دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده sql server امور مشترکین تلفن همراه موبایل


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

دانلود پروژه حرفه ای پایگاه داده sql server امور مشترکین تلفن همراه موبایل

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

تعداد صفحه: 27

   پروژه امور مشترکین موبایل


پروژه پایگاه داده SQL Server برنامه امور مشترکین موبایل دارای View یا کوئری و stored procedure یا رویه ذخیره شده و trigger تریگر و فانکشن function و دارای بک آپ و فایلهای MDF و LDF مربوط به پایگاه داده و دارای فایل DOC برای توضیحات و آموزش می باشد. فهرست مطالب به شرح ذیل می باشد:

فهرست مطالب. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
جداول سیستم امور مشترکین موبایل 6
جدول DivertsCall 6
جدول SmsHa 8
جدول Tam
asHa 9
جدول Moshtarian 11
جدول Pardakhtha (پرداخت ها) 12
جدول ShomareHha (شماره ها) 14
نمودار ER منطقی 15
نمودار ER فیزیکی 16
Query نمایش کل پرداخت مشتریان (ColePardakhti) 17
(Pardakhti)  مشتریانی که پرداخت داشته اند و دایورت کال نداشته اند Query نمایش 18
(MoshtariBishAzDoShomare)  نمایش مشتریانی که بیش از دو شماره دارندQuery 19
)MaxSmS(  نمایش شماره هایی که بیشترین اسمس را داشته اندQuery 20
توابع 20
تابع UDFListTamas 21
تابع   UDFListTamasInDay 21
تابع UDFPardakhtList 22
تریگر 23
تریگر  TrNotDeleteMoshtarian 23
تریگر  NoEventOnSecificTable 24
ویو ها 25
ویو  ColePardakhti 25
ویو MoshtariBishAzDoShomare 25
رویه ها 26
رویه SPInsertIntoMoshtarian 26
رویه SPGetNumber 26
فهرست شکل ها . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
شکل 1-مسیر جداول تعریف شده 6
شکل 2- شکل قالب جدول انتقال تماس 6
شکل 3- شکل قالب جدول اسمس ها 8
شکل 4- شکل قالب جدول تماس ها 9
شکل 5- شکل قالب جدول مشتریان 11
شکل 6- شکل قالب جدول پرداخت ها 12
شکل 7- شکل قالب جدول شماره ها 14
شکل 8- شکل نمایش کل پرداخت مشتریان 17
شکل- 9 شکل نمایش مشتریانی که پرداخت داشته اند و دایورت کال نداشته اند 18
شکل 10- شکل نمایش   نمایش مشتریانی که بیش از دو شماره دارند 19
شکل 11- شکل   نمایش شماره هایی که بیشترین اسمس را داشته اند 20
شکل 12-لیست توابع تعریف شده 20
شکل 13-اجرای تابع UDFListTamas 21
شکل 14-اجرای تابع UDFListTamasInDay 22
شکل 15-اجرای تابع UDFPardakhtList 22
شکل 16-مسیر تریگر TrNotDeleteMoshtarian 23
شکل 17-اجرای تریگر TrNotDeleteMoshtarian 23
شکل 18-تریگر  NoEventOnSecificTable 24
شکل 19-اجرای تریگر  NoEventOnSecificTable 24
شکل 20لیست ویو های تعریف شده 25
شکل 21-اجرای ویو  ColePardakhti 25
شکل 22-لیست رویه های ذخیره شده 26
شکل 23-اجرای رویه SPInsertIntoMoshtarian 26
شکل 24-اجرای رویه SPGetNumber 27

فهرست جدول ها. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
جدول 1- جدول دیتا دیکشنری انتقال تماس 5
جدول 2- جدول رکوردهای انتقال تماس 6
جدول 3- جدول دیتا دیکشنری اسمس ها 7
جدول 4- جدول رکوردهای اسمس ها 7
جدول 5- جدول دیتا دیکشنری تماس ها 8
جدول 6- جدول رکوردهای تماس ها 9
جدول 7- جدول دیتا دیکشنری مشتریان 10
جدول 8- جدول رکوردهای مشتریان 11
جدول 9- جدول دیتا دیکشنری پرداخت ها 11
جدول 10- جدول رکوردهای پرداخت ها 12
جدول 11- جدول دیتا دیکشنری شماره ها 13
جدول 12- جدول رکوردهای شماره ها 13

فهرست نمودارها. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
نمودار 1- نمودارER منطقی سرویس امور مشترکین 14
نمودار 2- نمودارERفیزیکی سیستم امور مشترکین 15
نمودار 3- نمودار ER نمایش کل پرداخت مشتریان 16
نمودار 4-  نمودارER مشتریانی که پرداخت داشته اند و دایورت کال نداشته اند 17
نمودار 5- نمودار ER  نمایش مشتریانی که بیش از دو شماره دارند 18
نمودار 6- نمودارER  نمایش شماره هایی که بیشترین اسمس را داشته اند 19

پروژه امور مشترکین موبایل

 
پروژه دارای توضیحات می باشد و 27 صفحه است و بخشی از پروژه به شرح ذیل می باشد:
 
کد :
رویه SPGetNumber
این رویه نام یک مشترک را گرفته و شماره هایی که متعلق به وی است را برمی گرداند.

Create Proc SPGetNumber   @MoshTariName nvarchar(50)

as

begin

   SELECT ShomareHha.PhoneNumber

   FROM   ShomareHha INNER JOIN

          Moshtarian ON  ShomareHha.MoshtariID =  Moshtarian.MoshtariID

          Where   MoshTariName=@MoshTariName

end


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620