پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم ویدئو کلوپ و اجاره فیلم


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم ویدئو کلوپ و اجاره فیلم

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

مقدمه.................................................................................................................................. 5

نرم افزار ویدئوکلوپ......................................................................................................... 5

روشهای پیاده سازی نرم افزار........................................................................................... 13

نمودارهای UML.......................................................................................................... 14

فصل اول: شرح سيستم.......................................................................................................... 16

1- شرح سیستم موجود..................................................................................................... 17

1 ـ 2 ـ شرح وضعیت ویدئو کلوپ................................................................................. 17

1 ـ 2 ـ 1 ـ نيروي‌ انساني‌ موجود............................................................................... 17

1 ـ 2 ـ 2 ـ نوع خدمات........................................................................................... 17

1 ـ 2 ـ 3 ـ سيستم‌ كدگذاري‌ فیلمها........................................................................... 18

1 ـ 2 ـ 4 ـ تجهيزات‌ سخت افزاري موجود در ویدئو کلوپ......................................... 18

1 ـ 2 ـ 5 ـ فرايند صدور درخواست فیلم و تحويل...................................................... 18

1-2-6- سیستم گزارشدهی: هیچگونه سیستم گزارشگیری و گزارشدهی به علت عدم وجود یک سیستم مدون وجود ندارد.       18

1-3 - نيازمنديهاي پیاده سازی سیستم ویدئو کلوپ.............................................................. 19

الف)نیازهای نرمال...................................................................................................... 19

ب) نیازهای مورد انتظار............................................................................................... 19

كاربران سيستم ویدئو کلوپ.............................................................................................. 20

ذينفعان نرم افزار............................................................................................................. 21

فصل دوم: بررسی ارتباطات بین جداول و متغيرهاي سیستم....................................................... 22

مدل پایگاه داده رابطه ای (Relational Database Model).............................................. 24

Data Dictionary: بررسی موجودیتهای نرم افزار.............................................................. 27

مشخصات موجوديتها و فيلدهاي جدول Costumers...................................................... 27

مشخصات موجوديتها و فيلدهاي جدول FilmsMoshakhasat........................................ 28

مشخصات موجوديتها و فيلدهاي جدول HistoryTahvil................................................. 28

مشخصات موجوديتها و فيلدهاي جدول Resaneh.......................................................... 28

مشخصات موجوديتها و فيلدهاي جدول Subject............................................................ 29

فصل سوم: رسم نمودارهای Data Flow Diagrams................................................................ 30

نمودار فیزیکی فروشگاه ویدئو کلوپ................................................................................. 31

نمودارContextx Diagram1.......................................................................................... 32

نمودارContextx Diagram2.......................................................................................... 33

نمودارDFD زمینه ای فروشگاه ویدئو کلوپ....................................................................... 34

نمودار سطح 1 DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ............................................................ 35

نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ (عملیات کرایه دادن)............................. 36

نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ (عملیات پردازش پرداخت).................... 37

فصل چهارم:  نمودار جریان مستندات..................................................................................... 38

6-1 نمودار جریان مستندات.......................................................................................... 39

فصل پنجم: زبان برنامه نویسی............................................................................................... 41

اهداف طراحی زبان........................................................................................................ 43

تاریخچه......................................................................................................................... 43

ویژگی‌ها........................................................................................................................ 44

سیستم یکپارچه شده......................................................................................................... 45

انواع داده..................................................................................................................... 45

Boxing و EnBoxing.................................................................................................... 46

ویژگی‌های جدید در C# 2.0.......................................................................................... 46

کلاسهای partial............................................................................................................ 46

Generic‌ها.................................................................................................................... 47

کلاس های static........................................................................................................... 47

یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع.................................................... 47

Delegate‌های ناشناس..................................................................................................... 48

Delegate covariance and contravariance................................................................. 48

نوع داده Nullable........................................................................................................ 48

فصل ششم: نمودار Use Case و سناریو................................................................................... 50

6-1- Use case چیست؟.................................................................................................. 51

6-2- Actor چیست؟...................................................................................................... 52

6-3- دیاگرام use case چیست؟....................................................................................... 52

6-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟.................................................................... 52

6-5- شناسائی Actor های سیستم..................................................................................... 53

6-5-1- Actor کاربر.................................................................................................. 53

6-5-2- Actor مسئول ویدئو کلوپ............................................................................. 54

6-5-2- Actor مشتری ویدئو کلوپ............................................................................. 55

6-5-2- Actor تایمر.................................................................................................. 55

6-6-  شناسائی Use Case ها........................................................................................... 56

6-6-1- نمودار USE CASE اصلی سیستم................................................................... 57

6-6-2- نمودار USE CASE نمایش لیست فیلمها و کرایه فیلم........................................ 58

6-6-2-1- سناریوی Use Case نمایش لیست فیلمها.................................................... 59

6-6-2-2- سناریوی  Use Case اجاره فیلم به مشتری................................................. 60

6-6-3- نمودار USE CASE نمایش لیست بازکشت فیلم صورت وضعیت و محاسبه دیرکرد 61

6-6-3-1- سناریوی  Use Case بازکشت فیلم توسط مشتری....................................... 62

6-6-3-2- سناریوی  Use Case ارائه صورت وضعیت................................................. 63

6-6-3-3- سناریوی  Use Case محاسبه دیرکرد........................................................ 64

6-6-4- نمودار USE CASE درج فیلم جدید............................................................. 65

6-6-4-1- سناریوی  Use Case درج فیلم جدید...................................................... 66

فصل هفتم: Class Diagram................................................................................................ 67

7-1- نمودار Class اصلی سیستم ویدئو کلوپ........................................................................ 68

7-2- نمودار Class های مربوط به کاربر............................................................................... 69

7-2- نمودار Class مربوط به فیلمها...................................................................................... 70

7-3- نمودار Class مربوط به تح.یل و بازگشت فیلم............................................................... 71

فصل هشتم: SequEnce Diagram....................................................................................... 72

8-1- نمودار توالی Return Video................................................................................. 73

8-2- نمودار توالی درخواست تعویض فیلمها..................................................................... 74

8-3- نمودار توالی تحویل فیلم به مشتری.......................................................................... 75

8-4- نمودار توالی Product Definition........................................................................ 76

8-5- نمودار توالی درج فیلم جدید................................................................................. 77

9-6- نمودار توالی SignOut.......................................................................................... 78

فصل نهم: Collaboration Diagram................................................................................... 79

10-1- نمودار همکاری بازگشت فیلم................................................................................ 80

9-2- نمودار همکاری تعویض فیلم.................................................................................... 81

9-3- نمودار همکاری درج فیلمهای جدید........................................................................ 82

9-4- نمودار همکاری کرایه دادن فیلم.............................................................................. 83

9-5- نمودار همکاری ایجاد جریمه ها............................................................................... 84

 

سناریوی شماره 1 - 2

سیستم ویدئو کلوپ

نام: اجاره فیلم  

(Rent Video)

Actor: مشتری

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس از انتخاب فیلمهای مورد نظر خود ، اقدام به اجاره آنها می نماید.

Assumption: منظور از کاربر در این Use Case در حقیقت مشتریان هستند که از نرم افزار در پائینترین سطح دسترسی استفاده می نماید.

Include: Rent Video

Extended:

(Pre-Condition): مشتری قبلا فیلمهای مورد نظر خود را انتخاب نموده است.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر بر روی درخواست کرایه ویدئو کلیک می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به ورود کد فیلم و مشخصات مشتری را نمایش میدهد.

3- کاربر اطلاعات فیلمها و کرایه کننده فیلم را وارد سیستم می نماید.

 

4-کاربر بر روی کلید ثبت کلیک می نماید.

5- سیستم اطلاعات را ثبت و پیغام ثبت را نمایش می دهد.

 

 

Constraints: تعداد فیلمهای در کرایه مشتری نباید بیش از 2 مورد باشد.

Post-Condition: کاربر وارد صفحه اصلی سیستم ویدئو کلوپ شده و  می تواند اطلاعات مربوط به ثبت و دریافت و کرایه فیلم را وارد نماید.

Alternative Flow: در صورتی که کاربر نتواند فیلم کرایه کند ، باید به طریقی به کاربر گزارش داده شود.

Exception: در صورتی که فیلم مورد نظر مشتری از رده خارج بود باید از نسخه های کپی موجود در اختیار مشتری قرار داده شود. در صورتی که فیلمی مورد نظر مشتری بود و در ویدئو کلوپ موجود نبود باید به نحوی به مشتری آدرس مکان دیگری که این فیلم را دارد داده شود.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620