پروژه پایگاه داده sql server سیستم آژانس مسافرتی


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

پروژه پایگاه داده sql server سیستم آژانس مسافرتی

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

 فهرست مطالب ...................................................... صفحه

1- جداول مربوط به پروژه آژانس مسافرتی 7
1-1- جدول tblPasenger (مسافر) 7
1-1-1- رکوردهایی برای جدول tblPasenger 8
1-2- جدول tblTravel (مسافرت) 8
1-2-1- رکوردهایی برای جدول tblTravel 9
1-3- جدول tblPersonel (پرسنل) 10
1-3-1- رکوردهایی برای جدول tblPersonel 10
1-4- جدول tblSituation (وضعیت) 11
1-4-1- رکوردهایی برای جدول tblSituation 11
1-5- جدول tblRezerv(رزرو) 12
5-1- رکوردهایی برای جدول tblRezerv 13
1-6- جدول tblTransportation(نوع وسیله نقلیه) 14
1-6-1- رکوردهایی برای جدول tblTransportation 14
1-7- جدول tblTravelType(نوع سفر) 15
1-7-1- رکوردهایی برای جدول tblTravelType 15
2- ER منطقی آژانس مسافرتی 16
3- ER فیزیکی آژانس مسافرتی 17
Viewها 18
ویو PasengerRezerv 18
ویو Traveldesc 18
ویو PassengerWithoutBeyane 19
رویه ها 20
رویه SPInsertPassenger 20
رویه SPGetPersonal 21
رویه SPGetToorRezerved 21
توابع 22
تابع UDFGetPassenger 22
تابع UDFGetPersonlTotalBeyane 23
تابع UDFPassengerToor 24
تریگر 25
تریگر TrNotDeletePassenger 25
تریگر  NoEventOnSecificTable 25
فهرست شکل ها..................................................... صفحه
شکل 1- شکل قالب جدول مسافر 8
شکل 2- شکل قالب جدول مسافرت 9
شکل 3- شکل قالب جدول پرسنل 11
شکل 4- شکل قالب جدول وضعیت 12
شکل 5- شکل قالب جدول رزرو 13
شکل 6- شکل قالب جدول نوع وسیله نقلیه 15
شکل 7- شکل قالب جدول نوع سفر 16
شکل 8-مسیر ویوهای تعریف شده 19
شکل 9-اجرای ویو PasengerRezerv 19
شکل 10-اجرای ویو Traveldesc 20
شکل 11-اجرای ویو PassengerWithoutBeyane 20
شکل 12- مسیر رویه های تعریف شده 21
شکل 13-اجرای رویه SPInsertPassenger 22
شکل 14-اجرای رویه SPGetPersonal 22
شکل 15-اجرای رویه SPGetToorRezerved 23
شکل 16-مسیر توابع تعریف شده 23
شکل 17-تابع UDFGetPassenger 24
شکل 18-اجرای تابع UDFGetPersonlTotalBeyane 24
شکل 19-اجرای تابع UDFPassengerToor 25
شکل 20--مسیر تریگر TrNotDeleteStafs 26
شکل 21-اجرای تریگر TrNotDeleteCustomer و نمایش خطا 26
شکل 22-مسیر تریگر  NoEventOnSecificTable 26
شکل 23-تریگر  NoEventOnSecificTable 27


فهرست جدول ها........................................................ صفحه
جدول 1- جدول دیتا دیکشنری مسافر 6
جدول 2- رکوردهایی برای جدول tblPasenger 7
جدول 3- جدول دیتا دیکشنری مسافرت 8
جدول 4- رکوردهایی برای جدول tblTravel 8
جدول 5- جدول دیتا دیکشنری پرسنل 9
جدول 6- رکوردهایی برای جدول tblPersonel 9
جدول 7- جدول دیتا دیکشنری وضعیت 10
جدول 8- رکوردهایی برای جدول tblSituation 10
جدول 9- جدول دیتا دیکشنری رزرو 11
جدول 10- رکوردهایی برای جدول tblRezerv 12
جدول 11- جدول دیتا دیکشنری نوع وسیله نقلیه 13
جدول 12- رکوردهایی برای جدول tblTransportation 13
جدول 13- جدول دیتا دیکشنری نوع سفر 14
جدول 14-  رکوردهایی برای جدول tblTravelType 14
فهرست نمودارها......................................................... صفحه
نمودار 1-  نمودار ER منطقی آژانس مسافرتی 16
نمودار 2- نمودار ER فیزیکی آژانس مسافرتی 17
این پایگاه داده7 جدول ، 3 ویو، 3 رویه ، 3 تابع و 2 تریگر می باشد.
 
پروژه پایگاه داده SQL Server آژانس مسافرتی
 
 

نام فیلد

کپشن

نوع فیلد

مقادیر مجاز

PasengerId

کد مسافر

decimal(18, 0)

مقادیر عددی (0 تا 9)

PasengerName

نام مسافر

nvarchar(150)

مقادیر عددی (0 تا 9) و حروف (a تا z و A  تا Z) و علائم / . : و ...

PasengerLName

نام خانوادگی مسافر

nvarchar(150)

مقادیر عددی (0 تا 9) و حروف (a تا z و A  تا Z) و علائم / . : و ...

Cuntry

شهر

nvarchar(150)

مقادیر عددی (0 تا 9) و حروف (a تا z و A  تا Z) و علائم / . : و ...

City

کشور

nvarchar(150)

مقادیر عددی (0 تا 9) و حروف (a تا z و A  تا Z) و علائم / . : و ...


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620