پروژ پایگاه داده امور مشترکین تلفن همراه


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

پروژ پایگاه داده امور مشترکین تلفن همراه

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

تعداد صفحه: 27

فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

جداول سیستم امور مشترکین موبایل 6

جدول DivertsCall 6

جدول SmsHa 8

جدول TamasHa 9

جدول Moshtarian 11

جدول Pardakhtha (پرداخت ها) 12

جدول ShomareHha (شماره ها) 14

نمودار ER منطقی 15

نمودار ER فیزیکی 16

Query نمایش کل پرداخت مشتریان (ColePardakhti) 17

(Pardakhti)  مشتریانی که پرداخت داشته اند و دایورت کال نداشته اند Query نمایش 18

(MoshtariBishAzDoShomare)  نمایش مشتریانی که بیش از دو شماره دارندQuery 19

)MaxSmS(  نمایش شماره هایی که بیشترین اسمس را داشته اندQuery 20

توابع 20

تابع UDFListTamas 21

تابع   UDFListTamasInDay 21

تابع UDFPardakhtList 22

تریگر 23

تریگر  TrNotDeleteMoshtarian 23

تریگر  NoEventOnSecificTable 24

ویو ها 25

ویو  ColePardakhti 25

ویو MoshtariBishAzDoShomare 25

رویه ها 26

رویه SPInsertIntoMoshtarian 26

رویه SPGetNumber 26


فهرست جدول ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

جدول 1- جدول دیتا دیکشنری انتقال تماس 5

جدول 2- جدول رکوردهای انتقال تماس 6

جدول 3- جدول دیتا دیکشنری اسمس ها 7

جدول 4- جدول رکوردهای اسمس ها 7

جدول 5- جدول دیتا دیکشنری تماس ها 8

جدول 6- جدول رکوردهای تماس ها 9

جدول 7- جدول دیتا دیکشنری مشتریان 10

جدول 8- جدول رکوردهای مشتریان 11

جدول 9- جدول دیتا دیکشنری پرداخت ها 11

جدول 10- جدول رکوردهای پرداخت ها 12

جدول 11- جدول دیتا دیکشنری شماره ها 13

جدول 12- جدول رکوردهای شماره ها 13


فهرست شکل ها . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

شکل 1-مسیر جداول تعریف شده 6

شکل 2- شکل قالب جدول انتقال تماس 6

شکل 3- شکل قالب جدول اسمس ها 8

شکل 4- شکل قالب جدول تماس ها 9

شکل 5- شکل قالب جدول مشتریان 11

شکل 6- شکل قالب جدول پرداخت ها 12

شکل 7- شکل قالب جدول شماره ها 14

شکل 8- شکل نمایش کل پرداخت مشتریان 17

شکل- 9 شکل نمایش مشتریانی که پرداخت داشته اند و دایورت کال نداشته اند 18

شکل 10- شکل نمایش   نمایش مشتریانی که بیش از دو شماره دارند 19

شکل 11- شکل   نمایش شماره هایی که بیشترین اسمس را داشته اند 20

شکل 12-لیست توابع تعریف شده 20

شکل 13-اجرای تابع UDFListTamas 21

شکل 14-اجرای تابع UDFListTamasInDay 22

شکل 15-اجرای تابع UDFPardakhtList 22

شکل 16-مسیر تریگر TrNotDeleteMoshtarian 23

شکل 17-اجرای تریگر TrNotDeleteMoshtarian 23

شکل 18-تریگر  NoEventOnSecificTable 24

شکل 19-اجرای تریگر  NoEventOnSecificTable 24

شکل 20لیست ویو های تعریف شده 25

شکل 21-اجرای ویو  ColePardakhti 25

شکل 22-لیست رویه های ذخیره شده 26

شکل 23-اجرای رویه SPInsertIntoMoshtarian 26

شکل 24-اجرای رویه SPGetNumber 27

پایگاه داده sql اموزش مشکترکین تلفن همراه موبایل

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620