دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده sql server رستوران


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده sql server رستوران

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

  پروژه برنامه رستوران


پروژه پایگاه داده SQL Server برنامه رستوران دارای View یا کوئری و stored procedure یا رویه ذخیره شده و trigger تریگر و فانکشن function و دارای بک آپ و فایلهای MDF و LDF مربوط به پایگاه داده و دارای فایل DOC برای توضیحات و آموزش می باشد. فهرست مطالب به شرح ذیل می باشد:

فهرست مطالب. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

جدول tblFactorDetails (اطلاعات فاکتور) 9
جدول tblFactorID (کد فاکتور) 11
رکوردهایی برای tblFactorID (کد فاکتور) 12
جدول tblFoodCategury (گروه غذا) 13
رکوردهایی برای tblFoodCategury (گروه غذا) 14
جدول tblFoodsDescription (شرح غذا ها) 15
رکوردهایی برای tblFoodsDescription (شرح غذا ها) 16
جدول tblFoodUnits (واحد غذا) 17
رکوردهایی برای tblFoodUnits (واحد غذا) 17
جدول tblMojodi (موجودی) 18
رکوردهایی برای tblMojodi (موجودی) 19
جدول tblUsers (کاربران) 20
رکوردهایی برای tblUsers (کاربران) 21
جدول tblUserTypes (نوع کاربر) 22
رکوردهایی برای tblUserTypes (نوع کاربر) 22
نمودار ER منطقی رستوران (نمودار ERD) 23
نمودار SQL فیزیکی رستوران 24
QUERY  نمایش میزان فروش هر غذا از نظرتعداد (MIZANFOROSHHARGHAZA) 25
QUERY  نمایش میزان فروش هرگروه غذا از نظرتعداد (MIZANFOROSHGOROHGHAZA) 26
QUERY  نمایش مشتریانی که غذا خریده اند ولی نوشیدنی نخریده اند(MOSHTARIANBEDONNOSHIDANI) 28
QUERY  نمایش مشتریانی که غذا خریده اند ولی دسرنخریده اند (MOSHTARIANBEDONDESER) 29
توابع 30
تابع UDFPardakhtList 31
تابع UDFFoodList 31
تابع UDFSelledFoodList 32
تریگر 34
تریگر TrNotDeletetblFoodCategury 34
تریگر  NoEventOnSecificTable 35
ویو ها 37
ویو  MoshtarianBedonNoshidani 37
ویو MizanForoshHarGhaza 38
رویه ها 39
رویه xtblTotalSaleRates_SelectAll 40
رویه SPInsertToCustomer 40
فهرست جدول ها
عنوان......... . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . شماره صفحه

جدول 1- جدول مشتریان 4
جدول 2-  جدول دیتا دیکشنری مشتریان 4
جدول 3- جدول رکورد های مشتریان 5
جدول 4- جدول اطلاعات فاکتور 6
جدول 5- جدول دیتادیکشنری اطلاعات فاکتور 6
جدول 6- جدول رکوردهای اطلاعات فاکتور 8
جدول 7- جدول کد فاکتور 9
جدول 8- جدول دیتادیکشنری کد فاکتور 9
جدول 9- جدول رکورد های کد فاکتور 10
جدول 10-جدول گروه غذا 11
جدول 11- جدول دیتادیکشنری گروه غذا 11
جدول 12- جدول رکوردهای گروه غذا 12
جدول 13- جدول شرح غذا ها 13
جدول 14- جدول دیتادیکشنری شرح غذا ها 13
جدول 15- جدول رکوردهای شرح غذا ها 14
جدول 16- جدول واحد غذا 15
جدول 17- جدول دیتا دیکشنری واحد غذا 15
جدول 18- جدول رکوردهای واحد غذا 16
جدول 19- جدول موجودی 16
جدول 20- جدول دیتادیکشنری موجودی 16
جدول 21- جدول رکورهای موجودی 17
جدول 22- جدول کاربران 18
جدول 23- جدول دیتادیکشنری کاربران 19
جدول 24- جدول رکوردهای کاربران 19
جدول 25- جدول نوع کاربر 20
جدول 26- جدول دیتا دیکشنری نوع کاربر 20
جدول 27- جول رکوردهای نوع کاربر 21
جدول 28- جدول نمایش میزان فروش هر غذا از نظرتعداد 25
جدول 29 - جدول نمایش میزان فروش هرگروه غذا از نظرتعداد 27
جدول 30- جدول نمایش مشتریانی که غذا خریده اند ولی نوشیدنی نخریده اند 28
جدول 31- جدول نمایش مشتریانی که غذا خریده اند ولی دسرنخریده اند 30

فهرست شکل ها
عنوان .............................................................................................شماره صفحه
شکل 1-مسیر جداول تعریف شده 6
شکل 2- شکل نمایش میزان فروش هر غذا از نظرتعداد 26
شکل 3- شکل نمایش میزان فروش هرگروه غذا از نظرتعداد 27
شکل 4- شکل نمایش مشتریانی که غذا خریده اند ولی نوشیدنی نخریده اند 29
شکل 5شکل نمایش مشتریانی که غذا خریده اند ولی دسرنخریده اند 30
شکل 6-مسیر تابع های تعریف شده 30
شکل 7-اجرای تابع UDFPardakhtList 31
شکل 8-اجرای تابع UDFFoodList 32
شکل 9-اجرای تابع UDFSelledFoodList 33
شکل 10-مسیر تریگر TrNotDeletetblFoodCategury 34
شکل 11-اجرای تریگر TrNotDeletetblFoodCategury 34
شکل 12-مسیر تریگر  NoEventOnSecificTable 35
شکل 13-تریگر  NoEventOnSecificTable 35
شکل 14-اجرای تریگر  NoEventOnSecificTable 36
شکل 15-مسیر ویوهای تعریف شده 37
شکل 16-ویو  MoshtarianBedonNoshidani 38
شکل 17-اجرای ویو MizanForoshHarGhaza 39
شکل 18-مسیر رویه های تعریف شده 39
شکل 19-اجرای رویه xtblTotalSaleRates_SelectAll 40
شکل 20-اجرای رویه SPInsertToCustomer 41
فهرست نمودارها
عنوان ...............................................................................................شماره صفحه
نمودار 1- نمودار ER منطقی رستوران 25
نمودار 2- نمودار SQL فیزیکی رستوران 26

پروژه رستوران

پروژه دارای توضیحات می باشد و 45 صفحه است و بخشی از پروژه به شرح ذیل می باشد:

رویه SPInsertToCustomer
این رویه یک رکورد به جدول مشتریان اضافه می کند.

کد :

Create Proc SPInsertToCustomer

@CustomerName nvarchar(50),

@CustomerFamily nvarchar(50),

@DateOzviatSH nvarchar(50),

@CustomerTell nvarchar(50),

@CustomerMobail nvarchar(50),

@CustomerAddress nvarchar(50),

@CustomerIsActive  bit

as

begin

   insert into tblCustomer

   values(@CustomerName,@CustomerFamily,@DateOzviatSH,@CustomerTell,

          @CustomerMobail, @CustomerAddress,@CustomerAddress)

end


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620