پروژه sql پایگاه داده مدیریت مجتمع آپارتمان با جبر رابطه ای


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

پروژه sql پایگاه داده مدیریت مجتمع آپارتمان با جبر رابطه ای

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

تعداد صفحه: 16

پروژه پایگاه داده SQL Server مدیریت مجتمع آپارتمان با جبر رابطه ای و نمودار ER و فایل mdf و ldf و visio 

 عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صفحه

نمودار پایگاه داده SQL Server 4
شرح مختصری از جدولهای  پایگاه داده 5
نمونه های جبر رابطه ای استخراج شده از پایگاه داده 6
1- نمایش اطلاعات مجتمع های مسکونی به همراه تعداد طبقه ها که تعداد طبقه بیش از 5 دارند 6
جبر رابطه ای 6
2- نمایش تعداد واحدهای هر مجتمع 6
جبر رابطه ای 6
3- نمایش تعداد واحدهای دارای صاحب در هر مجتمع 6
جبر رابطه ای 6
4- نمایش مجتمعهایی که بیش از 15 طبقه دارند و در هر طبقه 4 یا بیشتر واحد دارند. 6
جبر رابطه ای 6
5- نمایش تعداد و مبلغ تمامی فیشهای پرداخت نشده 7
جبر رابطه ای 7
6- نمایش نوع فیشهای قابل پرداخت به همراه مبلغ 7
جبر رابطه ای 7
7- نمایش تعداد واحدهای هر شخص در مجتمع مسکونی 7
جبر رابطه ای 7
8- کد اشخاصی که هیچ واحد آپارتمانی ندارند. 8
جبر رابطه ای 8
9- نام و نام خانوادگی اشخاصی که شارژ پرداخته کرده اند. 8
جبر رابطه ای 8
10- افرادی که فیش برق بدهکار دارند. 8
جبر رابطه ای 8
11- نمایش افراد موجود در مجتمع با ID شماره 1 9
جبر رابطه ای 9
12- نمایش افراد مجرد 9
جبر رابطه ای 9
13- نمایش افرادی که بیشتر از 2 و کمتر از 5 کودک دارند 9
جبر رابطه ای 9
14- لیست افراد متاهل که دارای واحد نیستد 9
جبر رابطه ای 9
15- کد و نام مدیران متاهل مجتمع ها 10
جبر رابطه ای 10
16- افرادی که بیش از یک بار شارژ پرداخته اند 10
جبر رابطه ای 10
17- کد افرادی که در لیست سیاه نیستند و قبض هم پرداخت کرده اند. 10
جبر رابطه ای 10
18- شماره پلاک و کد مالک واحد شماره 3 در مجتمع 1 11
جبر رابطه ای 11
19- نمایش تعداد واحدهای مجتمع شماره 2 11
جبر رابطه ای 11
20- نمایش تعداد فیشهای پرداخت شده و پرداخت نشده 11
جبر رابطه ای 11
نمودار ER 12
بررسی جدولهای پایگاه داده 13
جدول اطلاعات ساختمانها 13
جدول اطلاعات طبقه های ساختمان 14
جدول اطلاعات شارژهای پرداخت شده 14
جدول قبضهای مربوط به ساختمان 15
جدول نوع فیش و قبضهای دریافتی 15
جدول اطلاعات مالکان 16
نمودار پایگاه داده SQL Server
 
نمودار پایگاه داده آپارتمان
  
شرح مختصری از جدولهای  پایگاه داده
اطلاعات اشخاص در جدول tblPersones ثبت و مدیریت می شود.
اطلاعات مجتمع ها در جدول tblBuldings ثبت و مدیریت می شود.
اطلاعات مبالغ شارژ های پرداختی در جدول tblCharges ثبت و مدیریت می شود.
اطلاعات طبقات ساختمان در جدول tblBuldingsFloors ثبت و مدیریت می شود.
اطلاعات فیشها و قبضهای قابل پرداخت در جدول tblFishes ثبت و مدیریت می شود.
اطلاعات نوع فیشها در جدول tblFishTypes ثبت و مدیریت می شود.


نمونه های جبر رابطه ای استخراج شده از پایگاه داده
1- نمایش اطلاعات مجتمع های مسکونی به همراه تعداد طبقه ها که تعداد طبقه بیش از 5 دارند
SELECT BuldingID      ,BuldingNAme      ,NumberOfFloors  FROM tblBuldings where NumberOfFloors > 5
جبر رابطه ای
π BuldingID      ,BuldingNAme      ,NumberOfFloors  (σ NumberOfFloors >5(tblBuldings))
 

بررسی جدولهای پایگاه داده

جدول اطلاعات ساختمانها

tblBuldings

BuldingID

BuldingNAme

BuldingAddress

NumberOfFloors

UnitsInPerFloors

BuildingAdminID

1

ساختمان گلها

تهران خیابان سوم

20

4

1

2

ساختمان خندان

تهران خیابان اول

12

3

2

 

نام فیلد

نوع

طول مجاز

عنوان

BuldingID

int

 

کد مجتمع

BuldingNAme

nvarchar

50

نام

BuldingAddress

nvarchar

150

آدرس

NumberOfFloors

int

 

تعداد طبقه

UnitsInPerFloors

int

 

واحد در هر طبقه

BuildingAdminID

int

 

کد مدیر

نمودار ER آپراتمان 

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620