پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

HyperLink
مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم ویدیو کلوپ
قیمت: 125000 ریال - دوازده هزار و پانصد تومان گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

چکیده 7
مقدمه 8
فصل اول:  چشم انداز پروژه (Vision) 9
1-1- Vision چیست 10
1-2- موضوع پروژه 11
1-3- اهداف پروژه 11
1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 11
1-5- ذینفعان پروژه 11
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 12
1-7- زبان برنامه نویسی 12
1-8- پایگاه داده 13
1-9-روش تحلیل سیستم 13
1-10- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 13
1-11- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 13
فصل دوم:  نمودارهایUML 14
نمودارUseCase 15
سناریوی  Use Caseبازگشت فیلم 16
سناریوی  Use Caseتحویل فیلم 18
سناریوی  Use Caseگزارشات 20
سناریوی  Use Caseتعریف فیلم 21
سناریوی  Use Caseتعریف مشتری 23
نمودارSequence بازگشت فیلم 25
نمودارCollaboration بازگشت فیلم 26
نمودارActivity بازگشت فیلم 27
نمودار Sequenceگزارشات 28
نمودارCollaboration گزارشات 29
نمودار Activity گزارشات 30
نمودارSequence تحویل فیلم 31
نمودارCollaboration تحویل فیلم 32
نمودارActivity تحویل فیلم 33
نمودارSequence تعریف فیلم 34
نمودارCollaboration تعریف فیلم 35
نمودارActivity تعریف فیلم 36
نمودارSequence  تعریف کاربر 37
نمودارCollaboration تعریف کاربر 38
نمودارActivity تعریف کاربر 39
نمودار Sequence تعریف مشتری 40
نمودارCollaboration تعریف مشتری 41
نمودارActivity تعریف مشتری 42
نمودارClass 43
کلاس فیلم 44
کلاس مشتری 44
کلاس تحویل 44
کلاس نوع فیلم 45
کلاس نوع محصول 45
کلاس نوع کاربر 45
کلاس کاربر 46
فصل سوم:  سورس برنامه 47
فرم اصلی 48
فرم ثبت مشتری 53
فرم ورود 57
فرم تعریف فیلم 59
فرم تحویل فیلم 64
فرم نوع فیلم 70
فرم نوع محصول 73
فرم کاربر 76
فرم درآمد دریک بازه زمانی 79
فرم درآمد هرفیلم 81
فرم لیست فیلم ها 82
فرم تعدادفیلم دریافتی هر مشتری 84
فصل چهارم:  درمورد زبان برنامه نویسی 86
در مورد زبان برنامه نویسی 87
مروري بر تاريخچه برنامه نويسي 87
برنامه نويسي ساخت يافته 89
تاریخچه سی شارپ 91
اهداف طراحی زبان 92
تاریخچه 93
ویژگی‌ها 94
سیستم یکپارچه شده 95
انواع داده 96
Boxing و EnBoxing 96
ویژگی‌های جدید در C# 2.0 97
کلاسهای partial 97
Genericها 98
کلاس های static 98
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 98
Delegateهای ناشناس 99
Delegate covariance and contravariance 99
نوع داده Nullable 100
منابع 101
کتابها 101
وب سایتها 101فهرست اشکال و نمودار 
شکل3- 1-فرم اصلی 48
شکل3- 2-فرم ثبت مشتری 53
شکل3- 3-فرم ورود 57
شکل3- 4-فرم تعریف فیلم 59
شکل3- 5-فرم تحویل فیلم 64
شکل3- 6-فرم نوع فیلم 70
شکل3- 7-فرم نوع محصول 73
شکل3- 8-فرم کاربر 76
شکل3- 9-فرم درآمد دریک بازه زمانی 79
شکل3- 10-فرم درآمد هرفیلم 81
شکل3- 11-فرم لیست فیلم ها 82
شکل3- 12-فرم تعدادفیلم دریافتی هر مشتری 84

شکل4- 1-اعداد باینری 87
شکل4- 2-محیط ویرایشگر کد 89
شکل4- 3-عکس جلد کتاب آموزش سی شارپ 91

نمودار2- 1-سناریوی  Use Caseبازگشت فیلم 16
نمودار2- 2-سناریوی  Use Caseتحویل فیلم 18
نمودار2- 3-سناریوی  Use Caseگزارشات 19
نمودار2- 4-سناریوی  Use Caseتعریف فیلم 21
نمودار2- 5-سناریوی  Use Caseتعریف مشتری 23
نمودار2- 6-نمودارSequence بازگشت فیلم 24
نمودار2- 7-نمودارCollaboration بازگشت فیلم 25
نمودار2- 8-نمودارActivity بازگشت فیلم 26
نمودار2- 9-نمودار Sequenceگزارشات 27
نمودار2- 10-نمودارCollaboration گزارشات 28
نمودار2- 11-نمودار Activity گزارشات 29
نمودار2- 12-نمودارSequence تحویل فیلم 30
نمودار2- 13-نمودارCollaboration تحویل فیلم 31
نمودار2- 14-نمودارActivity تحویل فیلم 32
نمودار2- 15-نمودارSequence تعریف فیلم 33
نمودار2- 16-نمودارCollaboration تعریف فیلم 34
نمودار2- 17-نمودارActivity تعریف فیلم 35
نمودار2- 18-نمودارSequence  تعریف کاربر 36
نمودار2- 19-نمودارCollaboration تعریف کاربر 37
نمودار2- 20-نمودارActivity تعریف کاربر 38
نمودار2- 21-نمودار Sequence تعریف مشتری 39
نمودار2- 22-نمودارCollaboration تعریف مشتری 40
نمودار2- 23-نمودارActivity تعریف مشتری 41
نمودار2- 24-نمودارClass 42
نمودار2- 25-کلاس فیلم 43
نمودار2- 26-کلاس مشتری 43
نمودار2- 27-کلاس تحویل 43
نمودار2- 28-کلاس نوع فیلم 44
نمودار2- 29-کلاس نوع محصول 44
نمودار2- 30-کلاس نوع کاربر 44
نمودار2- 31-کلاس کاربر 45

چکیده
در این نوشتار ، به بررسی و تحلیل سیستماتیک یکی از نرم افزارهای تحت ویندوزبا عنوان ویدئوکلوپ پرداخته شده است. 
هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش RUP می باشد که برای نمایش برخی از مراحل آن از نمودارهای UML استفاده شده است. برای این منظور:
در فصل اول Vision طرح مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل دوم نمودارهای uml موردبررسی قرار گرفته است
در فصل سوم سورس برنامه موردبررسی قرار گرفته است
در فصل چهارم درمورد زبان برنامه نویسی می باشد

سناریوی شماره2

سیستم ویدئوکلوپ

نام: تحویل فیلم

(Give Film)

Actor: کاربر

شرح سناریو: در این سناریو ، Actor تحویل فیلم را ثبت می نماید.

Assumption: منظور از کاربر در این Use Case در حقیقت فردی است که تمامی امور ویدئوکلوپ زير نظر اين شخص انجام مي شود ومی تواند هر گونه ویرایشی در اطلاعات درج شده انجام دهد.

Include: ورودبه سیستم

Extended: -----

(Pre-Condition): فیلم قبلا ثبت شده است. مشتری قبلا ثبت شده است.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر بر روی کلید تحویل فیلم کلیک می نماید.

2- سیستم فرم مربوط تحویل فیلم را نمایش می دهد.

3-کاربر کلید اضافه کردن رافشارمی دهد.

4-سیستم پیغامی مبنی براینکه آیا می خواهید درج انجام شود رانمایش می دهد.

5- کاربر کلید تایید را فشار می دهدونیز اطلاعات درخواستی را وارد می نمایدودرنهایت کلید ذخیره رافشارمی دهد.

6- سیستم پیغامی مبنی بر تحویل فیلم نمایش می دهد ونیز لیست جدیدرانمایش می دهد وفیلم تحویل داده شده رااز لیست حذف می نماید.

Constraints:  - کاربر باید مشخصات فیلم وتحویل گیرنده واطلاعات خواسته شدهرا وارد نماید.

Post-Condition: بعد تحویل فیلم کاربر می تواند تحویل فیلم دیگری را ثبت نماید.

Alternative Flow: درصورتی که تحویل فیلم به هر دلیلی ثبت نشد باید از طرف سیستم پیغام مناسبی صادر شود.

Goal:  کاربر تحویل فیلم را ثبت می نماید.


تگها: انجام پروژه درس مهندسی نرم افزار   انجام پروژه درس مهندسی نرم افزار UML   انجام پروژه مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد   انجام پروژه های تجزیه و تحلیل سیستمها   انجام پروژه های تحلیل شئ گرایی سیستمهای نرم افزاری   انجام پروژه های درس مهندسی نرم افزار   انجام پروژه های مهندسی نرم افزار   انجام پروژه های مهندسی نرم افزار دانشگاهی   انجام پروژه های مهندسی نرم افزار و رسم نمودارها   پروژه های DFD و ERD   پروژه های رشنال رز   پروژه های ویژوال پارادایم   دانلود پروژه UML   دانلود پروژه درس مهندسی نرم افزار   دانلود پروژه درس مهندسی نرم افزار با فایل رشنال رز   دانلود پروژه های مهندسی نرم افزار   دانلود پروژه های یو ام ال   داکیومنت سازی پروژه های برنامه نویسی   داکیومنت سازی و مستند سازی پروژه ها   رسم نمودار های UML   ساخت داکیومنت و مستندات   مستند سازی پروژه های برنامه نویسی   نمودار activity   نمودار class   نمودار sequence نمودار   نمودار state chart   نمودار Use Case Diagram   نمودار توالی   نمودار حالت   نمودار فعالیت   نمودار مورد کاربرد   نمودار های مهندسی نرم افزار شی گرایی   نمودار کلاس   
مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink