودار توالی ثبت جزئیات خون گیری 53

3-6- نمودار توالی ثبت گروه خونی جدید 54

3-7- نمودار توالی ثبت شرح وظائف کارمندان 55

3-8- نمودار توالی صندوق پستی مدیر 56

3-9- نمودار توالی مشاهده گزارشات مدیریتی 57

3-10- نمودار توالی درخواست پرداخت وجه 58

3-11- نمودار توالی پذیرش کارمند جدید 59

فصل چهارم: Collaboration Diagrams 60

4-1- نمودار همکاری ورود به سیستم 61

4-2- نمودار همکاری خروج از سیستم 62

4-3- نمودار همکاری ایجاد کاربر جدید 63

4-4- نمودار همکاری درخواست خون دهی 64

4-5- نمودار همکاری ثبت جزئیات خون گیری 65

4-6- نمودار همکاری ثبت گروه خونی جدید 66

4-7- نمودار همکاری ثبت شرح وظائف کارمندان 67

4-8- نمودار توالی صندوق پستی مدیر 68

4-9- نمودار توالی مشاهده گزارشات مدیریتی 69

4-10- نمودار همکاری درخواست پرداخت وجه 70

4-11- نمودار همکاری پذیرش کارمند جدید 71

فصل پنجم: State Chart Diagrams 72

5-1- نمودار وضعیت ورود به سیستم 73

5-2- نمودار وضعیت تعریف روند کار 74

5-3- نمودار وضعیت پذیرش کارمند جدید 75

5-4- نمودار وضعیت ایجاد گروه خونی جدید 76

5-5- نمودار وضعیت صدور مجوز خون دهی 77

5-6- نمودار وضعیت درخواست ارائه خون (اهدا یا فروش) 78

5-7- نمودار وضعیت صندوق پستی مدیر 79

فصل ششم: Domain Diagrams 80

6-1- نمودار Domain 81

فصل هفتم: Context Diagram 82

7-1- نمودار متن سیستم سازمان انتقال خون 83

پیشنهادات 84

منابع و مواخذ 85


چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 

در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری شعبات سازمان انتقال خون) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 


مراحل مختلف طراحی و تحلیل سیستم

درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.

در فصل دوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.

در فصل سوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت.

در فصل چهارم  به بررسی Collaboration Diagrams خواهیم پرداخت.

در فصل پنجم به بررسی نمودارهایStateCharts خواهیم پرداخت.

در فصل ششم به رسم نمودار Domain پرداخته خواهد شد.

در فصل هفتم به رسم نمودار Context Diagram پرداخته شده است.


 

 

سناریوی Generate Reports Use Case

سناریوی شماره 9

سیستم انتقال خون

نام: تولید گزارشات 

Actor: مدیر

شرح سناریو: در این سناریو ، مدیر پس ازورود به سیستم ، درخواست گزارشات مدیریتی در مورد روند کار در سازمان انتقال خون می نماید.

Assumption: منظور از مدیر در این Use Case در حقیقت فردی است که نظارت بر تمامی امور موجود در شعبه انتقال خون را انجام می دهد و بالاترین شخص از نظر سطوح دسترسی به اطلاعات می باشد و می تواند هر گونه ویرایشی در اطلاعات که درج شده انجام دهد.

Communicate: مدیر

Extendedصفحه اصلی نرم افزار

(Pre-Condition): گزارشی تولید نشده است. 

مراحل:

Actor

System

1- مدیر بر روی ایجاد گزارش کلیک می نماید.

2- سیستم لیست گزارشات قابل مشاهده را نمایش می دهد.

3- مدیر گزارش مورد نظر را انخاب نموده و بر روی آن کلیک می نماید.

4- سیستم گزارش مربوطه را تولید نموده و نمایش می دهد.

Constraints: گزارشات فقط به مدیریت نمایش داده خواهند شد.

Post-Condition:

Alternative Flow: در صورتی که گزارشی جهت نمایش وجود نداشته باشد ، یا اطلاعاتی وارد نشده باشد باید با پیغام مناسب به مدیر اطلاعات داده شود.

           

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620