پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم کتابخانه دیجیتال


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم کتابخانه دیجیتال

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

چکیده 7
مقدمه 8
فصل اول:  چشم انداز پروژه (VISION) 10
1-1- VISION چیست 11
1-2- موضوع پروژه 12
1-3- اهداف پروژه 12
1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 12
1-5- ذینفعان پروژه 13
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 13
1-7- معایب پروژه های گذشته 14
1-8- زبان برنامه نویسی 16
1-9- پایگاه داده 16
1-10-روش تحلیل سیستم 17
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 17
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 17
فصل دوم:  بررسی روند کار در یک کتابخانه 19
2-1- بررسی ACTOR های فیزیکی کتابخانه و شرح هر یک از آنها 20
2-2- بررسی USE CASE های فیزیکی کتابخانه 21
2-3- USE CASE DIAGRAM های فیزیکی کتابخانه 23
2-3-1- Use case Diagram مربوط به تقاضای عضویت 23
2-3-2- Use case Diagram مربوط به دریافت مدارک ثبت نام و صدور کارت 24
2-3-3- Use case Diagram مربوط به درخواست و تحویل کتاب 25
2-3-4- Use case Diagram مربوط به ثبت بازگشت کتاب 26
2-3-5- Use case Diagram مربوط به تمدید و لغو عضویت 27
2-3-6- Use case Diagram مربوط به گزارشات مدیریتی 28
2-4- سناریوی روند کار در کتابخانه 29
2-4-1- سناریوی درخواست عضویت 29
2-4-2-  سناریوی دریافت ارائه درخواست عضویت مراجعان به مدیر جهت بررسی (اکتور کارمند) 29
2-4-3-  سناریوی تائید درخواست /  رد درخواست (اکتور مدیر) 29
2-4-4- سناریوی درخواست مدارک جهت ثبت نام (اکتور کارمند) 29
2-4-5- سناریوی تحویل مدارک جهت ثبت نام (اکتور اعضا) 29
2-4-6- سناریوی بررسی و اعتبار سنجی مدارک تحویلی (اکتور کارمند) 29
2-4-7- سناریوی تائید اعتبار سنجی مدارک / عدم تائید اعتبار سنجی مدارک (اکتور کارمند) 30
2-4-8- سناریوی درخواست کد عضویت از مدیر برای عضو (اکتور کارمند) 30
2-4-9- سناریوی تخصیص کد عضویت به عضو (اکتور مدیر) 30
2-4-10- سناریوی صدور کارت عضویت برای درخواست کننده (اکتور کارمند) 30
2-4-11- سناریوی درخواست کتاب (اکتور اعضا) 30
2-4-12- سناریوی تحویل و ثبت تحویل کتاب (اکتور کارمند) 31
2-4-13- سناریوی بازگشت کتاب (اکتور اعضا) 31
2-4-14- سناریوی تحویل گیری و ثبت بازگشت کتاب (اکتور کارمند) 31
2-4-15- بررسی شمول جریمه دیر کرد (اکتور کارمند) 31
2-4-16- سناریوی پرداخت جریمه (اکتور اعضا) 31
2-4-17- سناریوی درخواست استفاده از سالن مطالعه (اکتور اعضا) 32
2-4-18- درخواست تمدید عضویت (اکتور اعضا) 32
2-4-19- سناریوی تمدید عضویت / لغو عضویت (اکتور کارمند) 32
2-4-20- ارائه گزارشهای مدیریتی به مدیر (اکتور کارمند) 32
فصل سوم:  بررسی توجیه پذیری طرح (تعداد عملیات  ، زمان و هزینه) 33
3-1- فهرست عملیات سنتی که حذف می شوند 33
3-2- فهرست عملیات سنتی که به عملیات سیستمی (نرم افزاری) تبدیل می شوند 34
3-3- فهرست عملیات سیستمی که اضافه شده اند 35
3-4- فهرست مرتب شده کلیه عملیات سیستمی 36
3-5- مقایسه تعداد عملیات سنتی و سیستمی در کتابخانه 37
3-5-1- مقایسه بر حسب تعداد عملیات 37
3-5-2- مقایسه از نظر زمان 37
3-5-3- مقایسه از نظر هزینه ها 38
3-5-3-1- هزینه های مربوط به روش سنتی 38
3-5-3-2- هزینه های مربوط به روش سیستمی 39
3-6- نتایج فاکتورهای بررسی شده 40
فصل چهارم:  بررسی USE CASE DIAGRAM منطقی کتابخانه 41
4-1- فهرست مرتب شده FUNCTIONALITY هایی که باید سناریو برای آنها تعریف شود 42
4-2- نمودار منطقی کلی USE CASE سیستم کتابخانه آنلاین 42
4-3- نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی 44
4-4- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها 45
4-4-1- Use case Diagram مربوط به ثبت نام ، ورود و خروج از سیستم 46
4-4-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 47
4-4-1-2- سناریوی LogIn Use Case 48
4-4-1-3- سناریوی LogOut Use Case 49
4-4-2- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای مدیر 51
4-4-2-1-سناریوی  Use Caseویرایش لیست کتابها 52
4-4-3- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای اپراتور 54
4-4-3-1- سناریوی  Use Caseبروز رسانی وب سایت 55
4-4-3-2- سناریوی  Use Caseانجام امور پشتیبانی 56
4-4-4- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای کاربر و کاربر عادی 57
4-4-4-1- سناریوی  Use Caseآپلود کتاب 58
4-4-4-2- سناریوی  Use Caseدانلود کتاب 59
4-4-4-3- سناریوی  Use Caseجستجو 60
4-4-4-4- سناریوی  Use Caseمشاهده لیست کتابها 61
فصل پنجم:  نمودار CLASS کتابخانه ONLINE 62
5-1- نمودار اصلی CLASS سیتم 63
5-2- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 63
5-2-1- متد Insert () 63
5-2-2- متد Delete () 64
5-2-3- متد Update() 64
5-2-4- متد Select() 64
5-3- جزئیات و نام هر کلاس 65
5-3-1- کلاس کاربر 65
5-3-2- کلاس سطح دسترسی 65
5-3-3- کلاس ایجاد آرشیو 66
5-3-4- کلاس کتابها 66
5-3-5- کلاس موضوع کتابها 67
فصل ششم:  نمودارهای توالی (SEQUENCE DIAGRAMS) 68
6-1- نمودار توالی ثبت نام در سیستم کتابخانه آنلاین 69
6-2- نمودار توالی ورود به سیستم 70
6-3- نمودار توالی خروج از سیستم 71
6-4- نمودار توالی انتشار کتاب 72
6-5- نمودار توالی جستجوی کتاب 73
6-6- نمودار توالی دانلودکتاب 74
6-7- نمودار توالی لیست کتاب ها 75
فصل هفتم:  نمودارهای همکاری (COLLABORATION DIAGRAMS) 76
7-1- نمودار همکاری ثبت نام در سیستم کتابخانه آنلاین 77
7-2- نمودار همکاری ورود به سیستم کتابخانه آنلاین 78
7-3- نمودار همکاری خروج از سیستم کتابخانه آنلاین 79
7-4- نمودار همکاری انتشار کتاب 80
7-5- نمودار همکاری جستجوی کتاب 81
7-6- نمودار همکاری دانلود کتاب 82
7-7- نمودار همکاری لیست کتابها 83
فصل هشتم:  نمودارهای فعالیت (ACTIVITY DIAGRAMS) 84
8-1- نمودار فعالیت ورود به سیستم (LOGIN) 85
8-2- نمودار فعالیت خروج از سیستم (LOGOUT) 86
8-3- نمودار فعالیت ثبت نام کاربر جدید در سیستم (SIGNUP) 87
8-4- نمودار فعالیت ارسال کتاب جدید (UPLOADBOOKS) 88
8-5- نمودار فعالیت عملیات پشتیبانی (SUPPORTING) 89
8-6- نمودار فعالیت انجام عملیات جستجو (SEARCHING) 90
فصل نهم:  نمودار حالت (ُSTATE DIAGRAM) 91
9-1- نمودار حالت ورود به سیستم (LOGIN) 92
9-2- نمودار حالت خروج از سیستم (LOGOUT) 93
9-3- نمودارحالت ثبت نام کاربر جدید در سیستم (SIGNUP) 94
9-4- نمودار حالت ارسال کتاب جدید (UPLOADBOOKS) 95
9-5- نمودار حالت دانلود کتاب (DOWNLOADBOOKS) 96
9-6- نمودار حالت جستجو کتاب (SEARCHBOOKS) 97
فصل دهم:  نمودار اجزا (DEPLOYMENT DIAGRAM) 98
10-1- نمودار DEPLOYMENT 99
فصل یازدهم:  جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 100
جمع بندی 101
نتیجه گیری 102
پیشنهادات 102
منابع 104
کتابها 104
وب سایتها 104
 

 
فهرست عکسها ، نمودارها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شماره صفحه
نمایه 1 - اکتور مدیر 20
نمایه 2 - اکتور کارمند 20
نمایه 3 - اکتور مراجعه کننده 21
نمایه 4 - Use case Diagram مربوط به تقاضای عضویت 23
نمایه 5 - Use case Diagram مربوط به دریافت مدارک ثبت نام و صدور کارت 24
نمایه 6- Use case Diagram مربوط به درخواست و تحویل کتاب 25
نمایه 7 - Use case Diagram مربوط به ثبت بازگشت کتاب 26
نمایه 8 - Use case Diagram مربوط به تمدید و لغو عضویت 27
نمایه 9 - Use case Diagram مربوط به گزارشات مدیریتی 28
نمایه 10 -  نمودار مقایسه ای تعداد عملیات سیستمی و سنتی در سیستم کتابخانه 37
نمایه 11 - نمودار مقایسه ای عملیات سیستمی و سنتی بر حسب زمان 38
نمایه 12 - نمودار مقایسه هزینه ها 40
نمایه 13 - نمودار UseCase کلی سیستم 44
نمایه 14 - نمودار Use Case ثبت نام ، ورود و خروج از سیستم 47
نمایه 15-  فعالیتهای مدیر 51
نمایه 16 - فعالیتهای اپراتور 54
نمایه 17 - فعالیتهای کاربر و کاربر عادی 57

 
چکیده
در این نوشتار ، به بررسی و تحلیل سیستماتیک یکی از نرم افزارهای آنلاین با عنوان کتابخانه دیجیتال پرداخته شده است. 
هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. 


 
مقدمه
کتابخانه آنلاین یا دیجیتال مجموعه ای از اطلاعات و خدمات به هم پیوسته ایست که در آن اطلاعات به صورت دیجیتال ذخیره شده و از طریق شبکه قابل دسترسی است.
کتابخانه دیجیتالی با پیدایش روش‏های عرضه اطلاعات به صورت دیجیتال شکل گرفت. از زمانی که نشر سنتی یا ارائه اطلاعات به‏صورت چاپی، به سوی نشر الکترونیک گام برداشت، با پدیده‏ای به نام کتاب‏های الکترونیکی مواجه شدیم. این متون به جای کاغذ روی دیسک‏ها و حافظه رایانه ها ذخیره می‏شدند و به وسیله رایانه بازیابی و ارائه میگردیدند.
 

محل درج شماره سناریو

محمل درج نام سیستم یا زیر سیستم

محل درج نام Use Case و نام Actor

Scenario Description: در این بخش شرح مختصری از سناریو نوشته می شود.

Assumption: در این بخش تعریفی از اکتور بیان می شود و شرح داده می شود که وظیفه Actor مورد نظر در این Use Case چیست.

Include: در این بخش نوع ارتباط با Use case های دیگر در صورت وجود مشخص می شود.

Extended: در این بخش نوع ارتباط با Use case های دیگر در صورت وجود مشخص می شود.

(Pre-Condition): در این بخش معمولا شرط یا شروطی نوشته می شوند که قبل از اتفاق افتادن Use Case باید برقرار باشند. یا به عبارتی شرایطی که باید اتفاق بیفتند تا Use Case فعال شود.

مراحل: ( یا Main Flow) جریان اصلی کار به صورت جزء به جزء شرح داده می شود.

Actor

System

در این بخش عملیاتی که اکتور درخواست می دهد به صورت مرحله به مرحله نوشته می شود.

در این بخش عملیاتی که سیستم انجام می دهد به صورت مرحله به مرحله نوشته می شود.

Constraints: در این بخش قیودی که در هنگام انجام Use Case باید اعمال شوند نوشته می شوند.

Post-Condition: شرایطی که بعد از اتمام کار Use Case ایجاد می شود را Post-Condition می گویند.

Alternative Flow: جریان فرعی Use Case در این بخش شرح داده می شود. مانند خطاها و Exception ها.

Goal: در این بخش هدف اصلی که باید به آن رسیده شود نوشته می شود.

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620