پروژه sql آژانس مسافرتی با جبر رابطه ای و نمودار er


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

پروژه sql آژانس مسافرتی با جبر رابطه ای و نمودار er

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

تعداد صفحه: 31

 پروژه sql پایگاه داده آژانس مسافرتی به همراه 20 جبر رابطه ای و نمودار er و جدول و کوئری و stored procedure و . . . 

فهرست مطالب ............................................................ صفحه
1- جداول مربوط به پروژه آژانس مسافرتی 8
1-1- جدول tblPasenger (مسافر) 8
1-1-1- رکوردهایی برای جدول tblPasenger 9
1-2- جدول tblTravel (مسافرت) 9
1-2-1- رکوردهایی برای جدول tblTravel 10
1-3- جدول tblPersonel (پرسنل) 10
1-3-1- رکوردهایی برای جدول tblPersonel 11
1-4- جدول tblSituation (وضعیت) 11
1-4-1- رکوردهایی برای جدول tblSituation 12
1-5- جدول tblRezerv(رزرو) 12
5-1- رکوردهایی برای جدول tblRezerv 13
1-6- جدول tblTransportation(نوع وسیله نقلیه) 13
1-6-1- رکوردهایی برای جدول tblTransportation 14
1-7- جدول tblTravelType(نوع سفر) 15
1-7-1- رکوردهایی برای جدول tblTravelType 15
2- ER منطقی آژانس مسافرتی 16
3- ER فیزیکی آژانس مسافرتی 17
Viewها 18
ویو PasengerRezerv 18
ویو Traveldesc 18
ویو PassengerWithoutBeyane 19
رویه ها 20
رویه SPInsertPassenger 20
رویه SPGetPersonal 21
رویه SPGetToorRezerved 21
توابع 22
تابع UDFGetPassenger 22
تابع UDFGetPersonlTotalBeyane 23
تابع UDFPassengerToor 24
تریگر 25
تریگر TrNotDeletePassenger 25
تریگر  NoEventOnSecificTable 26
جبر رابطه ای 27
کوئری 1: کد و نام و نام خانوادگی مشتریانی که شماره پاسپورت آنها وارد نشده است. 27
معادل جبر رابطه ای 27
کوئری 2:  نام و نام خانوادگی مشتریانی که بیعانه آنها از 100000 بیشتر است 27
معادل جبر رابطه ای: 27
کوئری 3: نام مشتریانی که هیچ بیعانه ای پرداخت نکرده اند. 27
تبدیل به جبر رابطه ای: 27
کوئری 4: نمایش وضعیت تورهای موجود 27
معادل جبر رابطه ای: 27
کوئری 5: کد اپراتورهایی که رزرو انجام داده 27
معادل جبر رابطه ای: 28
کوئری 6: نمایش مقصد پروازهای خارجی. 28
معادل جبر رابطه ای: 28
کوئری 7:  نمایش تعداد مسافرتهای داخلی و خارجی 28
معادل جبر رابطه ای: 28
کوئری 8: مشتریانی که هیچ توری شرکت نکرده اند. 28
معادل جبر رابطه ای: 28
کوئری 9: نمایش تورهای مشتریان که تورشان را نهایی کرده اند. 28
معادل جبر رابطه ای: 28
کوئری 10: مشخصات تور که با هواپیما نبوده و مبلغ پرداختی کمتر از 1000000 بوده. 29
معادل جبر رابطه ای: 29
کوئری 11: تورهایی که سال 2017 انجام شده اند. 29
معادل جبر رابطه ای: 29
کوئری 12: کد تور و کد مشتریانی که بیش از 500000 بدهی دارند. 29
معادل جبر رابطه ای: 29
کوئری 13: مشخصات تور و مبلغ پرداختی و مبلغ مانده که بیعانه کمتر از 150000 داشته اند. 30
معادل جبر رابطه ای: 30
کوئری 14: حاصل ضرب دکارتی دو جدول 30
معادل جبر رابطه ای: 30
کوئری 15: نمایش تورهای رزرو شده به همراه وضعیت آنها. 30
معادل جبر رابطه ای: 30
کوئری 16: کد پرسنلی پرسنلی که بیش از یک بار ثبت رزرو نموده اند. 30
معادل جبر رابطه ای: 30
کوئری 17: تورهای داخلی و خارجی به همراه مقصد. 30
معادل جبر رابطه ای: 31
کوئری 18: دریافت نام و نام خانوادگی مسافر با کد 5. 31
معادل به جبر رابطه ای: 31
کوئری 19:کد تور که مربوط به مشتری با کد 2 که توسد اپراتور با کد 1 ثبت نام نشده است. 31
معادل جبر رابطه ای: 31
کوئری 20: نمایش لیست مشتریان ایرانی 31
معادل جبر رابطه ای: 31
 

1- جداول مربوط به پروژه آژانس مسافرتی

1-1- جدول tblPasenger (مسافر)

نام فیلد

کپشن

نوع فیلد

مقادیر مجاز

PasengerId

کد مسافر

decimal(18, 0)

مقادیر عددی (0 تا 9)

PasengerName

نام مسافر

nvarchar(150)

مقادیر عددی (0 تا 9) و حروف (a تا z و A  تا Z) و علائم / . : و ...

PasengerLName

نام خانوادگی مسافر

nvarchar(150)

مقادیر عددی (0 تا 9) و حروف (a تا z و A  تا Z) و علائم / . : و ...

Cuntry

شهر

nvarchar(150)

مقادیر عددی (0 تا 9) و حروف (a تا z و A  تا Z) و علائم / . : و ...

City

کشور

nvarchar(150)

مقادیر عددی (0 تا 9) و حروف (a تا z و A  تا Z) و علائم / . : و ...

جدول 1- جدول دیتا دیکشنری مسافر

- در این جدول فیلد PasengerId به عنوان کلید اصلی مشخص شده است.

و این جدول از طریق این فیلد با جدولToortbl ارتباط یک به چند دارد.

نمودار ER آژانس مسافرتی
 

کوئری 1: کد و نام و نام خانوادگی مشتریانی که شماره پاسپورت آنها وارد نشده است.

SELECT [PasengerId]

      ,[PasengerName]

      ,[PasengerLName]

FROM [tblPasenger] WHERE PasportNumber IS NULL

معادل جبر رابطه ای

  p [PasengerId],[PasengerName],[PasengerLName] s PasportNumber =null(tblPasenger)


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620