پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم مرخصی پرسنلی


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم مرخصی پرسنلی

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

چکیده 8
مقدمه 9
فصل اول:  چشم انداز پروژه (VISION) 10
1-1- VISION چیست 11
1-2- موضوع پروژه 12
1-3- اهداف پروژه 12
1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 12
1-5- ذینفعان پروژه 13
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 13
1-7- معایب پروژه های گذشته 14
1-8- زبان برنامه نویسی 16
1-9- پایگاه داده 16
1-10-روش تحلیل سیستم 16
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 16
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 17
فصل دوم:  بررسی روند کار در هنگام صدور مرخصی 18
2-1- اکتورهای بخش فیزیکی سیستم صدور مرخصی 19
2-2- روند درخواست و صدور مرخصی 19
3-3- روند ثبت ورود و خروج پرسنل 20
فصل سوم:  امکان سنجی طرح (تعداد عملیات  ، زمان و هزینه) 21
3-1- فهرست عملیات سنتی که حذف می شوند 22
3-2- فهرست عملیات سنتی که به عملیات سیستمی (نرم افزاری) تبدیل می شوند 23
3-3- فهرست عملیات سیستمی که اضافه شده اند 24
3-4- فهرست مرتب شده کلیه عملیات سیستمی 24
3-5- مقایسه تعداد عملیات سنتی و سیستمی در نرم افزار مرخصی 25
3-5-1- مقایسه بر حسب تعداد عملیات 25
3-5-2- مقایسه از نظر زمان 26
3-5-3- مقایسه از نظر هزینه ها 27
3-5-3-1- هزینه های مربوط به روش سنتی 27
3-5-3-2- هزینه های مربوط به روش سیستمی 27
3-6- نتایج فاکتورهای بررسی شده 28
فصل چهارم:  بررسی USE CASE DIAGRAM منطقی سیستم مرخصی 29
4-1- فهرست مرتب شده FUNCTIONALITY هایی که باید سناریو برای آنها تعریف شود 30
4-2- نمودار منطقی کلی USE CASE سیستم ثبت مرخصی 31
4-3- نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی 32
4-4- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها 33
4-4-1- Use case Diagram مربوط به ثبت نام ، ورود و خروج از سیستم 34
4-4-1-1- سناریوی Register Use Case 35
4-4-1-2- سناریوی LogIn Use Case 36
4-4-1-3- سناریوی LogOut Use Case 37
4-4-2- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای رئیس شعبه 38
4-4-2-1- سناریوی  Use Caseتعیین سطح دسترسی کاربران 39
4-4-2-2- سناریوی  Use Caseایجاد و ثبت و لغو مرخصی 40
4-4-2-3- سناریوی  Use Case ذخیره مرخصی  و سابقه ورود و خروج کاربر 41
4-4-3- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای کارمند 42
4-4-3-1- سناریوی  Use Caseثبت ورود و خروج 43
4-4-3-2- سناریوی  Use Caseتغییر مشخصات کاربری 44
4-4-3-3- سناریوی  Use Caseدرخواست سوابق(ورود و خروج ، اضافه کار و مانده مرخصی) 45
4-4-3-4- سناریوی  Use Caseمشاهده سوابق ورود و خروج 46
فصل پنجم:  نمودار CLASS سیستم ثبت مرخصی 47
5-1- نمودار اصلی CLASS سیتم 48
5-2- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 48
5-2-1- متد Insert () 48
5-2-2- متد Delete () 49
5-2-3- متد Update() 49
5-2-4- متد Select() 49
5-3- جزئیات و نام هر کلاس 50
5-3-1- کلاس کاربر 50
5-3-2- کلاس کارمند 50
5-3-3- کلاس رئیس شعبه 50
5-3-4- کلاس ایجاد مرخصی 51
5-3-5- کلاس محاسبه مانده مرخصی 51
5-3-6- کلاس محاسبه اضافه کار 51
5-3-7- کلاس ثبت ورود و خروج 52
فصل ششم:  پیاده سازی پایگاه داده بر اساس CLASS DIAGRAM 53
6-1- نمودار ER ایجاد شد توسط SQL SERVER 54
6-2- نمایش جزئیات جداول پایگاه داده 55
6-2-1- جزئیات جدول tblMorakhasiType 55
6-2-2- جزئیات جدول tblMorakhasi 55
6-2-3- جزئیات جدول tblKarmandan 56
6-2-4- جزئیات جدول tblEnterExitRecords 57
6-2-5- جزئیات جدول tblUser 57
فصل هفتم:  نمودارهای توالی (SEQUENCE DIAGRAMS) 58
7-1- نمودار توالی LOGIN 59
7-2- نمودار توالی LOGOUT 60
7-3- نمودار توالی REGISTER 61
7-4- نمودار اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 62
7-5- نمودار توالی محاسبه و اعلام مرخصی مانده 63
7-6- نمودار توالی اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه 64
7-7- نمودار توالی ایجاد مرخصی جدید 65
7-8- نمودار توالی ایجاد کارمند جدید 66
7-9- نمودار توالی تعیین سطح دسترسی 67
7-10- نمودار توالی ویرایش مشخصات کاربری 68
7-11- نمودار توالی ثبت ورود و خروج 69
7-12- نمودار توالی درخواست اعلام ذخیره مرخصی 70
7-13- نمودار توالی درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 71
7-14- نمودار توالی درخواست مرخصی / لغو مرخصی 72
7-15- نمودار توالی لغو مرخصی 73
فصل هشتم:  نمودارهای همکاری (COLLABORATION DIAGRAMS) 74
8-1- نمودار همکاری LOGIN 75
8-2- نمودار همکاری LOGOUT 76
8-3- نمودار همکاری REGISTER 77
8-4- نمودار همکاری اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 78
8-5- نمودار همکاری محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس شعبه 79
8-6- نمودار همکاری اعلام سوابق ورود و خروج پرسنل توسط رئیس شعبه 80
8-7- نمودار همکاری ایجاد مرخصی جدید 81
8-8- نمودار همکاری ایجاد کارمند جدید 82
8-9- نمودار همکاری ایجاد سطح دسترسی 83
8-10- نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربری 84
8-11- نمودار همکاری ثبت ورود و خروج 85
8-12- نمودار همکاری درخواست اعلام ذخیره مرخصی 86
8-13- نمودار همکاری درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 87
8-14- نمودار همکاری درخواست مرخصی / لغو مرخصی 88
8-15- نمودار همکاری لغو مرخصی 89
فصل نهم:  نمودارهای فعالیت (ACTIVITY DIAGRAMS) 90
9-1- نمودار فعالیت ورود به سیستم (LOGIN) 91
9-2- نمودار فعالیت خروج از سیستم (LOGOUT) 92
9-3- نمودار فعالیت ثبت نام کارمند جدید در سیستم (REGISTER) 93
9-4- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 94
9-5- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس بخش 95
9-6- نمودار فعالیت اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه 96
9-7- نمودار فعالیت ایجاد مرخصی جدید 97
9-8- نمودار فعالیت ایجاد کارمند جدید 98
9-9- نمودار فعالیت ایجاد سطح دسترسی 99
9-10- نمودار فعالیت ویرایش مشخصات 100
9-11- نمودار فعالیت ثبت ورود و خروج 101
9-12- نمودار فعالیت درخواست اعلام ذخیره مرخصی 102
9-13- نمودار فعالیت درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 103
9-14- نمودار فعالیت درخواست مرخصی / لغو مرخصی 104
9-15- نمودار فعالیت لغو مرخصی 105
فصل دهم:  نمودار اجزا (DEPLOYMENT DIAGRAM) و DOMAIN 106
10-1- نمودار DEPLOYMENT 107
10-2- نمودار DOMAIN 108
فصل يازدهم:  نمودار STATE MACHINE 109
نمودار STATE MACHINE سيستم مرخصي 110
فصل دوازدهم:  نمودار COMPONENT 111
نمودار كامپوننت اصلي سيستم 112
فصل سيزدهم:  طراحی و کد نویسی بخش واسط کاربر 113
فرم ورود به سيستم 114
فرم اصلي برنامه سيستم مرخصي 116
فرم ثبت مشخصات كارمندان 123
فرم ثبت اطلاعات ورود و خروج 132
فرم صدور احكام 140
فرم ثبت نوع حكم 148
فرم ثبت تعطيلات سال 152
فرم ثبت تعطيلات سال 157
فرم مشاهده سريع وضعيت 162
فصل چهاردهم:  جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 163
جمع بندی 164
نتیجه گیری 166
پیشنهادات 167
منابع 168
کتابها 168
وب سایتها 168
 

فهرست عکسها ، نمودارها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شماره صفحه
نمایه 1 -  نمودار مقایسه ای تعداد عملیات سیستمی و سنتی در سیستم ثبت مرخصی 25
نمایه 2 - نمودار مقایسه ای عملیات سیستمی و سنتی بر حسب زمان 26
نمایه 3 - نمودار مقایسه هزینه ها 28
نمایه 4 - نمودار UseCase کلی سیستم 31
نمایه 5 - نمودار Use Case ثبت نام ، ورود و خروج از سیستم 34
نمایه 6-  فعالیتهای رئیس شعبه 38
نمایه 7 - فعالیتهای کارمند 42
نمایه 8 - نمودار ER پایگاه داده 54
نمایه 9  - جدول نوع مرخصی 55
نمایه 10  - جدول سوابق مرخصی 55
نمایه 11 - جدول کارمندان 56
نمایه 12 - جدول سوابق ورود و خروج 57
نمایه 13 - جدول  کاربران 57

 

چکیده
در این نوشتار ، به بررسی و تحلیل سیستماتیک یکی از نرم افزارها با عنوان سیستم ثبت مرخصی پرداخته شده است. 
هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش RUP می باشد که برای نمایش برخی از مراحل آن از نمودارهای UML استفاده شده است. برای این منظور:
در فصل اول Vision طرح مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل دوم روند کار فیزیکی در یک اداره مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل سوم طرح جاری امکانسجی شده است
در فصل چهارم نمودار Use Case منطقی سیستم به همراه سناریوهای هر یک از
Use Case های ارائه شده است
در فصل پنجم نمودار کلاس مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل ششم ، بر اساس نمودار کلاس ، پایگاه داده طراحی و پیاده سازی گردیده است
در فصل هفتم نمودار توالی ارائه شده است
در فصل هشتم نمودار همکاری بر اساس نمودارهای توالی ارائه شده است
در فصل نهم نمودار فعالیت ارائه گردیده است
در فصل دهم به بررسی نمودار اجزا و نمدار Domain پرداخته شده است
در فصل یازدهم Source Code های برنامه به همراه واسط کاربر ارائه گردیده اند
نهایتا در فصل دوازدهم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است.
 

محل درج شماره سناریو

محمل درج نام سیستم یا زیر سیستم

محل درج نام Use Case و نام Actor

Scenario Description: در این بخش شرح مختصری از سناریو نوشته می شود.

Assumption: در این بخش تعریفی از اکتور بیان می شود و شرح داده می شود که وظیفه Actor مورد نظر در این Use Case چیست.

Include: در این بخش نوع ارتباط با Use case های دیگر در صورت وجود مشخص می شود.

Extended: در این بخش نوع ارتباط با Use case های دیگر در صورت وجود مشخص می شود.

(Pre-Condition): در این بخش معمولا شرط یا شروطی نوشته می شوند که قبل از اتفاق افتادن Use Case باید برقرار باشند. یا به عبارتی شرایطی که باید اتفاق بیفتند تا Use Case فعال شود.

مراحل: ( یا Main Flow) جریان اصلی کار به صورت جزء به جزء شرح داده می شود.

Actor

System

در این بخش عملیاتی که اکتور درخواست می دهد به صورت مرحله به مرحله نوشته می شود.

در این بخش عملیاتی که سیستم انجام می دهد به صورت مرحله به مرحله نوشته می شود.

Constraints: در این بخش قیودی که در هنگام انجام Use Case باید اعمال شوند نوشته می شوند.

Post-Condition: شرایطی که بعد از اتمام کار Use Case ایجاد می شود را Post-Condition می گویند.

Alternative Flow: جریان فرعی Use Case در این بخش شرح داده می شود. مانند خطاها و Exception ها.

Goal: در این بخش هدف اصلی که باید به آن رسیده شود نوشته می شود.

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620