پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

HyperLink
مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم مشاور املاک بنگاه املاک
قیمت: 125000 ریال - دوازده هزار و پانصد تومان گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب 

مراحل انجام پروژه 6
فصل اول: نمودار ER و پایگاه داده 7
1-1- جداول پایگاه داده 8
1-1-1- نام جدول: tblKharidaran 8
1-1-2- نام جدول:  tblForuShandegan 8
1-1-3- نام جدول:  tblMoamelehType 8
1-1-4- نام جدول:  tblMelks 8
1-1-5- نام جدول:  tblSanadsStatuse 9
1-1-6- نام جدول:  userInfo 9
1-1-7- نام جدول:  tblContracts 9
1-1-8- نام جدول: UserTypes 9
1-1-9- نام جدول: BossMailBox 10
1-1-10- نام جدول: BossAttachMents 10
1-1-11- نام جدول: taffMailbox 10
1-1-12- نام جدول: StaffAttachments 10
1-2- نمودار ER به همراه نمایش ارتباط بین جداول و موجودیتها 11
فصل دوم: نیازمندیهای سیستم 12
2-1- ارائه شرح سيستم نرم افزاربنگاه 13
2-1-1. هدف 13
2-2- وضعيت‌ موجود در سيستم‌ فعلی بنگاه 14
2-2-1. جايگاه‌ ‌ و شرح‌ وظايف‌ 14
2-2-2. نيروي‌ انساني‌ موجود 14
2-2-3. نوع خدمات 14
2-2-4. سيستم‌ كدگذاري‌ سوابق 14
2-2-5. تجهيزات‌ سخت افزاري موجود در بنگاه 15
2-2-6. فرايند دریافت سفارش مشتری 15
2-2-7. فرمهاي‌ فعلی مورد استفاده‌ 15
2-2-8. گزارشات سيستم 15
2-3- كاستيها و محدوديتهاي‌ سيستم‌ اطلاعات‌ بنگاه 16
2-4- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار بنگاه 17
2-4-1. اطلاعات پايه 17
2-4-2. عمليات مربوط به جستجو 17
2-4-3. گزارش‌ها 18
2-4-4. امنيت و حدود دسترسي 19
2-4-5. بازسازی اطلاعات 19
2-5- نمودار SDM سیستم بنگاه 20
2-6- كاربران سيستم نرم افزار بنگاه 21
2-7- ذينفعان نرم افزار 22
فصل سوم: نمودار های DFD 23
1-1- نمودار زمینه ای سیستم بنگاه 24
1-2- نمودار سطح صفر سیستم بنگاه 25
1-3- نمودار سطح یک سیستم بنگاه 26
1-4- نمودار سطح دو سیستم بنگاه (مربوط به عملیات انجام معاملات) 27
1-5- نمودار سطح دو سیستم بنگاه (مربوط به عملیات دریافت پرداختها) 28
فصل چهارم: نمودار Use Case و سناریو 29
4-1- Use case چیست؟ 30
4-2- Actor چیست؟ 31
4-3- دیاگرام use case چیست؟ 31
4-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 31
4-5- شناسائی Actor های سیستم 32
4-6- Actor کاربر 32
4-6-1. Actor مدیر 33
4-6-2. Actor کارمندان 34
4-6-3. Actor مشتریان 34
4-7- شناسائی Use Case ها 35
4-7-1. نمودارهای USE CASE 1 (Sign Up – Sign In) 36
4-7-1.1. سناریوی Sing Up Use Case 37
4-7-1.2. سناریوی Sing In Use Case 38
4-7-2. نمودارهای USE CASE 2 39
4-7-2.1. سناریوی Boss Mailbox Use Case 40
4-7-2.2. سناریوی Staff Mailbox Use Case 41
4-7-2.3. سناریوی RequestConsideration Use Case 42
4-7-2.4. سناریوی CreatingContract Use Case 43
4-7-2.5. سناریوی Performa Invoice Use Case 44
4-7-3. نمودارهای USE CASE 3 45
7-6-3-1- سناریوی Use Case دریافت/پرداخت وجه 46
7-6-3-2- سناریوی Use Case Order 47
4-7-4. نمودارهای USE CASE 4 48
4-7-5. نمودار کلی Use Case 49
فصل پنجم: نمودار Class 50
5-1- نمودار Class اصلی سیستم فروشگاه 51
5-2- نمودار Class مربوط به کاربر 52
5-3- نمودار Class مربوط به مدیر 52
5-4- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند 53
5-5- نمودار Class مربوط به مشتری 53
5-6- نمودار Class مربوط به نوع مشتری 53
5-7- نمودار Class مربوط به معاملات 54
5-8- نمودار Class مربوط به نوع معاملات 54
5-9- نمودار Class مربوط به صندوق پستی مدیر و کارمند 55
فصل ششم: نمودار Sequence 56
6-1- نمودار Sequence (Sign In) 57
6-2- نمودار Sequence (Sign Up) 58
6-3- نمودار Sequence (ارائه صورتحساب) 59
6-4- نمودار Sequence (ارائه گزارش به مدیر) 60
6-5- نمودار Sequence (استخدام کارمند توسط مدیر) 61
6-6- نمودار Sequence (ایجاد قرارداد توسط کارمند) 62
6-7- نمودار Sequence (بررسی درخواستها توسط کارمند) 63
6-8- نمودار Sequence (بررسی صورتحسابها توسط مدیر) 64
6-9- نمودار Sequence (تائید قراردادها توسط مدیر) 65
6-10- نمودار Sequence (بررسی صورتحسابها توسط مدیر) 66
6-11- نمودار Sequence (صندوق پستی کارمند) 67
6-12- نمودار Sequence (صندوق پستی مدیر) 68

1-1-1-      نام جدول: StaffAttachments

نام ستون

نوع داده

طول

Null

نام پیشفرض

AttachmentID

int

4

False

کد فایل ضمیمه

MailID

int

4

True

کد ایمیل

AttachmentPath

nvarchar

500

True

مسیر فایل ضمیمه

AttachMentDescription

nvarchar

200

True

شرخ فایل ضمیمه

 

4-1-1.1.                 سناریوی RequestConsideration Use Case

 

سناریوی شماره 2-3

سیستم مشاور املاک

نام: بررسی سفارشات

(RequestConsideration)

Actor: کارمند

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس ازورود به بخش کاربری خود ، در صورتی که سفارش کاری جدید از مشتری دریافت شده باشد به بررسی و امکانسنجی آن می پردازد.

Assumption: منظور از کاربر در این Use Case همان کارمندانبنگاه مشاور املاک هستند که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است.

Include: کامندان  

Extendedصفحه اصلی نرم افزار

(Pre-Condition): پس از ورود کاربر به سیستم ، در صورتی که دستور کاری مبنی بر کار بروی سفارشات جدید ارجاع شده باشد باشد به کاربر نمایش داده می شود.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر  بر روی کلید مشاهده سفارشات جدید کلیک می نماید.

2- سیستم صفحه مربوط به سفارشات جدید ثبت شده را نمایش می دهد.

 

3- سیستم در صورت وجود ، سفارشات رسیده جدید را نمایش می دهد.

4- کاربر سفارشات مورد نظر را امکانسنجی می نماید.

 

5- کاربر نتیجه را به مدیر بنگاه مشاور املاک ارجاع می دهد.

6- سیستم پیغامی بر ارسال ارجاع نمایش می دهد.

7- کاربر پس از تائید مدیر مشاور املاک نتیجه را به مشتری ارجاع می دهد.

 

Post-Condition: پس از تائید قیمت توسط مدیر ، قیمت نهایی با دسترسی کارمند قابل تغییر نخواهد بود.

Alternative Flow: درصورتی که سفارش کار به هر دلیلی تائید نشد ، مراتب باید به مشتری گزارش شود و منابع تهیه املاک و . . . برای سفارشات در اختیار مشتری قرار گیرد.


تگها: انجام پروژه درس مهندسی نرم افزار   انجام پروژه درس مهندسی نرم افزار UML   انجام پروژه مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد   انجام پروژه های تجزیه و تحلیل سیستمها   انجام پروژه های تحلیل شئ گرایی سیستمهای نرم افزاری   انجام پروژه های درس مهندسی نرم افزار   انجام پروژه های مهندسی نرم افزار   انجام پروژه های مهندسی نرم افزار دانشگاهی   انجام پروژه های مهندسی نرم افزار و رسم نمودارها   پروژه های DFD و ERD   پروژه های رشنال رز   پروژه های ویژوال پارادایم   دانلود پروژه UML   دانلود پروژه درس مهندسی نرم افزار   دانلود پروژه درس مهندسی نرم افزار با فایل رشنال رز   دانلود پروژه های مهندسی نرم افزار   دانلود پروژه های یو ام ال   داکیومنت سازی پروژه های برنامه نویسی   داکیومنت سازی و مستند سازی پروژه ها   رسم نمودار های UML   ساخت داکیومنت و مستندات   مستند سازی پروژه های برنامه نویسی   نمودار activity   نمودار class   نمودار sequence نمودار   نمودار state chart   نمودار Use Case Diagram   نمودار توالی   نمودار حالت   نمودار فعالیت   نمودار مورد کاربرد   نمودار های مهندسی نرم افزار شی گرایی   نمودار کلاس   
مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink