پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم رزرو بلیط آنلاین


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم رزرو بلیط آنلاین

HyperLink
قیمت: 145000 ریال - چهارده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

چکیده 5
مقدمه 6
هدف سیستم جاری 6
زبان تحلیل سیستم 6
تاریخچة UML 7
ویژگیهای UML 10
فصل اول: Use Case Diagrams 13
1-1- Use case چیست؟ 14
1-2- Actor چیست؟ 15
1-3- دیاگرام use case چیست؟ 15
1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 15
1-5- شناسائی Actor های سیستم 16
1-5-1- Actor کاربر 16
1-5-2- Actor مدیر 17
1-5-3- Actor مسافر 18
1-6-  شناسائی Use Case ها 20
1-6-1- Sing Up Use Case 21
1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 22
1-6-2- Sing In  Use Case 23
1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 24
1-6-3- Define New Travel Service Use Case 25
1-6-3-1- سناریوی New Travel Service Use Case 26
1-6-4- Staff Employment Use Case 27
1-6-4-1- سناریوی Staff Employment Use Case 28
1-6-5- Boss & User Mailbox Use Case 29
1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 30
1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 31
1-6-6-  Use Case  رزرو / فروش بلیط 32
1-6-6-1- سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط 33
1-6-7-  Use Case  رزرو / فروش بلیط 34
1-6-7-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه 35
فصل دوم: Class Diagram 36
2-1- کلاس کاربر 37
2-2- کلاس کاربر 37
2-3- کلاس مدیر 37
2-4- کلاس مسافر 38
2-5- کلاس گزارشات (مربوط به کلاس کارمند) 38
2-6- کلاس رزرو/صدور بلیط (مربوط به کلاس کارمند) 38
2-7- کلاس شرح وظائف (مربوط به کلاس مدیر) 39
2-8- کلاس اطلاعات سرویسها (مربوط به کلاس مدیر) 39
2-9- کلاس رزرو / خرید بلیط (مربوط به کلاس مسافر) 39
2-10- کلاس SignUp 40
2-11- کلاس LogIn 40
2-12- نمودار کلی کلاس 41
فصل سوم: Sequence Diagrams 42
4-1- نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط 43
4-2- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان 44
4-3- نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط 45
4-4- نمودار توالی مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید 46
4-5- نمودار توالی مربوط به Sign In 47
4-6- نمودار توالی مربوط به Sign Up 48
4-7- نمودار توالی مربوط به فروش بلیط 49
4-8- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی 50
فصل چهارم: Collaboration Diagrams 51
5-1- نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط 52
5-2- نمودار همکاری استخدام کارمند جدید 53
5-3- نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط 54
5-4- نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید 55
5-5- نمودار همکاری مربوط به Sign In 56
5-6- نمودار همکاری مربوط به Sign Up 57
5-7- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط 58
5-8- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط 59
فصل پنجم: Activity Diagram 60
5-1- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 61
5-2- نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید 62
5-3- نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه 63
5-4- نمودار فعالیت مربوط به تعریف سرویس جدید 64
5-5- نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید 65
5-6- نمودار فعالیت مربوط به ایمیل باکس مدیر و کاربران 66
5-7- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 67
5-8- نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم 68
فصل ششم: StateChart Diagram 69
6-1- نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم 70
6-2- نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام 71
6-3- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید 72
6-4- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید 73
فصل هفتم: Entity Relation Diagram (ERD) 74
5-1- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط قطار 75
فصل هشتم: Data Flow Diagrams (DFD) 76
6-1- نمودار DFD سطح صفر سيستم آژانس هواپيمايي 77
6-2- نمودار DFD سطح یک 78
6-3- نمودار DFD سطح 2 ( عملیات ثبت نام) 79
6-4- نمودار DFD سطح یک (عملیات رزرو/خرید) 80
6-5- نمودار DFD سطح 2(عملیات تعویض / رفع عیب) 81
6-6- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات درخواست صدور) 82
6-7- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صدور بلیط) 83
6-8- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صورتحسابها) 84
فصل نهم: طراحی Data Base 85
9-1- نمودار مربوط به ارتباط بین موجودیتهای سيستم آژانس هواپيمايي 86
9-2- کدهای SQL جهت تولید جدول فوق در SQL Server 87
فصل نهم: Source Code 93
صفحه اصلی وب سایت 94
صفحه ثبت نام در وب سایت 95
صفحه ورود به بخش کاربری 98
ایجاد سرویس جدید 99
رزرو بلیط 102
مشاهده لیست بلیطهای رزرو شده 105
ویرایش مشخصات کاربری 106
جمع بندی 108
نتیجه گیری 109
پیشنهادات 110
منابع 111
کتابها 111
وب سایتها 111

چکیده
با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 
در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 
در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری رزرو بلیط آژانس هواپيمايي) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:
درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.
در فصل دوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.
در فصل سوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت.
در فصل چهارم  به بررسی Collaboration Diagrams خواهیم پرداخت.
در فصل پنجم به بررسی نمودارهای Activity خواهیم پرداخت.
در فصل ششم به بررسی نمودارهای StateCharts خواهیم پرداخت.
در فصل هفتم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.
در فصل هشتم به بررسی و رسم نمودارهای DFD (نمودارهای جریان داده ها) خواهیم پرداخت.
در فصل نهم به طراحی پایگاه داده خواهیم پرداخت.
در نهایت در فصل دهم ب بررسی Source برنامه خواهیم پرداخت.

مقدمه
با بهره گیری از پایه کامپیوتر و زبانهای برنامه نویسی بسیار قوی ، سیستمهای نرم افزاری زیادی در سراسر جهان پا به عرصه حیات نهاده اند. پروژه های نرم افزاری مختلفی طراحی و پیاده سازی گردیده اند که می توان اطلاعات ثبت شده در آنها را با سرعت بسیار زیادی بدست آورد. این گونه نرم افزارها مزایای بسیار زیادی دارند. البته در حال حاضر با بهره گیری از ویژگیهای شئ گرایی به قابلیتهای این سیستمها اضافه شده اند و امنیت اطلاعات را بسیار بالا برده و بیشتر و بهتر می توان از ابزار و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود استفاده کرد.

هدف سیستم جاری
هدف از طراحی و پیاده سازی این سیستم ، نر م افزاری است که با آن بتوان در آن عملیات رزرو و فروش بلیط را به صورت آنلاین انجام داد.

زبان تحلیل سیستم
تحلیل سیستم با استفاده از زبان مدلسازی یکنواخت UML انجام خواهد شد. زبان مدلسازی یکنواخت یا Unified Modeling Language) UML)، یک زبان مدلسازی است که برای تحلیل وطراحی سیستمهای شی‌گرا بکار می‌رود. UML اولین بار توسط شرکت Rational ارائه شد و پس از آن از طرف بسیاری از شرکت‌های کامپیوتری و مجامع صنعتی و نرم‌افزاری دنیا مورد حمایت قرار گرفت. به طوریکه تنها پس از یک سال ، توسط گروه Object Management Group ، به عنوان زبان مدلسازی استاندارد پذیرفته شد. UML تواناییها و خصوصیات بارز فراوانی دارد که می‌تواند به طور گسترده‌ای در تولید نرم‌افزار استفاده گردد. 
 

سناریوی Staff Employment Use Case

سناریوی شماره 4

سيستم آژانس هواپيمايي

نام: پذیرش کارمند  (Staff Employment)

Actor: مدیر وب سایت

شرح سناریو: در این سناریو ، مدیر وب سایت پس ازورود به سیستم ، در خواست مشاهده لیست افراد متقتضی استخدام را می نماید. در صورت وجود لیستی از متقاضیان نمایش داده می شود.

Assumption: منظور از مدیر وب سایت در این Use Case در حقیقت فردی است که تمامی امور وب سایت را انجام می دهد و بالاترین شخص از نظر سطوح دسترسی به اطلاعات می باشد و می تواند هر گونه ویرایشی در اطلاعات درج شده انجام دهد.

Communicate: مدیر وب سایت

Extended:  صفحه اصلی وب سایت

(Pre-Condition): کارمند جدید قبلا استخدام نشده است. 

مراحل:

Actor

System

1- مدیر بر روی کلید لیست متقاضیان استخدامی کلیک می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به لیست متقاضیان را نمایش می دهد.

3- مدیر وب سایت شخص یا اشخاص مورد نطر را انتخاب می نماید و بر روی کلید تائید کلیک می نماید.

4- سیستم صفحه مربوط به اطلاعات فرد / افراد انتخاب شده را نمایش می دهد.

5- مدیر وب سایت پیامی مبنی بر تائید شخص ارسال می نماید.

6- سیستم اطلاعات را اعتبار سنجی می نماید.

 

7- سیستم پیغامی مبنی بر تائید ارسال اطلاعات برای متقاضی به مدیر وب سایت نمایش می دهد.

Constraints: مدیر وب سایت باید گروه افراد مناسب را انتخاب نماید.

Post-Condition: بعد از مشاهده و بررسی پروفایل کاربران ، مدیر می تواند در مورد تائید و یا عدم تائید متقاضیان تصمیم گیری نماید.

Alternative Flow: پس از ارسال تائیدیه استخدام به متقاضیان ، اطلاعات سایر کاربران باید به صورت آرشیو دائمی برای دسترسی در آینده ، در سیستم ذخیره شود.

           

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink