پروژه پایگاه داده sql server سیستم فروشگاه کفش


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

پروژه پایگاه داده sql server سیستم فروشگاه کفش

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

 فهرست مطالب

عنوان................ . . . . . . . شماره صفحه
جداول سیستم کفش فروشی 5
جدول کفشها 5
رکوردهایی برای جدول کفشها 5
جدول مشتریان 6
رکوردهایی برای جدول مشتریان 6
جدول اطلاعات فروش کفشها 7
رکوردهایی برای جدول فروش 7
نمودار ERD سیستم کفش فروشی 8
QUERY نمایش لیست کمترین و بیشترین فروش کفش (MAX,MINF) 10
Viewها 13
ویو KafshDesc 13
ویو KharidMoshtari 14
ویو TedadKharidMoshtari 14
رویه ها 15
رویه SPInsertIntoMoshtari 15
رویه SPTedadKharid 16
رویه SPSellWithDate 16
توابع 17
تابع UDFPardakhtMoshtari 17
تابع UDFForoshKafshGroup 18
تابع UDFForoshKafshMoshtari 18
تریگر 20
تریگر TrNotDeleteKafsh 20
تریگر  NoEventOnSecificTable 21
 
فهرست جدول ها
عنوان.........................................................صفحه
جدول 1- جدول کفشها 5
جدول 2- رکوردهایی برای جدول کفشها 5
جدول 3- جدول مشتریان 6
جدول 4- رکوردهایی برای جدول مشتریان 6
جدول 5- جدول اطلاعات فروش کفشها 7
جدول 6- رکوردهایی برای جدول فروش 7
جدول 7 - جدول نمایش لیست کمترین و بیشترین فروش کفش 10
جدول 8- جدول نمایش لیست مشتریانی که حداقل یک کفش خریده اند 11
جدول 9- جدول نمایش میزان کل فروش هر کفش 12
فهرست شکل ها
عنوان...........................................................صفحه
شکل 1 - شکل نمایش لیست کمترین و بیشترین فروش کفش 11
شکل 2- شکل نمایش لیست مشتریانی که حداقل یک کفش خریده اند 12
شکل 3- شکل نمایش میزان کل فروش هر کفش 13
شکل 4-مسیر ویوهای تعریف شده 14
شکل 5-اجرای ویو KAFSHDESC 15
شکل 6-اجرای ویو KHARIDMOSHTARI 15
شکل 7-اجرای ویو TEDADKHARIDMOSHTARI 16
شکل 8-مسیر رویه های تعریف شده 16
شکل 9-اجرای رویه SPINSERTINTOMOSHTARI 17
شکل 10-اجرای رویه SPTEDADKHARID 17
شکل 11-اجرای رویه SPSELLWITHDATE 18
شکل 12-مسیر توابع تعریف شده 18
شکل 13-اجرای تابع UDFPARDAKHTMOSHTARI 19
شکل 14-اجرای تابع UDFFOROSHKAFSHGROUP 19
شکل 15-اجرای تابع UDFFOROSHKAFSHMOSHTARI 20
شکل 16-مسیر تریگر TRNOTDELETESTAFS 21
شکل 17-اجرای تریگر TRNOTDELETEKAFHSGROUPS و نمایش خطا 21
شکل 18-مسیر تریگر  NOEVENTONSECIFICTABLE 22
شکل 19-تریگر  NOEVENTONSECIFICTABLE 22
شکل 20-اجرای تریگر  NOEVENTONSECIFICTABLE 23

فهرست نمودار ها
عنوان.........................................................صفحه
نمودار 1- نمودار ERD سیستم کفش فروشی 8
نمودار 2- نمودار SQL 9
این پایگاه داده 4جدول ، 3 کوئری، 6 ویو، 3 رویه ، 3 تابع و 2 تریگر می باشد.

پروژه پایگاه داده فروشگاه کفش با SQL Server
 
سیستم کفش فروشی از سه جدول به شرح زیر تشکیل شده است:
جداول سیستم کفش فروشی
جدول کفشها 
در این جدول اطلاعات کفشهای موجود نگه داری می شود.

نام فیلد

نوع فیلد

KafshID (کد کفش)

Int (شمارنده اتوماتیک)

KafshName (نام کفش)

String

KafshTaminKonande (تامین کننده)

String

KafshGroupID(کد گروه کفش)

int

KafshTabagehBandi(طبقه بندی کفش)

String

KafshSize(شماره کفش)

int

 

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620