پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم داروخانه


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم داروخانه

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

فصل اول : شرح  نیازمندی های نرم افزار - Software Requirements Specification 8
تاريخچه 9
چکیده 9
نرم افزار داروخانه 9
استفاده از این سیستم مزایای زیادی دارد. قسمتی از این مزایا عبارتند از: 9
مخاطبین نرم افزار داروخانه 10
مقدمه 11
مشخصات فنی نرم افزار 11
Structure Chart  شماره 1 11
Structure Chart  شماره 2 12
Structure Chart  شماره 3 13
Structure Chart  شماره 4 14
1-1- هدف 15
1-2-قواعد به کار رفته در اين نوشته 16
1-3-مخاطبان اين نوشته 16
1-4-محدوده پروژه 16
1-5-چشم انداز محصول 16
1-6-طبقه بندي کاربران سیستم 17
1-7- تکنولوژی مورد استفاده در این سیستم 18
2-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار 18
اطلاعات پايه 18
عمليات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري داروها و سوابق آن و كنترل موجودي 19
گزارش‌ها 19
ارتباط سيستم با ساير سيستم‌ها 21
كاربران سيستم نرم افزار داروخانه 21
ذينفعان نرم افزار 22
امنيت و حدود دسترسي 23
بازسازی اطلاعات 23
4-1- جدول DragstorSpec 23
4-1-1- شرح موجودیتهای جدول 24
4-2- جدول Providers 24
4-2-1- شرح موجودیتهای جدول 25
4-3- جدول Drugs 26
4-3-1- شرح موجودیتهای جدول 27
4-4- جدول Stafs 28
4-4-1- شرح موجودیتهای جدول 28
4-5- جدول Positions 29
4-5-1- شرح موجودیتهای جدول 30
4-6- جدول PurchasedDrugs 30
4-6-1- شرح موجودیتهای جدول 31
4-7- جدول NoskhehDescription 31
4-7-1- شرح موجودیتهای جدول 32
4-8- جدول Noskheh 33
4-8-1- شرح موجودیتهای جدول 33
فصل دوم :  چشم انداز پروژه (Vision) 34
Vision چیست 35
موضوع پروژه 36
اهداف پروژه 36
انجام پروژه چه سودی دارد 37
ذینفعان پروژه 37
سابقه انجام پروژه های مشابه 38
معایب پروژه های گذشته 38
زبان برنامه نویسی 40
پایگاه داده 40
روش تحلیل سیستم 40
سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 40
سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 40
فصل سوم   : مشخصات مورد كاربرد  (Use Case Specification) 42
1- اکتورهای سیستم داروخانه 43
سیستم داروخانه دارای تعداد هشت اکتور می باشد. 43
1. نمودار مورد کاربرد برای زیر سیستم انبارگردانی داروهای داروخانه 44
جدول 1: جدول دریافت لیست موجودی از سیستم 44
نمودار توالی دریافت لیست موجودی از سیستم 46
نمودار همکاری دریافت لیست موجودی از سیستم 47
جدول 2: جمع آوری لیست موجودی به صورت دستی 48
نمودار توالی جمع آوری لیست موجودی به صورت دستی 49
نمودار همکاری جمع آوری لیست موجودی به صورت دستی 50
جدول 3 : مغایرت گیری در انبار گیری 51
نمودار توالی جمع آوری مغایرت گیری در انبارگردانی 52
جدول 4: ثبت نتیجه انبارگردانی 54
نمودار توالی ثبت نتیجه انبارگردانی 55
نمودار همکاری ثبت نتیجه انبارگردانی 56
2. نمودار مورد کاربرد برای زیر سیستم پذیرش نسخه و تحویل دارو 57
جدول 5 : پذیرش نسخه 57
نمودار توالی پذیرش نسخه 59
نمودار همکاری پذیرش نسخه 60
جدول 6 : اعتبارسنجی نسخه 60
نمودار توالی اعتبارسنجی نسخه 62
نمودار همکاری اعتبارسنجی نسخه 63
جدول 7: ارائه دارو 63
نمودار توالی ارائه دارو 65
نمودار همکاری ارائه دارو 66
جدول 8 : بررسی موجودی انبار 67
نمودار توالی بررسی موجودی انبار 68
نمودار همکاری بررسی موجودی انبار 69
جدول 9 : عملیات تحویل دارو و کسر از موجودی 70
نمودار توالی عملیات تحویل دارو و کسر از موجودی 71
نمودار همکاری عملیات تحویل دارو و کسر از موجودی 72
جدول 10 : جدول ارائه صورتحساب مشتری 72
نمودار توالی ارایه صورت حساب مشتری 74
نمودار همکاری ارایه صورت حساب مشتری 75
جدول 11 : عملیات تسویه صورتحساب مشتری 75
نمودار توالی تسویه حساب مشتری 78
نمودار همکاری تسویه حساب مشتری 79
جدول 12 : جدول تحویل دارو به مشتری 79
نمودار توالی تحویل دارو به مشتری 81
نمودار همکاری تحویل دارو به مشتری 82
3. نمودار مورد کاربرد برای زیر سیستم ثبت ورود دارو به داروخانه 82
جدول 13 : جدول تهیه لیست خرید دارو 83
نمودار توالی تهیه لیست خرید دارو 85
نمودار همکاری تهیه لیست خرید دارو 86
جدول 14 : جدول عملیات بازبینی لیست 86
نمودار توالی عملیات بازبینی لیست 88
نمودار همکاری عملیات بازبینی لیست 89
جدول 15 : جدول صدور درخواست خرید 89
نمودار توالی صدور درخواست خرید 91
نمودار همکاری صدور درخواست خرید 92
جدول 16: جدول ایجاد پیش فاکتور 92
نمودار توالی ایجاد پیش فاکتور 94
نمودار همکاری ایجاد پیش فاکتور 95
جدول 17: جدول پرداخت وجه 95
نمودار توالی پرداخت وجه 97
نمودار همکاری پرداخت وجه 98
جدول 18: جدول تحویل کالا 98
نمودار توالی تحویل کالا 100
نمودار همکاری تحویل کالا 101
جدول 19 : جدول عملیات ثبت ورود کالا 102
نمودار توالی عملیات ثبت ورود کالا 103
نمودار همکاری عملیات ثبت ورود کالا 104
4. نمودار مورد کاربرد برای عملیات مدیر 104
جدول 20: جدول سطح دسترسی کاربران 105
نمودار توالی سطح دسترسی کاربران 107
نمودار همکاری سطح دسترسی کاربران 108
جدول 21 : جدول تهیه پشتیبان 109
نمودار توالی تهیه پشتیبان 110
نمودار همکاری تهیه پشتیبان 111
جدول 22: جدول LogIn 111
نمودار توالی LogIn 113
نمودار همکاری LogIn 114
جدول 23: جدول ایجاد / ویرایش کاربران 114
نمودار توالی ایجاد / ویرایش کاربران 116
نمودار همکاری ایجاد / ویرایش کاربران 117
5. نمودار مورد کاربرد برای عملیات مشاهده گزارشات 117
جدول 24 : جدول گزارش یری از سیستم 118
نمودار توالی بررسی لیست گزارشات 120
نمودار همکاری  بررسی لیست گزارشات 121
جدول 25: جدول انتخاب فیلتر گزارش 122
نمودار توالی  انتخاب فیلتر گزارش 123
نمودار همکاری انتخاب فیلتر گزارش 124
جدول 26 : جدول مشاهده گزارشات 125
نمودار توالی مشاهده گزارشات 126
فصل چهارم  : مدلسازی مورد کاربرد  -  Use case modelling 128
تاريخچه 129
مقدمه 130
(سیستم یکپارچه داروخانه) : 130
< بسته پذیرش نسخه> 131
در این بسته عملیات پذیرش و ثبت نسخه انجام می شود. 131
< بسته انبارگردانی دارو> 132
در این بسته عملیات انبار گردانی انجام می شود. 132
< بسته ثبت ورود دارو به داروخانه> 133
در این بخش عملیات ثبت ورود دارو به داروخانه انجام می شود. 133
بسته عملیات مدیر> 134
در این بخش عملیات مربوط به مدیر سیستم انجام می شود. 134
< بسته عملیات گزارشات سیستم> 135
نمودار کلاس 136
کلاس انبارگردانی 137
کلاس جزییات صورتحساب 137
کلاس جزییات نسخه 138
کلاس دارو 138
کلاس دکتر داروساز 139
کلاس صندوقدار 139
کلاس کاربر پذیرش 140
کلاس مسئول انبار دارو 140
کلاس مسئول بخش مالی 141
کلاس مسئول تحویل نسخه 141
کلاس مشتری 142
کلاس نسخه 142

چکیده
نرم افزار داروخانه
نرم افزار داروخانه به منظور مدیریت جایگاه های داروهای یک داروخانه طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی داروخانه به صورت دستی و کاغذی انجام می گرفت به صورت خودکار و با قابلیتهای بسیار بیشتر در اختیار کاربران قرار می دهد. 
قابلیت بارز این نرم افزار منطبق بودن بالای آن بر نوع عملکرد سیستمهای داروخانه ها و رفع کلیه نیازهای موجود در آنها می باشد. 
استفاده از این سیستم مزایای زیادی دارد. قسمتی از این مزایا عبارتند از:
دقت بالا در محاسبه هزینه و موجودی دارو 
سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط به یک بیمار یا صاحب دارو یا رسید 
جلوگیری از اتفاقات ناگهانی مانند گم شدن رسید 
حذف هزینه های اضافی مانند چاپ دسته بیجک و رسید 
جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ به عنوان بیجک یا رسید 
سرعت در سرویس دهی به ارباب رجوع
مخاطبین نرم افزار داروخانه
 نرم افزار جاری جهت مدیریت کلیه داروخانه ها طراحی شده است و کلیه داروخانه ها که نیاز به مدیریت وضعیت داروها و سیتم پرسنلی و حسابداری دارند می توانند از این سیستم استفاده نمایند. نرم افزار داروخانه به گونه ای طراحی شده است که داروخانه خصوصی و دولتی که با یک صاحب کالا که در حقیقت خود شرکت است در ارتباط هستند و کلیه داروهای موجود در داروخانه متعلق به همان داروخانه می باشد ، به راحتی می توانند وضعیت داروهای موجود در انبار ، حقوق و دستمزدهای پرداختی و امور انجام شده روزانه را کنترل و بر ورود و خروج داروها نظارت داشته باشند.
 

- شرح موجودیتهای جدول

نام

شرح

NoskhehID

کد نسخه (شمارنده با قابلیت افزایش یک واحد به صورت خودکار)

SickNameSname

نام و نام خانوادگی بیمار

InsuranceNoteNumber

شماره بیمه نامه

DateOfRec

تاریخ

TotalPrice

مبلغ کل

NoskhehDescID

کد شرح داروها

DoctorName

نام پزشک

Notes

ملاحظات

 

جدول 1: جدول دریافت لیست موجودی از سیستم

نام مورد کاربرد : دریافت لیست موجودی از سیستم

شرح

هدف از اين مورد استفاده، دریافت لیست موجودی اقلام که در کامپیوتر ثبت شده می شباد.

بازیگران

انباردار

جریان اصلی

واکنش سیستم

عمل بازیگر

 

1- بازيگر اقدام به باز کردن بخش مشاهده لیست  می نمايد.

2- گزارش مربوط به لیست موجودی در صورت وجود نمایش داده می شود

3-بازيگر اقدام به چاپ لیست می نماید

جریان فرعی

--

پیش شرط

1-    ورود به سیستم توسط انباردار

2-    سطح دسترسی انبار قبلا تعریف شده باشد

پس شرط

پس از اجرای عمليات در اين مورد استفاده، ما لیست کالا و اقلام موجود در سیستم را چاپ نموده ایم.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620