پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم آموزشگاه کامپیوتر


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم آموزشگاه کامپیوتر

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

فهرست مطالب

مقدمه 8

هدف سیستم جاری 8

زبان تحلیل سیستم 8

تاریخچة UML 9

ویژگیهای UML 12

فصل اول: Use Case Diagrams (نمودار كاربرد) 15

1-1- Vision چیست 16

1-2- موضوع پروژه 17

1-3- اهداف پروژه 17

1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 18

1-5- ذینفعان پروژه 18

1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 19

1-7- معایب پروژه های گذشته 19

1-8- زبان برنامه نویسی 21

1-9- پایگاه داده 21

1-10-روش تحلیل سیستم 22

1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 22

1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 22

1-2- Use case چیست؟ 23

1-3- Actor چیست؟ 23

1-4- دیاگرام use case چیست و ارتباط آنها چگونه است؟ 24

1-5- شناسائی Actor های سیستم 24

1-5-1- Actor کاربر 25

1-5-2- Actor مدیر آموزشگاه کامپیوتر 26

1-5-3- Actor استاد کامپیوتر 27

1-6-  شناسائی Use Case ها 29

1-6-1- Sing Up Use Case 30

1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 31

1-6-2- Sing In  Use Case 32

1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 33

1-6-3- SignOut Use Case 34

1-6-3-1- سناریوی SignOut Use Case 35

1-6-4- Teacher Acception Use Case 36

1-6-4-1- سناریوی Teacher Acception Use Case 37

1-6-5- Teacher & Boss Mailbox Use Case 38

1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 39

1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 40

1-6-6- Lesson Definition & Exam Definition Use Case 41

1-6-6-1- سناریوی Lesson Definision Use Case 43

1-6-6-2- سناریوی Exam Definision Use Case 44

1-6-7- Teacher Marks & Marks View Use Case 45

1-6-7-1- سناریوی Teacher Mark Use Case 46

1-6-7-2- سناریوی View Marks Use Case 47

1-6-8-  Use Case    کلی سیستم 48

1-6-9-  Use Case    کلی سیستم (بخش اول) 49

1-6-10-  Use Case    کلی سیستم (بخش دوم) 50

فصل دوم: Class Diagram (نمودار كلاس) 51

2-1- نمودار Class کلی سیستم 52

2-1-1- کلاس کاربر 53

2-1-2- کلاس مدیر 53

2-1-3- کلاس استاد کامپیوتر 53

2-1-4- کلاس صندوق پستی کاربران 54

2-1-5- کلاس تعریف امتحانات 54

2-1-6- کلاس گزارش امتحانات 54

2-1-7- کلاس تعریف دروس آموزشگاه کامپیوتر 55

2-1-8- کلاس بانک سوالات 55

2-1-9- کلاس درخواست شرکت در آزمون 55

فصل سوم: Sequence Diagrams (نمودار توالي) 56

3-1- نمودار توالی SignIn 57

3-2- نمودار توالی SignUp 58

3-3- نمودار توالی SignOut 59

3-4- نمودار توالی Question Bank 60

3-5- نمودار توالی Exam 61

3-6- نمودار توالی Exam Definition 62

3-7- نمودار توالی Teacher Acception 63

3-8- نمودار توالی Lesson Definision 64

3-9- نمودار توالی Be In Exam Request 65

3-10- نمودار توالی Boss MailBox 66

3-11- نمودار توالی Teacher MailBox 67

3-12- نمودار توالی Marks View 68

فصل چهارم: Collaboration Diagrams (نمودار همكاري) 69

4-1- نمودار همکاری SignIn 70

4-2- نمودار همکاری  SignUp 71

4-3- نمودار همکاری SignOut 72

4-4- نمودار همکاری Question Bank 73

4-5- نمودار همکاری Be In Exam Request 74

4-6- نمودار همکاری Exam Definition 75

4-7- نمودار همکاری Teacher Acception 76

4-8- نمودار همکاری Lesson Definision 77

4-9- نمودار همکاری Exam Registeration 78

4-10- نمودار همکاری Boss MailBox 79

4-11- نمودار همکاری Teacher MailBox 80

4-12- نمودار توالی Teacher Marks 81

فصل پنجم: Activity Diagrams (نمودار فعاليت) 82

5-1- نمودار فعالیت SignUp 83

5-2- نمودار فعالیت برگذاری امتحانات 84

5-3- نمودار فعالیت Exam Definition 85

5-4- نمودار فعالیت Teacher Acception 86

5-5- نمودار فعالیت Lesson Definision 87

5-6- نمودار فعالیت Exam Registration 88

5-7- نمودار فعالیت Boss Mailbox 89

فصل ششم:  نیازمندیهای سیستم آموزشگاه کامپیوتر 90

6-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار 91

6-1-1-اطلاعات پايه 91

6-1-2- عمليات مربوط به جستجو 91

6-1-3- گزارش‌ها 92

6-1-4-  امنيت و حدود دسترسي 93

6-1-5-بازسازی اطلاعات 93

فصل هفتم:  نمودار ER سیستم آموزشگاه کامپیوتر 94

7-1- نمودار کلی ER سیستم 95

فصل هفتم:  نمودار وضعيت State Chart 96

نمودار وضعيت ورود به سيستم 97

نمودار وضعيت ثبت نام جديد 98

نمودار وضعيت خروج از سيستم 99

نمودار وضعيت ايجاد درس جديد 100

فصل هشتم:  نمودار توسعه (Deployment) 101

نمودار توسعه سيستم آموزشگاه 102

فصل نهم:  نمودار اجزا (Component) 103

نمودار اجزاي اصلي 104

نمودار اجزاي پيگيري حسابهاي دانش آموزان 105

نمودار اجزاي نمرات دانش آموزان 106

فصل دهم: نمودار گانت و پرت 107

جدول برنامه زمانبندی انجام پروژه 108

نمودار گانت برنامه زمانبندی انجام پروژه 109

نمودار پرت 110

منابع 115

کتابها 115

وب سایتها 115


چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 

در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری آموزشگاه کامپیوتر) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:

درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.

در فصل دوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.

در فصل سوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت.

در فصل چهارم  به بررسی Collaboration Diagrams خواهیم پرداخت.

در فصل پنجم به بررسی نمودارهای Activity خواهیم پرداخت.

در فصل ششم به بررسی نمودارهای StateCharts خواهیم پرداخت.

در فصل هفتم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.

در فصل هشتم به بررسی و رسم نمودارهای DFD (نمودارهای جریان داده ها) خواهیم پرداخت.

در نهایت در فصل نهم به طراحی پایگاه داده خواهیم پرداخت. 

 

- سناریوی Teacher Mark Use Case

سناریوی شماره 7-1

سیستم آموزشگاه کامپیوتر

نام: درج نمرات استاد (Teacher Marks)

Actor: استاد کامپیوتر

شرح سناریو: در این UseCase سیستم لیست آزمونهایی را که استاد کامپیوتر مربوطه طراح آن بوده را نمایش می دهد و با انتخاب هر آزمون ، دانشجویانی که در آن شرکت کرده اند و کارنامه صادر شده است نشان داده می شود.

Assumption: منظور از استاد کامپیوتر در این UseCase در حقیقت شخصی است که برای تدریس در آموزشگاه کامپیوتر استخدام شده و از نظر سطح دسترسی بعد از مدیر قرار دارد.

Communicate: استاد کامپیوتر

Extendedصفحه اصلی سیستم

(Pre-Condition): کاربر مورد نظر (استاد کامپیوتر) قبلا مسئول سوال برا آزمون بوده است و آزمون برگزار شده و کارنامه ای در زمان مشاهده کارنامه ثبت شده است.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر درخواست مشاهده لیست نمرات را می نماید.

2- سیستم لیست آزمونهایی را که استاد مربوطه مسئول طرح سوالات آن بوده را نشان می دهد.

3- کاربر آزمون مورد نظر را انتخاب می کند.

4- سیستم لیست دانشجویانی را که در آزمون مورد نظر ظرکت کرده اند و کارنامه صادر شده است را نمایش می دهد.

 

 

 

 

Constraints: استاد فقط به نمرات آزمونهای ارائه شده توسط خودش درسترسی دارد. استاد نمی تواند نمرات را تغییر دهد.

Post-Condition: 

Exception:

           

 

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620